Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 9. maj 2018.

Hronika

PODGORICA

-Novinarka

,,Vijesti“OliveraLakić ranje-

na je sinoćoko21 sat ispred

njenog stananaBulevaru

SvetogPetraCetinjskog.

Nepoznati napadač prišao joj

je dok je izlazila iz automobila

i iz neposredne blizine pucao

u nogu. Lakić je prevezena u

Urgentni centar, gdje je kon-

statovano da ima prostrijelnu

ranunabutini ida joj životnije

ugrožen. Ona je stabilno i

smještena je u Centru za va-

skularnuhirurgiju.

Do zaključenja lista policija

nije uspjela da uđe u trag na-

padačukoji je pucaouLakić.

Napad na Lakić dogodio se u

jednom od najprometnijih

djelova grada, gdje je u tom

trenutku, uneposrednoj blizi-

ni, bilo više desetina građana.

Prostor okozgradeukojoj živi

Lakić je pokriven nadzornim

kamerama, u neposrednoj bli-

zini jeposlovnica ,,Telemaha“,

prodavnica ,,Plantaža“, a na

dva kraja zgrade su ugostitelj-

ski objekat ,,Gurman“ i lokal

,,Alpe bar“. Moguće je da ima

više svjedoka napada i bijega

napadača.

Za sada nije poznato da li je,

osimosobe koja je pucala, bilo

još upletenih u napad. Prema

nezvaničnim saznanjima Po-

bjede, policija raspolaže opi-

somnapadača: srednje je gra-

đe, visok oko 175 cm, proćelav.

PribližioseLakićnasvegame-

tar i ispalio projektil najvjero-

vatnije iz revolvera, jer sinoć

tokomuviđaja nije pronađena

čaura.

Kakonamje ispričalaženako-

jasenašlauneposrednojblizi-

ni, akoja stanujeu istomulazu

u kojem je i Lakić, zvuk je bio

nalik eksploziji petarde.

- Sjedjela sam na klupi sa dje-

tetom kada se čuo zvuk sličan

onomkada pukne petarda. Ne

bih se ni okrenula da nijesam

čula komšinicinu kćerku kako

vrišti – ispričala je naša sago-

vornica.

Onajekazaladajeodmahstigla

Hitna pomoć i da su odveli Oli-

veruLakić uUrgentni centar.

Ispredulazazgradegdje jeLa-

kić ranjena, novinarima se

obratiovršilacdužnosti direk-

tora Uprave policije Veselin

Damjanović, koji je rekao da

će preduzeti sve da riješi slu-

čaj, kao i danijesu imali sazna-

nja da je u posljednje vrijeme

prijećenonovinarki Lakić.

- Istražujemo postupno i de-

taljno, prikupljamo saznanja i

obavještenja, sprovodimo kri-

minalističku obradu i istragu,

radićemo uviđaj večeras i sju-

tra. Upoznato je Više tužilaš-

tvo, ukontaktu smo saAgenci-

jomzanacionalnubezbjednost

i sa svimsubjektima koji se ba-

ve bezbjednošću - rekao jeDa-

mjanović u izjavi novinarima

namjestupucnjave.

Na pitanje da li je policija ima-

lasaznanjada jeLakićugrože-

na u posljednje vrijeme, s ob-

zirom na to da je ranije bila

predmet napada i da joj je go-

dinama prijećeno, Damjano-

vić je odgovorio da nije bilo

nikakvih novih saznanja u po-

sljednje vrijeme.

Kazao je da razumiju pažnju

javnosti i osudu medija, ali da

je ključni fokus policije da ot-

krije izvršioca svakog krivič-

nog djela.

- Uopšte se ne dovodi u pitanje

da li manje ili više radimo, da li

se radi o novinaru ili nekome

drugomeoštećenomgrađaninu.

Zanasjesvakiživotjednak–ka-

zao je Damjanović i naglasio da

su na ovom slučaju angažovani

puni policijski kapaciteti.

On je naveo da je bitno da joj

život nije u opasnosti i apelo-

vao na građane koji su vidjeli

neštoda to saopšte policiji.

Glavni i odgovorni urednik

,,Vijesti“ Mihailo Jovović pi-

tao jeDamjanovića da li može

da garantuje da će riješiti slu-

čaj, na što je v.d. direktora

Uprave policije odgovorio da

će ,,preduzeti sve mjere i rad-

nje da tako bude“.

Ubrzo nakon toga policija se

oglasila saopšenjem u kojem

je navedeno da intenzivno ra-

di na rasvjetljavanju napada

naLakić.

-Večerasoko21 časdošlo jedo

upotrebe vatrenog oružja na

Bulevaru Svetog Petra Cetinj-

skog u Podgorici u kojem je

povredu zadobila novinarka

O. L. – saopšteno je iz policije.

Dodaju da je uviđaj u toku i da

je grad blokiran i obavljaju se

pojačane kontrole.

- Policijski službenici izuzi-

maju snimke sa video-nadzo-

ra u blizini lica mjesta izvrše-

nja krivičnog djela. U toku su

kriminalističkaobrada idruge

policijsko-tužilačke aktivno-

sti koje se preduzimaju radi

identifikovanja lica koje je iz-

vršilo ovo krivično djelo i ra-

svjetljavanja svih okolnosti

ovog događaja – saopšteno je.

Dodaju da Uprava policije

osuđuje ovo krivično djelo

učinjeno na štetu novinarke i

preduzeće svemjereukoordi-

naciji sa tužilaštvom, kako bi

ovaj događaj u potpunosti bio

rasvijetljen.

A.GAGOVIĆ M.ŽIŽIĆ

SAČEKUŠAUPODGORICI:

Policija traga za napadačemkoji je sinoć pucao na članicu redakcije ,,Vijesti“

RanjenanovinarkaLakić

Raniji

napadi i

prijetnje

Olivera Lakić je 7. marta

2012. godine napadnuta

ispred svog stana na Bule-

varu Svetog Petra Cetinj-

skog i tada je zadobila tje-

lesnepovrede.

Policija je nakon šest dana

intenzivne istrage uhapsi-

la Podgoričanina Ivana

Buškovićazbogosnovane

sumnjedastoji izanapada

naLakić.

On je u novembru te go-

dine presudom Osnov-

nog suda, koju je izrekla

sutkinja Željka Jovović,

osuđenna devetmjeseci

zatvora. Tu odluku je po-

tvrdilo i vijećeVišegsuda

uPodgorici.

Krivicaoptuženogutvrđe-

na je na osnovu iskaza La-

kić i zapisnika oprepozna-

vanju. Sud nije prihvatio

odbranu optuženog jer se

umnogimdetaljima razli-

kovala od iskaza drugih

svjedoka.TvrdnjeBuškovi-

ćevihprijateljadajeuvrije-

me napada na novinarku

Lakić igrao fudbal bile su,

po mišljenju suda, sraču-

nate i pripremljene da

olakšaju položaj optuže-

nom.

Dvije godine kasnije, pred

Osnovnim sudom našao

seiDanilovgrađaninMilan

Grgurovićzbogoptužbida

selažnoprijaviodajeprije-

tio Lakić. On je oslobođen

optužbi nakon što je Viši

sud dva puta ukinuo pre-

sudu i vratio na ponovno

odlučivanje.

U Osnovnom sudu 2015.

godine sudilo se i Milenku

Rabrenoviću da je prijet-

njama ugrozio bezbjed-

nost novinarki Lakić i nje-

noj porodici. On je nakon

dokaznog postupka pra-

vosnažno oslobođen tih

optužbi. Kako je tada na-

vedenoupresudi, nijebilo

dokaza da je Rabrenović

počinio krivično djelo za

koje ga je teretila optužni-

ca.

Rabrenovićajeoptužniakt

teretio da je prijetnje novi-

narki Lakić i njenoj kćerki

uputioprekonjene kolegi-

nice.

PremijerMarkovićzahtijeva

brzu i efikasnu istragu

PredsjednikVladeDuškoMarković, predsjednik

SkupštineIvanBrajović,ministarunutrašnjihpo-

slovaMevludin Nuhodžić, vrhovni državni tuži-

lac Ivica Stanković, Ministarstvo kulture, pred-

sjednik Komisije za istrage napada na novinare

NikolaMarković, kao i političke partije – Demo-

kratska partija socijalista, Demokrate, Ura, De-

mokratski front i Građanski savez za promjene -

najoštrijesuosudili napadnanovinarkuLakić.

Na zvaničnomtviter pro iluVlade navodi se da

premijer zahtijeva e ikasnu istragu, kojomće

biti otkriveni motivi napada, napadači, nji-

hovi saučesnici i nalogodavci.

- Slobodamedija i neometanradnovinara

temeljno je opredjeljenje Vlade. Od nad-

ležnih zahtijevambrzu i e ikasnu istragu -

objavljeno jena tviteruVlade.

Ivica Stanković jepotvrdioda ćeTužilaštvo

u koordinaciji sa policijomučiniti sve da

se otkrije počinilac ili počinioci

ovogkrivičnogdjela.

Ministarunutrašnjihposlo-

va Mevludin Nuhodžić

poručio jeda ćepredu-

zeti sve zakonom

propisane aktivno-

sti da rasvijetle slu-

čaj i izvršioce pri-

vedupravdi.

- Zgrožensamčinjenicomdasenekousudioda

na ovako kukavički način izvrši nasilje nad jed-

nomženom.Upravapolicije-Ministarstvounu-

trašnjihposlovaučinićesvedase istražemotivi

i pronađu i procesuiraju izvršioci – kazao jeNu-

hodžić.

–Napadna novinarkuOliveruLakić jenedopu-

stiv čin - ocijenili su izMinistarstva kulture i po-

ručili da će država pokazati da ima jasan i odlu-

čan odgovor na svaki pokušaj nasilja i

zastrašivanjamedijskihdjelatnika.

Oglasio se i predsjednik Komisije za

istrage napada na novinare Nikola

Marković.

-KaopredsjednikKomisijeužasnut

samčinjenicomdajenašakolegini-

caOlivera Lakić ranjena i najoštrije

osuđujemtajzločinačkiakt.Očitoda

su kriminalne struktu-

re ohrabrene nerje-

šavanjem ranijih

slučajeva napada

nanovinare – rekao

jeMarković.

On jedodaoda na-

pad na Lakić ne

smije proći bez

smjena ili ostavki u

policiji i Tužilaštvu.

Novinari

morajubiti

zaštićeni

Povodomnapada naOlive-

ru Lakić sinoć su se oglasili

izDelegacijeEUuPodgorici

kaoiizvišezapadnihamba-

sada.

Šef Delegacije Evropske

unijeuCrnojGoriAivoOrav

kazao je da je napad na La-

kić zabrinjavajući i naglasio

da novinari moraju biti za-

štićeni.

Iz Ambasade SAD je saop-

šteno da sa zabrinutošću

pratenapadnanovinarku.

- Novinari su čuvari demo-

kratijeimorajubitizaštićeni

da bi bezbjedno radili svoj

posao - ističe se u saopšte-

njuAmbasadeSAD.

Ambasadorka Velike Brita-

nije u Crnoj Gori Alison

Kemp na Tviteru je saopšti-

la da je zabrinuta zbog na-

padananovinarkuLakić.

- Velika Britanija ostaje po-

svećena slobodi štampe i

zaštiti novinara širomsvije-

ta–kazala jeKemp.

Željko Ivanović:

Ovaj slučaj ne smije

da sezavrši kaoostali

Direktor ,,Vijesti“ Željko Ivanović poručio jeda seovaj

slučajnesmijezavršitikaoprethodna24slučajanapa-

dananovinare.

-Ovogaputastvarnonemožedasezavrši kaoupret-

hodna 24 slučaja napada na novinare. Poslije svake

prijetnjeĐukanovića, dogodi se neštoovakvo. Đuka-

nović bi trebalo da da izjavu nakon njegovog nedav-

noggovoramržnje - kazao je IvanovićzaRTCG.

Za sada nepoznati napadač se približio Lakić na svegametar i ispalio

projektil najvjerovatnije iz revolvera, jer sinoć tokomuviđaja nije pronađena

čaura. Prema nezvaničnimsaznanjima Pobjede, policija raspolaže opisom

napadača: srednje je građe, visok oko 175 cm, proćelav. Istraga još ne raspolaže

informacijama da li je, osimosobe koja je pucala, bilo još upletenih u napad

Sauviđaja