Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 9. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Grupa studenata Fakulteta za turizam i hoteli-

jerstvo iz Kotora obišla je Lušticu Bej, saopšteno je iz kompanije

Luštica Development.

Prezentacija i obilazak kompleksa je, kako je saopšteno, nastavak

saradnje koja je nedavno inicirana predstavljanjem slobodnih

radnihmjesta u kompaniji Luštica Development i hotelu „Čedi“,

koje je za studente bilo organizovano na tom i Fakultetu za

pomorstvo.

N. K.

Studenti uposjeti

Luštici Bej

PODGORICA

Lutrija Crne

Gore prvi kvartal tekuće godine

završila je uminusu 100.857 eura,

što je 23.000manji gubitak nego

u istomperiodu prošle godine.

Prihod je bio 325.176, a rashod

425.560 eura.

M.P.M.

Poslovanje u prvomkvartalu

Lutrijau

minusu 101

hiljadu

Potpisan novi sporazumcrno

ZaMost naĐ

PODGORICA

Novim sporazumom crno-

gorske i kineske vlade o privredno-tehnič-

koj saradnji, koji je juče potpisan, Kina će

opredijeliti dodatna bespovratna sredstva

od 2,6miliona eura za rekonstrukciju

Mosta na Đurđevića Tari i druge projekte.

Novi sporazum su, kako je saopšteno iz

Vlade , potpisali u kineskoj ambasadi pot-

predsjednik Vlade Milutin Simović i kineski

ambasador u Crnoj Gori Cui Dživei.

Sapotpisivanja sporazuma

PODGORICA

Elektropri-

vreda seuponedjeljakžalila

naprivremenumjeruPri-

vrednog sudakojomimse

zabranjujekupovina akcija

Rudnikauglja, shodnoodlu-

ci opokretanjupostupkado-

brovoljne javneponude za

preuzimanje te firme, sazna-

jePobjeda.

Rješenje o privremenoj mjeri

donijela je sudija Nataša Boš-

ković do okončanja spora po

tužbi M&V kompani, u vla-

sništvu Vasilija Miličkovića,

kojom ovaj manjinski akcio-

nar EPCG traži da se poništi

odluka o kupovini akcija Rud-

nika uglja. Bošković je privre-

menu mjeru donijela prošlog

petka, kada je isticao rok za

prijavu akcionara kod Cen-

tralne depozitarne agencije,

koji su htjeli da prodaju svoje

akcije po cijeni od 6,4 eura po

dionici. Njenu odluku, nakon

što je stigao prigovor EPCG,

treba da razmatra vijeće za

drugostepeni postupaku roku

odosamdanaoddanaprijema

žalbe.Oprivremenojmjeri za-

brane kupovine akcija Rudni-

ka uglja u petak su obaviješte-

ne CDA i Komisija za hartije

od vrijednosti, koje je sud za-

dužio da mjeru upišu u Cen-

tralniregistarhartija,odnosno

registaremitenatauCrnojGo-

ri.

S.P.

Odluka Privrednog suda o zabrani kupovine akcija Rudnika uglja

EPCGsežalilana

privremenumjeru

Ustavni sud ukinuo Granski kolektivni ugovor za pomor

PODGORICA

-Ustavni sud je

ukinuoGranski kolektivni

ugovor zapomorski saobra-

ćaj i lučko-pretovarneusluge.

Postupakzaocjenuustavno-

sti i zakonitosti togugovora

pokrenut jekrajemoktobra

prošle godine, na inicijativu

barskekompanijePort of

Adrija. USindikalnoj organi-

zaciji Port ofAdrije smatraju

da ćeovimradničkapravabiti

još višeugrožena. Odluka su-

dadonešena je 26. februara

ove godine, aobjavljena jeu

Službenomlistu30. aprila.

PRAVNI OSNOV

Ustavni sud je utvrdio da su os-

poreni Granski ugovor zaklju-

čili tadašnji Odbor Udruženja

pomorske privrede Privredne

komore i Samostalni sindikat

radnika u pomorskom brodar-

stvuitransportu,apravniosnov

jebiosadržanuodredbamačla-

na 131. stav 2. Zakona o radu iz

2003. godine i člana 81. stav 1.

Opšteg kolektivnog ugovora iz

2004, koji suprestali da važe.

-StupanjemnasnaguZakonao

radu iz 2008. godine prestao je

da važi raniji zakon o radu.

Odredbom člana 150. stav 2.

tačka 1. zakona utvrđeni suno-

vi učesnici u postupku zaklju-

čivanja granskog kolektivnog

ugovora i to nadležni organ re-

prezentativnog udruženja po-

slodavaca i nadležni organ re-

prezentativne organizacije

sindikata – kaže se u odluci

Ustavnog suda i dodaje da se

premaodredbičlana151.stav5.

zakona, kolektivni ugovor, pa i

granski, smatra zaključenim

kada ga potpišu ovlašćeni

predstavnici svih učesnika, a

odredbom člana 177. zakona

ostavljen je rok od 12 mjeseci

daseodredbekolektivnihugo-

vora usklade sa njim.

Objašnjava se da iz podataka

Registra sindikalnih organiza-

cija proizilazi da je upis Samo-

stalnog sindikata radnika u po-

mo r s k om b r o d a r s t v u i

transportu u Registar sindikal-

nih organizacija izvršen 10. ja-

nuara 1992. godine i da od tog

dananemapodatakao izmjena-

ma, odnosno usklađivanja sa

pozitivnimpropisima tog akta.

Navodi se da nedostatak ovla-

šćenihučesnika upostupkudo-

nošenja Granskog kolektivnog

ugovora (što je osnovni uslov

njegove legalnosti i legitimno-

sti),kaojednogodelementafor-

malne ustavnosti i zakonitosti,

taj akt dovodi upitanjeu cjelini,

bez obzirananjegovu sadržinu.

- Polazeći od toga i činjenice da

je rok za usaglašavanje ospore-

nog Granskog kolektivnog ugo-

vora istekao 23. avgusta 2009.

godine, a da ovaj ugovor nije

usaglašen sa važećimZakonom

oradu,Ustavnisudjeutvrdioda

nije saglasansaUstavomi zako-

nom i da su se stekli uslovi za

njegovo ukidanje – zaključuje

se uodluci.

UGROŽENAPRAVA

PredsjednikSindikalne organi-

zacije zaposlenihPort of Adrije

Luka Klisić razočaran je odlu-

komUstavnog suda.

-Nakonoveodlukebiće još više

ugrožena radnička prava jer je

Granski kolektivni ugovor da-

vao radnicima nešto više prava

od Opšteg kolektivnog ugovo-

Lučkimradn

smanjenapr

Sada nemamo ni kolektivni, ni granski

ugovor, ništa nemamo i prepušteni

smo ne znamkome, upozorio je Luka

Klisić, sindikalni vođa u Port of Adriji

PODGORICA

Iz Institu-

ta alternativa juče suoci-

jenili danedavnozavršena

javna raspravaoNacrtu

zakonao javnimnabavka-

manije imalapunoefekta.

- Ministarstvu finansija i

Upravi za javne nabavke sti-

glo je 450 komentara, ali su

oni odbili 80 odsto, uz neja-

sna i problematična obra-

zloženja. Prihvaćeno je sve-

ga 4,5 odsto komentara u

potpunosti, nepunih 13 od-

sto je djelimično prihvaće-

no, dok će se 67 komentara

ili oko 15 odstododatno raz-

motriti. Od 13 komentara

koje je Institut alternativa

podnio u pisanoj formi, de-

vet nije prihvaćeno, dok će

se četiri dodatno razmotriti

- navodi se u saopštenju In-

stituta.

Istraživačica javnih politika

u IA Ana Đurnić kaže da su

u komentarima kritikovali

visoke prekršajne kazne za

organe vlasti, a niske za od-

govorne u njima. Predložili

su da podaci iz Elektron-

skog glasnika javnih nabav-

ki budu javno dostupni, kao

i da se detaljno propišu pro-

cedure koje se mogu primi-

jeniti na nabavke u oblasti

bezbjednosti i odbrane, na-

čin prikupljanja i kriteri-

jumi za vrednovanje ponu-

da.

U IA smatraju da zakonom

treba propisati i kazne za

naručioce ukoliko ne budu

poštovali tuobavezu.

M.P.M.

Institut alternativa o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o javnimnabavkama

Od450komentara

odbijeno80odsto

PODGORICA

Privredna

komora će, nakon višegodišnje

pauze, ponovo biti izlagač na

poljoprivrednom sajmu koji

se održava od 15. do 21. maja u

Novom Sadu, saopštio je pred-

sjednik te asocijacije Vlastimir

Golubović. On je, na sastanku

sa ambasadorom Srbije u

Crnoj Gori ZoranomBingul-

cem i predsjednikom Srpsko-

crnogorskog poslovnog kluba

RadivojemRašovićem, kazao

da prilika za potvrdu dobrih

odnosa slijedi već naredne

sedmice u Novom Sadu, kada

će biti održan poslovni forumu

saradnji sa Privrednom komo-

romVojvodine.

- Crnogorski privrednici će ove

godine nastupiti na zajednič-

kom štandu, uz podrškumini-

starstava poljoprivrede i eko-

nomije, Investiciono-razvojnog

fonda (IRF) i PKCG - kazao je

Golubović.

S.P.

Susreli se predsjednik PKCG i ambasador Srbije

Privrednici na sajmuuNovomSadu

Sa sastanka

Privredni sud

LukaBar