Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 9. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

-Građanska

peticijaAmanet bićepreda-

taSkupštini CrneGore4. ju-

na, sapotpisima građanako-

ji tražeponištenje svih

nezakonitihupisaSrpske

pravoslavne crkvekaovla-

snika crnogorskihmanasti-

ra i crkava i ostalihkultur-

nihdobara i njihovo

vraćanjeuvlasništvodržavi

Crnoj Gori.

Peticiju će, kako je saopšteno,

predati delegacija predvođe-

na predsjednicom Savjeta

Anom Vukotić, a u delegaciji

će biti članovi Savjeta, kao i

članovi Operativnog tima koji

su koordinirali potpisivanje

peticije.

- Predsjednica Savjeta Ana

Vukotić razgovarala je sa

predsjednikom Skupštine Cr-

ne Gore IvanomBrajovićem i

obavijestila ga da će peticija

biti predata u ponedjeljak, 4.

juna, upodne– saopšteno je iz

Savjeta.

Amanet je, podsjećaju oni,

građanska inicijativa koju je

podržala i Crnogorska pravo-

slavna crkva, brojne javne lič-

nosti Crne Gore, kao i pojedi-

ne partije.

- Amanet je ujedinio sve koji-

ma jeCrnaGoranasrcu–peti-

ciju su podržali građani svih

vjera i nacija, uz jasnu poruku

državi i institucijama da želi-

mo da budemo svoji na svome

i da zaštitimo kulturno naslje-

đeCrneGore –zaključuje seu

saopštenju.

R.D.

PODGORICA

–Predsjednik

UpravnogodboraUniverzi-

tetaCrneGoreDuškoBjeli-

ca reagovao je jučena tekst

objavljenuPobjedi podna-

slovom„Bjelici sporni Veljo-

vić, Bogojević i Jovanović“,

ističući kakonjemunikonije

sporan, teda jeuCrnoj Gori

zakon jednakza sve i nikoni-

je iznadzakona.

– Prije svega želim da kažem

da sampristalica da se svi pro-

blemi rješavaju u okviru UCG,

a ne u medijima. To je uvijek

bio moj stav. Ali iz određenih

krugova, uvijek istih, šire se

neistinekoje imajuza cilj da se

rad organaUCGu javnosti po-

smatra suprotno od stvarnog.

Iz tih krugova sukobe sa zako-

nom pokušavaju da izdižu na

ličnu ravan. To nije tačno. Po-

stupak je u toku, a epilog se ne

zna. To je samo tačno.

Iz teksta ,,Bjelici sporni Veljo-

vić, Bogojević i Jovanović“ sa-

mo je tačno da je sjednica UO

UCG planirana za 11. maj. Sve

drugosuneistineilipokojapo-

luistina. Autor teksta, koji pre-

noseidrugimediji,neprviput,

imao je za cilj da manipulativ-

no i tendenciozno okarakteri-

še rad Upravnog odbora Uni-

verziteta Crne Gore i naravno

mene, kao predsjedavajućeg

tog tijela – saopštio je prof. dr

DuškoBjelica,predsjednikUO

UCG.

Reagovanje prenosimo u cje-

losti:

,,Kao predsjednik UO UCG

shodno Statutu UCG i Poslov-

niku o raduUCG, a u pripremi

sjednica Upravnog odbora

UCG u svakom konkretnom

slučaju,paiuovom,popredlo-

gustručnihslužbiigeneralnog

sekretara dobijam potrebne

informacije i podatke. Tomi je

dužnost i zakonska obaveza.

Obaveza da se ne bi griješilo.

Naravno, samo UOUCG odlu-

čuje i naravno do sada uvijek

po zakonu i Statutu. Ostali sa-

mo predlažu. Tako je bilo uvi-

jek. Lično smatramda u Crnoj

Gori nepostoji nikoko je iznad

zakona.Smatramdatakomora

biti i naUCG i da poštujući za-

konpoštujemoCrnuGoru.

Odgovorno tvrdim da se na

UCG niko ne bavi nikakvim

odstrelima ljudi, niti ima bilo

kakvog revanšizma, koji sepo-

minje u tekstu jer takve kon-

statacije sunetačne i ne stanu-

ju na UCG. To su zlonamjerna

podmetanja koja su pitka za

konstantnomanipulativno ra-

ubovanje pojedinaca koji ima-

ju za cilj da UCGpredstavljaju

drugačijim. Takve stvari neki

mediji „prosto gutaju“ iako su,

tvrdim,netačneizlonamjerne.

Sve odluke UO UCG su javno

dostupne i na sajtu su UCG i u

biltenimaUCG. To je lakopro-

vjeriti. Ali,može imbiti.

Ukonkretnomslučaju, zapro-

fesora Zorana Veljovića - de-

kana Elektrotehničkog fakul-

teta, zatimprofesoraMiomira

Jovanovića - dekana Bioteh-

ničkog fakulteta i profesora

Dragana Bogojevića - dekana

Filološkog fakulteta, tačno je

da su im zatražene izjave na-

kon što samdobio informacije

odpravneslužbeUCGdasuim

istekli ugovori o radu i da se na

tim funkcijama nalaze suprot-

nočlanu75stav3StatutaUCG.

U redovnoj proceduri su im

zatražene izjave. I to ne samo

jednomi tunemaništasporno.

Zakonski se odvija postupak i

on traje. U ličnoj ravni sa svom

trojicom sam u izuzetno ko-

rektnimodnosima. I ovdje po-

navljam, niti ima, niti će biti

ništa na ličnoj ravni kako se to

predstavlja u manipulišućem

tekstu koji prenose pojedini

portali.

Međutim, činjenice su potpu-

nodrugačijenegoštosenavodi

u tom tekstu. Takođe, onaj ko

je u prekršaju obično to neće

priznati. Razlog se uvijek mo-

že tražiti na drugoj strani. U

ovom konkretnom slučaju je

nesporna činjenica isteka iz-

bornog zvanja, a u tekstu koji

prenoseseobjašnjavajuproce-

dure koje se, inače, ne dovode

u pitanje što je i bez pravnog

značajazaocjenuispunjenosti

uslova izčlana75stav3Statuta

UCG.

Konačno, dekan jeobavezanda

zna (i zna) kao dekan da je po

imperativnoj zakonskoj normi

odgovoran za zakonitost rada

fakulteta i obavezan da spriječi

svako činjenje, odnosno neči-

njenjekojezaposljedicu ima ili

može imati nesavjestan ili ne-

zakonit rad.UCGće i ovousko-

ro razriješiti“.

R.D.

PODGORICA

–Ako se „bu-

deuređivala situacija za slu-

čaj neizbora“ Sudskog savje-

ta trebanaći rješenjekoje

nećekasnijedovesti upita-

njenjegovuustavnost, od-

nosnoda sedefiniše rad

„tehničke sudskevlade“,

onakokakoUstav touređuje

zadruge granevlasti, smatra

predsjednikSudskog savjeta

iUdruženjapravnikadr

MladenVukčević.

Njegova preporuka je i da se

ovajproblemmoždariješi„ka-

ko to uređuje Zakon o držav-

nom tužilaštvu i Zakon o cen-

t ra lnoj banc i , za s luča j

neizboraTužilačkogsavjeta ili

Savjeta Centralne banke, kao i

Zakon o Ustavnom sudu, koji

uređuje situacijuu slučajune-

izbora sudijeUstavnog suda“.

Na okruglom stolu na Univer-

zitetu Donja Gorica „Ostvari-

vanjeustava–realnostiliprav-

na mogućnost?“ Vukčević je

ocijenio da imamo unikatno

ustavno rješenje u Evropi, a

možda i u svijetu. Podsjetio je

da je Venecijanska komisija to

rješenje ocijenila kao „veoma

pozitivno“, ali i da ovih dana

„ista ta komisija mora razrje-

šavati ovakav ustavni čvor“.

- Ne možemo a da ne uočimo

da je za razliku od Venecijan-

ske komisije drugo tijelo Sa-

vjetaEvrope(GRECO)usvom

godišnjemizvještajupredloži-

lo da predsjednik Sudskog sa-

vjeta bude, po funkciji, pred-

sjednik Vrhovnog suda, a ne

član iz reda uglednih pravni-

ka. To su suprotstavljena rje-

šenja koja nam se šalju sa iste

adrese – Savjeta Evrope – ka-

zao jeVukčević.

On smatra da treba saslušati,

ali ne i glorifikovati preporuke

sa tih adresa.

-Oninudeokvirnestandarde,a

na nama je „modus operandi“.

Treba da napravimo otklon od

ustavnotvornogoptimizma,po

kome je nešto dovoljno propi-

sati dabi tobiloostvareno–na-

glasio je Vukčević. Njemu je

sporno i što Crna Gora stalno

traži„nekograzrednogstarješi-

nusastranedanašemeđusobne

sukobe arbitrira“.

Smatra da je izmjena Ustav-

nog zakona teško prihvatljiva,

jer se tim zakonom ne mogu

mijenjati materijalne odredbe

Ustava. Istakao jedanedolaze

u obzir ni skupštinska odluka

ili zaključak, kao ni ustanov-

ljavanje neke vrste parlamen-

tarne konvencije o produže-

njumandataSudskomsavjetu.

Vukčević očekuje da će Vene-

cijanskakomisija, koja jeproš-

le sedmice boravila u našoj

PODGORICA

–Senatori

UniverzitetaCrneGore

usvojili suna jučerašnjoj

sjednici izmijenjeni pra-

vilnikobližimuslovima i

postupkuupisauprvugo-

dinuosnovnih studija

UniverzitetaCrneGore,

kojimsuprepoznate li-

cencirane srednjevjerske

školekaoodgovarajuće za

upis na apsolutni svaki dr-

žavni fakultet.

Prema saznanjima Pobjede, o

toj novini senatori nijesu pre-

više diskutovali, svi osim jed-

nogkoji jebiosuzdržan, glasa-

li su za. Na sjednici su, prema

našim saznanjima, pojedini

senatori saopštili da im je

sporno što su ovimdokumen-

tom izjednačene srednje vjer-

ske škole sa gimnazijama, u

smislu što đaci prilikomupisa

neće morati da polažu dife-

rencijalni ispit.

- Ovim pravilnikom se poru-

čujeda su srednje vjerske ško-

leboljeodtehničkih, ekonom-

skih ili nekih drugih. Učenici

prilikomupisatrebadapolažu

prijemne kao i ostali đaci iz

drugih srednjih škola – stav je

jednog od senatora koji je ko-

mentarisao pravilnik na Sena-

tu.

U sklopu ovog pravilnika

usvojen je, takođe, prijedlog

Arhitektonskog fakulteta koji

jeponudiopromjeneprilikom

polaganja testova. Te izmjene

se tičupraktičnogdijela ispita,

kao i provjere znanja iz oblasti

savremene kulture, specifič-

nih interesovanja kandidata i

provjere potencijala za logič-

ko zaključivanje, te je pojaš-

njenodapredstavljajudopunu

postojećeg rješenjakoje je tre-

tiralo provjeru znanja samo iz

istorije umjetnosti.

Kako procedura nalaže, ovaj

pravilnik stupiće na snagu

osmogdanaodobjavljivanjau

Biltenu Univerziteta Crne

Gore.

N.Đ.

Peticija Amanet

u Skupštini u junu

Reagovanje predsjednika Upravnog

odbora UCGDuška Bjelice

Nikonije iznadzakona

Predsjednik Sudskog savjeta ocijenio da se ne smiju nekritički prihvatati prav

Tehnička sudska

rješenjezaSudsk

Senatori dali zeleno svjetlo za pravilnik o upisu brucoša na UCG

Vjerske škole i formalnosu

izjednačene sagimnazijama

Sa jedneod ranijihsjednicaSenata

Jovanović izabranza redovnogprofesora

Senatori su juče izabrali

dekana Biotehničkog fakul-

teta Miomira Jovanovića za

redovnog profesora.

On je jedan od trojice deka-

na od kojih je predsjednik

Upravnog odbora UCG

Duško Bjelica tražio izjaš-

njenje smatraju li da zako-

nito obavljaju tu funkciju

s obziromna okolnost da

im je istekao petogodišnji

ugovor o radu na osnovu

izbora u zvanje.

Osim Jovanovića, Bjelici su

sporni i dekani Elektroteh-

ničkog i Filološkog fakulte-

ta Zoran Veljović i Dragan

Bogojević. Nakon što je

promovisan u redovnog

profesora, funkcija Jova-

novića više nije ugrožena,

ali Veljoviću i Bogojeviću

svakako jeste. Na sjednici

UO, koja će biti održana u

petak, to će biti jedna od

tema.

To što Crna Gora stalno traži „nekog

razrednog starješinu sa strane da

našemeđusobne sukobe arbitrira“,

dr MladenVukčević smatra spornim

ČEKAJUSEPRIJEDLOZIVENECIJANSKEKOMISIJE:

Sapredavanja

AnaVukotić