Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 48 Next Page
Page Background

17

Pobjeda

Srijeda, 9. maj 2018.

Hronika Podgorice

Žanrovski različitimprogra-

mompodnazivom,,Alisaugi-

mnaziji čuda“, koji jeuključio

nastupežonglera,Ludučajan-

ku,Otvorenavrata,Luču,

Obrednuigru, Sokratovuod-

branu, likovnuizložbu, svje-

tlosne instalacije,Elipsui lju-

bavnuliriku, učenici

Gimnazije ,,SlobodanŠkero-

vić“prikazali susinoćkakose

nakretivannačinmožedoča-

rati raznorodnost simbolike

svjetlosti.

SVJETLOST

Program na temu svjetlosti or-

ganizovan je u dvorištu škole i

produkt je kreativnosti i talena-

ta više od 100 učenika, članova

Tima talentovanihučenika, koji

radi odpočetka školskegodine.

Kako ističedirektoricaZojaBo-

janić-Lalović, škola je prepo-

znala značaj rada sa talentova-

nimučenicimainjihovepotrebe

i kao odgovor formirala Timza

talentovane učenike. U njemu

suokupljeniučenicitalentovani

za različite oblasti - prirodne i

društvene nauke, dramsku i li-

kovneumjetnosti.

-Ovajtimprepoznaje,motivišei

radi s nadarenimučenicima, ne

samo kada su pripreme za dr-

žavna ili međunarodna takmi-

čenja, već tokom cijele školske

godine. Ideja je i da se napravi

što više korelacija među pred-

metima, kao i da se kroz zajed-

ničkeaktivnostipovežutalento-

vani učenici iz raznorodnih

oblasti – navodi direktorica Gi-

mnazije.

CiljTimaje,objašnjavaBojanić-

Lalović, da profesori pomognu

učenicima da racionalno i krea-

tivno koriste svoja znanja, kao i

da ihupoznajuo iskustvimako-

ja će ih učiniti humanijim i

uspješnijimljudima.

Profesor književnosti i jezika

Marko Spaić objašnjava da je

program produkt zajedničkog

rada profesora i učenika, ali da

su učenici začetnici ideje i u ve-

ćemdijelunjeni realizatori.

-Veliki broj talentovanihučeni-

ka je svakevečeri dolazionado-

govorene probe i svi smo zajed-

no uživali u pripremi ovog

spektakla–kazao jeSpaić.

DAROVITOST

Učenica prvog razreda Tamara

Brajović ističe da je projekat

,,Svjetlost“spojraznorodnihse-

gmenatakojisuuključilidarovi-

tost učenika iz svih oblasti, od

prirodnih nauka, preko raču-

narstva do raznih vrsta sporto-

va. Za njih, kako ističe Tamara,

nemoguće ne postoji, postoje

samo lakše i teže mogućnosti

nastale iz njihovih originalnih

ideja.

- Klub talenata je, prije svega,

grupaljudikojaomogućavapje-

snicimada senjihovi stihovi ču-

ju dalje od zidova porodičnog

doma, slikarima da pokazuju

svoje boje i van kabineta likov-

nog. To jeklubkoji čineoni uči-

jim razmišljanjima biste pro-

na š l i s ebe i on i ko j i b i

promijenili vaša razmišljanja.

To je i šansada talenti upoznaju

profesionalce u oblastima koje

ihprivlače–objašnjavaTamara.

Ona kaže da su na projektu koji

jeprijedvadanaprikazanudvo-

rištu škole radili ,,bez šablona,

sve sedogađalospontano“.

- Takvi projekti prilagođeni su

svima,pasemožemooprobatiu

do tada nepoznatimoblastima.

Glumci mogu da slikaju sceno-

grafiju, pjevači da glume, svi

mogu da budu ono što jesu, ili

ono štobi željeli dabudu - kaza-

la jeBrajović.

I.Kr.

Stadionmalih sportovapod

Goricombiće rekonstruisan

i pretvorenunovu sportsko-

rekreativnuoazuucentru

glavnoggrada, najavljeno je

jučenaprezentaciji togpro-

jektakoja jeodržananapo-

pularnomPoligonu. Budući

izgledStadionamalih spor-

tovapredstavili sugradona-

čenikSlavoljubStijepović,

nosilac liste „Zadobrogra-

đanaPodgorice–Pobjednič-

kakoalicijaMiloĐukano-

vić“ IvanVuković i kapiten

podgoričke ,,Mladosti“Mir-

koĆiroRaičević.

NOVI ŽIVOT

Gradonačelnik Slavoljub Sti-

jepović istakao jezadovoljstvo

činjenicom da će Stadionu

malih sportova biti vraćena

nekadašnja namjena i udah-

nut novi život.

-Nekimranijimplanovimabi-

lo je predviđeno da se u ovom

dijeluPodgorice izgradi neko-

liko stambeno-poslovnih

objekata, ali je uprava glavnog

grada,zahvaljujućiinicijativa-

magrađanainamjeramaupra-

ve, pokrenula izmjene takvih

planova, pa će prostoru Stadi-

onamalih sportova biti vraće-

na nekadašnja namjena,

sportsko-rekretivne zone.

Ovo nije jedini sportski obje-

kat koji smo podarili našem

graduuprotekle četiri godine.

Nedavnosmonatkriliprivački

i vaterpolo bazen, počeli smo

rekonstrukciju višenamjen-

ske dvorane u SC „Morača“,

izgradili smo još niz objekata,

kako za rekreativce, tako i za

profesionalce u našem gradu.

Toga će biti i ubuduće - poče-

ćemo rekonstrukciju stadio-

na, izgradićemo novi nacio-

nalni stadion, ispunićemo sve

uslove za odigravanje Euroli-

ge u SC „Morača“... Izgradili

smo 15 poligona u raznimdje-

lovima grada, mnoge smo re-

novirali, postavili 24 multi-

funkc iona lne sprave za

vježbanje na otvorenom. Sve

jetozanašerekreativce, zana-

šu omladinu, jer je Podgorica

grad sporta, grad mladih, i u

periodu od četiri godine u

sport smouložili oko22milio-

na eura. To su naši sportisti

znali da cijene i često su nas

radovali svojimuspjesima i na

domaćoj i na internacionalnoj

sceni - kazao jeStijepović i do-

dao da će na prostoru neka-

dašnjih staklenika Zelenila

biti smješten Prirodnjački

muzej.

EMOCIJE

Mirko Raičević prisjetio se

početnih sportskih koraka

koje je, poputmnogihPodgo-

ričana, napravio na Stadionu

malih sportova pod Goricom

i izrazio uvjerenje da će na-

javljenimulaganjima prostor

ispod Gorice ponovo biti

sportsko srce grada.

Prezentaciji rekonstrukcije

popularnog Poligona prisu-

stvovali su i brojni građani,

od kojih su neki više puta

upućivali inicijative upravi

glavnog grada da se taj pro-

stor obnovi i da mu se vrati

stara namjena, izražavajući

zadovoljstvo što će to kultno

podgoričkomjesto dobiti no-

vo ruho.

P.H.

Delegacija Glavnog grada, koju su činili sekretarka za kulturu

i sport Nela Savković-Vukčević, sekretar Skupštine glavnog

grada Veselin Vukčević i odbornik Momčilo Vujošević, polo-

žila je juče vijenac na spomenik Marku Miljanovu povodom

8. maja, dana njegovog rođenja.

H.P.

MAŠTOVITO:

IzprogramaudvorištuGimnazije

Delegacija Glavnog grada položila

vijenac na spomenikMarkuMiljanovu

Odatopoštovanje

vojvodi i filozofu

Tim talentovanih učenika Gimnazije priredio zanimljiv program

I. BOŽOVIĆ

,,Alisaugimnaziji čuda“

obasjaladvorište

Budući

izgled

Stadiona

malih

sportova

Predstavljenprojekat rekonstrukcije

Stadionamalih sportova

Poligonće

ponovobiti

sportsko

srcegrada

- Kao Podgoričanina, kao

bivšega sportistu, čini me

izuzetno srećnim to što će

za godinu-dvije dana ovaj

objekat izgledati potpuno

drugačije, odnosno to što

ćemo ovomprostoru dati

novi život. Moramda nagla-

sim zadovoljstvo zbog činje-

nice da je u periodumandata

koji je na isteku glavni grad

uložio preko 20miliona eura

u sportsku infrastrukturu, ne

samo u centru grada nego

i na periferiji, pritom vodeći

računa i o potrebama profe-

sionalnih sportista i o onome

što su potrebe amatera i

rekreativaca. Mislimda je

današnji skup i ovo predizbor-

no obećanje koje ćemo vrlo

brzo realizovati, najbolji zalog

za to da ćemo i u narednom

periodu nastaviti istimputem,

na zadovoljstvo svih Podgori-

čana i ljudi koji vole ovaj grad

- kazao je dr Ivan Vuković.

Vuković:Zalogdaćemonastaviti istimputem

Fototropizam, evolutivni

razvoj vida pod uticajem

svjetlosti (različite životinje

različito vide), korekcije i

mane vida kod čovjeka i lje-

kovito bilje kroz mitologiju

i narodno predanje, teme

su kojima su se u okviru

programa bavili polaznici

biološke sekcije.

- U Gimnaziji ima na pretek

sekcija nalik našoj, a oni koji

hoće još više uključeni su

i u Klub talenata, jer uče-

nicima pruža izvanredne

mogućnosti da se iskažu

na raznimpoljima - kazala

je učenica trećeg razreda

Jelena Cmiljanić.

Fototropizam

MirkoRaičević, SlavoljubStijepović i dr IvanVuković