Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 9. maj 2018.

CrnomGorom

NIKŠIĆ

–Ambasadori ze-

malja članicaEvropskeuni-

je, zajedno sa šefomDelega-

cijeEUuCrnoj Gori Aivom

Oravom, u susretDanu

Evropeposjetili suNikšić i

razgovarali s predsjedini-

komVeselinomGrbovićem.

Aivo Orav je nakon sastanka

podsjetiodaimajudobrusarad-

nju s opštinom Nikšić i da EU

pruža kontinuiranu finansijsku

pomoć kroz brojne projekte.

PROJEKTI

- Podržali smo brojne podu-

hvate u Nikšiću, među kojima

je projekat rekonstrukcije i

proširenja kanalizacione mre-

že, izgradnja aerodroma, mala

isrednjapreduzeća,razvojpo-

ljoprivrede. Evropska unija,

svake godine, opredjeljuje oko

35.000.000eurapomoćiCrnoj

Gori, kako bi joj pomogla na

njenomputupridruživanja.To

radimo zbog toga što imamo

specifičan odnos, jer vi želite

da postanete članica EU, a mi

želimoda vas imamokao svoje

partnere i dio evropske poro-

dice - istakao jeOrav.

On jenaglasioda ježeljaEUda

Crnu Goru vidi kao savršenog

kandidata u trenutku pristu-

panja.

- Pomažemo Crnoj Gori pruža-

jući pomoć u ekonomskim i de-

mokratskim reformama i to,

prije svega, u oblasti ekologije,

slobode medija i borbi protiv

korupcije. Takođe, čuli smo da

Nikšić ima sjajnu saradnju sa

organizacijama civilnog druš-

tva, što je od izuzetne važnosti,

jer organizacije civilnog sekto-

ra, zajedno s političarima i pri-

vrednicimaimajuključnuulogu

u procesu pridruživanja Crne

GoreEU- zaključio jeOrav.

EFIKASNOST

Predsjednik opštine Veselin

Grbović informisao je diplo-

mate o ekonomskim, privred-

nim i političkim prilikama u

Nikšiću.

- Na svim poljima, od ekono-

mije do ekologije i vladavine

prava, postigli smo značajne

uspjehe i vjerujemda ćemobi-

ti još efikasniji. Posebno su se

interesovali zaDomrevolucije

i upoznali smo ih da je počela

rekonstrukcija tog zdanja - re-

kao jeGrbović.

Sastanku Grbovića i njegovih

najbližih saradnika sa šefom

DelegacijeEUuCrnojGoriAi-

vomOravomprisustvovali su i

ambasadori BugarskeMladen

Červenjakov, Hrvatske Vesel-

ko Grubišić, Njemačke Hans

Ginter Matern, Grčke Sotirios

Atanasiou, Rumunije Ferdi-

nand Nagi, Slovačke Roman

Hloben i diplomata Slovenije

Stanka Štrukelj.

Ra.P.

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivni sistem da-

nas nastavlja radove za kvalitet-

nijeisigurnijenapajanjeelektrič-

nom energijom u više opština.

Zbog toga potrošači u pojedi-

nim naseljima po nekoliko sati

neće imati struju.

Andrijevica:

od 8:30 do 14:30

sati Jošanica, Krajišta, Japan, Žar

Miškovića, selaKralje i Sjenožeta,

dio sela Trešnjevo i katuni Rudo

brdo i Gradišnjica. Kratkotrajno

isključenjeDV10kVizvodaKralje.

Bar:

od8do18satiŠušanj,Zeleni

pojas i Žutokrlica

Berane: od8:30do 14:30sati se-

loCrni vrh.

BijeloPolje:

od 9 do 15 sati Pe-

ćarska,Tomaševo,Lijeska,Soko-

lac, Barice, Obod, Žaljevo, Skoči-

gorina, Grančarevo, Glibavac i

Ujniče.

Cetinje:

od10do11satiŠvedsko

naselje, dio ul. Peka Pavlovića i

dioLovćenskeulice.

HercegNovi:

od9do12satiMi-

rišta; od 9 do 13 sati Kamenari i

Đurići.

Kotor:

od 8 do 9 sati Grbalj, Ra-

danovići, Petoselica, Marovići,

Krimovica i Kovačko polje; od 9

do 10 sati Škaljari; od 9 do 11 sati

dio Orahovca, kod bivšeg Beo-

gradskog odmarališta; od 10 do

17satinaizmjeničniprekidipotro-

šačauGrbljuutrajanjuodpo sat.

Kolašin:

od 8:30do 14 sati Star-

če; od 8 do 14:30 sati Crkvine i

Ravni.

Nikšić:

od9do15satiGornjePo-

lje, Brana, Okolišta, Donja Zago-

ra i diopotrošačauStraševini.

Pljevlja:

od8do15satiLjutići,Vru-

lja, Breza, Klopet, Zelena Stjena,

Podborova,KrupiceiZaglavice.

Rožaje:

od 9 do 11 sati dio sela

Grahovo,seloLučice.Kratkotraj-

no isključenje DV 10kV izvoda

Bašča; od11:30do14:30satiselo

Grižica.

Žabljak:

od9do15sati Borje.

C.G.

KOTOR

–Šest radnikaSluž-

be zaštite i spašavanjapočeli

sučišćenje zidinanaGurdi-

ću. Uklonićebujnuvegetaci-

ju, nabujalo rastinjeniklou

kamenu i omogućiti bede-

mimadadišu i da imsedive

brojni turisti.

Komandir Službe Maksim

Mandić kaže kako je ,,odavno

postalo uobičajeno da naši

ljudi čiste bedeme i uklanjaju

rastinje“.

-Posebnopredsezonu,anekad

i ranije jer je turista sada preko

čitavegodine.Kadabedemiza-

rastu na pojedinimmjestima,

mi reagujemo. Pozove nas di-

rektor Direkcije za uređenje i

izgradnjuRatoBrajković.Tako

je bilo i ovoga puta. Planirali

smodapočnemo čišćenjeprije

vikenda, ali nas je u tome spri-

ječila kiša - kazao je Mandić

ističući da će akcija trajati ne-

kolikodana.

S.M.

ROŽAJE

–Jakonevrijeme,

praćenoobilnomkišom,

olujnimvjetromi grmljavi-

nomkoje je tokomproteklog

vikenda zahvatilo rožajsku

opštinu, nanijelo jeveliku

materijalnu štetuna indivi-

dualnimstambenimi poljo-

privrednimobjektima, ošte-

tilopoljoprivredneusjeve i

putnu infrastrukturu.

Opštinska komisija za procje-

nu šteta od elementarnih ne-

pogodapočela jeobilazak tere-

na da bi utvrdila posljedice

nevremena proteklog vikenda.

Predsjednik komisije Armin

Honsić kaže da im je do sada

stiglodeset zahtjeva.

- Već smo upoznati da je stra-

dala imovina brojnih građana,

kao i putna infrastruktura, te

zanatska radionica u naselju

Baza, vlasništvo porodice Bra-

lić. Obilne količine kiše su

uslovile izlivanje rijeka i poto-

ka iz korita, tako da je voda po-

plavila dvorišta velikog broja

domaćinstava, gdje je uništeno

pokućstvo a stradali su i usjevi

koji su u fazi vegetacije – kaže

Honsić.

Ondodaje da je, kada suu pita-

njudomaćinstva,najvećuštetu

je pretrpio poznati poljopri-

vrednik Meho Honsić, kojem

su od udara groma strada-

le dvije rasne krave.

Takođe, nakon nevremena po-

javila su se klizišta koja su iza-

zvala velike probleme u sao-

braćajnoj infrastrukturi.

- Zbog odrona privremeno je

biozatvorenlokalniputRožaje

–Seošnica

–Honsiće.Na

toj lo-

kacijijepričinjenavelikamate-

rijalna šteta. Takođe, veliku

štetu je pretrpjelo prigrad-

skonaseljeJukovpotok,potom

domaćinstvauJablanici i Stupi

–kazao jeHonsić.

Onjekazaodaćedetalji o izno-

su nastale štete biti poznati tek

kada ova komisija obiđe sve

podnosiocezahtjevaiuradiko-

načnuprocjenu.

F.KALIĆ

Diplomate zemalja članica EU, u susret Danu Evrope, posjetili Nikšić

Orav:

ŽelimodaCrnaGora

budedioevropskeporodice

Grbović:

Na svimpoljima, od ekonomije do ekologije

i vladavine prava, postigli smo značajne uspjehe i

vjerujemda ćemo biti još efikasniji.

Orav:

Podržali

smo rekonstrukciju i proširenje kanalizacionemreže,

izgradnju aerodroma, mala i srednja preduzeća

OPŠTINAPOSTIŽEUSPJEHENASVIMPOLJIMA:

DiplomateuNikšiću

CEDIS

Radovi u

12 opština

Rožaje:

Opštinska komisija utvrđuje štetu od nedavnog nevremena

Oštećeni

putevi,

proradila

klizišta

UREĐUJUZIDINE:

Spasioci uakciji

Kotor:

Spasioci čiste zidine iznad Gurdića

Bedemi ćeprodisati