Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 10. maj 2018.

Hronika

SUĐENJE ZAPOKUŠAJ TERORIZMA:

Saslušan član predsjedništva DF-a

Katnić:NebojšuMedojevića

demantujenalazvještaka

Njihovi aktivisti su

dobili instrukciju

da će tog 14. oktobra

dobiti informaciju

šta dalje treba da se

radi 16. oktobra. Sve

je potpuno jasno.

Ne stoji činjenica

da je DF spriječio

okupljanje, to je

uradila država preko

tadašnjegministra

Gorana Danilovića

i preko Amfilohija

neposredno pred

samo okupljanje –

kazao je Katnić

PODGORICA

–Jedanodčla-

novapredsjedništvaDemo-

kratskog frontaNebojšaMe-

dojević juče jeupodgoričkom

sudukazaodaovaj politički

saveznijeplaniraookupljanje

ispredSkupštineCrneGore i

nasilnopreuzimanjevlasti na

danparlamentarnih izbora

16. oktobra 2016. godine.

Ustvrdio jeda su šest dana

prije izborakoristeći digital-

nukampanjupreko tableta

obavijestili koordinatoreda

režimpripremanerede i da

pristaliceDF-apobjedu slave

u štabovima.

Sa druge strane, glavni specijal-

ni tužilacMilivoje Katnić je ka-

zao da tablete o kojima govori

svjedokMedojević,koordinato-

ri DF-a nikada nijesu koristili,

niti su preko njih dobili bilo ka-

kvu SMS poruku, a što se potvr-

dilo vještačenjemovih aparata.

Katnić je ustvrdio da je koordi-

natorima DF-a rečeno da će 14.

oktobradobiti instrukcijuštada

rade 16. oktobra.

SVJEDOKOVAVERZIJA

Medojević je ispričao da je DF

imao saznanja da DPS neće do-

zvolitimirnu smjenu vlasti.

- Dobili smo informacije da su

pripremili huliganekoji ćekada

se završi prebrojavanje glasova

doći unašimmajicama i izazva-

ti teške incidente. Trebalo je da

se zapali sjedište Televizije

,,Pink“ i da se napadne sjedište

DPS-a. Naravno, trebali su da

napadnuiorganeredakakobise

stvorio pravni osnov za naše

hapšenje – ispričao je svjedok.

Naveo je da je politički savez

DF-a prvi uCrnoj Gori uveo ko-

rišćenje digitalne kampanje za

izbore 2016. godine.

- Preko čuvenih tableta koordi-

natori su obaviješteni da režim

priprema nerede i da svi budu

Svjedok Brajan Skot koji

je prošle nedjelje odbio

da svjedoči, promijenio je

mišljenje, navodi se u dopi-

su koji je dostavljen sudu,

kazala je juče sutkinja Suza-

na Mugoša.

Skot je 3. maja, kada je bilo

zakazano njegovo saslu-

šanje putem video-linka,

tražio da se konsultuje sa

advokatomu vezi sa tim

hoće li njegovo lice biti pri-

kazano.

Nakon dva sata pregova-

ranja iza zatvorenih vrata,

sutkinja Suzana Mugoša je

saopštila da je Skot odbio

da svjedoči.

Skot ipak

svjedoči

Krivično vijeće, kojimpred-

sjedava sutkinja Suzana

Mugoša, odbilo je prijedlog

Tužilaštva da se prije saslu-

šanja svjedoka Nebojše

Medojevića izvrši njegovo

psihijatrijsko vještačenje jer

to nije predviđeno Zakonom

o krivičnompostupku.

- ZKP-om je predviđeno da

se jedino okrivljeni mogu

psihijatrijski vještačiti. Sud

je taj koji cijeni da li svjedok

može kredibilno da iznese

svjedočenje – pojasnila je

Mugoša.

Prethodno je glavni speci-

jalni tužilac Milivoje Katnić

kazao da ima dokaze da

Medojević zbog psihičkih

poremećaja ne može kredi-

bilno svjedočiti.

- Ovaj svjedok je više puta

iznosio nešto što je nemo-

guće. Medojević jednostav-

no ne može da razlikuje

san od jave, to je jače od

njega jer se radi o psihičkom

poremećaju – obrazložio je

prijedlog Katnić.

Nijeprihvaćenopsihijatrijskovještačenje

juda će ljudi doći kakobi upra-

vovrijeme iznijeli da ljudi neće

biti, kako imne bi dali dovoljno

vremena da naprave plan B –

pojasnio jeMedojević.

On navodi da pola sata nakon

što je opozicija na pres konfe-

renciji održanoj 12. oktobra

objelodanila planDPS, iznena-

da se pojavljuje izvjesni Mirko

Velimirović i prijavljuje slučaj

policiji.

- Slučajnosti sumoguće, ali baš

u ovako velikoj političkoj priči

tolikaslučajnostjesporna–na-

veo je on.

Medojević navodi da su sva sa-

znanja predali Tužilaštvu, koje

pokreće istragu tek dva dana

nakon izbora.

SAZNANJA

Onjepojasniodajeinformacije

koje je proslijedio Tužilaštvu

dobio anonimno i da pretpo-

stavljadaonepotičuodslužbe-

nikaANB-a.

- Informacije i saznanja koja

smo dostavili Tužilaštvu su na-

ša saznanja koja godinama do-

laze iz ANB-a. Ova saznanja

smodobili naposebannačin, to

je putem anonimne pošiljke.

Smatram da su te informacije

najvjerovatnije iz ANB-a - ka-

zao jeMedojević.

Odgovarajući na pitanjeKatni-

ća, Medojević je kazao da su

prerađenu informacijubez ini-

cijalnog spisa dostavili Speci-

jalnom tužilaštvu jer nemaju

povjerenja unjega.

- Te spise smo uništili. Ali bez

obzira što nemamo povjerenje

u glavnog specijalnog tužioca

dostavili smo prijavu jer smo

odgovorni građani i jer je tuži-

lac zadužen za krivična djela

tokom izbornog procesa –

objasnio je svjedok.

Katnića je interesovalo da li je

lider DF-a imao komunikaciju

sa Džozefom Asadom, što je

Medojević negirao. Potvrdio je

da se zajedno sa kolegama iz

saveza AndrijomMandićem i

Milanom Kneževićem u Mo-

skvi u julu 2016. sastao sa Aro-

nom Šavivom i da su tomprili-

kom razgovarali o kampanji za

izbore.

Medojević je istakao da kao

član Odbora za bezbjednost i

odbranu od zvaničnih organa

Crne Gore nije dobio nikakvu

informaciju da se spremaju bi-

lo kakvi neredi, a što su bili

dužnidagaobavijestedajebilo

nekihnaznaka.

Sa druge strane, glavni speci-

jalni tužilacMilivoje Katnić je

cijeneći iskaz Medojevića ka-

zaodajegovorioneistineidaje

bio u pravu kada je predložio

njegovo psihijatrijsko vješta-

čenje. Katnić je predočio sudu

da su se juče u sudnici prvi put

čulidetaljivezanozadostavlje-

nja informacija koje jeDF pro-

slijedioTužilaštvu.

On je istakaodaoptuženi lideri

DF-a nikada tako nešto slično

nijesu pomenuli ni prilikom

davanja odbrane ni u daljem

tokupostupka. Obećao jedaće

sudu prezentirati dokaz koji

opovrgavaMedojevićevu tvrd-

njudasuprekotabletaobavije-

stili koordinatore da pobjedu

slaveuštabovima jer ćeDPSda

isfingira nemire.

- Postoji nalaz i mišljenje vje-

štaka koji potvrđuje ovu moju

tvrdnju.Njihoviaktivistisudo-

bili instrukciju da će tog 14. ok-

tobra dobiti informacije šta

dalje treba da se radi 16. okto-

bra. Sve je potpuno jasno. Ne

stoji činjenica da je DF sprije-

čio okupljanje, to je uradila dr-

žava preko tadašnjeg ministra

GoranaDanilovićaiprekoAm-

filohija neposredno pred samo

okupljanje –kazao jeKatnić.

Suprotno glavnom specijal-

nomtužiocu,odbranajenavela

da je svjedok bio potpuno

iskren, govorio istinu i pomo-

gao ka određivanju činjenič-

nog stanja, ali je svojim iska-

zom potvrdio apsurdnost

optužnice. Sudski proces vodi

sutkinja SuzanaMugoša.

B. ROBOVIĆ

DURMITOR - Ruska držav-

ljanka Elvira Baranova

(21) preminula je sinoć od

posljedica povreda koje je

zadobila padom sa litice

u području ispod Samara

prema Škrci.

Tijelo Baranove pronašli su

pripadnici Gorske službe

spašavanja Crne Gore, koji

su u akciju spašavanja kre-

nuli na poziv OKC.

Do zaključenja lista trajala

je evakuacija još četvoro

turista koji su bili u grupi sa

nastradalomdjevojkom, a

ostali su zaglavljeni na loka-

ciji prema Škrci.

Pored Baranove bio je

vođa grupe, takođe ruski

državljanin, koji je pokušao

da joj ukaže pomoć. On je

sa Baranovom i još tri ruske

državljanke pokušao da

pređe prevoj Samar. Pret-

postavlja se da je grupa na

Durmitor krenula bez ade-

kvatne planinarske opreme,

što je najvjerovatnije uzrok

nesreće.

C. H.

Poginula

ruska

državljanka

U Podgorici napadnut

crnogorski kreator

PODGORICA

-

Crnogorski

kreatorLazar Ilićnapadnut

jeuutoraku2 časanakon

ponoći, ispred jednog lokala

uBokeškoj ulici.

Ilić je kazao za Pobjedu da je

bio u društvu dvije drugarice

kada su ga bez povoda sa leđa

napala dvamomka, koji supo-

čeli da ga udaraju.

- Sve se odigralo u 2 sata posli-

je ponoći. Nakon što sam po-

pio piće sa dvije drugarice,

izašao sam ispred lokala i kre-

nuo kući. U jednom trenutku

prišlasumidvamomkaipoče-

la su da me udaraju. Na svu

sreću, brzo sam se pribrao i

počeodasebranim.Nakonne-

kolikoudaraca, oni supobjegli

- ispričao je Ilić.

Dodajedajeslučajprijaviopo-

liciji, a da nema povoda da

sumnja na bilo koga.

- Bio sam na pregledu u Ur-

gentnom centru, konstatova-

ne su lakše tjelesne povrede.

Nema razloga da sumnjamna

bilokoga jer samsa svimljudi-

ma iz okruženja u odličnim

odnosima. Nadamseda ćepo-

licija do kraja da obavi posao i

da će se počinioci pronaći za

nekoliko dana najkasnije - re-

kao je Ilić.

Istakao jeda senadada se ovaj

nemili događaj višenikadane-

ćeponoviti idagaposebnobo-

li što se to dogodilo u gradu u

kojemje rođen i gdje živi.

B. V.

Povrijeđen

Lazar Ilić

Odgođeno suđenje optuženomza lažno predstavljanje

Markuš 15.majausudnici

PODGORICA

–Suđenje

BojanuMarkušu, koji se te-

reti da se lažnopredstav-

ljaokaopolicajac, juče je

odgođenoza 15.maj zbog

zauzetosti njegovog advo-

katadrugimpredmetom.

NaprošlompretresuAdvokat

Damir Lekić, koji zastupa

Markuša, tražiojedase uradi

neuropsihijatrijsko vještače-

nje njegovog klijenta. Sutki-

nja Željka Jovović prihvatila

je ovaj prijedlog odbrane.

Optuženi Markuš ranije je

priznao da se predstavljao

kao policajac, ali da je to ra-

dio kako bi spriječio krivična

djela.

Prema navodima optužnice,

Markuš se tereti da jeuavgu-

stu 2016. prepravio služ-

benu legitimaciju policaj-

ca Todorovića, na njoj

nalijepio svoju fotografi-

ju, svoje ime, i tako jekori-

stio.

U Osnovnom sudu protiv

njega se vodi još jedanpo-

stupak za lažno prijavlji-

vanje,anedavnojeosuđen

na četiri mjeseca zatvora

zbog prijetnji maloljetni-

ku.

M.L.

Kadar iz sudnice

SaprivođenjaMarkuša

pripravni u svojim štabovima

da se tu slavi. Cilj DPS-a je bio

da stvori vanredno stanje po

ugledu na ono koje je stvorio

predsjednik Turske Tajip Er-

dogan, prije nekoliko godina –

kazao jeMedojević.

Međutim, poučeni iskustvom

iz 2015. godine, kako je kazao

Medojević, kada je „DPS slo-

mio veličanstvene demonstra-

cije opozicije ispred Skupštine

Crne Gore, DF je odlučio da

nadmudririvalskupartijuipla-

sira imlažne informacije“.

- Zbog toga mi smo posebnu

pažnju posvetili bezbjednosti.

DPS je nastavio sa tim planom

misleći da ćemo mi izvesti lju-

de na ulicu. Mi smo to znali i

već 9. ili 10. oktobra smo sva-

kom koordinatoru dali preci-

zneinstrukcijeprekoSMS-ada

16. oktobra ni po koju cijenu ne

izlaze na ulicu. Naravno, u isto

vrijeme smo na pres konferen-

cijama davali lažnu informaci-