Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Utorak, 8. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Vladapri-

prema elektronsku fiskaliza-

ciju svihkasauCrnoj Gori,

ali sedo junanemože reći

kolikoće tokoštati, koji će

biti benefiti i da li ćepodra-

zumijevati zamjenupostoje-

ćih.

Iz Ministarstva finansija Po-

bjedi su kazali da je planirana

izrada studije izvodljivosti

elektronske fiskalizacije koja

bi trebalodadâodgovorna sva

pitanja.

- Za projekat elektronske fi-

skalizacije - u okviru projekta

reforme poreske administra-

cije koji se finansira iz kredita

Svjetske banke, raspisan je

tenderza izradustudije izvod-

ljivostielektronskefiskalizaci-

je. Studija će biti završena kra-

jemjuna.Onaćedati odgovore

na pitanja cijene projekta, nje-

gove implementacije, kao i

preporuke za zakonska rješe-

nja i procjenu benefita - kazali

su našoj redakciji izMinistar-

stva finansija u odgovoru na

pitanje šta će u odnosu na sa-

dašnje stanje promijeniti nova

vrsta fiskalizacije i da li će to

podrazumijevati zamjenu po-

stojećihkasa.

ZAKON

Iz ovog Vladinog resora su ka-

zaliidaseistovremenopripre-

ma i zakon o elektronskoj fi-

skalizaciji.

- Precizniji odgovori na sva pi-

tanja moći će da se dobiju na-

kon izrade studije i usvajanja

zakona - pojasnili su iz Mini-

starstva.

Iz Vlade su krajem prošle go-

dine najavili projekat „Moder-

nizacijaporeskeadministraci-

je“.Onjepočeoujanuara2018,

a finansira se iz kredita Svjet-

ske banke. Iministar finansija

DarkoRadunovićnedavnojeu

parlamentunajavio da se stva-

raju pretpostavke za elektron-

sku fiskalizaciju svihkasa.

Iz Vlade su ranije pojasnili da

će se kroz projekat elektron-

ske fiskalizacije obezbijediti

prenos podataka sa uređaja za

naplatu koji koriste poreski

obveznici na server Poreske

uprave.

- Ovaj sistem podrazumijeva

prenos podataka u realnom

vremenuo svakoj transakciji u

prometu dobara i usluga, čime

sestičepotpuniuviduostvare-

ne prihode i obračunate pore-

ske obaveze od strane obve-

znika.

UVID

Cilj ovog projekta je centrali-

zovani uvid u postupak izda-

vanjaračunazaprodaje i obra-

čunavanje poreskih obaveza.

Time se stiče moćan alat za

suzbijanje nelegalnog poslo-

vanja, naročito kod prometa

robe i usluga - pojasnili su tada

izVlade.

Cilj projekta reforme poreske

administracije, kako su kazali,

je poboljšanje institucional-

nogkapacitetaPoreskeuprave

i sistema upravljanja, i potpu-

no iskorišćenje visoko auto-

matizovanog sistema koji ne

zahtijeva značajan oprez i za-

snovan je na procjeni rizika.

- Projekat podrazumijeva ula-

ganje tokom perioda od pet

godina za institucionalni ra-

zvoj i modernizaciju operativ-

ne funkcijePoreskeuprave, IT

sistemiinfrastrukturuiusluge

poreskim obveznicima. Na

ovaj načinse stvarajuuslovi da

se kroz dobre usluge poveća

kooperativnost obveznika u

izvršavanju poreskih obaveza,

a da se mjere preduzimaju u

skladu sa dobrim automatizo-

vanim sistemom za procjenu

rizika.Natajnačinsesmanjuje

broj administrativnih postu-

paka i istovremeno povećava

efikasnost poreskog organa,

uz smanjenje troškova pore-

skog postupka - objasnili su

ranije izVlade.

M.P.M.

Priprema se elektronska skalizacija kasa

Svaki računće

momentalno

stizati poreznicima

Do kraja

juna će biti

završena

studija

izvodljivosti

elektronske

skalizacije,

koja bi trebalo

da utvrdi

koliko će to

koštati

uzeća nemogu jedna bez drugih

vaju

gi rok

upravo primjeri navedenih i dru-

gih firmi –kazao jeLojpur.

U prilog tvrdnji da na globalnoj

ravni imamjesta zamale nacional-

ne ekonomije i ,,male igrače“, Loj-

pur navodi da 500 najvećih svjet-

skih porodičnih firmi zapošljavaju

21 milion ljudi i ostvaruju ukupni

prihod od 6.523 milijarde dolara,

dok u Švajcarskoj 88 odsto svih

kompanija čineporodičnapreuze-

ća. Ova stopa u ostatku Evrope va-

rira između 70 i 80 odsto, dok u

SAD-u iznosi 90odsto.

-Dakle,većuovojfaziisaovakvom

strukturom preduzeća moguće je

da se ublaže i postupno rješavaju

razvojni problemi kao što su pove-

ćanje zaposlenosti, diversifikacija

privredne strukture, inovativnost,

tehnološki progres, realizacija ši-

rih društvenih ciljeva, gdje mala,

dobro vođena preduzeća, prepo-

znata kao ,,džip“ ili vozilo za sve

terene, nude brojne prednosti u

odnosuna velika – tvrdi Lojpur.

Dodaje da je opšti zaključak da su

mala i srednja preduzeća bolje

podnijela globalnu krizu iz 2008.

godine i ,,nametnula su se kao po-

uzdana i trajna razvojna osnova

gotovosvihrazvijenihekonomija“.

Uodnosuna velike kompanije, nji-

hova komparativna prednost je u

tomeštomogubrzodaseadaptira-

ju na promjene, promijene djelat-

nosti i zadovolje zahtjeve nacio-

nalnog i globalnog tržišta.

- U domaćim okvirima, pridava-

njempotrebnog značaja ovimpre-

duzećima se postiže prijeko po-

trebna, brža i bezbolnija tranzicija

iz planskog sistema pod velikim

uticajemdržave (neefikasnog i ne-

racionalnog) u tržišnu privredu,

što je kao globalni cilj naznačeno u

svim crnogorskim razvojnim pro-

jekcijama – rekao jeLojpur.

S. POPOVIĆ

otrebno

uzeća i dobro

a strategija, pri čemu u

ložiti stvari u granama

kao prioritetne

rivreda), kaže Lojpur

Govoreći o konkurentnosti

domaćihmalih i srednjih pre-

duzeća na domaćem i stranom

tržištu, Lojpur je ukazao na zna-

čaj uloge države.

- Ovdje je bitna uloga države,

jer ako se pokazalo da država

,,griješi“, onda je još očitije da

,,tržište griješi više od države“.

Nova uloga države bi se u tom

smislumogla opisati kao njeno

napuštanje uloge vodećeg

preduzetnika i prelaz ka funkciji

ispravljanja tržišnih anomalija

i neuspjeha – kazao je Lojpur i

ocijenio pozitivnom što je Vlada

u okviru poglavlja 20 - „Predu-

zetništvo i industrijska politika“,

prihvatila taj pristup, gdje bi u

nekom razumnom vremen-

skomperiodu došlo do okrup-

njavanja domaćih preduzeća,

što je, primjera radi, već slučaj sa

trgovinom.

Državada

napustiulogu

vodećeg

preduzetnika

USD

1.19020

JPY 130.15000

GBP 0.88010

CHF

1.19640

AUD

1.58820

CAD

1.53380

Kursna lista

PODGORICA

AmbasadaKineoba-

vijestila jekrajemaprilapotpredsjed-

nikaVladeMilutinaSimovićada jeki-

neskavladaodlučiladaobezbijedi

donacijuod2,6miliona eura za rekon-

strukcijumostanaĐurđevićaTari,

navodi seu informaciji odonacijiKi-

ne saprijedlogomsporazumaopri-

vredno-tehničkoj saradnji, koja je

usvojenanaposljednjoj sjednici Vla-

de.

Dvije vlade su, kako se navodi u Vladi-

nom dokumentu, 13. maja 2017. godine

potpisalesporazumoprivredno-tehnič-

koj saradnji kojim je kineska vlada po-

tvrdila da će opredijeliti bespovratnu

pomoć za rekonstrukcijumosta naĐur-

đevića Tari. Shodno tom sporazumu,

dvijestranesu20. oktobraprošlegodine

razmijenile pisma o namjerama, kojima

su definisane obaveze u vezi sa izradom

studije izvodljivosti projekta.

-Ministarstvoodrživograzvoja je izdalo

urbanističko-tehničke uslove za rekon-

strukcijumosta. Izdati su i saobraćajno-

tehnički uslovi za izradu projektne do-

kumentacije, mišljenje o potrebi

sprovođenja postupka procjene uticaja

na životnu sredinu i preporuka Uprave

za zaštitu kulturnih dobara da se svi ra-

dovi planiraju na „način kojimneće biti

narušene prepoznate kulturne vrijed-

nosti mosta“, imajući u vidu da je u toku

postupak utvrđivanja statusa kulturno

dobro „Most naĐurđevića Tari“ - navo-

di se udokumentu.

Most se nalazi na magistralnom putu

Pljevlja - Žabljak i svjevremeno je spa-

daomeđu najveće i najljepše saobraćaj-

ne objekte u svijetu. Projektovao ga je

Mijat S. Trojanović, a građen je od 1938.

do 1940. godine.Most je visok 150meta-

ra, dugačak 365 metara, ima pet lukova,

a raspon glavnog luka je 116metara.

S. P.

Kineska vlada odobrila donaciju

Zamost naĐurđevićaTari 2,6miliona

PODGORICA

U svojstvu poslovnog

lidera Zapadnog Balkana, predsjednik

Atlas grupe dr Duško Knežević uče-

stvovaće na forumu „Politika susrijeće

ekonomiju“, u okviru Samita EU i

Zapadnog Balkana, koji se 17. maja

održava u So iji. Cilj foruma je razmje-

na ideja između predstavnika biznisa

i premijera Crne Gore, Albanije, BiH,

Kosova, Makedonije i Srbije. Počasni

govornik na forumu biće predsjednik

Bugarske Bojko Borisov.

R.E.

Samit EU i Zapadnog Balkana

Knežević

uSofiji

PODGORICA

Dosadašnji

rezultati Vladedajupravo

zaocjenuda će ekonomija

nastaviti dinamičanrast i da

ćepovećanjeBDP-abiti

iznadplaniranog, poručio je

potpredsjednikVladeMilu-

tinSimovićotvarajući sinoć

uBudvi ovogodišnji Festival

investicija i nekretnina

(FREI).

- Uprotekloj godini obezbije-

dili smodugoročnustabilnost

javnihfinansija, odgovornimi

odlučnimsprovođenjemmje-

ra fiskalne konsolidacije, pa-

žljivovodećiračunadaočuva-

mo razvojnu komponentu.

Zahvaljujući takvoj, pažljivo

kreiranoj i sprovedenoj eko-

nomskoj politici, ostvarili

smo rast BDP-a od 4,4 odsto i

stvoriliuslovezaubrzanurea-

lizaciju kapitalnih razvojnih

projekata – rekao je Simović.

Na FREI učestvuju investito-

ri, predstavnici državnih or-

gana, infrastrukturnihpredu-

z e ć a , m e đ u n a r o d n i h

institucija i stručnjaci iz obla-

sti prostornog planiranja in-

frastrukture, arhitekture i

bankarstva.

S.P.

Potpredsjednik VladeMilutin Simović otvorio FREI

Rast iznadplana

DuškoKnežević

OgradamostanaĐurđevićaTari

SERVER

PORESKE

UPRAVE

SimovićotvaraFREI