Table of Contents Table of Contents
Previous Page  15 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 48 Next Page
Page Background

15

Pobjeda

Srijeda, 9. maj 2018.

Svijet

JEREVAN

-Opozicioni li-

derNikol Pašinjan izabran

je jučevećinomglasovana

sjednici parlamenta zano-

vogpremijeraJermenije.

Njegovomizborunačeluvla-

de Jermenije prethodila je

politička kriza u toj zemlji i

protesti koji su trajali gotovo

tri nedjelje, a koje je predvo-

dioupravoPašinjan.

Nikol Pašinjan je bio, kako

prenosi agencija Tas, jedini

kandidat zamjestopredsjed-

nikavlade. Zanjega jeglasalo

59 od 105 poslanika u parla-

mentu, što mu je omogućilo

neophodnu većinu. Protiv

njegovog izbora glasala su42

poslanika, prenosi AP.

BIJELI GOLUBOVI

Prethodno su se svepolitičke

stranke u jermenskomparla-

mentu, uključujući i vladaju-

ću Republikansku partiju

koja je ranije odbijala da ga

podrži, izjavile da će glasati

zaPašinjana.

U trenutku kada je Pašinjan

izabranzapremijera,građani

okupljeni na velikom trgu u

centrugradapočeli suslavlje.

Oni suuzvikivalinjegovoime

i puštali bijele golubove, pre-

nosi Rojters. Pašinjan je

predvodio velike proteste u

toj zemlji započetenakon što

je Serž Sargsjan, nakon dva

predsjednička mandata, iza-

bran u parlamentu za premi-

jera sa izvršnim ovlašćenji-

ma, jer su mnoga ovlašćenja

prebačena sa predsjednika

na premijera.

To je izazvalopolitičkibuntu

zemlji, zbog čega je Sargsjan

svega šest dana nakon izbora

podnio ostavku. Građani su

protestovali zahtijevajući da

Pašinjan, inače bivši novinar,

bude izabran za novog pred-

sjednika vlade.

Prvi pokušaj izbora Pašinja-

na za premijera propao je 1.

maja, jer za njega nije glasala

vladajućastranka.Prema jer-

menskom zakonu, da danas

nije izabran premijer bili bi

organizovani novi izbori.

Nikol Pašinjan (43) upisao je

novinarstvo na Jerevanskom

državnomUniverzitetu,alije

prije završetka studija isklju-

čen zbog kritičkih publikaci-

ja u štampi. Nastavlja da radi

u više listova, a bio je i glavni

urednik opozicionog lista

„Ajkakan žamanak“. Godine

2008. bio je član predizbor-

nog štaba kandidata za pred-

sjednika iprvog liderazemlje

LevonaTer Petrosjana.

BIOGRAFIJA

Nakon što je izgubio te izbo-

reodSeržaSargsjana, uJere-

vanu su počele demonstraci-

je protiv rezultata izbora.

Protesti su prerasli u nerede

u kojima je poginulo 10 oso-

ba. Pašinjan je optuženza or-

ganizaciju nereda i osuđen

nasedamgodinazatvora.Ka

-

snije je amnestiran i u maju

2011. godine oslobođen. Već

narednegodineulaziuparla-

ment kao poslanik bloka Jer-

menski nacionalni kongres,

koji jeosnovaoTerPetrosjan.

Kasnije se od te partije ogra-

dio, te je dalje u parlamentu

djelovaokaonezavisniposla-

nik. Potom se 2013. godine

priključio inicijativi Građan-

ski dogovor koja je prerasla u

partiju.Nekolikomjesecipri-

je parlamentarnih izbora

2016. godine tapartija, zajed-

no sa partijama Republika i

Prosvećena Jermenija, for-

mira blok Jelk, koji je na par-

lamentarnim izborima u

aprilu 2017. godine osvojio

devet mandata. Iste godine

Pašinjan se kandidovao i za

gradonačelnika Jerevana, ali

je izgubio od kandidata Re-

publikanske partije.

Krajemmarta ove godine za-

počeo je akciju pješačenja

„Moj korak“, kako bi sprije-

čio predsjednika Sargsjana

da postane premijer i za sa-

momjesecdanastekaodovo-

ljankredibilitet i postaoglav-

ni pretendent na tudužnost.

PEKING

-Kineski pred-

sjednikSiĐinping sastao

se sa lideromSjeverneKo-

rejeKimDžongUnomu

Dalianu, na sjeveruKine,

potvrdili su jučekineski

zvaničnici.

Do susreta je došlo u ponedje-

ljak, što je drugi sastanak njih

dvojice, nakon Kimove posjete

Pekingu u martu, prenio je AP,

navodeći da je susret upriličen

u vrijeme kada se Kim pripre-

ma za istorijski susret sa pred-

sjednikom SAD Donaldom

Trampom.

Tramp i Kim vjerovatno će se

sastati u Singapuru sredinom

juna, naveli su juče južnokorej-

skimediji.

Tramp je prvobitno imao na

umu da se sastanak održi u de-

militarizovanojzoni,nagranici

dvije Koreje, međutim, SAD i

Sjeverna Koreja su, kako tvrde

neimenovani izvori agencije

Jonhapilista„Čosun“,odabrali

Singapur.

Nakon tri nedjelje protesta jermenski parlament izabrao novog premijera

Pašinjandobio

većinu, narod

slavionaulicama

Nikol

Pašinjan

VAŠINGTON

-Američki

predsjednikDonaldTramp

saopštio jedaSADizlaze iz

sporazumaonuklearnom

naoružanju sa Iranom, koje

supotpisale zajedno saUN-

om, Rusijom, Kinom, Fran-

cuskom, VelikomBritanijom

iNjemačkom2015.

Teheran se 2015. obavezao da

će obustaviti nuklearni pro-

gram u zamjenu za ukidanje

sankcija.

-Danas imamo dokaz da su

iranska obećanja bila laž. Spo-

razum nije donio mir i neće.

Amerika neće biti talac nukle-

arnihucjena.Kadjaneštoobe-

ćam toga se i držim, kazao je

Tramp. Sankcije Iranu su vra-

ćene, dodao je.

Tramp je na konferenciji za

novinare u Bijeloj kući izjavio

dasporazumsaIranomnemo-

že da spriječi tu zemlju da do-

đe do nuklearne bombe, te da

je Izrael nedavno objavio oba-

vještajnepodatkekoji pokazu-

ju da Iran radi na razvoju nu-

klearnog oružja.

Iran je, tvrdi Tramp, nastavio

da razvija balističke rakete ko-

je bi mogle da nose nuklearne

bojeve glave.

Tramp je pred novinarima

potpisao predsjedničku odlu-

ku kojom se iranskom režimu

uvode najstrože sankcije.

Zaprijetiojeidaćesesvakana-

cija koja bude pomagala Iranu

da dođe donuklearnog oružja,

takođebiti pogođenasankcija-

ma.

Predsjednik SAD je optužio

iranskirežimdasponzorišete-

rorizam i podržava organiza-

cije poput Hezbolaha, Hama-

sa, talibana i Al Kaide.

IranskipredsjednikHasanRo-

hani prethodno je upozorioda

bi se država mogla suočiti sa

,,izvjesnimproblemima” uko-

likoTrampodlučidasepovuče

iz sporazuma.

Iran je u julu 2015. poslije du-

gihiteškihpregovorapotpisao

sporazumosvomnuklearnom

programu sa šest velikih sila -

Rusijom, SAD, Kinom, Veli-

komBritanijom,Francuskomi

Njemačkom.

Tramp je izjavio i da je državni

sekretarMajkPompeo trenut-

nonaputukaSjevernojKoreji,

gdje će razgovarati o pripre-

mama za njegov sastanak sa

KimDžongUnom.

PredsjednikSADizraziojena-

dudaćeuzpomoćKine, Južne

Koreje i Japana, postići spora-

zum sa Sjevernom Korejom

koji će donijetimir.

Tramp: SAD izlaze iz

sporazuma sa Iranom

Rohani odgovorio:

BrukašAmeriku

Predsjednik Irana Hasan Rohani nedugo nakon govora američkog

predsjednika Donalda Trampa, obratio se putemprenosa i poručio da

ćenjegovazemljanastaviti svojimputem.

-Čekaćemo nekoliko nedjelja, razgovaraćemo sa našimsaveznicima i

nastavićemopregovoresasvimzemljamakojesuučestvovaleupotpi-

sivanjusporazuma. Toradimozanašudobrobit. Dajemgarancijenaro-

du Iranada smovećnapravili različite strategijeuzavisnosti ododluke

SAD, rekao jeRohani.

On jenapomenuoda je ,,ovo istorijskimomenat”,

tedaće ,,odlukuSADpreći bezproblema”.

-Iran, ako Bog da, neće imati problema povo-

domovoga. Žaomi je samoštosuSADzapele

sa zvaničnicima poput Trampa koji

ihbruka.Dragomijedasunapustili

sporazum,nastavićemonasvojna-

čin, rekao jeRohani.Njegovoobra-

ćanje uslijedilo je samo nekoliko

minuta nakon što je Tramp saop-

štiodaćeSADnapustitisporazum

o nuklearnomnaoružanju sa

Iranom, kao i da će ponovo

uvesti sankcije toj zemlji.

MOSKVA

-RuskaDuma izglasala jedaDmitrijMedvedev

budeponovona čeluVladeRusije. Od433poslanikanjega je

podržalonjih374, a 56 jebiloprotiv.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je juče, odmah poslije inau-

guracije, predložioMedvedeva za novog premijera.

Medvedev je ranije juče, obraćajući se deputatima, rekao da će

Rusiji biti potrebno da potroši najmanje osam biliona rubalja

(125 milijardi dolara) dodatnog novca u narednih šest godina

kakobise ispuniliekonomskiciljevikojejeudekretimapostavio

predsjednikRusije.

On je takođe kazao da će ruska Vlada uskoro pripremiti prijed-

loge za promjenu godina odlaska upenziju.

PremamišljenjuMedvedeva,podrškamakroekonomskojstabil-

nosti i dalje jeveomavažanzadatak, a temporastamoradabude

veći od onih zemalja koje po tom pitanju zauzimaju sredinu u

svijetu.

Precizno planiranje, finansijski resursi, kadar i efikasni meha-

nizmi - ključni su elementi razvojaRusije, dodao jeMedvedev.

Rusija nema namjeru da se izoluje od svijeta i biće diomeđuna-

rodne agende, ističe on.

Medvedev premijer Rusije

Đinping tajno razgovarao

sa KimDžong Unom

DonaldTramp

DmitrijMedvedev

HasanRohani