Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 10. maj 2018.

CrnomGorom

GUSINJE

-Uopštini jeu to-

kurealizacijanekolikopro-

jekata čijaukupnavrijed-

nost prelazi petmiliona

eura. Direktordirekcije za

uređenjeprostora i investi-

cije, ŠemsoJarovićkažeka-

kovjerujeda će senjihovom

realizacijomsteći novemo-

gućnosti zaupošljavanjeve-

ćegbrojamladih.

Govoreći o konkretnim pro-

jektima on kaže da je počela

druga faza rekonstrukcije ad-

ministrativnogobjektazgrade

opštine. U toku je izrada ven-

tilisane fasade od prirodnog

mermernog kamena.

- Naručen je cjelokupan na-

mještaj za potrebe lokalne

uprave, rampakojućekoristiti

lica sa invaliditetomi oprema-

nje multimedijalne sale. Ta

investicijaprelazi 500.000eu-

ra - rekao je Jarović.

Sredinom aprila počela je iz-

gradnja višenamjenskog

objekta gradske pijace, službe

zaštite i spašavanja i komunal-

nog preduzeća. U prizemlju

bićepijaca, aupotkrovljupro-

stori za službu zaštite i spaša-

vanja i komunalno preduzeće.

Objekat je bruto površine

763,60kvadratnihmetara iko-

štaće oko 350.000 eura.

Jarović kaže da je u toku re-

konstrukcija zgrade policije,

izvršene su pripreme za po-

stavljanje krova, intenzivno se

radi u unutrašnjosti objekta,

kao i na izradi demit fasade.

-Ovihsedanadopremapotre-

ban materijal radi nastavka

radova na obaloutvrdnim zi-

dovima korita rijeke Grnčar

na potezu između dva mosta.

Svaki dan očekujemo dolazak

izvođača radova na rekon-

strukciji vodovodnog sistema

za Gusinje, a radiće se na re-

konstrukciji kaptaže i izradi

cjevovoda–najavljujeJarović.

PUTEVI

Kapitalnim budžetom za ovu

godinu predviđen je i početak

rekonstrukcije puta od Gusi-

nja doPlava prekoKruševa.

- Očekujemo brz početak ra-

dova i na višenamjenskom

objektu Centra za socijalni

rad, Zavoda za zapošljavanje,

Fonda PIO i Fonda zdrastva,

kao i prostora za penzionere.

Za tu investiciju predviđena

su sredstva u iznosu od

220.000 eura - naveo je direk-

tor Direkcije za uređenje pro-

stora i investicije.

Jarović kaže da je za ovu godi-

nu kapitalnim budžetom

predviđen početak radova na

izgradnji školsko-sportske

dvorane, čija je predračunska

vrijednost 2.700.000 eura. Taj

se projekatmora upodobiti po

novom Zakonu o planiranju

prostora i izgradnji objekata.

Isti je slučaj i sa projektom

uređenja Ali-pašinih izvora

čija je realizacija predviđena

tokomove godine.

Direktor Direkcije za uređe-

nje prostora i investicije ističe

daovihdanaočekujunastavak

radova i brz završetakproboja

putaZagrađe –Zeletin.

Kada je o uređenju grada riječ

raspisan je tender za izvođe-

nje radova na rekonstrukciji

Kosovske ulice.

ULICE

- Ta ulica će imati dvije kolovo-

zne trake, atmosfersku kanali-

zaciju, kao i uličnu rasvjetu.

Kao i prethodnih godina radi-

ćemonamodernizaciji i asfalti-

ranju lokalnih puteva, biće ura-

đeno više od dva kilometra.

Uskoro će biti asfaltirano i dvo-

rište OŠ „Džafer Nikočević“ i

sanirane pojedine ulice u koji-

ma je propao asfaltni zastor. Iz-

vršićemo nabavku crijeva za

vodu za sela koja su se obratila

zahtjevima-Zagrađe,Martino-

vići i lijevi Grnčar i učinićemo

sve da ostalima koji budu kon-

kurisali kod direkcije pomo-

gnemo na isti način– nabraja

Jarović.

PROJEKTI

On dodaje i da su urađeni pro-

jekti za pješačke staze do Ali-

pašinih izvora, lokalne Turi-

stičkeorganizacije,kaoigaraža

za smještaj vatrogasnihvozila.

-Takođe, pripremljene su geo-

detske podloge za izradu glav-

nih projekata putevaGusinje –

Grebaja (6,3 kilometara) i

Gusinje –Vusanje ( 1,3 kilome-

tara) krozDonjeVusanje i geo-

detska podloga za izradu pro-

jekta anfiteatra, platoa, bine i

drugih sadržaja u Grebaji-re-

kao je Jarović.

M.NIKIĆ

PODGORICA

– Crnogorski elek-

trodistributivni sistemdanas na-

stavlja radove za kvalitetnije i si-

gurnije napajanje električnom

energijomuvišeopština.

Andrijevica:

od 9 do 14:30 sati

Božići, Bojovići, Gornje Luge i Jo-

šanica.

Bar:

od8do 18 sati Šušanj, Zeleni

pojas i Žutokrlica; od 9:30 do 14

sati Ilino prema Gromanićima i

Šestanskaulica.

Berane:

od 9 do 14:30 sati Goraž-

deidioselaBudimlja.

Bijelo Polje:

od 9 do 15 sati Maj-

storovina, Tomaševo, Lijeska, So-

kolac, Barice, Obod, Žaljevo, Sko-

čigorina, Grančarevo, Glibavac i

Ujniče.

HercegNovi:

od9do13satiĐurići;

Kolašin:

od 8:30 do 14:30 sati Ja-

senova, Ocka Gora, Trešnjica, Li-

ješnje,VeljeDuboko,Međuriječje,

MrtvoDuboko, GornjaRovca i Tr-

manje.

Kotor:

od 8:30do 13:30 sati grad-

skopodručjekodMuzeja; od9do

11 sati područje u okolini autobu-

ske stanice; od 10 do 13 sati dio

Perasta; od 12:30do 13:30 sati dio

područja iznad šanka ,,Oskar“ u

Markovomrtu.

Nikšić:

od9do15satiGornjePolje,

Brana,Okolišta,DonjaZagoraidio

Straševine; od 13 do 15 sati dio na-

seljaKočani;od10do12satiVraće-

novići; od 10 do 12 sati dio Stare

varošiiMušovina.

Pljevlja:

od8do 15 sati Odžak, Ze-

kavice, Vilići, Alići, Jasen, Duboči-

ca,Lijeska,Bratosavina,Podkrajci,

Lijeska, Korijen, Kordovina, Mao-

če, Vodoplav, Krupice, kao i Ulica

Narodnerevolucije.

Rožaje:

od9do14:30satiBać,Gra-

nit, Kajevići, repetitor, Đuđevići i

Jablanica;

Tivat:

od9do 11 sati područjegra-

dapremaPonti;od9do12satipo-

dručjegradapremasamoposluzi.

Ulcinj:

od08do 14:30sati Štoj (po-

dručjekodautokampaTomi);od11

do14:30satiDonjiiGornjiŠtoj,Reč

i AdaBojana; od 10do 14 sati grad-

sko područje Ulcinja (pravci pre-

ma:Bratici,Mavrijanu,naseljuKru-

če, kao i Gač, Sveti Đorđe, Solanski

putiUlcinjskopolje);

Žabljak:

od9do15satiBorje.

C.G.

TIVAT

– U Osnovnoj školi

„Drago Milović“ u toku je

akcija „Zeleni osmijeh za

školu“,ajučeje,nadanško-

le,maslinuudvorištuzasa-

dio pomorac Tripo Sindik,

koji je 28. maja 1984. godi-

ne, kao učenik četvrtog ra-

zreda, postavio kamen te-

meljac za školski objekat u

kome se danas izvodi na-

stava. Tripojepootvaranju

nove zgrade u njoj poha-

đao sedmi i osmi razred, a

juče je izjavioda jeodušev-

ljenštosezgrada i dvorište

održavajuiuređujuraznim

akcijama.

S.K.

PLJEVLJA/ŽABLJAK

Kroz IPARDjavni pozivza

preradupodrška semože

ostvariti akouvrijemepod-

nošenja zahtjeva za isplatu,

uzavisnosti od sektora, ko-

risnici imajuproizvodnjuu

količini koja jepropisana. O

uslovima i proceduri predu-

zetnici sapodručjaPljevalja

i Žabljaka imali suprilikuda

sedetaljnije informišu juče.

Korisnici mogu biti pravna li-

ca, mikro, mala i srednja pre-

duzeća, kao i kooperative, a u

skladu sa kriterijumima i veli-

ka preduzeća. Podrška se do-

djeljuje za preradu poljopri-

vrednih i ribljihproizvoda.

Predstavnici Ministarstva po-

ljoprivrede saopštili su im da

količine zavise od sektora.

- Za sektor prerade mlijeka,

minimalni kapacitet dnevne

prerade iznosi 500 litara. Po-

dršku za preradu mesa mogu

ostvariti ako dnevno kolju od

deset grla goveda ili 20 grla

svinja, 30 grla ovaca ili koza ili

3.000 komada, a kod živine

minimalni kapacitet treba da

je10tonagodišnje.Proizvođa-

či vina treba da proizvode

2.000 litaravinagodišnjedabi

ostvarili podršku. Na nju mo-

gu računati maslinari i ribari

koji godišnje prerade najma-

nje 500 kilograma maslinki,

odnosno najmanje pet tona

ribe.

Preduzetnicimogu investirati

u izgradnju, rekonstrukciju ili

opremanje objekata za prijem

i preradu poljoprivrednih

proizvoda, nabavku opreme,

mehanizacije, uređenje infra-

strukturenaproizvodnoj jedi-

nici, zatimu izgradnju, rekon-

st rukc i ju i li opremanj e

postrojenja za proizvodnju

energije iz obnovljivih izvora,

uvođenje sistema bezbjedno-

sti hrane i upravljanje kvalite-

tomproizvoda.

Zainteresovani privrednici i

kooperative mogu ostvariti

podršku od 40.000 eura do

1.500.000 eura, uz bespovrat-

nupodrškuu iznosudo50od-

sto prihvatljivih troškova. Do-

datna podrška u iznosu od 10

odstomože se dodijeliti za dio

prihvatljivih/odobrenih troš-

kova koji se odnosi na uprav-

ljanjeotpadom,nusproizvodi-

ma, prečišćavanje otpadnih

voda i iskorišćavanje otpada.

Zahtjevi

sepodnoseod16.ma-

ja do 16. jula.

Poljoprivrednici su posebno

bili zainteresovani za izgrad-

nju objekata, a dobili su infor-

macijudasenovacmožedobi-

ti za izgradnjunovih, ali ne i za

adaptacijupostojećih.

Od sektora koji su predmet

podrške kroz objavljeni javni

poziv, najviše interesovanje

bilo je za sektor prerademesa,

kod kojeg je moguće izgraditi

i/ili rekonstruisati objekte za

prijem, privremeni smještaj

životinja, za klanje, rasijeca-

nje, obradu, preradu, pakova-

nje, skladištenje i otpremanje,

kao i pratećuopremu.

– Objekat koji grade ili rekon-

struišu mora biti upisan na

podnosioca zahtjeva - pravno

lice – objasnili su iz ministar-

stva.

C.G.

GUSINJE:

U toku je realizacija projekata vrijednih višemiliona eura

Opštinaćedobiti zgradu,

građanimodernupijacu

ZAVRŠNIRADOVI:

Opštinskazgrada

Most na

rijeci Vruji

- Ugovoren je posao

izgradnje novogmosta

na rijeci Vruji. Biće armira-

no-betonske konstrukcije

sa dvije kolovozne trake

od tri metra i dva trotoara

od jedan i pometar sa

mostovskomogradom.

Radovi će početi čim

vodostaj Vruje opadne.

Taj posao koštaće oko

330.000 eura – kaže

Šemso Jarović.

Sredinomaprila počela je izgradnja višenamjenskog objekta gradske pijace,

službe zaštite i spašavanja i komunalnog preduzeća. Uskoro će nastaviti radove na

izgradnji obaloutvrda kako bi ukrotili rijeku Grnčar na potezu između dvamosta

2,7

miliona eura vrijedan je

projekat izgradnje školsko-

sportske dvorane

Ministarstvo poljoprivrede u Pljevljima i na Žabljaku predstavilo IPARD poziv za preradu

Ribarimapodrškaako

prerađujupet tona ribe

MOGUKONKURISATIMALAIVELIKAPREDUZEĆA:

JučeuPljevljima

Tivat:

Obilježen danOŠ „DragoMilović“

Maslina za sjećanje

nakamen temeljac

ZASAĐENODRVOMIRA:

TripoSindik juče

i prije tri i podecenije

CEDIS

Radovi u

11 opština