Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Utorak, 8. maj 2018.

Društvo

NOVIPAZAR/KOSOVSKA

MITROVICA/PRIŠTINA

-Re-

publikaSrbija jedina jedržava

uregionuukojoj su, dodušeu

prvomstepenu, prijemjesec

danaosuđenadvojicadirek-

tnihučesnikanaISILratišti-

ma.Riječ jeoekstremistima

„odformata“ -FeratuKasu-

movićuiAbiduPodbićaninu,

koji supremaoptužniciplani-

rali terorističkeakteširihraz-

mjerauBeograduiRimu.

Kasumović je na ratištu bio od

decembra 2013. godine, sa šeri-

jatskom suprugom Makrifete

Šaćiri, maloljetnim sinom i Ma-

krifetinim bratom Fahredinom

Šaćirijem. Više puta vraćao se iz

Sirije u Srbiju, da bi bio uhapšen

pretprošle godine kada se vratio

saporodicom;navodnosazadat-

kom da počne sa izvršavanjem

terorističkihakcijauSrbijiiItali-

ji.

INSAJDERI

Prijepoljca Abida Podbićanina

(komesesudilouodsustvu,jerje

nedostupan nadležnim organi-

ma Srbije), osnivača furkanskog

obučnog i logističkog centra za

mladedžihadisteuNovomPaza-

ru, optužnica tereti da je ličnona

ratište odveo 12 državljana Srbi-

je, od kojih su najmanje dvojica

poginuli. On je bio komandant

jedneodelitnihinajkrvoločnijih

jedinica u Azazu, a kada je grad

praktično sravnjen sa zemljom,

izmjestioseutridesetakkilome-

tara udaljeni Alep. Tada je za

svogzamjenikapostaviozemlja-

kaKasumovića.

Stručnjaci kažu da za ljude slič-

nogkovaKasumovićuiPodbića-

ninu, istražni organi nijesumo-

rali imati previše teškoća tokom

pribavljanja dokaznogmaterija-

la, ali u većini ostalih slučajeva,

bez insajderskih usluga, do že-

ljenog cilja, odnosno pravosnaž-

ne osuđujuće presude, cijeli la-

nac državnih institucija i

ustanova - od bezbjednosnih

službi, policije, pa do tužilaštva -

uvelikomje riziku. ZatoseuBo-

sni i Hercegovini, naročito u po-

sljednje dvije godine, sve češće

aktiviraju mehanizmi zaštiće-

nog i svjedoka saradnika, kao i

priznanjakrivice, ali nezadirek-

tno učešće na ratištima, nego za

podstrekavanje na vjerski radi-

kalizam.

POVRATNICI

To su obično povratnici koje je

moguće ubijediti da nadležne

službematičnezemljeimajudo-

voljno dokaza protiv njih, pa im

za insajderske usluge nude dr-

žavnu zaštitu. Rjeđe, mada je u

Bosni i Makedoniji bilo i takvih

slučajeva, javljaju se i takozvani

pokajnici, odnosno bivši ISIL

borci, pretežno razočarani u ve-

ćinu stvari sa kojima su se susri-

jetali u takozvanomkalifatu.

Oni su, uz ostalo, veoma korisni

za razotkrivanje balkanskih ko-

ridora, logističkih ćelija i sarad-

ničkihmreža u Velikoj Kladuši,

Maoči, Sarajevu, Mostaru, Tuti-

nu,NovomPazaru,Prizrenu,Po-

dujevu,Kačaniku,Prištini,Teto-

vu,SkopljuiTirani.Zahvaljujući

njima, razotkrivene su mnoge

logističkećelijezaorganizovanje

odlazaka na ISIL ratišta i znat-

nimdijelomsuneutralizovane.

KOLOPLET

Najvitalniji djelovi su, međutim,

odoljeli prvim i najsnažnijim

udarima raznih bezbjednosnih

službi i „transformisali“ se u to-

bože humanitarne logističke

centre za organizavanje povrat-

ničkihruta, anjihovecentrale su

uglavnom u pojedinim zemlja-

ma Zapadne Evrope, poput Au-

strije,Njemačke,Italije,Švedske,

DanskeiLuksemburga.Povjere-

nički ogranci djeluju u većini

balkanskihzemalja.

Prema Pobjedinim istraživanji-

ma, iako se u tom poslu „vrte“

veoma ozbiljne sume novca, ta-

kozvano vjersko humanitarno

misionarstvo, uprincipunijeka-

žnjivo, izuzetno ga je teško for-

malno-pravnokriminalizovati,a

još je teže problematizovati pu-

teve novca koji su „pokriveni“

raznimdonatorskim „prekriva-

čima“.Zatojeveomateškoodgo-

voriti napitanje - štou tomkolo-

pletu može učiniti (bilo koja)

država?

R.TOMIĆ

pao je pokušaj smjene Dragana

Bogojevića preko dijela stude-

natakoji su inicirali potpsivanje

peticije kojomje, pored ostalog,

traženo i da on više ne bude na

čeluFilološkog fakulteta.

PremaStatutuUCGdekanabira

i razrješava Upravni odbor, na

prijedlog vijeća organizacione

jedinice, a u postupku izbora

UOpribavljamišljenjerektorao

predloženomkandidatu.

Dekan se, kako je precizirano,

„biraizredalicasaakademskim

odnosno naučnim zvanjem, u

radnomodnosunaorganizacio-

noj jedinici“.

Jasno je definisano i da postu-

pak „izbora dekana pokreće

Upravni odbor, najkasnije šest

mjeseciprijeistekamandatade-

kana i utvrđuje rokove za izbor-

ne radnje“, odnosno raspisuje

konkurs.

K.KRSMANOVIĆ

PODGORICA

- Fondacija

,,Sveti Petar Cetinjski“ u sa-

radnji sa Filozofskim fakulte-

tomUCGiCentromzageopo-

litiku organizovaće u četvrtak

okruglisto,,Crnogorska1918“,

povodom sto godina od Pod-

goričke skupštine.

Kakojesaopšteno,ciljskupaje

da se iz različitih uglova pro-

blematizuje proces ulaska Cr-

neGoreuKraljevinuSrba,Hr-

vata i Slovenaca, a posebno

Podgoričkaskupština,nakojoj

je donijeta odluka da se crno-

gorska država pripoji Kralje-

vini Srbiji i da se detronizuje

vladajuća dinastija Petrović

Njegoš.

-Učesniciće,porednaučnere-

konstrukcije ovog događaja,

pažnjuposvetiti njegovoj isto-

riografskoj interpretaciji i po-

litičkoj upotrebi u posljednjih

sto godina – saopšteno je iz

Fondacije.

Naokruglomstolugovorićedr

Dragutin Papović, dr Vukić

Ilinčić, dr Boban Batrićević,

mr Petar Glendža, Željko So-

šić, Nikola Rakočević i Slobo-

dan Čukić. Istaknuto je i da je

ovoprvi oddva planirana sku-

pa, koji povodom sto godina

odPodgoričkeskupštineorga-

nizuje fondacija ,,Sveti Petar

Cetinjski“ u saradnji sa Filo-

zofskim fakultetom UCG i

Centrom za geopolitiku. Dru-

gi skup održaće se u novem-

bru.

R.D.

PODGORICA

–Senatori će

senadanašnjoj sjednici izja-

sniti opredloženomizmije-

njenompravilnikuobližim

uslovima i postupkuupisau

prvugodinuosnovnih studija

UniverzitetaCrneGoreko-

jimsuza razlikuodpređaš-

njeg, koji jeusvojenprijepet

godina, prepoznate licencira-

ne srednjevjerske školekao

odgovarajuće zaupis na svaki

državni fakultet.

Ovomizmjenomsuna neki na-

čin srednje vjerske škole izjed-

načene sa gimnazijama, jer su

jedino te obrazovne ustanove

bile prepoznate kao one koje

omogućavaju đacima prohod-

nost ka bilo komfakultetu.

DOSTUPNOST

UCrnojGorijedinalicencirana

srednja vjerska škola jeMedre-

sa uTuzima, a ukoliko se usvoji

ovajpravilnik,đacimaćevećod

studijske 2018/2019. godine bi-

ti otvorena vrata za upis na sve

studijske programe UCG, kao i

gimnazijalcima, bez polaganja

diferencijalnog ispita, što nije

slučaj i sa ostalim srednjoškol-

cima.

Medicinski fakultet, na pri-

mjer, do sada je bio ,,dostupan“

samo gimnazijalcima i onima

koji suzavršilimedicinskuško-

lu, ali su izmijenjenimpravilni-

kom sada obuhvaćeni i učenici

srednje vjerske škole. Ista situ-

acija je i naMuzičkoj akademi-

ji, koja je do sada ,,dozvoljava-

la“ nesmetan upis jedino

gimnazijalcima i đacima iz

srednje stručnemuzičke škole.

SličnostanjejeinaPomorskom

fakultetu gdje su za upisNauti-

ke i pomorskog saobraćaja kao

odgovarajuće obrazovne usta-

nove prepoznate gimnazija,

pomorska, mašinska, saobra-

ćajna, brodarska škola, a sada i

srednja vjerska škola.

U sklopu ovog dokumenta ko-

jim se uređuju kriterijumi za

upis srednjoškolaca na fakulte-

te, istaknut je, takođe, prijedlog

Arhitektonskog fakultetakoji je

ponudiopromjeneprilikompo-

laganjatestova.Pojašnjenojeda

se izmjene tiču praktičnog dije-

la ispita, kao i provjere znanja iz

oblasti savremene kulture, spe-

cifičnih interesovanja kandida-

taiprovjerepotencijalazalogič-

kozaključivanje.

-Ovopredstavljadopunuposto-

jećeg rješenja koje je tretiralo

provjeru znanja samo iz istorije

umjetnosti – navedeno je u do-

pisu.

PRIJEDLOG

Važna izmjena u odnosu na po-

stojećupraksu, kako supojasni-

li, podrazumijeva korekciju is-

pitaudijeluprovjerespecifičnih

znanjaisklonosti,odnosnoizra-

de slobodoručnog crteža kao

praktičnog dijela ispita. Dodaju

daseovimprijedlogomprovjera

,,umjetničkih sklonosti“ tran-

sformiše u provjeru razumije-

vanja prostorinih odnosa i pro-

storne logike.

- Navedene oblasti koje čine is-

pitni testovi pokrivaju sve zna-

čajne aspekte čijom se provje-

rom vrednuje sposobnost

kandidatazapohađanjenastave

i uspješno savladavanjemateri-

je,posebnouuslovimaintenziv-

no prisutne tehnologije i opšte

informisanosti, kaovažnihčini-

lacaunastavnomprocesu,isho-

dima učenja i samoj praksi

obavljanjaarhitektonskedjelat-

nosti –navedeno jeuprijedlogu

fakulteta.

Pravilnik stupa na snagu osmog

dana od objavljivanja u Biltenu

UniverzitetaCrneGore.

N.Đ.

POVODI:

U zemljama regiona sve više procesa protiv učesnika akcija na ISIL ratištima

Države (ne) čine štomogu

U zemljama regiona aktivno je petnaestak procesa, šest presuda je već

pravosnažno, a sedam je u drugostepenompostupku. Većini osuđenih nije

se sudilo za direktno učešće u terorističkimakcijama u Siriji, Iraku i Libiji,

nego za podsticanje na vjerski radikalizam i odlazakmladih na ratišta

Veljović,

vanović

ZaučenikeMedreseprohodnost za sve fakulteteUCG

Izmijenjen pravilnik za upis na osnovne studije Univerziteta Crne Gore

Vjerske škole

izjednačene sa

gimnazijama

AbidPodbićanin

Crnogorska

1918.

atusu tri dekana

ZoranVeljović

DraganBogojević

MiomirJovanović