Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 48 Next Page
Page Background

18

Pobjeda

Srijeda, 9. maj 2018.

Kultura

PODGORICA

-Na13.Među-

narodnompodgoričkomsaj-

muknjiga i obrazovanja juče

sepredstavilaNacionalnabi-

bliotekaCrneGore„Đurđe

Crnojević“.Održanjeokrugli

stonatemu„Crnogorskobi-

bliotekarstvo, stanje iper-

spektive“.

HRAMKNJIGE

Direktor Nacionalne bibliote-

ke, Bogić Rakočević, pozdra-

vio je učesnike i najavio i ubu-

duće organizovanje sličnih

skupova koji bi trebalo da po-

mognu u rješavanju problema

u bibliotekarskoj djelatnosti.

Potomje pomoćnica direktora

NBCGDragica Lompar govo-

rilaosticanjustručnihkompe-

tencijaubibliotekarstvuodno-

sno o lošim rezultatima

sadašnjeg načina organizova-

nja stručnog ispita za bibliote-

kare.

ĐinaBajčeta,direktoricabiblio-

teke u Pljevljima, predstavila je

svoju biblioteku kao i aktuelne

projekte, naročito ističući radsa

korisnicimanaseoskimpodruč-

jima.

Marija Starčević, direktorica

KulturnogcentraKotor,govori-

la jeostatusubibliotekausasta-

vukulturnihcentara,prepozna-

jućiinekepozitivnestranekada

je finansiranjebibliotekaupita-

nju.

ArditaRama,izulcinjskebiblio-

teke, predstavila je djelatnost

svoje ustanove, a naročito naj-

novije programe koji se realizu-

juusaradnji saNVOsektoroma

namijenjeni sumladima.

Edin Smajlović iz Bijelog Polja

je naglasio potrebu saradnje sa

bibliotekamau regionu i Evropi

i učestvovanje na naučnimsku-

povimakaoznačajanvideduka-

cijecrnogorskihbibliotekara.

Sviučesnici susaglasni da jepo-

trebno što češće otvarati javne

tribine na ovu temu, kako bi bi-

bliotekarska djelatnost postala

štovidljivijaunašemdruštvu.

KNJIGAOCRNJANSKOM

Drugogsajamskogdanaorgani-

zovanojeipredstavljanjeknjige

Miloša Crnjanskog „Ispunio

sam svoju sudbinu“ u izdanju

izdavačke kuće „Štampar Ma-

karije“ iz Beograda. O knjizi su

govorili prof. drZoranAvramo-

vić,priređivačovogizdanjaiRa-

domirUljarević, izdavač.

„Ispunio sam svoju sudbinu“

Miloša Crnjanskog je knjiga

razgovorazanovinekoje jeCr-

njanski davao od 1955. do 1978.

godine. Knjiga sadrži trideset

tri razgovora.Može se govoriti

o dvije sudbine Crnjanskog: o

političkoj i književnoj. Politič-

ku sudbinuCrnjanskog obilje-

žava njegov idejno-politički

angažman između dva svjet-

ska ratauKraljevini Jugoslavi-

ji. Druga etapa obuhvata nje-

gov život u emigraciji u

Engleskoj od 1941. do 1965.

godine. Za teorijuknjiževnosti

zanimljivo je pitanje kako je

Crnjanski uspio u teškim ži-

votnim uslovima da ostvari

svoje veliko književno djelo.

Taj njegov politički angažman

jeudobrojmjeri uticao i nane-

ka tumačenja njegovog knji-

ževnog djela od tzv. književne

ljevice, ali i takva politička kri-

tika nije uspjela da umanji vri-

jednost njegovog djela. U ovoj

književnoj sudbini važno je

pitanje kako se tumačilo nje-

govo djelo, kakav je bio njegov

odnos prema književnoj tradi-

ciji i inostranoj književnosti i

najzadkakav je bio odnos poli-

tike i književnosti u njegovom

životu - kazao je dr Avramović

govoreći o ovom značajnom

izdanju.

R. K.

TIVAT

-KnjigaNenadaVer-

tovšeka „NoamČomski i kri-

tika savremenihmasmedija

–proizvodnja slike stvarno-

sti i neophodnih iluzija“

predstavljena jepreksinoću

Domukulture „JosipMar-

ković“uDonjoj Lastvi. O

knjizi su, poredautora, go-

vorilimrŽeljkoRutović i di-

rektor Skala radijaSlavko

Mandić.

UNIVERZALNI LIK

- Na jednostavno pitanje da li

možemo da se odupremo, da

razumijemo poruke čitajući

izuzetno djelo gospodina Ne-

nada Vertovšeka i onih koji su

ipak pojedinačni slučajevi, ja-

viće se protivpitanje – koji je

procenat onih koji će to proči-

tati?Mali.Anapitanještoćese

dešavati s nama, kakva ćemo

to slika postati okačena na zid

današnjosti, a tek ona, kada je

u pitanju budućnost? Slegnu-

ćemo ramenima. Ne zato što

nam odgovor nije jasan, već

upravo zbog činjenice da nam

je i suviše jasan. Bićemo pre-

vaspitani. Naš lik će biti uni-

verzalni lik, jedan jedini pre-

vaspitani - rekao je Mandić u

svomizlaganju.

PRIJEKOPOTREBNA

Željko Rutović iskazao je za-

dovoljstvo što je ova knjiga

predstavljenauCrnojGori, jer

je,kakokaže,namaprijekopo-

trebna.

-Knjiga je, prije svega, respek-

tivno naučni zahvat, a po me-

todologiji, sadržaju i opusu,

bez sumnjepoentiraonošto je

doktorskatezagospodinaVer-

tovšeka. To je ogledni primjer

kako se naučnik bavi svojim

djelom i kako na određeni na-

čin anticipira sjutrašnjicudje-

la i kako zaviruje iza onoga što

će biti gotovo izvjesna ili neiz-

vjesna budućnost onoga što

nam plediraju kazati postme-

diji. Djeluje demokratski i po

vokabularu, po nazoru i po

onome što želi poručiti ne sa-

mo intelektualnoj kritičkoj

javnostinegosveukupnosudi-

onicima jedne, nažalost opore

medijskestvarnosti-istakaoje

Rutović.

R.K.

Slike stvarnosti i

neophodnih iluzija

ŽELJKORUTOVIĆ: To je ogledni primjer kako se naučnik bavi svojim

djelom i kako na određeni način anticipira sjutrašnjicu djela i kako

zaviruje iza onoga što će biti gotovo izvjesna ili neizvjesna budućnost

Knjiga kritika savremenihmedija predstavljena u Tivtu

Autor knjige Nenad

Vertovšek osvrnuo se

na „dron novinarstvo“

i na budućnost tog tipa

novinarstva, ali naravno i

na njegovu neizvjesnost.

Osvrnuo se na problem

činjenica i problem slo-

bode koje Čomski ističe u

svojimdjelima.

- Ako ne znate što se s

vama stvarno događa,

niste slobodni. Ili niste

dovoljno slobodni - nagla-

sio je Vertovšek. Rekao

je da sumediji nekada

odražavali stvarnost, a da

je sada konstruišu.Takođe

se osvrnuo i na rad s mla-

dim ljudima te nampribli-

žio kako to izgleda ne biti

svjestan uticaja medija na

nas same.

Nekada

odražavali

zbilju,

danas je

konstruišu

Okrugli sto „Crnogorskobibliotekarstvo, stanje i perspektive“

Razgovoriopiscima

i bibliotekarstvu

Međunarodni podgorički sajamknjiga i obrazovanja

DANILOVGRAD

– Matica

crnogorska, ogranak u Dani-

lovgradu i Centar za kulturu

prirediće sjutra u 19 sati u

velikoj sali zgrade lokalne

uprave autorsko veče Marka

Špadijera. O njegovom romana

,,Bibliotekar“ govoriće Bra-

nislav Miko Stanišić, Marijan

Mašo Miljić, Borislav Jovanović

i autor. Medijator je Žarko

Mališić, a domaćin ovog kul-

turnog događaja predsjednik

opštine Branislav Đuranović.

,,Bibliotekar“ je fragmentarna

slika Cetinja s kraja šezdesetih

i početka sedamdesetih godi-

na prošlog vijeka, data kroz

autobiografske literarne zapise

bibliotekara. Nekadašnji crno-

gorski prijestoni grad zarobljen

je istorijom, a njegovi stanov-

nici razapeti između uzora iz

legende i svakodnevice žive u

zatvorenom svijetu sa svojim

ožiljcima i uvjerenjima, nemoć-

ni da pobjegnu od sudbine.

Cetinjski zapisi su dokumenat

stanja svijesti u jednomod pre-

lomnih perioda novije crnogor-

ske istorije, čije zaplete cetinjski

duh čini više humornimnego

dramatičnim.

B. K.

Autorskoveče

MarkaŠpadijera

uDanilovgradu

MarkoŠpadijer

KOTOR

- KoncertomMuzičkeheroine, dive „eks-Ju“muzič-

ke sceneTerezaKesovija, GabiNovak i RadojkaŠverkopred-

staviće se6. avgustapublici 17. Kotor artDonBrankovihdana

muzike. Umuzičkoj pratnji ovihvokalanastupićeAnteGelo

(gitara), RobertVrbančić (bas) i džezpijanistaMatijaDedić.

-LegendarnehrvatskediveTereza,RadojkaiGabitekpovremeno

nastupaju u Hrvatskoj i regionu, a nikada u ovom sastavu nijesu

gostovale u Crnoj Gori! Koncert će biti priređen na Koka-kola

stejdžu i biće to, poredostalog, još jednoprisjećanjenazlatnemu-

zičke periode prošlog vijeka. Gabi Novak i Matija Dedić su prošle

godinegostovaliuKotoru,nakoncertuMusicForcesUnitedkojim

je zatvoreno prošlogodišnje izdanje festivalaKotor art. Publici su

setadapredstavilisaBiseromVeletanlićiVasilomHadžimanovim

- izjavila je SaraLakičević, pi-arKotor arta.

Tereza Kesovija je hrvatska pjevačica šansona i mediteranskih

pjesama. Sarađivala jesaZdenkomRunjićem,ArsenomDedićem,

KemalomMontenom, objavila je brojne albume i bila višestruko

nagrađivana na festivalama u zemlji i inostranstvu. Ove godine je

proslavila 60 godina karijere, ne planira da ide u penziju i kaže da

će pjevati do posljednjeg daha. Gabi Novak je počela da se bavi

pjevanjem 1950-ih zahvaljujući slovenačkomkompozitoru i diri-

gentu Bojanu Adamiču, a na Bledskomdžez festivalu pjevala je u

duetu s čuvenimLujemArmstrongom. Dobitnica je Nagrade Po-

rin za najbolji ženski vokal, kao i za poseban doprinos hrvatskoj

zabavnoj muzici 2006. godine. Radojka Šverko je pjevačka diva

poznata po raskošnomvolumenu glasa, specifičnoj boji i zapaže-

nimnastupima na brojnim festivalskimnastupima u zemlji i ino-

stranstvu. Prvi put se pojavila na Splitskom festivalu 1970. sa veli-

kimhitom„Kud plovi ovaj brod“ EsadaArnautalića, a na scenu se

u punom sjaju vratila 2004. na poziv mlađih kolegica iz grupe

„Divas“ kad je nastupila zajedno sa JosipomLisac, Meri Cetinić i

Gabi Novak.

R.K.

CETINJE

-UKraljevskompo-

zorištuZetskidom, večerasu

20sati biće izvedenapredsta-

va„Orkanski visovi“, rađenau

koprodukcijiKraljevskogpo-

zorištaZetskidomiBarskog

ljetopisa.

To je prva dramatizacija klasika

svjetske književnosti „Orkan-

skihvisova“naBalkanu.Urežiji

Dore Ruždjak Podolski, drama-

tizaciju je napisala StelaMiško-

vić.

Uloge u predstavi tumače: Mi-

loš Pejović (Hitklif ), Ana Vuč-

ković (Keti), Dejan Ivanić (Hin-

dli), Katarina Krek (Neli), Emir

Ćatović (Edgar), Jelena Simić

(Izabela), Branka Stanić (Fren-

sis), SimoTrebješanin (Ernšo) i

OgnjenRaičević (Herton). Sce-

nografijuzapredstavuuradilaje

Jelena Tomašević, dok se kao

kostimografkinja predstave

potpisuje Lina Leković. Slobo-

dankaDabović komponovala je

muziku, a dizajn svjetla uradio

ElvisButković.

R.K.

Muzičkeheroine

naDonBrankovim

danimamuzike

Scena izpredstave „Orkanski visovi“

Sapromocije

„Orkanski visovi“

danasuZetskomdomu