Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 8. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Nanovoj crnoj listi koju jePo-

reskaupravaobjavila jučenalazi se 200pore-

skihobveznikakoji duguju72,6miliona eura

zaPDV, poreznadobit, napromet nepokret-

nosti i koncesija i 100koji duguju67,7miliona

eura zaporeze i doprinosena zarade. Ukupni

dug je 140,3miliona eura, odčega je reprogra-

mom obuhvaćeno79,2miliona eura.

Listu kompanija koje duguju za doprinose

predvodi Montenenroerlajnz sa 17,4 miliona

eura duga koji nije u reprogramu. Na drugom

mjestu je Rudnik uglja sa 6,9 miliona duga za

doprinose i 1,1milion eura zaPDV.

Na crnoj listi od medija su Dejli pres - vlasnik

novine Vijesti sa 230.600 eura i TV Vijesti sa

158.368 eura duga za doprinose koji su obuhva-

ćeni reprogramom.

Plantaže 13. jul duguju 4,2 miliona eura za do-

prinose zaposlenima i 290.700 eura za poreze.

Željezničke kompanije imaju milionske dugo-

ve. Željeznički prevozduguje3,9milionazado-

prinose, Željeznička infrastruktura 2,68 milio-

na, a Održavanje željezničkih voznih sredstava

1,67miliona eura.

I Vektrine firme imaju milionske dugove. Vek-

tra Boka za doprinose duguje 2,67miliona, a za

poreze 376.000eura. Vektra Jakić za doprinose

duguje 1,04 miliona, a za poreze 6,87 miliona

eura, VektraMontenegrozaporezeduguje4,47

miliona, a za doprinose 275.700 eura. Vektra

optel za doprinose duguje 153.200 a Vektra

nord 453.000 eura.

Tehnoput za doprinose duguje 3,44 miliona i

Mercur SystemBudva 2,71milion. Family shop

Bar duguje 2,48 miliona i Vuk & Petrol Kotor

2,25miliona koji nijesu više u reprogramu.

Old town invest groupduguje 2,47miliona, koji

je u reprogramu, Fab-live 2,08miliona, Cijevna

komerc 1,57miliona, a Crnogorski fond za soli-

darnu i stambenu izgradnju 1,38 miliona, Ro-

kšped817.690,MješovitoHercegNovi 172.820 i

UTIPCrnaGora sa 152.520.

Inpek duguje 801.970, a za poreze 1,67 miliona

eura.

Galenika za poreze duguje 2,08 miliona, Work

Finder Podgorica 1,37 miliona.Tehnoput sa

447.050, Savez sindikata sa 375.640, Institut za

crnumetalurgiju 146.870...

PU crnu listu objavljuje kvartalno, na osnovu

izmjenaZakonaoporeskojadministraciji.Pret-

hodna je objavljena u oktobru prošle godine, a

prva u julu2013.

M.P.M.

Poreska uprava objavila novu crnu listu dužnika

Odmedijanajveći

dužnikkoncernVijesti

Profesor Anđelko Lojpur poručio damala i velika pre

PODGORICA

Mala, srednja i

velikapreduzeća jednabez

drugihnemogu, ali crnogorska

ekonomija i sa sadadominan-

tnomgrupommalih i srednjih

preduzećamože izaći na ,,zele-

nugranu“, smatraprofesor

Ekonomskog fakultetaAnđel-

koLojpur. IzMinistarstva eko-

nomijeporučujuda jenajveći

broj programapodrške fokusi-

rannamikro,mala i srednja

preduzeća, ali to, kakokažu, ne

isključujemogućnost učešća

velikihpreduzeća.

PODRŠKA

- Vlada u kontinuitetu pruža po-

djednaku podršku za sve oblike

udruživanja i strukture preduze-

ća,nefavorizujućibilokojustruk-

turu organizovanja – kazali su

Pobjedi izMinistarstvaekonomi-

je.

Učešće mikro, malih i srednjih

preduzeća prošle godine u našoj

ekonomiji bilo je 99,75 odsto, a

njihovo učešće u bruto društve-

nomproizvodu69 odsto.

- U ukupnom prometu ovaj sek-

tor učestvuje sa 78 odsto i zapo-

šljava 75 odsto ukupnog broja za-

poslenih. Upravo zbog toga je

najveći broj programa podrške

fokusiran na njih, što ne isključu-

jemogućnostučešćaivelikihpre-

duzeća, ukoliko za timpostoji in-

teres – rekli su predstavnici

Ministarstva ekonomije i dodali

da udruživanje manjih preduze-

ća omogućava lakši pristup trži-

štima.

- Dobar primjer udruživanja su

klasteri,zakojeMinistarstvoeko-

nomije, počev od 2012. godine,

kontinuirano pruža finansijsku i

savjetodavnupodrškuičijibrojse

izgodineugodinupovećava–ka-

žuuMinistarstvu ekonomije.

Lojpur navodi da mala, srednja i

velika preduzeća jedna bez dru-

gih ne mogu, makar to ponekad

izgledalo kao ,,brak iz nužde“.

- Mala preduzeća načičkana kao

grozdovi okovelikih firmi suneki

vid učvršćivanja pozicije velikih

preduzeća, koja povratno utiču

na sudbinu malih jer ih ,,hrane“

time što im trebaju njihovi proi-

zvodiiuslugeiodržavajuuživotu

na dugi rok–objasnio jeLojpur.

Prema njegovim riječima, velika

preduzeća su velika samo po

,,brojevima“.

- A u suštini, ključni princip nji-

hovog funkcionisanja se svodi na

zahtjevda imaju inherentnu spo-

sobnostfunkcionisanjapoprinci-

pu malih preduzeća, pri čemu se

misli na fleksibilnost – rekao je

Lojpur i dodaoda, prema podaci-

ma iz prošle godine, u Crnoj Gori

80 odsto firmi posluje manje od

20godina,89,4procenatasvihfir-

mi osnovali su sadašnji vlasnici, a

7,1 odsto firmi je naslijeđeno.

- Ukoliko ne dođe do neke forme

uvezivanja i ukrupnjavanja pre-

duzeća na ekonomskoj osnovi, to

objektivno može da predstavlja

opasnost.Naime,pokazalosedau

svijetu95odstoporodičnihbizni-

sa ne preživi treću generaciju i

dodamo li tome da na domaćem

terenuimamotakozvano,,predu-

zetništvo iz nužde“, jasno je da

namna dugi rok treba osmišljena

razvojna strategija, pri čemu u

prvoj fazi treba posložiti stvari u

granama koje smo označili kao

prioritetne (turizam, poljopri-

vreda i sl.) –naglasio jeLojpur.

KONKURENTNOST

Lojpur smatra da svakopreduze-

će mora postati svjetski konku-

rentno, čak i ako posluje samo na

lokalnom odnosno regionalnom

tržištu.

- Crnogorska ekonomija i sa sada

dominantno prisutnom grupom

malih i srednjih preduzeća, od

kojih su i ona najveća kao što su

Voli, Mesopromet i Goranović

porodične firme, može izaći na

,,zelenu granu“, što potvrđuju

Veliki održ

malenad

Na dugi rok nam je

ukrupnjavanje pre

osmišljena razvoj

prvoj fazi treba po

koje smo označil

(turizam, poljo

AnđelkoLojpur

NIKŠIĆ

Sindikalci nikšić-

kogTosčelika juče subili u

Ministarstvuekonomije, s

namjeromdadobijuobeća-

njeodministarkeDragice

Sekulovićdavišenećebiti

otpuštanja radnikauželje-

zari.

Potpredsjednik Sindikata me-

talurga Saša Tomić kaže da im

je saopšteno da poslodavac

ima pravo da reorganizuje fir-

mu, ali da će oni tražiti sasta-

naksposlodavcemi zalagati se

da se dvoje zaposlenih koji su

dobili otkaz, a nijesu sporazu-

mno raskinuli radni odnos,

vrate na posao.

-Očekivano, nasastankuuMi-

nistarstvuekonomijenikonije

bio iz našeg poslovodstva, re-

čeno nam je da treba da traži-

mo inspekcijski nadzor kad

godmislimoda jezakonpovri-

jeđen,alimićemoinsistiratida

od poslodavca dobijemo pisa-

ne garancije da više neće biti

otpuštanja radnika. Naravno,

insistiraćemo i da se, napokon,

potpišekolektivniugovor- ka-

zao je Tomić, dodajući da već

ove sedmice očekuje sastanak

sa predstavnicima menad-

žmentaTosčelika.

IzMinistarstva ekonomije ju-

če su potvrdili da su imali sa-

stanak s radnicima željezare,

te da smatraju da, ukoliko su

njihova prava narušena i za-

kon prekršen, treba da traže

zaštitunadležne inspekcije.

- Po tom pitanju imaju punu

podršku Ministarstva ekono-

mije. Ministarka ekonomije

Dragica Sekulić i generalni di-

rektor za industriju GoranNi-

kolićodržalisudanassastanak

sa predstavnicima radnika že-

ljezaresakojimasurazgovara-

li o situaciji u toj kompaniji.

Ministarka Sekulić je kazala

daseministarstvonemožemi-

ješati u poslovnu odluku kom-

panije, ali ono što može jeste

da garantuje radnicima otvo-

renost državnih institucija za

eventualne provjere i zaštitu

prava radnika, ukoliko se utvr-

di da su narušena, navodi se u

saopštenju iz Ministarstva

ekonomije i ističe da je mini-

starka prenijela uvjeravanja

čelnih ljudi kompanije da da-

ljih otpuštanja radnika neće

biti. Prenijela je i informaciju

koju je dobila odmenadžmen-

ta kompanije, a to je da je po-

štovan dogovor sindikata i

uprave „koji je podrazumije-

vaopovećanjezaradazaposle-

nima i smanjenje broja radni-

ka“.IzMinistarstvapodsjećaju

da će pratiti situaciju i tražiti

od predstavnika menadžmen-

ta jasnu viziju i pravce daljeg

razvoja kompanije.

Ra.P.

Sastanak nikšićkihmetalurga saministarkomekonomije

UpravaTosčelikaobećala

davišenećebiti otkaza

PODGORICA

Telenor ovoga

ljeta turistima nudi pripejd pake-

te od pet i deset eura. U paketu

od pet eura može se aktivirati

deset gigabajta interneta, koji se

mogu iskoristiti tokompet dana

i po deset gigabajta za Fejsbuk

i Instagram. Paket od deset eura

donosi 100 gigabajta interneta

koji se mogu iskoristiti tokom

sedamdana, kao i po deset giga-

bajta za Fejsbuk, Instagram, Viber,

Tviter i Vocap za 15 dana.

S.P.

Ljetnja kampanja Telenora

Više interneta

za turiste

PODGORICA

Saprosječ-

nomnetoplatomod508eura,

CrnaGora jeugrupi evrop-

skihzemalja sa srednjimpri-

manjima, ali jeudonjemdije-

lu tabeleuodnosuna

kupovnumoć.

Prema podacima objavljenim

na Vikipediji, Crna Gora je sa

prosječnomplatomnajslabija u

svojojgrupi,ukojojsejošnalaze

i susjednaHrvatska, kaoiSlove-

nija,Malta,Mađarska,Rumuni-

ja, Češka, Slovačka, Poljska, biv-

še socijalističke zemlje. Crna

Gora po ovim podacima ima

veću prosječnu platu nego

svjetske sile Rusija (466 eura) i

Turska (467 eura).

Najveću prosječnu platu imaju

građani Monaka, 5.225 eura, a

slijedeLihtenštajn sa4.887 eura

iŠvajcarskasa4.370eura.Najni-

že prosječne plate u Evropi

isplaćuju se uGruziji (274 eura)

i Jermeniji (283 eura), ali i u cr-

nogorskomsusjedstvu,naKoso-

vu 374 eura i Albaniji 378 eura, a

nijesu daleko ni Makedonija sa

390eura

iSrbijasa422eura.Od

-

nos prosječne plate i kupovne

moći cijeli naš region gura na

samo dno tabele, pa je „u crve-

nom“ području, osim svih ze-

malja bivše SFRJ i Albanije, za-

vršilo više zemalja EU - Grčka,

Bugarska,Rumunija,Mađarska,

Češka, Slovačka.

S.P.

Vikipedija objavila podatke o platama u Evropi

CrnaGora ispredRusije

PODGORICA

Viz er je za

godinu prevezao rekordnih 30

miliona putnika. Iz kompanije

je saopšteno da je poslovanje

Viz era širomEvrope poraslo 24

odsto, te da su jedna od avio-

kompanija sa najvećom stopom

rasta u Evropi.

U okviru proširenja poslovanja,

pokrenutog početkommarta,

Viz er uvodi 700 novih letova

sedmično i očekuje isporuku 21

aviona tipa erbas. Uveli su 34

nove niskotarifne linije u Evropi i

lete prema 140 destinacija. Od 18.

juna uvode letove iz Podgorice

za Varšavu i Katovice u Poljskoj,

koji će biti aktivni tokom ljeta.

S. P.

Viz er oborio sopstveni rekord

Prevezli 30milionaputnika