Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Utorak, 8. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

–Sjednica

UpravnogodboraUniverzi-

tetaCrneGore, kakoPobjeda

saznaje, zakazana je zapetak,

aporedostalog raspravljaće

se i o „zakonitosti statusa ru-

kovodilacapojedinihorgani-

zacionih jedinica“, premana-

šimsaznanjimakonkretnoo

statusudekana tri univerzi-

tetske jedinice–Elektroteh-

ničkog, Filološkog i Bioteh-

ničkog fakulteta.

Dekanima ovih ustanova – Zo-

ranuVeljoviću, DraganuBogo-

jeviću i Miomiru Jovanoviću

istekli su petogodišnji radni

ugovori koji su sa njima potpi-

sani na osnovu izbora u zvanja

ukoja supromovisani.

DOPIS

To je, sudeći prema informaci-

jamakojimaPobjedaraspolaže,

zasme t a l o preds j edn i ku

Upravnog odbora Dušku Bjeli-

ci, koji je, kako saznajemo, 10.

aprilauputiodopistrojicideka-

na sa zahtjevom da se izjasne

smatraju li da funkciju dekana

obavljaju zakonito s obzirom

na okolnost da im je istekao

ugovororadupoosnovuizbora

u zvanje.

Svatrojica,saznajemo,odgovo-

rila su na dopis Bjelice i poja-

snili da nijesu odgovorni za ta-

kvu situaciju.

Prema Statutu UCG, jedino se

nakon izbora u zvanje redov-

nogprofesorapotpisujeugovor

o radu na neodređeno vrijeme,

dok se za sva ostala zvanja ugo-

vor potpisuje na pet godina.

Trojica „spornih“ dekana u

zvanjusuvanrednogprofesora,

što znači da im je nakon isteka

roka od pet godina istekao i

ugovor o radu.

Postupak izbora u akademsko

zvanje profesoraVeljovića, Bo-

gojevića i Jovanovića je u toku,

ali su konkursne procedure ka-

snile, zbog čega je i došlo do

ovakve situacije.

Prema našim nezvaničnim sa-

znanjima, nijedan od njih nije

„umilosti“ nove upraveUCG, a

pogotovoDraganBogojevićko-

ji je uprošlogodišnjemobraču-

nu Vlade sa neposlušnom rek-

torkom Radmilom Vojvodić,

stao na stranu rektorke. Veljo-

vić i Jovanović na „crnoj su li-

sti“ jer nijesu podržali napore

Upravnog odbora da smijeni

Vojvodić.

Radmila Vojvodić i Vlada ušli

suusukobumajuprošlegodine

nakon što je ona odbila da po-

stupi ponaredbi izvršne vlasti i

raspiše konkurs za upis bruco-

šanastudijeVisokemedicinske

škole u Beranama. Akreditaci-

jom, ovaj studijski program

preseljen je u Podgoricu, ali je

Vlada, nenadano zaključila da

to nije dobar izbor jer urušava

strategiju za razvoj sjevera.

Škola je, na kraju, ipak ostala u

Beranama, a, pošto je obezbije-

dila većinu u Upravnom odbo-

ru Univerziteta, Vlada je u ok-

tobru i smijenilaVojvodić.

STATUT

Ubrzo potomnova upravaUni-

verziteta smijenila je kadrove

bliskeVojvodić,anekiodnjihsu

samoinicijativno podnijeli

ostavkeuznakprotesta.

Prošle godine u decembru pro-

PODGORICA

–SavezudruženjaboracaNarodnooslo-

bodilačkog rata i antifašistaCrneGore, povodom9.maja,

Danapobjedenad fašizmom, organizovaćedo 11.maja

prveDane antifašizmaunašoj državi i tou 10gradova,

kazao je zaPobjedugeneralni sekretar oveorganizacije

DraganMitovĐurović.

UDanima antifašizma, uz poruku „Samo veterani i antifaši-

sti znaju cijenumira“, članovi boračko-antifašističkih orga-

nizacije će posjetiti spomenike i spomen-obilježja i položiti

cvijeće, uzpodsjećanjena slavnedaneNarodnooslobodilač-

ke borbe i poslijeratne izgradnje.

Kako je precizirao Đurović, manifestacija je počela juče u

Nikšiću, gdje je bio organizovan prigodan program, dok su

borci i antifašisti danasuDanilovgraduuGimnaziji „Petar I“

i srednjoškolcima će održati istorijski čas.

Članovi boračkih i antifašističkih organizacija će, kako je

najavio, 9. maja položiti vijence na Spomenik partizanu bor-

cunaGorici, ali će i udrugimopštinamaposjetiti spomenike

i spomenobilježja kako bi odali počast palimborcima.

- Borci i antifašisti Podgorice će 10. maja posjetiti spomen-

sobuPeteproleterskebrigadeukasarni uMaslinama, a istog

dana borci i antifašisti Bijelog Polja pripremaju program –

kazao jeĐurović.

Posljednjidanmanifestacije, 11.maj, kako jerekao, obilježiće

programomborci i antifašisti Cetinja naRijeci Crnojevića, a

u Kolašinu će tamošnja organizacija posjetiti spomen-gro-

blje naBrezi.

-FašizamjepobijeđenuDrugomsvjetskomratu, ali nije i uni-

šten. Iznova se javlja u novim oblicima. Zbog toga poruka sa

šestog kongresa naše organizacije „Sve za mir - mir za sve“

obavezuje da širimo ideju antifašizma, koji je temelj naše dr-

žave i čitavog prosvijećenog svijeta –poručio jeĐurović.

J.B.

PODGORICA

–Premano-

vomzakonuozaštiti lica i

imovine, koji jeOdborza

bezjednost i odbranujuče jed-

noglasnousvojio ipredložiće

gaSkupštini, proširenjekrug

štićenihobjekata–dvorane,

hale, tržni centri, stadioni i

drugi objekti koji sunamije-

njeni smještajuvećegbroja

ljudi ili suvećepovršinekori-

šćenja, čimeseosiguravaveća

bezbjednost.

Ovu novinu predstavio je na

sjednici skupštinskog Odbora

za bezbjednost i odbranu po-

moćnik ministra unutrašnjih

poslova Safet Korać, koji je ka-

zao da je prema prijedlogu oba-

vezno u plan izrade štićenih

objekata propisati i sadržaj pla-

nazaštite.

- Taj plan se dostavljaMinistar-

stvu unutrašnjih poslova na da-

vanje saglasnosti, koje ima 90

dana od primanja plana zaštite

dadoneseodluke– rekao jeKo-

rać i dodao da se ovimvremen-

skimograničavanjemuklanjaju

mogućebiznisbarijere.

Poredtoga, premanovomzako-

nu o zaštiti lica i imovine, kod

obavezno štićenih objekata je

novina i to što će jednomgodiš-

nje morati da se radi revizija

objekta.

- Time će se postići da u konti-

nuitetu ovi objekti budu štićeni

premameđunarodnimstandar-

dima, a to povećava ukupnu be-

zbjednost u društvu – kazao je

Korać.

Prijedlog novog zakona predvi-

đa i da ugovor između strane

koja traži i one koja nudi zaštitu

lica, mora da bude dostavljan i

policiji, odnosnoMinistarstvu

unutrašnjih poslova, kako bi iz

ovogresoramogli danadziru is-

punjavanjeugovornihobaveza.

-Novimzakonomjepredviđena

i dozvola privrednim društvi-

ma, drugim pravnim licima i

preduzetnicima, koji obavljaju

poslove zaštite, da nabavljaju

oružje za sve zaposlene, što do

sadanijebilotako–naveojeKo-

rać.

Čuvanje tog oružja, prema nje-

govim riječima, uređeno je Za-

konomooružju, ali jevažnano-

vost to što čuvanje oružjamože

biti i vansjedišta firma.

Novizakonozašititilicaiimovi-

ne propisuje i da osobe sa sed-

mim stepenom obrazovanja

tehničke struke nećemorati da

pohađaju obuku zaštitara za

oblast tehničkezaštite.

Predviđenojeidaseumjestohe-

mijskih sredstava koristi ručni

sprej, kao, kako je kazao, mnogo

efikasnije i blaže sredstvo.

J.B.

Dragan

Mitov

Đurović

SUBNOR i antifašisti organizuju Dane antifašizma

Đurović: Fašizam

jošnijepobijeđen

KVALITETNIJI ZAKON:

Sa sjednice

Proširena lista štićenihobjekata

Odbor za bezbjednost i odbranu predložiće Skupštini novi zakon o zaštiti lica i imovine

Odbor za bezbjednost i

odbranu juče je jedno-

glasno prihvatio izvještaj

Uprave policije o stanju

bezbjednosti saobraćaja

na putevima za prošlu

godinu, a prema podaci-

ma lani je evidentirano

5.678 saobraćajnih nezgo-

da, što je 8,6 odsto više u

odnosu na 2016, kada ih je

bilo 5.229 udesa.

Prošle godine u saobra-

ćajnimudesima stradale

su 63 osobe, što je za 3,1

odstomanje u odnosu

na 2016, kada je poginulo

njih 65.

U udesima je povrijeđeno

2.648 osoba, od kojih 2.183

lakše, a 465 teže.

Službenici saobraćajne

policije su u prethod-

noj godini kontrolisali

333.756 vozila i našli 11.790

neispravnih, dok je od

testiranih 67.769 vozača

njih 11.187 „palo“ alko-test,

odnosno utvrđeno je da

su vozili pod dejstvom

alkohola.

- Privremeno je oduzeto

9.665 vozačkih dozvola i

izdato 157.368 naloga za

plaćanje novčane kazne,

te napisano 16.297 prekr-

šajnih prijava – precizirano

je u izvještaju.

Nadležni organi moraju intenzivnije djelovati u vezi sa

rasvjetljavanjem teških ubistava iz prethodnog perioda,

zaključio je skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu.

Kako je saopšteno iz parlamenta, Odbor podržava planirane

aktivnosti na planu realizacije prioriteta de inisanih doku-

mentom SOCTA i poboljšanja rezultata u borbi protiv krimi-

nala, korupcije na svimnivoima.

- Cijeneći evidentno preduzete aktivnosti, Odbor potencira

na daljem intenzivnomdjelovanju u vezi sa rasvjetljavanjem

krivičnih djela teških ubistava iz prethodnog perioda - navo-

di se u saopštenju.

Odbor potencira i nastavak aktivnosti za sprječavanje i otkri-

vanje krivičnih djela izazivanje opšte opasnosti eksploziv-

nim sredstvima, kao i krivičnih djela uništavanje ili oštećenje

tuđe imovine.

To skupštinsko tijelo, kako se dodaje, podržava aktivnosti na

poboljšanju rezultata u borbi protiv nasilja u porodici i spre-

čavanju vršnjačkog nasilja.

Rasvjetljavati teškaubistva

Vršilac dužnosti direktora Uprave policije

Vesko Damjanović nije juče odgovorio novina-

rima da li će se kandidovati za ovu funkciju.

Nakon sjednice Odbora on je rekao da je to za

njega otvoreno pitanje.

- Oglas je otvoren. Ima dosta sposobnih kadro-

va u Upravi policije, a kako zakon predviđa da

se mogu kandidovati i iz Agencije za nacional-

nu bezbjednost, Tužilaštva i tako dalje, otvore-

no je pitanje za sve, pa i za mene – kazao je on.

Damjanovićjošnijeodlučio

hoćelidakonkurišezadirektora

Usaobraćaju

lanipoginule

63osobe

Bjelici sporni

Bogojević i J

Na sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore raspravljaće se o s

Trojica „spornih“ dekana u zvanju su

vanrednog profesora, što znači da

im je nakon isteka roka od pet

godina istekao i ugovor o radu

DuškoBjelica