Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 9. maj 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

–PopločavanjeŠetalištaPetDanicabehaton

pločamabićenastavljenonakon ljetnje sezone, odlučeno je

na jučerašnjemsastankuuopštini.

Odluka jedonijeta nakonzahtjeva građana i lokalnihprivredni-

kadasešetalištenezatvararadiizvođenjaradova,imajućiuvidu

da će to ugroziti poslovanje privrednika u ovom dijelu grada i

onemogućiti pješačku komunikaciju tokompredsezone. Proci-

jenjenojedajeneprihvatljivozatvaratišetališteuovomperiodu,

kada uHercegNovomboravi oko 30odsto gostiju više nego lani

u istomperiodu - saopštili su iz lokalne uprave.

Rekonstrukcijašetalištanadioniciodrestorana„Galeb“do„Mi-

moze“ u dužini od 365metara počelo je u oktobru 2015. Vrijed-

nost radova je oko 350.000 eura.

Ž.K.

BIJELOPOLJE

-NLBjeuokvirukampanje ,,Mali koracimije-

njajusvijetnabolje“poklonila5.200euraporodilištuuBijelom

Polju.Timnovcemnabavljeni suginekološki instrumenti, son-

dazaultrazvučni aparat, dodatnaoprema i adaptiranjeprostor

ugradnjomroletni.

Uručujući donaciju, direktor filijale banke uBijelomPoljuNedžad

Ćemankazao jeda

NLB vjeruje da semalimkoracima svijetmijenja, te da je ,,bitno da

našimnajmlađima stvorimonajboljeusloveza rast i razvoj“.

Pi-arOpštebolniceMilanVeličkovićzahvalio jenapoklonu.

-ZahvaljujućiNLB-u,našipacijentićedobitikvalitetnijuzdravstve-

nu zaštitu i naši ljekari će raditi u boljimuslovima, sa savremenom

opremom–rekao jeVeličković.

C.G.

MOJKOVAC

–Osnovnaškola

„MilovanRakočević“, uLe-

pencu, obilježila je jučedevet

decenijaškolstvautomkraju.

Istorija lepenačkogškolstva,

podsjetila jenaprigodnoj sve-

čanostidirektoricaškoleDa-

nicaJušković, počela je1928.

godine.

- Škola je tada počela da radi u

kući domaćina Stanka Juškovi-

ća, i imala je 41 učenika. Dvije

godine kasnije preseljava se u

kuću Vuksanovića, da bi nakon

tri godine školsko zvono prešlo

u kuću Radoja Krgovića, gdje

ostaje do 1937. godine, kada je

podignuta školska zgrada. Ona

jeuDrugomsvjetskomratuteš-

kooštećena,paješkolanastavila

radukućamaRadivojaAnđelića

i Mileve Konatar. Školska zgra-

da obnovljena je 1947. godine.

Škola je tada imala 116 učenika i

radila je u dvije smjene. Najviše

đaka imala je školske 1972/73 –

342. Danas ih je samo 37 - rekla

jeJušković.

Prvi učitelj seoske škole u Le-

pencu bio je izvjesni Vasiljević.

Ostao je samo 27 dana. Nakon

njega školski dnevnik nosio je

deset godina Vinko Antić. Prvi

Lepenčaninučitelj bio je Sveto-

zarKrgović. Radio je 42 godine.

Biojeiupravnikidirektorškole,

koja već 44 godine nosi ime pr-

voborcaMilovanaRakočevića.

Prije 37 godina u Lepencu je iz-

građena nova školska zgrada, u

to vrijeme jedna od najljepših

seoskihškolauCrnojGori.Tada

je imala sve uslove za rad, ima i

danas.

- Godine su ostavile trag i na

zgradi tako da smo prošle godi-

ne, zahvaljujući donaciji amba-

sadeKine, zamijenili krovni po-

krivač, čime su se stekli svi

uslovi za kvalitetno odvijanje

nastave,budućidaraspolažemo

svim potrebnim nastavnim

sredstvima, uključujući i raču-

narskuučionicu. Uškoli rade 12

profesora i tri nastavnika. Svi

onisuuspješni,kreativniisavje-

sni prosvjetni radnici koji prate

reforme, redovno se usavršava-

ju i svojim učenicima pružaju

kvalitetno obrazovanje - kazala

jeJušković.

R.Ć.

PODGORICA

– Iz Auto-mo-

to saveza saopšteno je da će

zbog izvođenjazavršnihrado-

va na regionalnom putu R-1,

dionica Cetinje – Njeguši, da-

nas, sjutra i upetak doći do to-

talne obustave saobraćaja za

sve vrste vozila od 9 do 12 i od

15 do 17 sati.

Takođe, na putu Cetinje –

Budva, dionica Brajići – Lap-

čići, saobraćaj će danas biti

totalnoobustavljenod10do13

i od 15:30do 18 sati.

Na magistralnom putu Ulcinj

-Krute zbog izvođenjaminer-

skih radova saobraćaj je obu-

stavljen za sve vrste vozila do

20.maja.

Na regionalnomputuR-12 Pe-

trovići - Vraćenovići zbog

izvođenja završnih radova sa-

obraćaj se obustavlja u termi-

nima od 8:30 do 10:30 i od

12:30do 14 sati.

C.G.

HERCEGNOVI

–Natender

koji jeraspisalo javnopredu-

zećeRegionalni vodovodza

Crnogorskoprimorjezaspa-

janjeHercegNovognataj si-

stemstiglesudvijeponude.

DirektorRegionalnogvodo-

vodaGoranJevrićkažedasu

ponudeotvorene7.maja ida

senada ,,daćekomisijaunaj-

kraćemmogućemrokuocije-

nitinjihovuispravnost idaće

bitiuprilicidadoneseodluku

o izborunajpovoljnije“.

IZVOĐAČ

- Time bi se stekli uslovi za pot-

pisivanjeugovorasaodabranim

izvođačem radova. Početak

izgradnje nedostajućih 3,2 kilo-

metra mogli bismo da planira-

moodmahnakonzavršetkaljet-

nje turističke sezone. Rok za

završetak građevinskih radova

je četiri do pet mjeseci i tada bi

konačnoHercegNovi kaošesta,

posljednja opština, direktnobio

spojennaregionalnisistem-ka-

zao jeJevrić.

Onnavodidadoktrajeprocedu-

ra ne bi pominjao imena firmi

koje su dostavile ponudu, ali

očekuje da su ispravne, kako bi

mogli da okončaju posao spa-

janjaHercegNovognaregional-

ni sistemvodosnabdijevanja.

- Prethodna dva tendera su bila

neuspješna zbog zahtjevnih

procedura koje su ponuđači

morali da ispune, kao i zbog

određenih grešaka u doku-

mentaciji. Nadam se da će treći

tender biti srećan i da ćemo

donijeti odluku o najpovoljni-

jem ponuđaču sa kojim ćemo

potpisati ugovor, čime bi se za-

vršila prva faza izgradnje regio-

nalnog vodovoda na Crnogor-

skomprimorju-kazaojeJevrić.

Regionalni vodovod je do sada

za taj projekat izdvojio400.000

eura iz sopstvenih prihoda, za

izraduglavnogprojektaisanaci-

judijelacjevovodakroztivatsku

opštinu.

STANICE

-Uložili smo i 31.000euraza re-

konstrukciju pumne stanice

,,Plavda“ kojom upravlja

Vodovod Tivat, radi obezb-

jeđenjavećegkvalitetavodeko-

ju dobijaju iz tog izvorišta

mještani Tivta, ali i potrošači na

hercegnovskoj rivijeri - objas-

nio jeJevrić.

Cijeli projekat će koštati oko

2.000.000 eura, dok sami

građevinski radovi koji supred-

met tendera iznose 1.650.000

eura.

Po završetku tog posla Herceg

Novibiimaododatnih200litara

vode, od čega bi 70 litara bilo za

Lušticu a ostatak za Herceg

Novi,uključujućinovikompleks

Portonovi uKumboru.

Ž.K.

VODEFALIUŠPICU

SEZONE:

HercegNovi

HERCEGNOVI:

Opština će uskoro riješiti problemsnabdijevanja vodom

Dokrajagodine

biće spojeni na

regionalni sistem

Po završetku tog posla Herceg Novi bi imao dodatnih 200

litara vode, od čega bi 70 litara bilo za Lušticu a ostatak za

Herceg Novi, uključujući novi kompleks Portonovi uKumboru

HERCEGNOVI:

Uređenje Šetališta Pet Danica

BIJELO POLJE:

Donacija NLB Opštoj bolnici

Popločavanje

poslije sezone

Kupili opremu

zaporodilište

RADOVI BI SMETALI TURISTIMA:

Detalj sa šetališta

DRUŠTVENOODGOVORNI:

JučeuBijelomPolju

Direktor JP Regionalni vodo-

vod Goran Jevrić navodi da će

sa predstavnicima novskog

vodovoda imati uskoro sasta-

nak kako bi riješili nedoumice

oko preuzimanja vode tokom

ljeta.

Nedavno je direktorica

Vodovoda Olivera Doklestić

uputila dopis regionalnom sa

zahtjevomda se za opštinu

Herceg Novi reviduje odluka o

isporuci vode iz njihovog siste-

ma koja je jedinstvena za sve

primorske opštine. Doklestić

je navela da su Herceg Novom

dodatne količine vode potreb-

ne jedino u periodu špica

sezone, najviše mjesec i po, te

smatra da nije dobro da ih bilo

ko uslovljava dodatnim količi-

nama koje gradu ne trebaju.

Lani je iz Regionalnog vodo-

voda stizalo oko 50 litara u

sekundi, a Doklestić smatra da

je 30 dovoljno i to u periodu

najveće potrošnje.

Uskorooisporucivodetokomsezone

MOJKOVAC:

Osnovna škola „Milovan Rakočević“ u Lepencu obilježila veliki jubilej

Devet decenijaod

prvog školskogzvona

Prvi Lepenčanin

učitelj bio

je Svetozar

Krgović. Radio

je 42 godine. Bio

je i upravnik i

direktor škole,

koja već 44

godine nosi

ime prvoborca

Milovana

Rakočevića

AMSCG

Obustava

naputu

Cetinje -

Njeguši

2

miliona eura je vrijedan

projekat spajanja

HercegNovog na

regionalni sistem, dok

građevinski radovi koji

supredmet tendera

iznose 1.650.000eura

GoranJevrić

JUBILEJZAPONOS:

OŠ„MilovanRakočević“

Danica Jušković