Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 9. maj 2018.

Politika

BEOGRAD

Nekadašnji predsjednikdr-

žavne zajedniceSrbija i CrnaGoraSve-

tozarMarovićmoždabimogaodadobi-

jeodređeneprivilegijekojepripadaju

bivšimpredsjednicimaSRJ i SCGpošto

zakonopredsjednikuRepublikeSrbije,

koji regulišeovuoblast, nije jasan i pre-

cizan.

Bez obzira na to što je Srbija na-

sljednicadržavnezajedniceSrbija

i CrnaGora, prema čl 35. Zakona o

predsjednikuRepublikepravona

počasni naziv „bivši predsjednik

Republike“ imaju svi predsjed-

nici Savezne Republike Jugo-

slavijeipredsjednicidržavne

zajednice Srbija i Crna Gora

koji subili izRepublike Srbije!

Dakle, jasno je da Marović ne

može da ponese ovaj počasni na-

ziv jer nije iz Srbije. Međutim, u

čl. 47 istog zakona, koji je u slu-

čaju Marovića kontradiktoran,

kaže se da prava koja su utvrđe-

naodredbamaodčl. 38dočl. 43

primjenjuju se i na sve pred-

sjednike savezne države u čijem

sastavu jebilaRepublikaSrbijado

istupanjaCrneGore iz državne zajed-

nice Srbija i CrnaGora.

Dakle, potomčlanuMarovićbimogao

daostvaripravakojasupredviđenaod

čl. 38do čl. 43.

Taprava tičuseprimanja80odstopla-

te predsjednika Republike dok se ne

zaposli ili ne penzioniše, ima pravo na

službeni automobil s vozačem, kance-

larijski prostor, savjetnika, sekretara onoliko

vremena koliko je trajao njegov mandat, a sve

to se usaglašava sa Vladom Srbije i bivšim

predsjednikomSrbije.

Pravno tumačenjeovihnedoumicaPobjedaće

objaviti narednihdana.

Svetozar Marović je bio predsjednik Srbije i

Crne Gore od februara 2003. do maja 2006.

godine.

Marović, inače bivši visoki funkcioner DPS-a,

u Crnoj Gori pravosnažno je osuđen na tri go-

dine i devet mjeseci zatvora pošto je potpisao

sporazum sa Specijalnim tužilaštvom i pri-

znaoda jeorganizovaokriminalnugrupu, koja

je budvanskoj opštini nanijela višemilionsku

štetu.

Istim sporazumom kojim je trebalo da uplati

novac,Marović je pristao da odleži tri godine i

devet mjeseci zatvora. Prema sporazumima

koje je potpisao, Marović je učestvovao umal-

verzacijama prilikom gradnje Donjeg buleva-

ra, puta u seluKrapina, platoa na Jazu, izgrad-

nje sistema za prečišćavanje otpadnih voda,

kao i u predmetima „Properti investment“,

„Kopirajt“, ,,Prijevor“ i ,,TKPlaza“.

Međutim, on je krajemmaja 2016. godine na-

pustio Crnu Goru i navodno je, kako kaže nje-

gov advokat, na psihijatrijskomliječenjuuBe-

ogradu te „nije sposoban da se odazove

zahtjevu za izdržavanje zatvorske kazne uCr-

noj Gori zbog depresivnog stanja u kojem se

nalazi“.

ZaMarovićemjesredinommajaprošlegodine

raspisana crvena Interpolova potjernica kako

bi kaznuodslužiouSpužu.

Tužilaštvozahtijevatrajnooduzimanjeimovi-

ne porodici Marović zbog sumnje da nije ste-

čena na zakonit način.

V.CVEJIĆ

PODGORICA

Socijaldemo-

krate supredstavile jučepro-

gram„DosljednozaPodgori-

cu“ za lokalne izboreu

glavnomgradu, uzporukuda

ćeunapređenjempostojećih i

uspostavljanjemnovih servi-

sa gradskeuprave, kao i kvali-

tetnimkadrovskimpotenci-

jalom, razvijati Podgoricuu

skladu sanajboljimstandari-

ma i u interesu svihgrađana.

Lokalnauprava, kako je istakao

nosilac liste SD-a u Podgorici

Đorđe Suhih, mora biti tran-

sparentna i u potpunosti otvo-

rena prema građanima. Suhih

smatraidajekvalitetnofunkci-

onisanje mjesnih zajednica

jedna od ključnih karika u si-

stemu efikasnog rada lokalne

uprave.

- Iako jeSkupštinaglavnoggra-

dadonijelaizmijenjenuodluku

o mjesnim zajednicama, u

praksisusepojavilenekenedo-

umicekojezahtijevaju jošneka

pojašnjenja i rješenjakakobi to

zaživjelo. SDće insistirati da se

nakon izbora krene u proces

konstituisanja mjesnih zajed-

nica –naglasio je Suhih.

SDće,kakojenajavio,raditiina

daljem poboljšanju informisa-

nja građana o fazama donoše-

nja svih odluka koje su bitne za

njihove interese, te da će po-

sebnu pažnju posvetiti stvara-

nju uslova da svi servisi i doku-

menta lokalne uprave budu

dostupni osobama sa invalidi-

tetom.

SDse,kakojerekaokandidatza

odbornika te partije Goran Pe-

trović, zalaže da sistemlokalne

samoupravepostanedostupni-

ji, efikasniji, ekonomičniji i jef-

tiniji servis za građane. U tom

servisu će, kako je objasnio,

građani, ali i privredna društva

i druga pravna lica, više nepo-

sredno učestvovati u donoše-

nju odluka od opšteg javnog

interesa.

- SDće uspostaviti sistemu ko-

jem će profesionalne i stručne

reference biti kriterijumi prili-

kom zapošljavanja. Takav si-

stem će biti garant dobrih re-

zultata lokalne samouprave u

narednom periodu. Zalagaće-

mo se da lokalnu upravu čine

obrazovaniikompetentniljudi,

koji će zajedničkim snagama

raditinaostvarenjuistogcilja,a

to je bolji standard svih građa-

na Podgorice - naveo je Petro-

vić.

Dodao je i da je SDu programu

predvidio formiranje fonda za

talente i deficitarnazanimanja.

SDse,kakojenaveonjihovkan-

didat za odbornika Vuk Vuko-

slavčević,zalažeizaformiranje

posebne službe u okviru glav-

nog grada koja će raditi na pri-

premi i realizaciji projekata

koji se finansiraju iz evropskih

fondova, a naročito onih koji se

tiču valorizacije prirodne ba-

štine i zaštite životne sredine.

SD će, dodao je on, insistirati i

na jačanju regionalne saradnje

saglavnimgradovimadržava iz

okruženja.

Đ.Ć.

PODGORICA

Politikaproši-

renjaEvropskeunijemora se

nastaviti i ne smije seugasiti

optimizampotencijalnono-

vihčlanicaonjihovoj evrop-

skoj budućnosti, ocijenio je

predsjednikSkupštine Ivan

Brajović.

On je primio predstavnike Od-

bora za evropske poslove Pred-

stavničkog doma parlamenta

Holandije na čelu sa predsjed-

nikom tog odboraMalikomAz-

manijem.

Kako je saopšteno iz Skupštine,

tokom razgovora naglašen je

značaj intenziviranja parla-

mentarnesaradnjeikontinuite-

ta političkog dijaloga za dalje

unapređenje prijateljskih od-

nosa izmeđudvije zemlje.

Navodi se da je Brajović upo-

znao sagovornike sa aktuelnim

dešavanjima na političkom i

ekonomskomplanuuCrnojGo-

ri, pri čemu je istakaodaHolan-

dija predstavlja primjer uspješ-

ne i razvijene zemlje, kao i da su

njena iskustva u turizmu, ener-

getici i poljoprivredi posebno

dragocjena zaCrnuGoru.

„Naglašavajući da Crna Gora

daje prednost kvalitetu reformi

u odnosu na rokove, Brajović je

kazao da se politika proširenja

mora nastaviti, odnosno da se

ne smije ugasiti optimizam po-

tencijalnonovihčlanicaonjiho-

vojevropskojbudućnosti“,kaže

se u saopštenju.

Pri tome je, kako se navodi, ista-

kao da se stimulisanjem Crne

Gore, koja je najviše postigla na

evropskom putu, ukazuje pra-

vac kojim treba da se kreću i

druge države kandidati.

Azmani je poželio Crnoj Gori

puno uspjeha u ispunjavanju

neophodnih kriterijuma za

članstvouEU.

R.P.

Može li bivši i jedini predsjednik državne zajednice Srbija i

Crna Gora da dobije privilegije koje sljeduju predsjednicima Srbije

SD predstavile programza izbore u Podgorici

Suhih: Lokalna

upravadabude

transparentna

Predsjednik Skupštine sa kolegama iz Holandije

Brajović: Politika

proširenja se

moranastaviti

Članovi zakona

kontradiktorni

PODGORICA

Poslanički

klubDemokratskog fronta

podnijećeustavnužalbu

zbog, kako je rečenonapres

konferenciji, „unižavanja

funkcijeposlanikakojekon-

tinuirano sprovodi Admini-

strativni odbor i pravosudni

organi, prije svega tužilaš-

tvo“. Odbor je, saglasnočlanu

76Zakonao radu, donio rje-

šenjeomirovanjuprava iz

radnogodnosa zaposlanika

MilanaKneževića.

PoslanikMilun Zogović kazao

je novinarima da je Admini-

strativni odbor 19. aprila donio

odluku da poslaniku Milanu

Kneževiću „oduzme pravo na

lični dohodak, a istovremeno je

nagradio Ivicu Stankovića sa

osamhiljadaeurazanekorišće-

nje godišnjeg odmora 2015. i

2016. godine“.

- Za odluku Administrativnog

odborasaznalismoizsredstava

javnog informisanja jer na naš

zahtjev da namOdbor dostavi

dokumentaciju vezanu za ovu

odluku, bili smo uskraćeni za

to. Što se nas tiče, vrhovni dr-

žavni tužilac Ivica Stanković je

na trajnom godišnjemodmoru

jer se ne miješa u svoj posao i

omogućava da se kompletno

tužilaštvo bavi kontinuiranim

političkim progonom DF-a, a

ne obraća pažnju na bezbjed-

nosnu situaciju u Crnoj Gori –

kazao jeZogović.

Milan Knežević, kome je Od-

bor uskratio pravo na lični do-

hodak, istakao je Zogović, „do-

bio je u obrazloženju odluke

konstataciju da mu je posloda-

vac Luiđ Škrelja... dao sebi za

pravo da funkciju poslanika

svede na nivo kao da je on po-

slodavac 81. predstavniku na-

roda. Jedini poslodavac nama

izDF-a su slobodni građani Cr-

neGore – rekao jeZogović.

OnjerekaodajeKneževićpod-

niozahtjevdamu se iz spuškog

zatvora omogući korišćenje in-

terneta i drugih sredstava ko-

munikacije, kako bi mogao ne-

smetano da obavlja funkciju

lidera parlamentarne stranke,

ali na to se oglušilo crnogorsko

pravosuđe.

- Ovo je nastavak kontinuira-

nogprogonanajjačegopozicio-

nogsubjekta–DF-aizahtijeva-

mo da VDT odmah podnese

ostavku kako ne bi dalje uniža-

vao crnogorsko tužilaštvo –

istakao jeZogović.

PoslanikKočaPavlovićrekaoje

da „jedan generalni sekretar

daje rješenje Milanu Kneževi-

ću kojim mu ukida platu“, a u

rješenju piše, kako je istakao

Pavlović, da jeKneževićobave-

zan da se, nakon izdržavanja

kazne, obrati generalnom se-

kretarudabigaovajrasporedio

na radnomjesto.

- Generalni sekretaru, pred-

sjedniče Skupštine, nijeste vi

poslodavci Kneževiću. On je

zaposlen preko agencije za po-

sredovanje koja se zove narod.

Ako imate želju da dovedete u

pitanje njegov radni status,

obratite se toj agenciji, izađite

na izbore i osvojite mandate –

rekao jePavlović.

I.K.

Demokratski front najavio ustavnu žalbu zbog odluke Administrativnog

odbora da ukine njegovomposlaniku pravo na lični dohodak

DF: ŠkreljanijeKneževiću

poslodavacnegograđani

PozivajuSDT

nareakciju

Šef poslaničkog kluba DF-a

Milutin Đukanović rekao je

da je Drago Pajković, osum-

njičeni za ranjavanje inspek-

tora Marka Drobnjaka, na

suđenju kazao da je pripre-

man atentat na predsjednika

Nove Andriju Mandića, te

da očekuje da se Specijalno

tužilaštvo „ponaša u tom slu-

čaju kao u slučaju državnog

udara“.

- Bacanje bombe na kuću

Mandića značilo bi ubistvo

njegove supruge, djece i

majke, kao i likvidaciju njego-

vih saradnika. Očekujemo da

Pajković dobije status svje-

doka saradnika, kako bismo

došli do nalogodavaca plani-

ranog atentata na Mandića

– kazao je Đukanović.

SapresaDF-a

ĐorđeSuhih

SvetozarMarović