Table of Contents Table of Contents
Previous Page  32 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 48 Next Page
Page Background

32

Pobjeda

Srijeda, 9. maj 2018.

Magazin

PODGORICA

Četvrto iz-

danje festivalaSiti gruv, koje

će seodržati od 1. do3. juna

naStadionumalih sportova i

ove godineobećavadobar

provod.

Pored najavljenog nastupa le-

gendarne grupe Simple Min-

ds, organizatori festivala su

juče uHard rok kafeu, na kon-

ferenciji za novinare otkrili

koga će publika imati priliku

dačujedruge festivalskeveče-

ri.

- Drugu noć će otvoriti crno-

gorski KIC pop hor, kome je

ovo prvi nastup na Stadionu

malih sportova. Hrvatski sa-

stavVatra će prvi put nastupa-

ti u Crnoj Gori, a potom će na

binuizaćihrvatskadivaJosipa

Lisac. Kruna te večeri je na-

stup britanskih elektro hip-

hoperaStereoMC’s –otkrio je

na početku konferencije di-

rektor festivala Dragan Bula-

jić.

Treća noć rezevrisana je za

zvijezde festivala – Simple

Minds.

- To je sigurno najveći sastav,

koji je Crnu Goru posjetio po-

slije Rolingstonsa. Napomi-

njem da Simple Minds neće

imati festivalski nastup, već

pravi koncertni koji će trajati

120minuta – naglasio je Bula-

jić. Prije škotskog sastava na-

stupiće nikšićki bend Autoge-

ni trening.

On je apelovao na publiku da

navrijemeobezbijedikartejer

su učesnici Siti gruva privukli

publiku van granica države.

-Budući da imamovelika ime-

na, prevazišli smo lokalne

okvire tako da, se za festival

interesuju fanovi SimpleMin-

dsa i iz drugih država koji ih

prate na svim koncertima.

Ovakvi sastavi ne dolaze svaki

danni u jednudrugu zemlju, a

kamolikodnas,zatonedozvo-

lite da budete blizu ovakvog

spektakla, a da ne dođete, jer

se tonećeponoviti - poručio je

Bulajić ističući da su validne

jedino ulaznice sa fiskalnim

blokom.

Sekretarka za kulturu i sport

Nela Savković-Vukčević ista-

kla je da su ,,ponosni na reali-

zacijuovog projekta.“

- Ova manifestacija je odraz

kulturne politike kojom se

njegujeurbanimuzički zvuk, i

konačno ponuda u ukupnoj

bogatoj raznovrsnoj aktivno-

sti kad je u pitanju i kultura i

turizam našeg Glavnog grada

–kazala jeSavković-Vukčević.

Eleonora Albijanić istakla je

da je Elektroprivreda od po-

četka prepoznala kvalitet fe-

stivala.

- Nadamo se da će i ove godi-

ne Stadionommalih sporto-

va prostrujati dobra energija

i da će sve biti kao i do sada –

kazala jeAlbijanić.

JelenaRadonjić ispred kom-

panije Telekom naglasila je

da ta firma podržava dobru

muziku, pa je logičan izbor

bio Siti gruv festival.

Festival organizuje agencija

,,Comfortably Numb“ u sa-

radnji sa Glavnim gradom, a

budžet festivala dostići će

450hiljada, otkrili suorgani-

zatori.

Z.K.

Organizatori predstavili programSiti gruv festivala od 1. do 3. juna

Spektakl uz

SimpleMinds

LISABON

Ufinalu63.

,,PjesmeEvrovizije“, koje

će seodržati u subotu, 12.

majanastupićepredstav-

nici: Austrije, Estonije,

KipraLitvanije, Izraela,

Češke, Bugarske, Albani-

je, Finske i Irske. To je re-

zultat prvepolufinalne

večeri ukojoj jenastupilo

19 izvođača. Šansuda se

bore zapobjedunijesu iz-

borili predstavnici Azer-

bejdžana,Hrvatske,Ma-

kedonije, Islanda, Belgije,

Bjelorusije, Grčke, Jer-

menije, Švajcarske.

Domaćini večeri bile su vo-

diteljke Silvija Alberto, Fi-

lomena Kautela, Katarina

Furtado i portugalsko-

američka glumica Danijela

Rua.

Prema propozicijama ta-

kmičenja, po 10 takmičara

iz obje polufinalne večeri,

koji dobiju najveći broj gla-

sova publike i žirija, plasi-

raće se u finale, koje se odr-

žava 12.maja.

Naš predstavnik Vanja Ra-

dovanović sa pjesmom

,,Inje“, pod rednim brojem

16 nastupiće u četvrtak,

druge polufinalne večeri

koju otvara Aleksandar Ri-

bak, predstavnik Norveške

sa pjesmom ,,That’s how

youwrite the song“. Nakon

njega uslijediće nastupi

predstavnika iz Rumunije,

Srbije, SanMarina,Danske,

Rusije,Moldavije,Holandi-

je, Australije, Gruzije, Polj-

ske,Malte,Mađarske,Leto-

nije, Švedske, Slovenije i

Ukrajine.

Pravo direktnog prolaska u

finale imaju predstavnici

,,velike petorke“ - Velika

Britanija, Francuska, Nje-

mačka, Španija i Italija, te

predstavnik zemlje doma-

ćinaEurosonga - Portugal.

Z.K.

Prvo polu nalno veče ,,Pjesme Evrovizije“

Predstavnici

Makedonije

i Hrvatske

bez finala

PODGORICA

Crnogorski

KICpophor sinoć je ispred

SkupštineCrneGoreodržao

koncert učast 9.maja -Dana

pobjedenad fašizmom.Hor

Kulturno-informativnog

centra ,,BudoTomović“, je-

dinstvenuEvropi publici

svihgeneracijapriredio je

divnovečepartizanskihpje-

sama i poručio– ,,Bezdileme

–Antifašizam“, kako jebio

samnazivkoncerta.

Prostor ispred Skupštine si-

noć je bio ispunjen pjesmom i

nostalgijom.

Prvi dio koncerta otvorio je

orkestar Počasne garde Voj-

ske Crne Gore ,,Maršom na-

rodnihheroja“ i ,,Maršomko-

zaračkihproletera“.Uslijedila

je himna Crne Gore ,,Oj svije-

tla majska zoro“, a potom i

,,Hej Sloveni“.

Nakonizvođenjahimni,horje

otpjevao dobro poznate ,,In-

ternacionalu“, ,,Da nam živi,

živi rad“ i ,,Padaj silo neprav-

do“, čije je stihove vremešnija

publika naizust pjevala.

Posebne ovacije hor je dobio

izvođenjempjesme,,Kaćuša“.

Svakupjesmunabimu supra-

tile fotografijezelenihpredje-

la, crvenih makova, Josipa

Broza Tita i saradnika, kao i

slike partizana i partizanki.

Dugaplauz izazvali sučlanovi

dječjeg hora ,,Zvjezdice“ koji

su u srce dirnuli prisutne pje-

smama ,,Najljepša je zemlja

moja“ i ,,Pozdravite moga ta-

tu“.

Aplauzom su pozdravljeni i

članovi sekcijetradicionalnog

pjevanja Umjetničke škole za

muziku i balet ,,Vasa Pavić“, u

klasi profesorice Jelene Mi-

haljević, za izvođenje numera

,,Mostarske kiše“ i ,,Stan’ Ne-

retvo“ iz filma ,,BitkanaNere-

tvi” i ,,Bandiera rosa“.

,,Veče jugonostalgičara“ obo-

gatili su i nastupi solista An-

drijane Božović, Tamare Pa-

vićević, Nadežde Petrović

-Sredanović, Dubravke Živ-

ković, Jovane Vuković, Rena-

tePerazićifolklornimansam-

blomKIC-a ,,BudoTomović“.

KIC pop hor, pod dirigent-

skom palicom Saše Barjakta-

rovića, pratio je Vojni orke-

star i violončelista Darko

Kolanda.

Za kraj članovi hora Osnovne

muzičke škole ,,Vasa Pavić“ i

gošćaRenataPerazić izveli su

pjesme ,,Zemljo moja“ i ,,Ra-

čunajte na nas“.

Koncert je organizovan u

sklopu aktivnosti Skupštine

CrneGorepovodomobilježa-

vanjaDanapobjedenadfašiz-

mom.

Z.K.

KIC pop hor održao koncert u čast Dana pobjede nad fašizmom ispred Skupštine Crne Gore

Veče ljubavi, pjesme i nostalgije

MANČESTER

Tvoracpo-

pularne serije ,,Birmingem-

skabanda“ StivenNajt po-

tvrdio jeda će zločinačka

porodicaŠelbi biti prikazi-

vanadvije sezonevišenego

što je toprvobitnoplanira-

no.

Najt koji trenutno radi na pe-

toj sezoni gangsterske serije

britanske mreže BBC, takođe

jeobećaodaće likTomasaŠel-

bijakaoidosadatumačitiKili-

janMarfi.

- Definitivno radimo šestu se-

zonu i vjerovatno ćemouradi-

ti sedmu sezonu. Razgovarali

smo saMarfijemoulozi i on je

saglasan - rekao jeNajt.

Najt jeranijenagovještavaoda

će serija imati samo pet sezo-

na,kazavšidajeuvijekbilodo-

voljno šest epizoda da ispriča-

ju jednu cjelinu, ali da mogu

tražiti višeakotobudepotreb-

no.

-Ukolikošestasezonanebude

potrebna, nećemo je raditi. Ali

mislimdanamtrebanajmanje

još jedna sezona da ispričamo

kompletnu priču, jer šest epi-

zoda po sezoni jemalo - kazao

jeNajt.

,,Birmingemska

banda“ dobija

jošdvije sezone

KICpophor

Sakonferencijezanovinare

Finalisti na sceni Altis arene

Producent festivala, Balša

Vojičić istakao je da će ove

godine prva festivalska

noć biti besplatna.

- Publika će imati priliku da

uživa u besplatnomnastu-

pu domaćeg di- džeja Mr.

Leke kao i svjetskim zvijez-

dama Dariju Nunjesu i The

Cube Guys. Karte za drugo

i treće veče od danas su

u prodaji, a novina je da

će moći da se rezervišu

i kupe onlajn preko sajta

www.citygroove.me

. Pro-

dajna mjesta su Hard rok

kafe, T-kom šopovima u

Podgorici, Nikšiću i Budvi

i prekomreže Gigstiks,

ali i na licumjesta. Karte

za drugu i treću noć pro-

davaće se po cijeni od 10

eura za noć, a ove godine

za nastup Simple Mindsa

imaćemo i fan pit dio koji

će koštati 15 eura – kazao

je Vojičić.

Karteod

danasu

prodaji,ulaz

prvevečeri

besplatan