Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 10. maj 2018.

CrnomGorom

Uspjeh našihmaslinara na takmičenju u Zadru

Osammedaljaza

barsko tečnozlato

ZASADILI„BARSKUŽUTICU“:

Barani naostrvuUgljan

BAR

- Sa 20.Međunarodne

manifestacijeDanimasline,

održaneuZadru, barskima-

slinari vratili su se saosam

medalja zakvalitetmaslino-

vogulja. Zlatnemedalje su

dobili VebijaAbazović, Pe-

tarPukić i RedžepKolar,

srebrnoodličje zavrijedio je

ĆazimAlković, dok su se

bronzomokitili Srednja

stručna škola, Zejnel Šabo-

vić,HajrudinMurić i Said

Čantić.

Od deset uzoraka koji su po-

slati iz Bara, osam je bilo ek-

stra djevičanskih, a dva djevi-

čanska ulja.

PredsjednikDruštvamaslina-

ra Bar ĆazimAlković kaže da

su prije dva mjeseca prijavili

učešćeiuZadarposlaliuzorke

maslinovog ulja dobijenog od

„barske žutice“.

- Na poziv organizatora iz Za-

dra, sada već starih prijatelja,

uHrvatskusu, uzpodrškuMi-

nistarstva poljoprivrede i ru-

ralnog razvoja, putovala četiri

predstavnika Društva masli-

nara Bar. Dvodnevna manife-

stacija je i ovoga puta bila bo-

gata raznovrsnim sadržajima

ODDESETUZORAKANAGRAĐENO

OSAM:

Diplomeimedalje

Barani su na ostrvo Ugljan donijeli sadnicu „barske žutice“

koju su sa domaćinima - maslinarima iz Istre, ostalih djelova

Dalmacije i Slovenije, zasadili pored jedne od najstarijih uljara

na Mediteranu.

- Bilo je pravo zadovoljstvo sa maslinarskimprijateljima

sa Mediterana posaditi „barsku žuticu“, drvomira i ljubavi.

Sadnicu, koja je bila najveća i najljepša od svih posađenih,

donirala je Srednja stručna škola iz Bara. Učešće i osvajanje

vrijedne nagrade ove obrazovne ustanove pokazuje da smo

na dobromputu i da samo zajednički možemo podići kvalitet

našeg ulja - zaključio je ĆazimAlković.

Zasadilidrvomirai ljubavi

naostrvuUgljan

- od humanitarnih preko edu-

kativnih, do obuke iz praktič-

nogmaslinarstvaumaslinjaci-

ma - navodi Alković.

Barani su uživali i u gosto-

primstvuporodicežupanaZa-

darske županije.

- Edukativna predavanja i

okrugli stolovi bili su izuzetno

dobro posjećeni i vrlo korisni

za sve maslinare. Hrvatsko

maslinarstvo je znatno razvi-

jenije od crnogorskog, poseb-

no kada je kontrola kvaliteta u

pitanju i mnogo se togamoglo

naučiti od eminentnih struč-

njaka. Stručni izlet na ostrvo

Ugljan je bio vrlokoristan, po-

sebnokada jepraktičnomasli-

narstvo u pitanju. Prezentaci-

je kalemljenja i rezidbe

maslina su bile jedinstvena

prilika da Barani nauče kako

to rade prijatelji iz Dalmacije

- zadovoljan jeAlković.

V.K.V.

DanilovgraD:

Mlade karatiste ugostio predsjednik opštine

Pioniri Iskrezaponos

TRIMEDALJESAPRVENSTVABALKANA:

Jučeuopštini

DANILOVGRAD

- Predsjed-

nikopštineBranislavĐura-

nović i predsjednikSkupšti-

neopštineMiodragĐurović

ugostili sumladekaratiste

KKIskraMihajilaMilića,

TadijuKeljanovića i Stefana

Miljanića i njihovog trenera

VukaŽarića i čestitali imre-

zultatekoje supostigli na

prvenstvuBalkana zamlađe

i starijepionireuBeogradu.

–Osvojiti dvije srebrne i bron-

zanumedalju na tako važnom

i prestižnom takmičenju je

uspjeh i za mnogo veće sport-

ske kolektive od vašeg. Vi ste

na najbolji način afirmisali

klub, rodno mjesto, školu, ro-

ditelje i Crnu Goru uopšte i

svojim nastupima motivisali

vršnjake da vam se pridruže u

radu i prihvate zdrave stilove

života. Sportisti su bili i biće

ambasadori ove sredine na

svim smotrama i manifestaci-

jama u državi i okruženju, a

lokalna uprava će imati razu-

mijevanja i mogućnosti da

vam obezbijedi optimalne

uslove za dalji napredak – re-

kao je Đuranović i poželio im

nove uspjehe na domaćoj i

međunarodnoj sceni.

Uimeuzornogklubakoji broji

više od 120 registrovanih čla-

nova, na podršci je zahvalio

predsjednik i trenerŽarić isti-

čući da će KK Iskra i dalje po-

sebnu pažnju poklanjati naj-

mlađima.

– Očekuju nas nove obaveze

na takmičarskom planu i već

nekoliko dana se užurbano

pripremamo za organizaciju

drugog internacionalnog ka-

rate turnira ,,Danilovgrad

open 2018“ koji je planiran za

26.maj - rekao jeŽarić.

B.K.