Table of Contents Table of Contents
Previous Page  25 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 48 Next Page
Page Background

25

Pobjeda

Srijeda, 9. maj 2018.

Oglasi i obavještenja

CRNAGORA

MINISTARSTVOODRŽIVOGRAZVOJA I TURIZMA

AGENCIJAZAZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

Naosnovučlana12Zakonaoprocjeni uticajanaživotnusredinu („Služ-

beni list RCG”, broj 80/05 i „Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11,

27/13 i 52/16)Agencija za zaštitu prirod i životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je Nosiocu projekta, „PORTOFADRIJA” A.D. – Bar, Obala 13 Jula

bb, Opština Bar, donijeto Rješenje, broj: UPI-101/2-02-728/6 od

04.05.2018.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna procjena uticaja

na životnu sredinu za Rekonstrukcija gata I - sjeverne obale, izgradnja

RoRo rampeu luci Bar, na katastarskoj parceli br. 6499/1KONovi Bar,

Opština Bar.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na

životnu sredinu zaRekonstrukcija gata I - sjeverne obale, izgradnjaRo

Ro rampe u luci Bar, na katastarskoj parceli br. 6499/1 KO Novi Bar,

Opština Bar, utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja

obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kva-

liteta segmenata životne sredine, predvidjeti negativni uticaji projekta

na životnu sredinu, utvrditi odgovarajućemjere zaštite životne sredine

i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku funkcio-

nisanja projekta kao i u slučaju havarije.

Nosilac projekta, „PORT OF ADRIJA” A.D. – Bar, Obala 13 Jula bb,

Opština Bar, može, shodno odredbama člana 15 ovog Zakona, podni-

jeti Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine zahtjev za određivanje

obima i sadržaja elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Nosilac projekta, „PORT OF ADRIJA” A.D. – Bar, Obala 13 Jula bb,

OpštinaBar, jedužan, shodnoodredbamačlana17ovogZakona, pod-

nijeti Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine zahtjev za davanje

saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu najkasnije

u roku od dvije godine od dana prijema rješenja o potrebi procjene uti-

caja.

Protiv ovog rješenjamože se izjaviti žalbaMinistarstvuodrživog razvo-

ja i turizmau rokuod15danaoddanaprijemaobavještenjao izdavanju

rješenja ili objavljivanja obavještenja u dnevnom listu koje izlazi na

području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta, a preko

ovog organa.

IVM.br.3311/15

Javni izvršitelj uBijelomPolju, DejanČogurić,

upredmetu izvršenja izvršnogpovjeriocaPrva

banka Crne Gore,osnovana 1901 AD Podgorica koju zastupa advokat Đukanović

Dragoljub,Podgorica,Moskovska, protiv izvršnog dužnika „OMNIAUTO“ DOO,Bijelo

Polje,Potkrajci,PIB:02301342, radi naplate novčanog potraživanja, prodajom nepokretnosti iz-

vršnog dužnika, dana 08.05.2018.godine, donio je

ZAKLJUČAKOPRODAJI NEPOKRETNOSTI

1.Određujesedrugo ročištezaprodajunepokretnosti izvršnogdužnika „OMNIAUTO“DOO,Bijelo

Polje,PIB:02301342 upisanih u Listu nepokretnosti Lnbr.1548 KOBijelo Polje i to: za PD1, gara-

ža kao dio zgrade, spratnosti 1P,površine 299m2, koji se nalazi na kat.parceli br.1254/1,broj

zgrade1 u iznosu od 62.491,00eura,PD7,stambeni prostor,spratnosti P,površine 37m2,koji se

nalazi na kat.parceli br.1254/1,broj zgrade1 u iznosu od 31.635,00eura, PD12,stambeni

prostor,spratnosti P1,površine48m2,koji senalazi na kat.parceli br.1254/1,broj zgrade1u iznosu

od 41.040,00eura,PD31,stambeni prostor,spratnosti PN,površine 37m2,koji se nalazi na kat.

parceli br.1254/1,broj zgrade1 u iznosu od 24.605,00eura,koji se nalaze u svojini izvršnog dužni-

ka u obimu prava 1/1.

2. Vrijednost opisane nepokretnosti utvrđena je zaključkom javnog izvršitelja Ivm.br.3311/15 od

14.03.2016.godine.

3.Na

prvomročištu za prodaju usmenim javnimnadmetanjem nepokretnost se nemože proda-

ti ispod utvrđene vrijednosti pod tačkom2 ovog zaključka.Ako se nepokretnost nijemogla proda-

ti na prvom javnom nadmetanju,javni izvšitelj će zakazati drugo javno nadmetanje na kojem se

nepokretnost može prodati ispod utvrđene vrijednosti,ali ne ispod 50% te vrijednosti. Ako se ne-

pokretnost nije mogla prodati na drugom javnom nadmetanju, javni izvršitelj će zakazati novo

javno nadmetanje na kojemse nepokretnost može prodati ispod 50%utvrđene vrijednosti, ali ne

ispod visine potraživanja izvršnog povjerioca.

4Ako je procijenjena vrijednost manja od visine potraživanja, a prodaja na drugom javnom nad-

metanju nije uspjela, nepokretnost se može prodati ispod utvrđene vrijednosti, bez ograničenja,

samo uz prethodnu saglasnost izvršnog i založnog povjerioca.

5.Ponudioci su dužni da prije početka nadmetanja polože jemstvo u iznosu od 10% utvrđene

vrijednosti nepokretnosti na žiro račun javnog izvršitelja broj 520-22007-14 koji se vodi kod “Hi-

potekarne banke” AD Podgorica, fil.Bijelo Polje. Ponudiocima čija ponuda ne bude prihvaćena

vratiće se novac položen na ime jemstva odmah po zaključenju nadmetanja, osim drugom i tre-

ćem ponuđaču.

6. Najbolji ponudilac, odnosno kupac je dužan da cijenu za koju je kupio nepokretnost položi u

depozit javnog izvršitelja u roku od 7 (sedam) dana od dana prodaje. Ako kupac u tom roku ne

položi cijenu prodaja će se oglasiti nevažećom i pozvati drugog po redu ponuđača da kupi nepo-

kretnost. Ako ni taj ponuđač u određenom roku ne položi cijenu koju je ponudio, primijenit će se

ista pravila i na trećeg ponuđača. U slučaju da sva tri ponuđača sa najvišom ponudom ne polo-

že ponuđenu cijenu u roku, javni izvršitelj će u tomslučaju iz položenog jemstva od strane kupca

izmiriti troškovi nove prodaje i naknaditi razliku između cijene postignute na ranijoj i novoj proda-

ji.

7.Ako je kupac izvršni povjerilac čije potraživanje dostiže iznos postignute cijene na javnom nad-

metanju i ako bi se obzirom na njegov red prvenstva, mogao namiriti iz prodajne cijene,dužanje

da na ime cijene položi samo iznos potraživanja potreban za namirenje potraživanja obezbijeđe-

nih založnimpravom, potraživanja izvršnih povjerilaca po čijem je predlogu određeno izvršenje i

naknade za lične službenosti i stvarne terete koji se prodajomgase. Izvršni povjerilacčijepotra-

živanje ne dostiže iznos cijene dužan je da položi razliku između potraživanja i postignute cije-

ne.

8.Ročište za prodaju nepokretnosti održaće se dana 08.06.2018.godine sa početkomu 11:00h u

kancelariji javnog izvršitelja Dejana Čogurića, koja se nalazi u BijelomPolju u ulici Slobode.

9.Zaključak o prodaji objaviti u dnevnom listu „Pobjeda“.

JAVNI IZVRŠITELJ