Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 9. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

–Valtazar

Bogišić znao jeda jepotreba

zapravdomiskonskapotre-

ba ljudskog roda. On je im-

perativnovogvremena spo-

jio sapravnimobičajima,

uskladio savremenodržav-

nozakonodavstvo saduhom

naroda, a ciljeve zajednice

sa ciljevima individue - ka-

zala jeprofesoricanaPrav-

nomfakultetuUniverziteta

CrneGoredr SnežanaMila-

dinović.

Ona je na svečanoj akademiji,

koja je održana juče na ovom

fakultetupovodom130godina

od proglašenja Opšteg imo-

vinskog zakonika za knjaževi-

nu Crnu Goru, naglasila da

imamo privilegiju da je zako-

nopisackaošto jeValtazarBo-

gišić, koji raspoznaje dobro i

zlo, pravedno i nepravedno,

počeosavremenupravnuepo-

huCrneGore.

PRIMJER

- Prije 130godinaValtazarBo-

gišić učinio je sve da na najbo-

lji način ujedini umno i prak-

tično u norme, koje će zbog

svoje naučne utemeljenosti,

sponesaprošlošću i otvoreno-

sti prema novinama koje do-

nose budući dani živjeti, ne

samo kao pozitivno pravo, ne-

go kao primjer za ugledanje u

istoriji prava – istakla jeMila-

dinović.

Profesor na Pravnom fakulte-

tu Univerziteta Crne Gore dr

RadojeKoraćopisao jeBogiši-

ćakaopravnika filozofske i so-

ciološke obrazovanosti, poli-

glotu (pisao je na latinskom,

njemačkom, italijanskom,

francuskom, ruskom...), vječi-

togputnika, vječitog istraživa-

ča i vječitog neženju.

RIZNICA

-Takvubriljantnukarijeru, ta-

kva znamenita dostignuća, a

da nikadnije zaboravio da živi

život, a dobar dio radnog vije-

ka proveo je na putu – Pariz,

Beč, Cetinje, Peterburg, Min-

hen, Berlin–opisao jeKorać.

Francuska koja je, kako je ista-

kao, prva u Evropi u 19. vijeku

napravilakodifikaciju imala je

univerzitet i pravni fakultet

600 godina prije zakonika, a

CrnaGora je imalauniverzitet

i pravni fakultet 100 godine

poslije zakonika. To govori o

tome,kakojekazao,kolikoBo-

gišić nije imao osnovu za pri-

premu zakonika.

-Došao jedanapravimoderan

zakon u zemlji koja ima ozbi-

ljan recidiv rodovsko-ple-

menske organizacije, mode-

ran zakonik za zemlju u kojoj

se tada 90 odsto stanovništva

bavilo zemljoradnjom i sto-

čarstvom–objasnio jeKorać.

Profesor Pravnog fakulteta

UniverzitetaCrneGoredrZo-

ran Rašović kazao je, između

ostalog, da je Bogišić svoj naj-

bolji rad trajno unio u zlatnu

riznicu crnogorske kulture.

-Tomožemosasvimmirnore-

ći sada kada Opšti imovinski

zakonik za knjaževinu Crnu

Goru ima 130 godina života.

Ovaj veliki zakonik i danas

djeluje kao odmor okrijepa i

svečanosti duha, dariva nas i

obogaćuje, te udžbenički kri-

jepi – istakao jeRašović.

Iako je formalno-pravno, kako

je rekao, Zakonik u životu bio

58 godina (od 1888. do 1945),

trajaće dovijeka.

Dekan Pravnog fakulteta Uni-

verziteta Crne Gore profesor

dr Velimir Rakočević kazao je

da je Opšti imovinski zakonik

pravoremek-djelocrnogorske

kulture.

- Opšti imovinski zakonik

uveo je našu državu u svijet i

pravnekulture i razvijenihna-

roda i država. Ono što kao fa-

kultet, ali i društvo u cjelini

moramoda radimo jeda čuva-

mooveneprolaznevrijednosti

–poručio je on.

J.B.

ZAKONSKIUZOR IDANAS:

Sasvečaneakademije

Svečana akademija povodom 130 godina od proglašenja Opšteg imovinskog zakonika za knjaževinu Crnu Goru

Bogišićevodjelo

će trajati dovijeka

Francuska koja je, kako je istakao Radoje Korać, prva

u Evropi u 19. vijeku napravila kodi kaciju, imala je

univerzitet i pravni fakultet 600 godina prije zakonika,

a Crna Gora je imala univerzitet i pravni fakultet 100

godine poslije zakonika, što govori o tome koliko Bogišić

nije imao osnovu za pripremu zakonika

Kako je kazao profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Crne

Gore dr Zoran Rašović, koji je i u komisiji za izradu građan-

skog zakonika, u sedmomdijelu ovog pravnog akta naći će

se 45 Bogišićevih pravnih izreka, koje se nalaze na samom

kraju njegovog Opšteg imovinskog zakonika.

Neke od njih su član 987 „Zakon je za svakoga zakon“, član

993 „Ko samo riječi zakonske znade, taj još zakona ne zna,

dok mu ne shvati razum i smisao“, član 997 „Tvoje sveto,

a i moje sveto; čuvaj svoje, umoje ne diraj“, član 1001 „Čija

je korist od nečeg, onoga je i teret“, član 1005 „Što jednom

po zakonu stečeš, tvrdo ti baš i kad bi se zakon izmjenio“,

te član 1031 „Ko pravo svoje zapušta, nek sebe krivi ako ga

izgubi“.

Ugrađanskomzakonikubiće

iBogišićevepravneizreke

PODGORICA

-DanEvrope

i obilježavanje 75godinaBit-

kenaSutjesci vrijednosti su

trajnousađeneucrnogor-

sku istorijskuvertikalu, oci-

jenjeno jeurazgovorumini-

straodbranePredraga

Boškovića sapredstavnici-

maSUBNOR-a.

Iz Ministarstva je saopšteno

da jeBošković kazaoda jeVoj-

skaneodvojividioantifašistič-

ke tradicijeCrneGore.

- Sagovornici su se saglasili da

su vrijednosti koje baštini 9.

maj, Dan Evrope, datum kada

je 1945. godine pao fašizam i

slavnaBitkanaSutjesci,odko-

je obilježavamo 75 godina,

trajno usađene u crnogorsku

istorijskuvertikalu–pišeusa-

opštenju, prenijela jeMina.

Navodi se da su Zuvdija Hod-

žić i Dragan Mitov Đurović

istakli da sve aktivnosti SUB-

NOR-a imaju pečat izuzetne

saradnje sa Vojskom na svim

nivoima.

- Bošković je najavio da će se

rado odazvati pozivu da 17. ju-

na prisustvuje svečanosti obi-

lježavanja 75 godina od Bitke

na Sutjesci, kojoj je Crna Gora

domaćin prvi put - dodaje se u

saopštenju.

IzMinistarstva su kazali da su

razgovaraliiorevalorizovanju

spomen-sobePeteproleterske

brigade, koja je smještena u

krugu podgoričke kasarne u

Maslinama.

- Sagovornici su se složili da je

riječ o vrijednoj zbirci oružja,

predmeta i memorabilije koja

mora dobiti adekvatan tre-

tman- zaključili su iz togreso-

ra.

R.D.

PODGORICA

- Epidemiološ-

ka situacijauCrnoj Gori kada

jeupitanjuHIV/AIDS je sta-

bilna, ocijenio jeministar

zdravljaKenanHrapovićna-

vodeći da je stopanovoinfici-

ranihniska.

Kako je saopšteno iz tog resora,

Hrapović i sekretar Ministar-

stvaNikolaAntovićučestvovali

su na ministarskom sastanku

Jugoistočne Evrope „Održivi

odgovorzaHIVituberkulozu“,

koja je održana uSkoplju.

Hrapović je kazaoda jeuCrnoj

Gori registrovano 228 osoba sa

HIV pozitivnim statusom od

1989. do 2016. godine.

-Štojeposebnoznačajno,stopa

novoinficiranihodHIV-a je re-

lativnoniskaistabilna-rekaoje

Hrapović, prenijela jeMina.

OnjekazaodajeistopasaAIDS

dijagnozom niska, sa manjim

fluktuacijama u2015. godini.

Prema njegovim riječima, po-

zitivni rezultati u velikoj mjeri

su ishod velike i dugogodišnje

podrške i zajedničkog rada sa

Globalnim fondom, koji je, za

potrebe uspostavljanja i imple-

mentacije programa kontrole

HIV-a i tuberkoloze u Crnoj

Gori, obezbijedio 10,6 miliona

američkihdolara.

Usaopštenjuseističedaodrživo

finansiranje HIV preventivnih

servisa predstavlja kritičnu ka-

riku sveobuhvatnog odgovora

naHIVu državi, te da je za pre-

vazilaženje tog problema sa ne-

vladinim organizacijama ugo-

voreno kroz projekte 100.000

euraza teaktivnosti.

R.D.

PODGORICA

– Novinar

Miodrag Mido Vuković umro

je 7. maja. Radio je kao novi-

nar više od četiri decenije.

Počeo je u NIO Pobjeda kao

urednik spoljno-političke

redakcije i posebnih strana.

Formirao je prvu spoljno-poli-

tičku redakciju Radio Titogra-

da, bio šef crnogorskog dopi-

sništva makedonskog dnev-

nog lista „Nova Makedonija“,

kao i dopisništva RTV Srbije

iz Crne Gore – Prvi program

Radio Beograda. Obavljao je

dužnost urednika NIO „Tribi-

na“ i glavnog i odgovornog

urednika SJU lista „Borba“. Bio

je direktor i glavni i odgovorni

urednik SJU „Filmske novosti“

u Beogradu. Objavio je i knjige

„Gorio je um“, „Nemo’ mi to

zborit“, „Dosta smo ronili“ i

„Kapija“. Vuković je rođen u

Titogradu 1947. godine đe je

završio Gimnaziju „Slobodan

Škerović“. Studirao je u Beo-

gradu i Sarajevu, diplomirao

na odsjecima politikologije i

novinarstva na Fakultetu poli-

tičkih nauka.

R. D.

UmroMiodrag

MidoVuković

Trajnevrijednosti

Bošković saHodžićemi Đurovićem

SvemanjezaraženihHIV-om

Hitno formirati agencijuza

bezbjednost saobraćaja

Bošković primio delegaciju SUBNOR-a

PODGORICA

-UCrnojGori

potrebno jehitnoformirati

agencijuzabezbjednost sao-

braćaja iuvesti obavezan

predmetuškolama, smatraju

uAlfacentru.

Koordinatorka programa be-

zbjednosti saobraćajaNada Ra-

dovićsaopštilajedabiodređiva-

nje neke od već postojećih ili

formiranje nove centralizovane

institucije-agencijezabezbjed-

nost saobraćaja unaprijedilo

stanje teoblasti uCrnojGori.

- Agencija bi se bavila analizom

problema, okruženja i moguć-

nostimaprevencije,pripremom

strategijainacionalnihplanova,

raspodjelom finansijskih i ljud-

skih resursa, realizacijomkon-

kretnih akcija, kampanja i svim

pitanjima značajnim za be-

zbjednost u saobraćaju - kazala

jeRadovićagencijiMina.

Kako je rekla, agencijabi okupi-

la i koordinirala predstavnike

vlasti, saobraćajne policije, pri-

vrede, stručnjake, medije, ne-

vladine organizacije i ostale in-

teresne grupe i mobilisala

građane u cilju povećanja nivoa

saobraćajne kulture na svimni-

voima.

Onasmatra i dabi trebalouvesti

predmet bezbjednost u saobra-

ćaju u nastavni plan i program

završnih razreda osnovnih i

srednjihškola.

R.D.