Table of Contents Table of Contents
Previous Page  23 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 48 Next Page
Page Background

23

Pobjeda

Srijeda, 9. maj 2018.

Oglasi i obavještenja

Na osnovu člana 62 stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Opština Kotor, Kotor, Stari grad 317, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Digitalnih radio stanica, ukupne procijenjene vrijednosti sa

PDV-om 10.000,00 €.

Tenderska dokumentacija broj 0409-6393 objavljena je na

Portalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana

08.05.2018.godine.

Lice za davanje informacija Dragana Kašćelan, službenik

za javne nabavke, telefon 032/322-277, e-mail:

javne.na

-

[email protected]

.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac -Agencijaza

izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Zanabavkuusluga: »RevizijaGlavnogprojektamostapre-

ko rijeke Morače i veze sa trasom jugozapadne obilaznice

u Podgorici- II dionica, od PR 84 do PR 97« ,vrijednosti sa

PDV-om 20.000 €.

Tenderska dokumentacija za javni poziv broj 10/18 objav-

ljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.portal.

ujn.gov.me

dana 07.05.2018. godine. Lice za davanje in-

formacija Zdenka Perović, službenik za javne nabavke,

telefon 020/408-735, e-mail

[email protected]

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu

(“Službeni list RCG”, br. 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10,

73/10 ,40/11,27/13 i 52/16), Sekretarijat za uređenje prostora

Opštine Pljevlja – Odjeljenje za zaštitu životne sredine

OBAV J E Š TAVA

zainteresovanu javnost

da je nosilac projekta, Dragaš Boris iz Pljevalja, selo Kotorac,

podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na život-

nu sredinu za projekat “Poljopriredno gazdinstvo-primarna proi-

zvodnja i promet hrane biljnog porijekla- ratarskih kultura”, na kat.

parcelama u okviru LN 64 KO Rađevići i LN 306 KO Rađevići,

Opština Pljevlja.

U vezi sa navedenimpozivamo zainteresovanu javnost da izvrši

uvid u dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za uređenje

prostora Opštine Pljevlja – Odjeljenje za zaštitu životne sredine,

ul. KraljaPetra br.48, kancelarija br.31A, radnimdanima od 11 do

14 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj for-

mi, na adresu Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Pljev-

lja–Odjeljenje za zaštitu životne sredine, je 13.05.2018. godine.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Opština Tivat, Trg Magnolija br.1, oglašava

OBAVJEŠTENJEOOGLAŠAVANJU

POSTUPKAJAVNE NABAVKE

Nabavka usluge press clipping-a, ukupne procijenjene

vrijednosti sa PDV-om 3.700,00€.

Tenderska dokumentacija broj 1902-404-12 objavljena je

na Portalu javnih nabavki, na adresi

http://www.ujn.gov.

me/ dana 08.05.2018.godine.

Lice za davanje informacija Milena Ćipranić, Radmila Lu-

čić,MarijaMarović, telefon032661-365, e-mail [email protected]

opstinativat.com

.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac _Radio-difuzni centar D.O.O. Podgorica, Bulevar Sve-

tog Petra Cetinjskog 130/V, oglašava

OBAVJEŠTENJEOOGLAŠAVANJU

POSTUPKAJAVNE NABAVKE

Nabavka ustupanja radova na izradi antikorozivne zaštite

antenskog stuba na lokaciji Lovćen, ukupne procijenjene

vrijednosti sa PDV-om 76.000,00 €.

Tenderska dokumentacija broj 0602-16/5 objavljena je na

Portalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana

08.05.2018.godine.

Lica za davanje informacija Senad Pepeljak, telefon

067/237-005, e-mail

[email protected]

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11 , 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Institut za javno zdravlje Crne Gore, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Servis aparata za potrebe Odjeljenja za sanitarnu hemiju i

ekotoksikologiju (ICP-OES-Spectro Arcos, UV/VIS, LC/

MS, GC-Agilent, IC1600-Dionex, GC/MS i HPLC-Shimad-

zu, Živin analizator-DMA80 i mikrotalasna peć-ETHOS1-

Milestone) popartijama, ukupneprocijenjenevrijednosti sa

PDV-om 19.000,00€.Tenderska dokumentacija broj: 8/VI-

II-2018 (01-3858), objavljena je na Portalu javnih nabavki,

na adresi www.ujn.gov.me_dana 09.05.2018. godine. Lice

za davanje informacijaDragicaPejanović, dipl.ecc. telefon

+382 67/626-125, e-mail

[email protected]

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Vodovod i kanalizacija doo Podgorica , ul. Zetskih vla-

dara bb ,oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Sukcesivna nabavka prehrambenih proizvoda za kafe ku-

hinju i reprezentaciju za period od godinu dana, ukupne

procijenjene vrijednosti sa PDV-om: 10.000,00 €.

Tenderska dokumentacija broj 09/18 objavljena je na Por-

talu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana

08.05.2018.godine.

Lice za davanje informacija: Nikola Marković, telefon: 020

440 356, e-mail:

[email protected]

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore sa sjedi-

štem u ulici Vaka Đurovića bb, Podgorica oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Medicinska sredstva za šivenje rana i sprečavanje krvare-

nja za potrebe KCCG i drugih JZUCrneGore, ukupne pro-

cijenjene vrijednosti 549.398,05 EUR-a, evidentiran u evi-

denciji javnih nabavki pod brojem 15/18.

Tenderska dokumentacija broj 09-3382 od 08.05.2018.

godine objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.medana08.05.2018.godine. Licezadavanje

informacija Vinka Vukeljić, službenik za javne nabavke,

telefon 020 404-156, e-mail:

[email protected]

.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac D.O.O. “KOMUNALNOKOTOR”, oglašava

OBAVJEŠTENJEOOGLAŠAVANJU

POSTUPKAJAVNE NABAVKE

električnog vučnog vozila, ukupne procijenjene vrijednosti

sa PDV-om 25.000,00€.

Tenderskadokumentacijabroj 1412objavljena jenaPorta-

lu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana

27.04.2018 godine.

Licezadavanje informacijaAleksandar Popović, službenik

za javne nabavke, telefon 032/322080, e-mail: [email protected]

jkpkotor.com

.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac D.O.O. “KOMUNALNOKOTOR”, oglašava

OBAVJEŠTENJEOOGLAŠAVANJU

POSTUPKAJAVNE NABAVKE

goriva za potrebe voznog parka preduzeća, ukupne proci-

jenjene vrijednosti sa PDV-om 290.000,00€.

Tenderskadokumentacijabroj 1532objavljena jenaPorta-

lu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana

07.05.2018 godine.

Licezadavanje informacijaAleksandar Popović, službenik

za javne nabavke, telefon 032/322080, e-mail: [email protected]

jkpkotor.com

.

Poslovni broj Iv.br.787/2018

Javni izvršitelj Ljiljana Vladičić iz Podgorice

, Ulica Balšića br.28, u

pravnoj stvari izvršnog povjerioca „F&L TRADE“ D.O.O. Podgorica,

Ul.B.Lekića br.17, PIB:02633914 protiv izvršnog dužnika „COMPANY

STATUS“D.O.O. Podgorica, Ul.Njegoševa br.42, PIB:02867532, radi

naplate novčanog potraživanja, dana 08.05.2018.godine, u smislu člana

5 Zakona o izmjenama i dopunama ZIO-a, donio je odluku o

DOSTAVLJANJU JAVNIMOBJAVLJIVANJEM

Izvršnom dužniku „COMPANY STATUS“D.O.O. Podgorica, Ul.Njegoše-

va br.42, PIB:02867532 vrši se dostavljanje Rješenja o izvršenju Iv.

br.787/2018 od 30.04.2018.godine, radi naplate novčanog potraživanja.

Izvršni dužnik „COMPANY STATUS“D.O.O. Podgorica, Ul.Njegoševa

br.42, PIB:02867532, može se obratiti javnom izvršitelju Ljiljani Vladičić

na adresi Ulica Balšića br.28, u Podgorici radi podizanja Rješenja o izvr-

šenju Iv.br.787/2018 od 30.04.2018. godine.

Upozorava se izvršni dužnik „COMPANY STATUS“D.O.O. Podgorica,

Ul.Njegoševa br.42, PIB:02867532 da se ovakav način dostave smatra

urednim i da će negativne posledice koje mogu nastati ovakvim načinom

dostavljanja snositi sama stranka, odnosno izvršni dužnik.

Dostavljanje se smatra izvršenim u roku od osam dana od dana isticanja

pismena na oglasnoj tabli suda uz napomenu da je prethodno izvršeno

objavljivanje u dnevnom štampanommediju „Nova Pobjeda“.

JAVNI IZVRŠITELJ

Podgorica,08.05.2018. god.

Ljiljana Vladičić

Poslovna oznaka I.br.1042/2018

JAVNI IZVRŠITELJAleksandar Bošković iz Podgorice,

Vasa Raičko-

vića 4B, u predmetu izvršenja po predlogu izvršnog povjerioca INSTITUT

ZACRNU METALURGIJUA.D. NIKŠIĆ, ul. Vuka Karadžića b.b., protiv

izvršnog dužnika “ TERMODOM” D.O.O. PODGORICA, ul. Iva Andrića

b.b. radi naplate novčanog potraživanja, radi naplate novčanog potraži-

vanja, dana 08.05.2018.godine, u smislu odredbe čl. 45 ZIO-a, donio je

ODLUKUODOSTAVLJANJU

JAVNIMOBJAVLJIVANJEM

Izvršnomdužniku “ TERMODOM” D.O.O. PODGORICA, pib: 02422204,

vrši se dostavljanje Rešenja o izvršenju

I.br

. 1042/2018 od 20.03.2018.

godine, isticanjemna oglasnoj tabli Privrednog suda Crne Gore i objavlji-

vanjem u dnevnom štampanom mediju koji izlazi na cijeloj teritoriji Crne

Gore.Izvršni dužnik, semože obratiti Javnom izvršiteljuAleksandru Boš-

koviću iz Podgorice, ul. Vasa Raičkovića br. 4B i to u roku od pet dana od

danaposlednjegobjavljivanjaoglasa radi podizanjaoznačenogpismena.

Upozoravase izvršni dužnik, daseovakavnačindostavesmatraurednim

i da će negativne posledice koje mogu nastati ovakvim načinom dostav-

ljanja snositi sama stranka, odnosno izvršni dužnik.

Dostavljanje se smatra izvršenim nakon isteka roka od osam dana od

dana isticanja pismena na oglasnoj tabli suda, ukoliko je prethodno izvr-

šeno objavljivanje u dnevnom štampanommediju.

JAVNI IZVRŠITELJ

Aleksandar Bošković

Poslovna oznaka I.br.644/2018

JAVNI IZVRŠITELJAleksandar Bošković iz Podgorice,

Vasa Raičko-

vića 4B, u predmetu izvršenja po predlogu izvršnog povjerioca NLB Ban-

ka AD Podgorica, Bul.Stanka Dragojevića br. 46, protiv izvršnih dužnika

1. Goran Vojvodić, iz Podgorice, Donja Gorica bb, 2. Jovan Lakušić, iz

Podgorice, ul. Veliše Mugoše bb, radi naplate novčanog potraživanja,

dana 08.05.2018.godine, u smislu odredbe čl. 45 ZIO-a, donio je

ODLUKUODOSTAVLJANJU

JAVNIMOBJAVLJIVANJEM

Izvršnim dužnicima 1. Goranu Vojvodiću i 2. Jovanu Lakušiću, iz Podgo-

rice,vršisedostavljanjeRešenjao izvršenjuI.br.644/2018od16.02.2018.

godine, isticanjemna oglasnoj tabli Osnovnog suda uPodgorici i objavlji-

vanjem u dnevnom štampanom mediju koji izlazi na cijeloj teritoriji Crne

Gore.Izvršni dužnik, semože obratiti Javnom izvršiteljuAleksandru Boš-

koviću iz Podgorice, ul. Vasa Raičkovića br. 4B i to u roku od pet dana od

danaposlednjegobjavljivanjaoglasa radi podizanjaoznačenogpismena.

Upozoravase izvršni dužnik, daseovakavnačindostavesmatraurednim

i da će negativne posledice koje mogu nastati ovakvim načinom dostav-

ljanja snositi sama stranka, odnosno izvršni dužnik.

Dostavljanje se smatra izvršenim nakon isteka roka od osam dana od

dana isticanja pismena na oglasnoj tabli suda, ukoliko je prethodno izvr-

šeno objavljivanje u dnevnom štampanommediju.

JAVNI IZVRŠITELJ

Aleksandar Bošković

Poslovni broj Iv.br.763/2018

Javni izvršitelj LjiljanaVladičićiz Podgorice,

UlicaBalšićabr.28,upravnoj

stvari izvršnog povjeriocaNotarMiraBogić izPodgorice,Ul.Dalmatinskabr.10

koju zastupa adv.VladislavAnđelić iz Podgorice, Ul.13.jul br.33 protiv izvršnog

dužnika „CONSTRUCTMONTENEGRO“ DOO, Ul.Šteke bb, PIB:02889595,

radi naplate novčanog potraživanja, dana 08.05.2018.godine, u smislu člana

5 Zakona o izmjenama i dopunama ZIO-a, donio je odluku o

DOSTAVLJANJU JAVNIMOBJAVLJIVANJEM

Izvršnom dužniku „CONSTRUCT MONTENEGRO“ DOO, Ul.Šteke bb,

PIB:02889595, vrši se dostavljanje Rješenja o izvršenju Iv.br.763/2018 od

25.04.2018.godine, radi naplate novčanog potraživanja.

Izvršni dužnik „CONSTRUCT MONTENEGRO“ DOO, Ul.Šteke bb,

PIB:02889595, može se obratiti javnom izvršitelju Ljiljani Vladičić na adresi

Ulica Balšića br.28, u Podgorici radi podizanja Rješenja o izvršenju Iv.

br.763/2018 od 25.04.2018. godine.

Upozoravase izvršnidužnik„CONSTRUCTMONTENEGRO“DOO,Ul.Šteke

bb, PIB:02889595 da se ovakav način dostave smatra urednim i da će nega-

tivne posledice koje mogu nastati ovakvim načinom dostavljanja snositi sama

stranka, odnosno izvršni dužnik.

Dostavljanje se smatra izvršenim u roku od osam dana od dana isticanja pi-

smena na oglasnoj tabli suda uz napomenu da je prethodno izvršeno objavlji-

vanje u dnevnom štampanommediju „Nova Pobjeda“.

JAVNI IZVRŠITELJ

Podgorica,08.05.2018. god.

Ljiljana Vladičić

Na osnovu člana 36. Zakona o privrednim društvima CG i člana 25. Sta-

tutaAD “Trgocet-a” Cetinje sazivam

REDOVNU SKUPŠTINUAKCIONARAPREDUZEĆA

AD “TRGOCET” CETINJE

Skupština akcionara AD “Trgocet” Cetinje održat će se 19.06.2018. godi-

ne u prostorijama preduzeća , u Ulici Peka Pavlovića bb (Bogdanov kraj-

Hladnjača), sa početkom u 08 h, sa sledećim

Dnevnim redom

1.Izbor radnih tijela Skupštine.

2.Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.

3.Usvajanje završnog računa za 2017.g. sa izvještajem ovlašćenog revi-

zora.

4.Donošenje odluke o izboru revizora za 2018.g.

5.Razrješenje dosadašnjih članova Odbora direktora i izbor novih člano-

va.

AD”Trgocet” Cetinje

Odbor direktora

Predsjednik

Dragan Martinović s.r.