Table of Contents Table of Contents
Previous Page  19 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 48 Next Page
Page Background

19

Pobjeda

Srijeda, 9. maj 2018.

Kultura

PODGORICA

Biblioteka je

mjestokojekazujeda jeknji-

gadugovječnijaod svoga

tvorca. Nekeodknjigapod

krovomovekućedozvale su

večerašnjupričuonjihovom

piscu - kazao jepredsjednik

CANUDraganK. Vukčević,

navečeri sjećanjana akade-

mikaMijataŠukovića, sinoć

uNarodnoj biblioteci „Rado-

savLjumović“.

Kako je naglasio Vukčević, ži-

votni krug akademika Mijata

Šukovića ispunjen je višesloj-

nim djelom. Bio je čovjek veli-

keenergije sa idejom, stvaralac

sa planom i radnik sa posveće-

nošću.

- Sve to bilo je prožeto vedri-

nomkojunoseoni koji suokre-

nuti ka boljem u društvu i

onom ljudskom u čovjeku. Ta

osobina koja ga je krasila utoli-

ko je vrednija ukoliko je u na-

šemvremenusverjeđa.Velikje

krug dužnosti koje je obavljao:

javni tužilac Crne Gore, pot-

predsjednik SIV-a, predsjed-

nik Ustavnog suda Crne Gore,

redovni profesor Univerziteta,

potpredsjednikCANU.Nasva-

kom od tih mjesta vodila ga je

državotvorna misao o potrebi

izgradnje i jačanja institucija.

Istovremeno, on je znao da je

državaneštovišeodbrojaljudi,

dubljeodgeografskogprostora

i značajnije od vlasti. To nešto

jeidejadržaveiduhovnostkoja

jeoblikuje–kazao jeVukčević,

naglašavajući da se Šuković cr-

nogorskoj ideji i njenoj duhov-

nosti posvetio i kao pisac, a

knjige koje je objavljivao imale

suza cilj da razumiju, objasne i

utemelje tu ideju i njenu du-

hovnost.

- Pojednostavljeno rečeno, u

njegovim knjigama je idejno i

naučno zasnivanje građanske

CrneGoreinjenoggrađanskog

identiteta. Ali, nemanje važno,

kroz ove knjige pulsira i ideja

kontinuiteta crnogorske drža-

ve od 18. vijeka do današnjih

dana – zaključio je akademik

Vukčević.

POUZDAN ISTRAŽIVAČ

Prof. dr Mladen Vukčević je

naglasio da je djeloMijata Šu-

kovića utkano u pravničkumi-

saoCrneGore.

-Učetvorouglučijesustranice:

pedagoški rad, naučno stvara-

nje, rad u pravosuđu i rad u iz-

vršnoj vlasti, Mijat Šuković je

ostvario, vjerovatno, najkom-

pletniju pravničku karijeru u

Crnoj Gori – istakao je Vukče-

vić.

Naglasio je da je to bio zahtje-

van i pravedanprofesor udoba

kada se u učenju prava nijesu

zaokruživali odgovori, već od-

mjeravalo pravničko rasuđiva-

nje i govornički dar.

-Biojetemeljitipouzdanistra-

živač, na njegov pravnički na-

laz moglo se uvijek osloniti. I

kasnije, kada smo obavljali od-

govornedužnosti, značilonam

je da saslušamo njegovo prav-

ničko rezonovanje ili pročita-

mo ono što je pisao na tu temu

– rekao jeVukčević.

Kako je kazao, Mijat Šuković

nijesamooblikovaoznanjano-

vih pravničkih naraštaja, već i

pravne akte kojima se u drugoj

polovini 20. vijeka gradilo zda-

nje crnogorske države.

-Radomnatimaktimaučionas

je da su usvajanje i primjena

propisa proces, a ne jednokra-

tančin,idajeoblikovanjeorga-

nizacije države svojevrsno

projektovanje njene budućno-

sti - rekao jeVukčević.

Na kraju, podsjećajući da je

udruženje pravnikaCrneGore

ustanovilo „Nagradu za život-

no djelo - Mijat Šuković“ kon-

statovao jedaŠukovićzaslužu-

je i više.

- Najmanje naziv ulice po nje-

mu, onako kako su to učinili

naši susjedi sa svojim doajeni-

ma ustavnog prava, i otuda uli-

ca Hamdije Čemerlića u Sara-

jevu ili Jadranka Crnića u

Zagrebu–kazao jeVukčević.

GRAĐANINSVIJETA

Dr Čedomir Bogićević je Šu-

kovića nazvao „demijurgom

stvaralačkeidejeiduhaopovi-

jesnoj borbi crnogorskog na-

roda u stvaranju samonikle

samosvijesti o slobodi“.

- Svi narodi imaju svoje velike

ljude i oni čine svoj narodveli-

kim. Svojomnaučnom akribi-

jom, stvaralačkim zanosom i

filantropijom ujedinjenom sa

državničkim ingenijumom i

fanatizmomrada, drMijat Šu-

ković,građaninsvijeta, ali iCr-

nogorac, naliči na onog mor-

nara Viktora Igoa „što plovi

moremprekoburnihvoda/pa

svijet sa svijetomspaja tankim

tragom broda“, sagledavajući

mišljenje i biće kroz svoj ko-

gnitivni ingenijum u vječnom

kretanju, što se ostvaruje sa-

mom organizacijom carstva

ljudskih svrha, kroz stalni na-

predak ka boljem u kantov-

skom smislu: iz nižih u više

razvojne oblike – kazao je Bo-

gićević.

On je naglasio da profesor Šu-

ković ostaje „prometejska fi-

guradva istorijska crnogorska

razdoblja–jednogsocijalistič-

kog, koje oblikuje i gradi po

kantovskoj ideji ljudskih svr-

ha i novog istorijskog razdo-

blja u kome on postaje veliki

učitelj prava na samopredje-

ljenje crnogorskog naroda“.

- On je jedan od velikana koji

podsjeća na visoke jele što ra-

stu u predjelu oluja. Vulkani

rađaju lavu, a prekretnice

društvenovelike ljudekoji liče

na planine čiji vrhovi ostaju

nenaseljeni, ali ti vrhovi nad-

visuju horizonte - zaključio je

Bogićević.

TEMELJ DRŽAVE

Sonja Tomović-Šundić istakla

je da joj je zadovoljstvo da go-

vori oMijatu Šukoviću koji je

bioprofesor, uvaženi pravnik i

akademik.

- Mijat Šuković se prevashod-

nobavio temamakoje suveza-

ne za pravo, za ustavno pravo,

zaonoštoseu teoriji pravazo-

ve konstitucionalizam, ali nje-

gov način promišljanja i raz-

mišljanja i njegov pristup

pravu je mnogo produbljeniji

od onog pukog pravno-poziti-

vističkog sagledavanja prav-

nih normi. On u pravnimnor-

mama pronalazi temelj za

svoju ideju države, pa su ideja

države i idejapravakodMijata

Šukovića neodvojive, čime on

slijedi staru tradiciju od antič-

kih do modernih mislilaca,

gdjesepravniporedakiliprav-

nost uzima kao temelj države,

odnosno, bespravnost istovre-

meno znači i bezdržavnost ili

bezdržavnost istovremeno

znači i nedjelotvornost prav-

nihnormi - kazala je Šundić.

A. ĐOROJEVIĆ

Veče sjećanja na akademikaMijata Šukovića održano u biblioteci „Radosav Ljumović“

Prometejska

figuradva

istorijska

razdoblja

OmažMijatuŠukovićuuNarodnoj

biblioteci „RadosavLjumović“

DRAGANVUKČEVIĆ:

On je znao da je država nešto više od

broja ljudi, dublje od geografskog prostora i značajnije od vlasti

MLADENVUKČEVIĆ:

Mijat Šuković je ostvario, vjerovatno,

najkompletniju pravničku karijeru u Crnoj Gori

PODGORICA

- Izložbakine-

skogkaligrafaSieJijunaotvo-

rena jeuponedjeljakvečeu

JUMuzeji i galerijePodgori-

ce. Postavkanosi naziv ,,Miri-

si kaligrafijenaputu svile“.

Naotvaranju sugovorili rek-

torUniverzitetaCrneGore

prof. drDaniloNikolić, amba-

sadorNarodneRepublikeKi-

neuCrnoj Gori CuiDživei i

direktorica InstitutaKonfu-

cijenaUniverzitetuCrneGo-

reMilenaĐukanović.

ZBLIŽAVANJEKULTURA

Danilo Nikolić kazao je da će

ova izložba, koju karakterišu

jedinstvena estetika kineskog

pisma imetaforizacija kineske

duhovnosti i tradicije, umno-

gome doprinijeti populariza-

ciji kineskog jezika u Crnoj

Gori i omogućiti dalje zbliža-

vanje i obogaćivanjenašihkul-

tura.

- Izložba ,,Mirisi kaligrafije na

putusvile“nosiporukuokulti-

visanju duha kroz estetiku i

perfekciju pisma pomoću ko-

jeg se prenosi moć znanja i ču-

va istorijska i kulturna baština

naroda, a jedinstvena tehnika

ispisa predstavlja umjetničko

svjedočanstvo o uloženoj lju-

bavi, strpljenju i predanosti -

istakao jeNikolić.

On je podsjetio da je kineska

kaligrafijavrhunacestetskevi-

zuelizacije sistema pisanja i

forme komunikacije.

- Možda ne poznajemo znače-

njeznakova i strukturne iskaze

u kineskom pismu, ali to ne

umanjuje našu mogućnost da

ostanemo zadivljeni kompozi-

cijom, kvalitetom i emocijom

iza svake kaligrafske linije koji

ovu cijenjenu vještinu pretva-

raju u vrhunsko djelo. Kaligra-

fija nas uči značenjima izvan

jezika i upoznaje sapričomko-

ja se krije iza svakog kineskog

karaktera. Večeras je to priča o

istoriji jedne civilizacije sa ko-

jomCrna Gora uspostavlja in-

terkulturalnu komunikaciju i

razvija društveno-ekonomski

dijalogkrozgeneracijekojedo-

laze - kazao jeNikolić.

Ambasador Kine u Crnoj Gori

CuiDživeiistakaojedajekine-

skakaligrafijajedanodnajvaž-

nijihkulturnihsimbolaukine-

skoj kulturi.

- Izložba ,,Mirisi kaligrafije na

putu svile“ može da poboljša

kulturnurazmjenu i razumije-

vanje naših naroda - naveo je

Dživei.

Direktor JU Muzeji i galerije

Podgorice Sead Đokaj pozdra-

vio je mnogobrojnu publiku i

izrazio zahvalnost Sie Jijunu

koji je toj ustanovi poklonio ka-

ligrafski rad ,,Gost će doći“, či-

me je značajno obogaćen mu-

zejski fond.

ČETIRI DRAGOCJENOSTI

Sie Jijun član je Asocijacije ka-

ligrafa Kine, profesor u nacio-

nalnom kaligrafskom trening

centru, član kreativnog komi-

tetakineskeasocijacijekaligra-

fa, kao i konsultant i zamjenik

direktora Sečuanske asocijaci-

je kaligrafa. Za Pobjedu je ista-

kao da je glavni sadržaj na izlo-

ženimdjelimapoezijapoznatih

kineskih pjesnika, a tu je i nje-

gova poezija, te da je oblik i stil

izloženihdjela različit.

MilenaĐukanović kazala je da

se u kineskoj kaligrafiji moraju

poštovati mnoga tehnička i

estetska pravila koja se mogu

vidjeti u izloženimdjelima Sie

Jijuna.

-Zapisanjesavremenekineske

kaligrafije koriste se četkice,

mastilo, papir (svila) i pisarski

kamen.Ovačetri elementasuu

Kini poznatakao ,,četiri drago-

cjenostikaligrafskeradionice“.

Kaligrafija je u Kini pokrenula

razne druge oblike umjetnosti

kao što su slikanje i rezbarenje

kineskihpečata.

A.Đ.

U Podgorici otvorena izložba ,,Mirisi kaligra je na putu svile“

Svjedočanstvoo ljubavi,

strpljenju i predanosti

HERCEGNOVI

U Galeriji

„Spa“ Instituta Igalo preksinoć

je otvorena izložba slika novi-

narke Vitke Vujnović, naslovlje-

na „Zodijak 2“.

Otvarajući izložbu, galeristkinja

Ljiljana Marinović je istakla da

su Vitkini radovi raskošno zreli,

rascvjetani božuri njene duše,

ta da se pozabavila znacima

Zodijaka, ali ne iz perspektive

astrologije, niti osobina koje

predviđa, već iz ličnog iskustva

komunikacije sa ličnostima iz

svog okruženja.

- Tu su, dakle, utisci koje je

sama stekla uvijek se držeći

pravila – otkrivati i podržavati

dobro u ljudima - navela je

Marinović.

Dugogodišnja urednica kulture

u Radio Herceg Novom i člani-

ca Hercegnovskog pozorišta,

novinarka Vitka Vujnović pre-

poznatljiva je pominijaturama,

ali i slikama većeg formata na

kojima speci ičnompoetikom

najčešće prikazuje ženske liko-

ve i vizure grada. Slikarstvo je

za nju ljubav i način da pobje-

gne u ljepši svijet.

- Iakomislimda je poređenje

mog slikarstva sa Šagalovim,

što sugeriše autor teksta u

katalogu pretjerano, ja cijelog

života volim jednu Šagalovu

rečenicu: U životu postoji

samo jedna jedina boja, i u

umjetnosti postoji samo jedna

boja, a to je boja ljubavi, a

ljubavi svi dajemo svoju boju -

kaže autorka.

Izložba će biti otvorena nared-

nih desetak dana.

Ž.K.

U galeriji „Spa“ otvorena izložba slika Vitke Vujnović

Znakoviteminijature

Detalj saotvaranja izložbeu

JUMuzeji i galerijePodgorice

Saotvaranja izložbe radova

VitkeVujnović