Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 9. maj 2018.

Politika

PODGORICA

-Prijedlogza-

konao izmjeniZakonaospre-

čavanjukorupcijeSkupština

jeproslijedilanamišljenje

Vladi, kojaćeotomenajvjero-

vatnijekonsultovatiEvropsku

komisiju, rekla jePobjedipo-

slanicaDemokratskepartije

socijalistaMartaŠćepanović.

Ona je zajedno sa ostalimposla-

nicima te stranke Daliborkom

Pejović, Petrom Ivanovićem i

MomčilomMartinovićemrani-

je Skupštini podnijela prijedlog

zakonaoizmjeniZakonaospre-

čavanjukorupcijeudijelukojise

odnosi naodbornike.

Oni traže da se ukine odredba

zakona koja onemogućava od-

bornicima da obavljaju javne

funkcije,tj.daseizčlana12stav2

izbriše riječ „odbornik“.

Učlanu12važećegzakonastoji:

„Javni funkcioner ne može biti

predsjednik ili član organa

upravljanjainadzornogorgana,

izvršni direktor, član menad-

žmenta javnog preduzeća, jav-

ne ustanove ili drugog pravnog

lica.

Izuzetno,javnifunkcioner,osim

predsjednik Crne Gore, posla-

nik, odbornik, član Vlade Crne

Gore,sudijaUstavnogsudaCrne

Gore, sudija, rukovodilac držav-

nog tužilaštva, državni tužilac,

specijalni tužilac za suzbijanje

organizovanog kriminala, ko-

rupcije, terorizma i ratnihzloči-

na i zamjenik specijalnog tužio-

ca,možebiti predsjednik ili član

organa upravljanja i nadzornog

organa javnog preduzeća, javne

ustanove ili drugog pravnog lica

u jednom javnom preduzeću,

javnoj ustanovi ili drugomprav-

nom licu u kojima je država, od-

nosnoopštinavlasnik.

Javnifunkcionerkojiobavljapo-

sloveudržavnoj upravi i organi-

ma lokalne uprave ne može

obavljati funkciju poslanika i

odbornika“.

FUNKCIJE

AkouSkupštini prođe prijedlog

izmjena zakona i iz člana 12 bu-

de izbrisana riječ „odbornik“, to

će omogućiti da odbornici, po-

red ove funkcije, mogu obavljati

najviše još jednu funkciju u jav-

nimpreduzećima i ustanovama

čiji je osnivač ili vlasnik opština,

kakonebibiliukonfliktuintere-

sa. Dakle, odbornici bi tako ne-

smetano mogli biti i direktori,

što je do sada bilo u suprotnosti

sazakonom.

Uobrazloženjuprijedlogazako-

na, poslanici DPS navode da se

Zakonodavnomodboruobratila

Zajednica opština Crne Gore

inicijativomza izmjenučlana 12

Zakonaosprečavanjukorupcije.

- Zajednica opština, kao najveći

predstavničkiorganopština,ko-

jučinesvi nosioci izvršnevlasti i

svi predsjednici skupština jedi-

nica lokalne samouprave, raz-

matralajeproblemesakojimase

suočavaju jedinice lokalne sa-

mouprave, odnosnoodbornici u

skupštinama opština, a tiču se

problema primjene upraksi Za-

kona o sprečavanju korupcije -

pojašnjeno jeuprijedlogu.

PoslaniciDPS su, kakonavodeu

obrazloženju, kazali da je inici-

jativa Zajednice opština „u pot-

punosti opravdana“.

OGRANIČAVANJA

- Svrstavanje odbornika u rang

najviših državnih funkcija i sa

timograničavanje za vršenje vi-

še javnih funkcija, pokazalo se

kao veliki problemu praksi, po-

sebnoakoimamouviduveličinu

i broj stanovnika pojedinih op-

ština, te dovelo u pitanje uopšte

mogućnost da se sačini kvalitet-

na lista odbornika sa stručnim i

prepoznatljivim kandidatima,

koji mogu kvalitetno reprezen-

tovati građaneuskupštini opšti-

ne, kao mjestu gdje se donose

najznačajnije odluke za lokalno

stanovništvo - navodi se u obra-

zloženju.

Dodajuidatrebaimatiuviduda

odborniciuvećiniopštinafunk-

cijuobavljajuvolonterskiidase,

kako kažu, sa aspekta rizika od

korupcijena ljestvici nalazeda-

leko ispod mnogih državnih i

lokalnih funkcionera, za koje

nijesupropisanaograničenjana

ovomnivou.

-Utomsmislusmatramoneop-

hodnim izmjenu ovog člana na

predložen način, kako bi se

omogućilonesmetano funkcio-

nisanje skupština opština, kao

preduslova za razvoj lokalnih

zajednica i obezbijedilo da

skupština preko svojih pred-

stavnika u organima upravlja-

nja javnih službi vrši kontrolnu

funkciju, kao jednu od njenih

osnovnihfunkcija-zaključilisu

poslanici DPS-a koji su podni-

jeli prijedlogovogzakona.

Jo.Đ.-Đ.Ć.

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sprečavanju korupcije Skupština

dostavila namišljenje Vladi, iz Demokratske partije socijalista poručili

KonsultovaćeEKda

li odbornicimogu

dabudu i direktori

Odbornici u većini opština funkciju obavljaju volonterski i sa aspekta

rizika od korupcije na ljestvici nalaze se daleko ispodmnogih

državnih i lokalnih funkcionera, za koje nijesu propisana ograničenja

na ovomnivou, navodi se u obrazloženju prijedloga zakona

Pozivamo poslanike Skupšti-

ne Crne Gore da ne podrže

predložene izmjene Zakona

o sprečavanju korupcije koji-

ma se predviđa izuzimanje

odbornika od primjene ogra-

ničenja u vršenju javnih funk-

cija u javnimpreduzećima i

javnimustanovama, saopšte-

no je iz Instituta alternativa.

Oni smatraju da se predlože-

nim izmjenama nastoji izmi-

jeniti član 12 stav 2 Zakona o

sprečavanju korupcije koji

propisuje da odbornik ne

može biti predsjednik ili član

organa upravljanja i nadzor-

nog organa javnog preduze-

ća, javne ustanove ili drugog

pravnog lica u jednom jav-

nompreduzeću, javnoj usta-

novi ili drugompravnom licu

u kojima je država, odnosno

opština vlasnik.

Tačnije, nastoji se legalizovati

situacija u kojoj se nalaze,

na primjer, odbornici DPS-a

u Skupštini Glavnog grada

Podgorica, a koji paralelno sa

tom javnom funkcijom vrše i

upravljačku funkciju u javnim

preduzećima i ustanovama,

suprotno važećem članu 12

Zakona o sprečavanju korup-

cije.

- Usvajanje predložene izmje-

ne je naročito problematično

iz razloga što bi odbornike

neupitno dovelo u sukob

interesa jer bi vršili kontrolu

nad preduzećima i ustano-

vama na čijem se čelu nalaze

- navodi se u reagovanju te

NVO.

IA:UsvajanjezakonalegalizujesukobinteresauPodgorici

PODGORICA

- Izvinićuse

svakomkoseosjećauvrijeđe-

nimakosampogriješilau

svomkomentaruda„cijela

Vladazagodinunemožepo-

jesti jednunjeguškupršutu“,

kazala jeposlanicaDemo-

kratskogfrontaMarinaJočić.

Ona je reagovala na pisanjeme-

dija koji suprenijeli njeneuvre-

de na računministara islamske

vjere.

– Bilo je za očekivati da se

uvrijede proizvođači njeguš-

ke pršute jer su pod udarom

nelojalne konkurencije koja na

naše tržište plasira špansku,

iberijsku, istarsku i ostale pršu-

te,namijenjeneonimasanajdu-

bljimdžepom,pajemoždaispa-

lo da promovišem uvozne,

umjesto domaćih proizvoda –

kazala jeureagovanjuJočić.

Poslanica DF-a tvrdi da jedna

obična šala, koja je svjetlosnim

godinamadalekood „duhovito-

sti“ ,,Šarli Ebdoa“, izazvala je,

kakododaje, kod„udbaškihme-

dija i provjerenih srbomrzaca

pravu provalu uvreda na moj

račun, potpomognutu i grubim

falsifikatima“.

-Ne,uvrijedilisusePink,Pobje-

da,LuiđŠkreljaiŠućkoBaković.

Tu se otvara veliki broj pitanja.

Kako Škrelji ne smeta što u lo-

kalnojskupštiniUlcinjanemani

jednog pravoslavnog odborni-

ka?! Kako je on to predsjednik

AdministrativnogodboraSkup-

štine gdje se uvijek nađe njegov

potpis na odluke kojima se pro-

gone srpski poslanici - pita Jo-

čić.

Upitala se i kako seŠućkoBako-

vić nije do sada oglasio na otvo-

reni progon Demokratskog

fronta, na ugrožavanje ljudskih

prava Srba kojih, kako ističe, u

državnim organima ima na ni-

vou statističke greške iako čine

trećinustanovništva.

- Da li je Baković svoju izjavu

Pinku dao kao pripadnik boš-

njačkognarodailikaootacčijije

sin u vrhu hijerarhije u Upravi

policije zadužen za kriminali-

tet, a kćerka savjetnica kod pre-

mijeraDuškaMarkovića.

I jesmo svjedoci da je Bošnjač-

ka strankazauzelanesrazmjer-

no mnogo mjesta u državnoj

upravi i javnim preduzećima,

mnogo više nego joj po realnoj

snazi pripada. Čak mnogo više

nego što je svojevremeno ‘po-

krivao’ SDP, koji je slovio za di-

rektorsku stranku - zaključila

je Jočić.

R.P.

Jočiććese izviniti svakom

koseosjećauvrijeđeno

Poslanica DF-a tvrdi da je njen komentar na računministara islamske vjere obična šala

- Izjave gospođe Jočić predstavljaju kontinuirani niz vještač-

kih podjela pomoću kojih ova zemlja, nažalost, gradi svoju

priču već trideset godina, uporedo sa režimom koji vlada

njome i mi u Građanskompokretu Ura najoštrije osuđujemo

ovakve govore, a posebno kada dolaze od strane predstav-

nika javne riječi - saopštili su juče iz Građanskog pokreta Ura

reagujući na izjavu poslanice DF-a Marine Jočić.

- Žalosno je voditi bilo kakve diskusije o ovimpitanjima,

posebno u 2018. godini, usred Evrope, gdje su procesi inte-

gracije svih ljudi bez obzira na njihovo porijeklo, pripadnost,

uvjerenje i orjentaciju u jednu koherentnu društvenu zajed-

nicu već odavno uzeli maha. Još žalosnije je što u našem

društvu takvi ispadi pojedinaca, slučajno ili ne, dolaze pred

svake izbore i uporno se kopaju stvari koje su nas skupo

koštale u prošlosti, a koje nam štete i sadašnjosti - naglaša-

vaju iz ove partije.

Uranajoštrijeosudila

izjaveposlaniceDF-a

Marta

Šćepanović

Marina Jočić