Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Utorak, 8. maj 2018.

Društvo

PRIŠTINA/KOSOVSKA

MITROVICA

Ni poslijeviše

oddvije godine, ne zna se što

seunoći između20. i 21. ja-

nuara 2016. godinedogodilo

52-godišnjemIsmetuKanji-

ži, crnogorskomdržavljani-

nu izGusinja. Nestao jeu

KosovomPolju, apotraga

policije, drugihbezbjedno-

snih službi i porodicenije

dalanikakve rezultate.

Uzalud se Kanjižin brat Enif,

koji povremeno živi u Kosov-

skoj Mitrovici, obraćao i ra-

znimmeđunardnimmisijama

u Prištini; uzalud je i osoblje

crnogorske ambasade bilo i

ostalo u čestim kontaktima sa

nadležnim državnim organi-

ma. Uprkos uvjeravanjima da

se preduzimaju svemjere, ne-

ma čak ni inicijalnih tragova,

pa ni indicija što se sa čovje-

komdogodilo?!

BEZAZLENAOSOBA

Poznati su tekneki fragmenti

o kojima je Pobjeda detaljno

informisala u petnaestak tek-

stova, a odnose se na činjeni-

cu da je boravio u gostima,

kod brata od tetke, u jednom

od kosovopoljskih naselja, i

da je kritične noći otišao sa

rođakom po hamburgere u

restoran brze hrane, oko sat

iza ponoći. U restoran nije

ulazio, nego je rođaka čekao

na trotoaru u blizini jednog

odkružnihtokova,dabidese-

tak minuta kasnije naišla po-

licijska patrola.

Policajcima se učinilo sum-

njivim što bi čovjek u to doba

noći mogao da radi na ulici,

pa još neadekvatno obučen

na temperaturi od minus 20,

te su ga preventivno lišili slo-

bode i odvezli u policijsku

stanicu. Tamo je zadržan do

četiri sata ujutro, a nakon što

ga je ispitao i provjerio sve

podatke, ovlašćeni vođa

smjene je procijenio da se ra-

di obezazlenoj osobi, naruše-

nog zdravlja, bezbjednosno

potpuno neinteresantnoj i

naredio istoj patroli da ga od-

vezu do mjesta na kojem je

zatečen ili do adrese prebiva-

lišta.

BEZ TRAGOVA

Kasnije, tokom istrage, ispo-

staviće se, međutim, da poli-

cajci nijesu u cjelini poštovali

nalog smjenskog šefa, pa Ka-

njižu nijesu ostavili na kruž-

nom toku, đe je bio zatečen u

trenutku kad je preventivno

lišenslobode,nitisugaodvezli

doprebivališta, odnosnoadre-

se porodice čiji je bio gost. Na

njegovo insistiranje, navodno,

ostavljen je više od kilometar

dalje, oko pola pet, i od tada -

gubimu se svaki trag.

Kada je nestanak prijavljen

policiji, pregledana je bliža i

dalja okolina lokacija do kojih

jeeventualnomogaostići,abi-

le su mu poznate, ali prema

izvještajima istražitelja, nije

pronđen ni jedan trag ni na

jednomod tihmjesta. Alarmi-

rana je njegova rodbina u Cr-

noj Gori, na Kosovu i još ne-

kim zemljama u regionu. Za

tri-četiri sata konstatovano je

danikoganijekontaktirao, niti

jeevidentiranni na jednomod

graničnihprelazauRepublici.

MEDIJSKAŠUTNJA

PremaPobjedinimizvorimaiz

kosovskog policijskog direk-

torata,ostvarenajesaradnjasa

nadležnim službama iz Crne

Gore, kao i sa crnogorskom

ambasadomu Prištini. O toku

istražnih radnji redovno je in-

formisan i Ismetov brat Enif,

alirezultatanijebilo.Našizvor

iz prištinske policije ne potvr-

đuje da je „slučaj Kanjiža“ de-

finitivno zatvoren, ali objaš-

njava da je protok vremena

učinio svoje, pa više nije na li-

sti istražnihprioriteta.

To je, kako kaže, „uobičajena

praksa svih policija, ali pojav-

ljivanjem bilo kakve nove

okolnosti ili indicije, predmet

će biti reaktiviran i pokrenuće

se odgovarajući istražni po-

stupak“. Još jedan „detalj“ ve-

oma je interesantan: kosovski

mediji su samo prvih pet-šest

dana kratko informisali jav-

nost o „slučaju Kanjiža“, a cr-

nogorski, izuzev Pobjede, ni

toliko…

R.TOMIĆ

PODGORICA

Predstavnici

šest ekonomijaZapadnog

Balkana,međukojima je i

CrnaGora, na sastankuza-

jedničke radne grupe za

uzajamnopriznavanje

stručnihkvalifikacijaodr-

žanomu sjedištuSavjeta za

regionalnu saradnju (RCC)

uSarajevupotvrdili supre-

porukuzapočinjanjeprego-

vorao sporazumuouzaja-

mnompriznavanju stručnih

kvalifikacija.

Kako je saopšteno, preporuka

za uzajamno priznavanje

stručnih kvalifikacija upuće-

na je vladama šest ekonomija

Zapadnog Balkana da počnu

pregovore o sporazumu o

uzajamnom priznavanju

stručnih kvalifikacija doktora

medicine, stomatologa, arhi-

tekata i inženjera građevinar-

stva.

- Sporazumom bi se usposta-

vila zajednička pravila za po-

jednostavljeno priznavanje

stručnih kvalifikacija podno-

silacazahtjevakoji su tekvali-

fikacije stekli u jednoj odobu-

hvaćenih ekonomija, čime bi

setimosobamaomogućiopri-

stupibavljenjedatomprofesi-

jomu nekoj drugoj ekonomiji

- objasnila je Vanja Ivošević,

višistručnjakzapitanjapoliti-

ka obrazovanja, nauke i zapo-

šljavanja, koja u radnoj grupi

predstavljaSavjet zaregional-

nu saradnju.

Vlade treba da imenuju pre-

govaračke timove, kao i glav-

nog pregovarača i zamjenika

glavnog pregovarača, a cilj je

da se sporazum zaključi do

kraja 2019. godine.

R.D.

PODGORICA

Univerzitet

CrneGore iUniverzitetDo-

njaGoricadomaćini sukole-

gama sa 20evropskih i regi-

onalnihuniverziteta, a

sastancimaprisustvuje40

polaznika i predstavnika

obauniverziteta, saopšteno

je saUniverzitetaDonjaGo-

rica.

Posjeta ovim visokoobrazov-

niminstitucijamaorganizova-

na je u okviru projekta Green

TechWestern Balkans, koji je

dio ErasmusMundus akcije u

koju su, pored naše države,

uključene Albanija, Bosna i

Hercegovina, Kosovo i Srbija.

- Ova akcija je omogućila 153

stipendije (28 za evropske i

125 za studente sa Zapadnog

Balkana) u okviru saradnje u

visokomobrazovanju, istraži-

vanjima i inovacijama veza-

nim za područje ekoloških

tehnologija – precizirano je u

saopštenjuUDG-a.

GreenTech program, kako je

navedeno,omogućavastuden-

timadaznanje i istraživanjasa

evropskih visokoškolskih

ustanova prenesu i iskoriste

na području Zapadnog Balka-

na kako bi doprinijeli boljem

upravljanju i socijalnoj kohe-

ziji regiona, kao i njegovom

aktivnijem uključivanju u to-

kove globalne ekonomije.

Dodaju da su, uz podršku

Erazmus kancelarije u našoj

državi, Univerzitet Crne Gore

iUniverzitetDonjaGoricado-

bili prilikudavišeod30sarad-

nika i profesora učestvuje u

međunarodnoj razmjeni i bo-

ravi na evropskimuniverzite-

tima.

J.B.

PODGORICA

Mrežaorga-

nizacijaosoba sa invalidite-

tom, koju jeosnovalo 11 udru-

ženja, zalagaće se zaveću

uključenost ukreiranju i pri-

mjeni javnihpolitika i jačanje

njihovihkapaciteta za sveo-

buhvatnije zastupanjenana-

cionalnomi lokalnomnivou.

To je saopšteno na konferenciji

zanovinarepovodompredstav-

ljanjaMrežeorganizacijaosoba

sa invaliditetom, koja je nastala

u okviru projekta „Umrežava-

njemdo boljeg rada“.

Projekat sprovodi Udruženje

mladih sa hendikepom u par-

tnerstvu sa Centrom za razvoj

nevladinih organizacija, uz fi-

nansijsku podršku Evropske

unije.

KoordinatorkaprogramaLidija

Knežević kazala je da je razlog

osnivanja Mreže nedovoljno i

neefikasno učešće organizacija

osoba sa invaliditetomu proce-

sima odlučivanja na nacional-

nomi lokalnomnivou.

- Razlozi su mnogi, počev od

problema nepristupačnosti ka-

da se organizuju javne raspave,

do pripremanja nacrta različi-

tih propisa u nepristupačnim

formatima, kao i zakona koji se

neposredno tiču prava osoba sa

invaliditetom - pojasnila je

Knežević, prenio jePRcentar.

Ona je istakla da su ove osobe

nedovoljno zastupljene u jav-

nom životu, kao i da nemaju

pristup programima neformal-

nog obrazovanja.

- Cilj je veća uključenost u krei-

ranje implementacije javnih

politika,kaoijačanjekapaciteta

organizacija za sveobuhvatnije

zastupanje na nacionalnomni-

vou - poručila jeKnežević.

Ona je istaklada seulogaCRN-

VO-a u projektu odnosi na ja-

čanje kapaciteta nevladinih

organizacija, njihovom umre-

žavanju i zalaganju za demo-

kratizaciju crnogorskog druš-

tva, kroz, kako je navela, niz

treninga i obuka.

Mrežu su osnovale UMHCG,

Nacionalna asocijacija rodite-

ljadjece i omladine sa smetnja-

ma u razvoju, Nova šansa, Sa-

vez gluvih i nagluvih, Savez

slijepih, Savez udruženja para-

plegičara, Savez udruženja ro-

ditelja djece i omladine sa po-

teškoćama u razvoju „Naša

inicijativa“, Udruženje multi-

pla skleroze, Udruženje para-

plegičara Cetinje i Udruženje

za podršku OSI u Bijelom Po-

lju.

Član Upravnog odboraMilisav

Korać rekao je da će se kroz

Mrežu kreirati javne politike

osobasainvaliditetom,krozsa-

radnju sa državnim i međuna-

rodnim organizacijama, kao i

lokalnimsamoupravama.

N.K.

POVODI:

Zašto nema odgovora na pitanje - što se dogodilo sa

crnogorskimdržavljaninomnestalimna Kosovu prije više od dvije godine

Policijazatvorila

„slučaj Kanjiža“

Kada je nestanak prijavljen

policiji, pregledana je bliža i

dalja okolina lokacija do kojih

je eventualnomogao stići, a

bile sumu poznate, ali prema

izvještajima istražitelja nije

pronađen ni jedan trag

Počinju pregovori zemalja na zapadnomBalkanu

Stručnekvalifikacije

uskoroćebiti priznate

ušest država regiona

OsnovanaMreža organizacija osoba sa invaliditetom

Većauključenost

na svimnivoima

KREIRANJEIMPLEMENTACIJEJAVNIH

POLITIKA:

Sa jučerašnjekonferencije

UCG i UDG domaćini međunarodnog projekta

Erazmus šansa za

studente i profesore

KosovoPolje

IsmetKanjiža