Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 9. maj 2018.

Hronika

PODGORICA

–Braći Pre-

dragu i JankuVukadinoviću

produžen jepritvor za još

dvamjeseca zbog sumnjeda

sudiokriminalneorganiza-

cijekoja stoji iza likvidacije

MilošaŠakovića (32) upod-

goričkomlokalu ,,Forum“

31.marta, kada je slučajno

stradaoRadivojeJovanović

(41). Odluku jedonijelo

vanpretresnovijećeVišeg

sudauPodgorici, potvrdio je

zaPobjedubranilacbraće

Vukadinović, advokatVeli-

borMarković.

Dosadaodpetidentifikovanih

pripadnika ove organizacije

uhapšeno je četvoro, dok se za

direktnim izvršiocem likvida-

cije, trideset petogodišnjim

PodgoričaninomMarkomJo-

vanovićemintenzivno traga.

Šaković je ubijen u centru gra-

da oko podneva naočigled

brojnihgostijulokala,,Forum“,

ali i djece koja su se igrala na

obližnjem trgu. Jovanović je

Šakovićaupucaouportunupo-

slovnog centra ,,Ražnatović“

poslije kraće potjere.

Uprvomnapadu,metakkojije

bio namijenjen Šakoviću po-

godio je Jovanovića, koji je na

terasilokala,,Forum“sjedioza

susjednim stolom sa djevoj-

kom. Ubica je trčao za Šakovi-

ćemod lokala ,,Forum“ gdje je

sjedio sa suprugom i kumovi-

ma do tržnog centra ,,Ražna-

tović“, koji se nalazi ublizini.

Samo dva dana kasnije, polici-

ja je uhapsila braću Predra-

ga i Janka Vukadinovića za

koje se sumnja da su dio ove

kriminalne organizacije.

PredragVukadinović jeuSpe-

cijalnom tužilaštvu negirao

krivicu, dok se stariji Vukadi-

nović branio ćutanjem.

Osim braće Vukadinović, kri-

vične prijave podnijete su i

protiv Marka Jovanovića,

osumnjičenog da je direktni

egzekutor i koji se nalazi u

bjekstvu, kao i protiv Drago-

ljuba Ćetkovića i Kristine Br-

nović.

Opsežnom istragom – anali-

zomtragova, ali i komunikaci-

je petočlane grupe istražitelji

su došli do čvrstih dokaza o

njihovoj umiješanosti u likvi-

dacijuŠakovića iubistvoJova-

novića. Za sada, utvrđeno je

da je Jovanović usmrtio Šako-

vića po nalogu osobe bliske

škaljarskomklanu.

Istražniorganiosnovanosum-

njaju da je Kristina Brnović

iznajmila stan u kojem su se

osumnjičeni sastajali, podije-

lili uloge i dogovorili detalje

paklenog plana, dok je Ćetko-

vić bio zadužen za nabavku

oružja.

JankoVukadinović je u krimi-

nilanu organizaciju regruto-

vanuZIKS-ugdjejeizdržavao

kaznu zbog podmetanja bom-

be ispred vrata stana šefa bar-

ske policije Miloša Radulovi-

ća. U zatvoru je Vukadinović

stekao prijateljstva sa osoba-

ma iz škaljarskog klana.

Prema nalazima iz istrage,

braća Vukadinović bila su

zadužena za nabavku renta-

kar vozila marke „citroen“.

Oni su, kako se osnovano

sumnja, dovezli Jovanovića

do centra grada i odvezli ga

nakon zločina. Do tih poda-

taka policija je došla pregle-

danjem snimaka sa nadzor-

nihkamera.

Takođe, i Jovanović se u spuš-

kom zatvoru povezao sa oso-

bama iz barske kriminalne

grupe koju predvodi Alan Ko-

žar. Nakon izlaska iz zatvora

JovanovićjeobezbjeđivaoKo-

žarevukuću.

Osim operativnih podataka u

identifikaciji nalogodavca eg-

zekucije Šakovića, istražitelji-

ma će zasigurno pomoći i spi-

sak sa imenima osoba za koje

se sumnja da su po nalogu

„škaljaraca“ i barskog klana

praćene izvjesno vrijeme, a

koji je pronađen u stanuMar-

ka Jovanovića.

Na spisku je desetak imena i

prezimena, a pored svakog

upisana je adresa, mjesta na

kojima se kreću, koja vozila

koriste i što sve imaju od imo-

vine. Neke osobe sa spiska su

bliske kavačkoj grupi.

Istražitelji vjeruju da je ubi-

stvo Miloša Šakovića, koji je

bio blizak sa kavačkom gru-

pom, naručeno iz suprotstav-

ljenogklana– ,,škaljaraca“ i da

je to „odgovor“ na ubistvo

Dražena Čađenovića, koje se

dogodilo samo dva dana rani-

je.

B.R.

BIJELOPOLJE

- A. K. (23) iz

BijelogPolja,zakojimsetraga-

lo zbog sumnje da je u julu

prošle godine bacio ručnu

bombu ispred kuće koju kori-

sti B. K. iz Bijelog Polja, uhap-

šen je juče. Kako je saopšteno

iz Uprave policije, osumnjiče-

ni je uhapšen oko 12 časova, u

Ulici Tomaša Žižića u jednom

ugostiteljskomobjektu.Polici-

ja ga je potraživala zbog sum-

njeda jepočiniokrivičnodjelo

izazivanje opšte opasnosti u

sticajusakrivičnimdjelomne-

dozvoljeno držanje oružja i

eksplozivnihmaterija.

- On je, kako se sumnja, ovo

krivičnodjelopočinionanačin

što je 20. 7. 2017. godine bacio

ručnubombu ispredkućekoju

koristi B. K. iz Bijelog Polja -

navodi se u saopštenjuUprave

policije. Protiv A. K. je u de-

cembru prošle godine podni-

jeta krivična prijava i on će biti

priveden tužiocu.

C.H.

PODGORICA

–NaGraničnomprelazu

Božaj zaplijenjeno jeoko 100kilograma

skanka i 140gramahašiša. Ovomza-

pljenompresječen je još jedan lanac

krijumčarenjadroge izAlbanije, a lisice

su stavljenedržavljaninu tedržavepe-

deset šestogodišnjemM. E.

Osumnjičenomsestavljanateretda jepo-

činio krivično djelo neovlašćena proi-

zvodnja, držanje i stavljanje u promet

opojnihdroga.

Usaopštenju se navodi da su carinici i po-

licajci juče na Božaju kontrolisali teretno

voziloukojemsupronašli drogu.

- Nakon detaljne granične kontrole uz

upotrebu uređaja baster i fibroskopa u

specijalno izrađenoj pregradi u patosu

pronađeno je 91 pvc pakovanje sa sadrža-

jemmaterijezakojusesumnjada jeskank

težine oko 100 kg. Takođe, oduzeto je 140

grama hašiša –navodi se u saopštenjupo-

licije.

Droga je poslata na vještačenje u Foren-

zički centar zbog vještačenja.

- Ovom zapljenom carinski i policijski

službenici supresjekli još jedan lanac kri-

jumčarenja opojnih droga iz Republike

Albanije uCrnuGoru–piše u saopštenju.

Odogađaju je obaviješten tužilac uVišem

državnomtužilaštvuuPodgorici.

C.H.

NIKŠIĆ

– U saobraćajnomudesu na magistralnomputu Nik-

šić – Podgorica, u naselju Straševina, povrijeđen je švajcarski

državljanin. On se nalazio u koloni od pet motociklista i, iz za

sada neutvrđenih razloga, pao sa motocikla. Kako je Pobjedi

saopšteno iz Opšte bolnice u Nikšiću, povrijeđeni je zadržan

na Odjeljenju hirurgije.

- Povrijeđeni je primljen u Opštu bolnicu sa tri slomljena

rebra i zadržan je na Odjeljenju hirurgije – kazao je Ilija Aša-

nin, direktor Opšte bolnice u Nikšiću.

S. D.

BAR

-K.M. (35) izUlcinja

uhapšen je zbog sumnjeda je

krijumčario ljude.

Kako je saopšteno iz Uprave

policije, u vozilu ,,pasat“ kojim

je upravljao K. M. policija je

pronašla šest sirijskihdržavlja-

na –migranata.

Sumnja se da je K. M. po dogo-

voru sa sirijskim državljanima

na teritoriji Albanije za200eu-

ra imao namjeru da njih

šest preveze iz Sukobina do

Podgorice koristeći putni pra-

vac prekoOstrosa.

- Službenici CB Bar i OGB Ul-

cinj su 7. maja 2018. godine, po-

stupajući na osnovu operativ-

nihpodataka, namagistralnom

putu Ulcinj – Ostros, zaustavili

ikontrolisaliputničkomotorno

vozilomarke„pasat“ulcinjskih

registarskih oznaka kojim je

upravljao K. M. (35) iz Ulcinja,

dok se u vozilu nalazilo šest si-

rijskih državljana –migranata,

dvamuškarca, jedna žena i tro-

je djece, a koji nijesu posjedo-

vali lična dokumenta.

- On je, sumnja se, sirijske dr-

žavljane, dok su sedogovarali u

Albaniji, uputio da pređu dr-

žavnu granicu sa Crnom Go-

rom iz Albanije nelegalno, od-

nosno van graničnog prelaza

Murićani –Sukobin, štosuoni i

uradili. K. M. ih je, sumnja se,

potom sačekao umjestu Suko-

biniizkoristoljubljazanavede-

ninovčaniiznosimaojenamje-

ruda ih iz Sukobina prevezedo

Podgorice koristeći putni pra-

vac preko Ostrosa - saopšteno

je izUprave policije.

O događaju je obaviješten

osnovni državni tužilac u Ulci-

nju, koji je naložio da se K. M.

uhapsiidamuseprivedeuzkri-

vičnu prijavu zbog postojanja

sumnje da je počinio krivično

djelonedozvoljenprelazdržav-

negraniceikrijumčarenjeljudi.

Sirijski državljani predati su in-

spektoru za strance Odjeljenja

bezbjednosti Ulcinj.

A.G.

BAR

–ProtivŽ. R. (49) i S. P.

(47) izPodgoricepodnijete

sukrivičneprijave zbog

sumnjeda suprije skorogo-

dinu lažirali saobraćajnu

nezgodukakobi navodnu

štetunaplatili odosigurava-

jućegdruštva.

Protivnjihprijavusupodnijeli

službenici Odsjeka za borbu

protiv organizovanog krimi-

nala i korupcije i CB Bar u

okviru akcije „Udar“ zbog

sumnje da su počinili krivično

djelo navođenje na ovjerava-

nje neistinitog sadržaja.

- Oni su, kako se sumnja, 31. 7.

2017. godine, dežurnoj službi

CB Bar prijavili da je na magi-

stralnom putu Virpazar – Pe-

trovac u mjestu Bukovik, op-

štinaBar,došlodosaobraćajne

nezgodeukojoj suučestvovali

kaovozači.Policijskimslužbe-

nicima, koji su sačinili zapi-

snik o uviđaju, prikazali su

lažnečinjenice time štosupri-

javilidasusvaoštećenjanavo-

zilima kojima suupravljali na-

stala u toj saobraćajnoj

nezgodi, što nije bila istina, a

na osnovu čega je sačinjen za-

pisnik o uviđaju saobraćajne

nezgode, a sve u cilju naplate

štete od osiguravajućeg druš-

tva – navodi se u saopštenju

policije.

Uprava policije je u okviru ak-

cija „Udar“ i „Feribrod“, od fe-

bruara 2015. godine do danas,

u 22 odvojena slučaja tužilaš-

tvimapodnijelakrivičneprija-

ve protiv 41 osobe zbog osno-

vane sumnje da su počinile

krivična djela navođenje na

ovjeravanje neistinitog sadr-

žaja.

Izpolicijedodajudanastavlja-

jusaaktivnostimauokviruak-

cija „Udar“ i „Feribrod“.

A.G.

Odluka vanpretresnog vijeća Višeg suda u Podgorici

Vukadinovićima

produženpritvor

zadvamjeseca

Saprivođenjaosumnjičenih

Uhapšen Bjelopoljac

Osumnjičenzabombaški napad

Presječen lanac krijumčarenja droge iz Albanije, uhapšen osumnjičeni

Upatosuvozilakrio 100kilograma skanka

Zaplijenjenadroga

Akcija „Udar“:

Krivična prijava protiv dvije osobe zbog navođenja na ovjeravanje neistinitog sadržaja

Terete seza lažiranjeudesa

Ulcinjanin osumnjičen za krijumčarenje ljudi

Pokušao ilegalno da preveze

šest sirijskih državljana

Saobraćajna nezgoda u Nikšiću

Švajcarac pao samotora

i polomio tri rebra