Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Srijeda, 9. maj 2018.

CrnomGorom

ZaAli-pašine izvore300.000eura

90

hiljada eura koštao je

projekat unapređenja

usluga uDomu starih

BIJELOPOLJE

-Rekon-

strukcijomodjeljenja zade-

menciju, palijativnunjegu,

prostorija za radnu i okupaci-

onu terapiju i frizerskog salo-

na, zaokružen je kompleks u

kojemće seprimjenjivati

evropski standardi uoblasti

gerontologije i socijalnog ra-

dauDomu starih, uzpuno

uvažavanjepotrebakorisni-

ka - kazao je jučeministar ra-

da i socijalnog staranjaKe-

mal Purišićprilikom

otvaranjaprvogodjeljenja za

demencijuna sjeverudržave.

REZULTATI

Purišić je kazao da je Dom sta-

rih od osnivanja postigao zna-

čajne rezultate u pogledu una-

pređenja zaštite starih lica, te

davećosamgodinapruža insti-

tucionalnubriguupogledusta-

novanja, ishrane, njege, zdrav-

stvene zaštite te pravne i

savjetodavne pomoći za oko

180korisnika.

-Kaoidosada,Ministarstvora-

da i socijalnog staranjau sarad-

nji sa lokalnom samoupravom

prepoznaje sve veću potrebu

da starijim licima obezbijedi-

mo što kvalitetniji život. Mini-

starstvo je za ovaj projekat iz-

dvojilo 90.000 eura - istakao je

Purišić.

KORISNICI

PredsjednikopštinePetarSmo-

lovićkazao jeda ćekorisnicima

doma biti dostupna kvalitetnija

zdravstvenazaštita.

-Poredkonstantnebrige injege

koja je starim osobama neop-

hodna,tujeiorganizovanjesva-

kodnevnih aktivnosti za njiho-

vu razonodu i opuštanje, kako

bi im stanovanje učinili prijat-

nim.Nastavićemoda,usaradnji

saMinistarstvomrada i socijal-

nogstaranja,brinemoostarijim

generacijama - kazao je Smolo-

vić.

V.Šb.

BIJELO POLJE:

Otvoreno prvo odjeljenje za demenciju na sjeveru

Brinućeostarima

poevropskim

standardima

Domstarih osamgodina pruža institucionalnu brigu u

pogledu stanovanja, ishrane, njege, zdravstvene zaštite

te pravne i savjetodavne pomoći za oko 180 korisnika

VIŠESTRUKOZNAČAJANPROJEKAT:

Saotvaranjanovihsadržaja

Prema riječima direkto-

ra Doma starih Dejana

Pavićevića, odjeljenje za

demenciju ima 20 kreveta

i još je jedan dokaz da se

u toj ustanovi na najbolji

način sprovodi misija podi-

zanja svijesti o značaju

pomoći starim licima.

- Planirano je pokretanje

domskih novina i dnevnog

boravka za stare, koji će

zajedno sa uslugompomoć

u kući postati prvi geron-

tološki centar u Crnoj Gori

– kazao je Pavićević.

Osnovaće

prvi

gerontološki

centaru

CrnojGori

BUDVA

-Opština jepotpisalaugovor zaprojekat ,,Dinamič-

namobilnost 2.0“uokviruprogramaprekogranične sarad-

nje za Italiju, Albaniju i CrnuGoru2014 - 2020, koji finansi-

raEvropskaunija.

- Cilj projekta je da promoviše i podstakne korišćenje ekološki

prihvatljivih oblika transporta sa fokusom na kar šering (auto

dijeljenje) i bajk šering (dijeljenje bicikla) – objavljeno je na

sajtuopštine.

Opština će, kako je objašnjeno, kroz projekat prvi put građani-

ma i turistima, omogućiti alternativu za zdraviji i ekonomičniji

prevoz u gradu, kroz nabavku električnih bicikala, ugradnju

stanice za punjenje eko-automobila, stanica za iznajmljivanje

bicikala...

Dijeljenje auta i bicikala ukombinaciji sa alternativnimnačini-

ma transportapružajugrađanima inteligentno i efikasno rješe-

nje za transport, omogućavaju da se ulični prostor u gradskom

jezgruustupi za socijalne i ekološke funkcije, čime se povećava

privlačnost grada.

-Prema istraživanjima, električnavozilamogupokriti 100kilo-

metara u gradu za samo 90 centi, u poređenju sa najekonomič-

nijimautomobilimanagas, koji zahtijevajuodtri dotri i poeura

zapokrivanje isteudaljenosti. Istraživanjapokazujuakopogle-

damo samo troškove i koristi za društvo, da jedan kilometar

automobilomkošta0,15eura, dokdruštvozarađuje0,16eurana

svakomkilometru–navedeno je uobrazloženju.

Partneri Budve u projektu pored ostalih su opštine iz Italije

Kopertino i Kampobaso, teAlbanije Skrapar i Tirana.

M.N.

OPŠTINAUVODI ,,ZELENI“SAOBRAĆAJ:

Budva

Budva uključena u projekat dinamičnemobilnosti

Imaćegdjedapune

eko-vozila i bicikle

GUSINJE

- Opština ćeove

godinepočeti uređenjeAli-

pašinih izvora. Predračun-

skavrijednost projektakoji

se finansira iz gradskekase

jeoko300.000eura.

Direktor Direkcije za uređe-

nje i investicije Šemso Jarović

kažeda jeu tokuupodobljava-

njeprojektaZakonuoplanira-

nju prostora i izgradnji obje-

kata.

–Vodiće se računa da se saču-

va i oplemenipanoramskavri-

jednost prostora, što znači da

će koristiti prirodnematerija-

le koji će se oblicima prilago-

diti terenu i uklopiti u ambi-

jent –kazao je Jarović.

Planirano je uređenje vodoto-

ka i rekonstrukcija kamenih

zidova na postojećim akumu-

lacijama.

- Takođe, radiće se i na izradi

preliva-slapova,pješačkihsta-

za od kamenih ploča i uređe-

nje pješačkog trga, zatimmo-

stova odborovogdrvetapreko

vodotoka, a odgovarajuća ra-

svjetabićepostavljenauvode-

noj i zoni okodvorišta. Predvi-

đ e n o j e p o s t a v l j a n j e

informativnog punkta u stilu

arhitekture područja (gusinj-

ska kuća, Kula Redžepagića),

nabavka i ugradnja klupa za

sjedenje, drvenih korpi za ot-

patke i izgradnja vidikovca od

kamena (prostor za grupna

druženja ili porodična okup-

ljanja) - kazao je Šemso Jaro-

vić.

Ali-pašini izvori su vrlo posje-

ćeno izletište, posebno tokom

ljetnih mjeseci, mjesto okup-

ljanjaGusinjana izčitavog svi-

jeta. Riječ je o dvadesetak

izvora koji izviru u podnožju

brda, na 925 metara nadmor-

skevisine, udužini višeodsto-

tinumetara.

On navodi da je humanitarno

udruženje Euro Gusinje iz

Njujorka uložilo oko 30.000

eura za izgradnju tri pješačka

mosta i rekonstrukciju kame-

nihzidova i staza.

M.N.

TOPLAV

GUSINJE:

Opština uređuje poznato izletište, u toku je prilagođavanje projekta

- Ali-pašini izvori su veliki potencijal

i za komercijalne svrhe, otvaranje

pogona za pakovanje vode za piće.

Na primjer, izdašnost svakog izvora

je od 20 do 200 litara u sekundi.

U planiranom zahvatu uređenja

postoje dvije vodenice od kojih

je jedna renovirana i služi

kao ugostiteljski objekat -

kazao je Šemso Jarović.

Velikipotencijali

zaflaširanjevode

BISERPRIRODE:

Ali-pašiniizvori

Šemso

Jarović

HERCEGNOVI

-Agencija za

izgradnju i razvoj objavila je

tendere zanabavku imonta-

žuopreme i izvođenje rado-

vana izgradnji avanturistič-

kogparkanaVrbanju, u

okvirurealizacijeprojekta

„Adriatikkanjoning“.

Riječ je o projektu koji se rea-

lizuje kroz prekograničnu sa-

radnjuHrvatske, Bosne i Her-

cegovine i Crne Gore, a

finansiran je izpretpristupnih

fondovaEU.

Kroz projekat je planirana iz-

gradnja avanturističkog parka

naVrbanju–na7.000kvadrat-

nih metara u bukovoj šumi,

sjeverozapadno od takozvane

Šteficinekuće,na1.100metara

nadmorske visine.

Planirana su četiri poligona:

dječiji visine 1-2 metra, poli-

gonAnavisini2-3metra, poli-

gon B na visini 4-6 metara i

poligonCna šestmetara i više.

Poligoni će imati ukupno 44

elementa, zip-lajn poligon,

školski poligon, sigurnosni si-

stemnajnovije gene

racije, a projektom je planira-

na i obuka za instruktore par-

ka, kao i oprema za korisnike i

instruktore. Ispod makadam-

skog austrijskog puta, koji lo-

kaciju dijeli na dvije parcele,

planirano je parterno uređe-

nje terena, u okviru kojeg su

predviđene staze, stepenice,

potporni zidovi, kao i parking

prostor sa 24mjesta.

Za izvođenjesvihradovamak-

simalno će se koristiti tradici-

onalnimaterijali, koji nenaru-

šavaju vizure lokacije - drvo,

kamen, šljunak.

Kako navode iz Agencije, ta

dva tendera ključni su za be-

nefite koje će grad i zaleđe

ostvariti iz projekta.

Ukupna vrijednost „Adriatik

kan j on i ng“ pro j ek t a j e

1.879.251 eura, od čega je sufi-

nansiranje iz EU sredstava

1.597.363 eura odnosno 85 od-

sto. Za avanturistički park na

Vrbanju opredijeljeno je

305.000 eura.

Ž.K.

Pripremezaprvi

avanturistički park

HERCEGNOVI:

Sadržajnija ponuda Vrbanja