Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Utorak, 8. maj 2018.

Politika

PODGORICA

-CrnaGora

jenaminulimpredsjednič-

kimizborimapokazalada se

nijeumorilaodreformi, a

Podgoricaostajemoćno

uporište evropskepolitike,

poručio je sinoć liderDe-

mokratskepartije socijali-

staMiloĐukanović, na

predstavljanju liste teparti-

je zapredstojeće lokalne iz-

boreuglavnomgradu.

- Pobjedom na predsjednič-

kimizborima, poslata je poru-

ka domaćoj i međunarodnoj

javnosti da se Crna Gora nije

umorila od reformi. Poslali

smo poruku da ćemo Crnu

Goru vratiti svom prirodnom

domu, Evropi. Tompobjedom

smo kazali da ćemo u nared-

nih nekoliko godina završiti

sve dionice na evropskompu-

tu Crne Gore - poručio je Đu-

kanović.

Onjenaveoikakovjerujedaće

u narednih pet godina biti is-

punjeni svi uslovi za članstvo

naše zemlje uEvropskoj uniji.

- Uspješna je samo ona politi-

ka koja pokaže da ima jasnu

viziju i ona koja uspije da oku-

pi najveći broj sposobnih i

kompetentnih ljudi. Kao dr-

žavna politika u prethodnom

periodu pokazali smo da smo

imali jasnu viziju, da smo u

stanju da obnovimo ekonom-

skosamopouzdanjenašihgra-

đana i stvorimo uslove da se

možemo dinamično razvijati

–naveo jeĐukanović.

Lider DPS-a je dodao i kako je

predtompartijomsada izazov

u komemora „ispeglati nerav-

nine“ iz prethodnog perioda.

- Potrebno je brzo dati odgo-

vore na saobraćajnu zaguše-

nost. Važno je da nastavimo

razvoj komunalne infrastruk-

ture i da seozbiljnoposvetimo

razvoju ekonomije. Važno je

da ne zaboravimo da Podgori-

capostajeevropskametropola

i da mora imati sve sadržaje

koje imaju razvijeni gradovi.

Moramo izgraditi više škola,

vrtića i unaprijediti kulturni

sadržaj Podgorice. To je ozbi-

ljan izazov i mnogi misle da bi

mumogli odgovoriti. Ja vjeru-

jem da građani Podgorice ni

ovaj put neće omašiti u izboru

–naveo jeĐukanović.

Poručio je i kako je unarednih

20 dana do izbora važno da

svako prepozna svoju odgo-

vornost i razgovarasa ljudima,

kako bi 27. maja slavili još jed-

nupobjedu.

Nosilac listeDPS-aza izboreu

Podgorici Ivan Vuković sigu-

ran je u još jednu ubjedljivu

pobjedu te partije.

- Pobijedićemo, jer je zahva-

ljujući ovoj političkoj struktu-

ri naša Podgorica u prethod-

nih 20 godina doživjela

preporod kao nijedan drugi

grad u regionu. Pobijedićemo

zbog programa koji nudimo i

ljudi koji čine ovu listu. Tu

smoda ponudimo svježe ideje

i novu energiju, kako bi naša

Podgorica išla dalje. Učiniće-

mo sve što je do nas da Podgo-

rica i Crna Gora ne skrenu sa

puta – rekao jeVuković.

Političkimoponentima je poru-

čiodaćeinaovimizborimapro-

ći isto onako kako su prolazili i

prethodnihdvadeset godina.

- Uvjeren sam da ćemo se 27.

maja ponovo sresti na istom

ovommjestu - rekao je Vuko-

vić.

Đ. Ć.

DPS predstavila listu za predstojeće lokalne izbore u glavnomgradu

Đukanović: Podgoricaostaje

uporišteevropskepolitike

Stijepović:

Simbol

napretka

Aktuelni gradonačelnik

Slavoljub Stijepović sma-

tra da je Podgorica sim-

bol napretka Crne Gore,

a ovi izbori prilika da se

izmjere rezultati njihovog

rada.

- Ostvarili smo najvažnije

zadatke iz našeg izbor-

nog programa. Ono što

smo obećali to smo i

ostvarili. Brojni su infra-

strukturni i razvojni pro-

jekti kojima smo pobolj-

šali život naših građana.

Pratili smomoderne stan-

darde razvoja i odgovorili

brojnim izazovima. Zbog

svega toga ubijeđen

samda ćemo 27. maja

ostvariti još jednu izbor-

nu pobjedu – zaključio je

Stijepović.

PODGORICA

-Uposljednjihnekolikodana

zabilježena su tri napada sa isključivo šovini-

stičkomi političkomporukomprema srp-

skomnarodu i vrijednostima tradicionalne

CrneGore, tvrdi poslanikDemokratskog

frontaJovanVučurović.

- Naime, demolirane su prostorije op-

štinskog odbora NSD u Podgorici, a u

Budvi i Danilovgradu su uništeni

bilbordikoje jeportal IN4Spostaviou

znak obilježavanja 100 godina od po-

bjede i oslobođenja u Prvom svjet-

skom ratu. Podsjećamo da je prije

ovih događaja krenula hi-

sterična antisrpska akcija

režima, ali iopozicijeko-

ja baštini dukljansku

ideologiju, na bilborde

i panoekoje jeuBudvi

postavio Odbor za

proslavu jubileja

s t o g o d i š n j i c e

oslobođenja Bud-

ve u Prvom svjet-

skom ratu - saop-

štio je on.

Vučurović ističe da se

ovakvi događaji ne

moguposmatrati kao

slučajnost, te dodaje

da je očigledno da se

radi o eskalaciji mržnje i

netrpeljivosti prema srpskom narodu i slobo-

darskimvrijednostimaCrneGore.

- Cilj je jasan - da se poništi sjećanje na svijetle

stranice naše istorije, da se prebriše junačka

tradicija, koja bi, po zamislima DPS-a, SD-a,

SDP-a, Ure, ali i nekih koji pretenduju na srp-

ske glasove, trebalo da ustupimjesto izdaji,

falsifikatima i ekstremistimakoji istoriju

CrneGore ne vide dalje od 2006. godine

- ističe on.

Poslanik DF-a kaže da je nekima pitanje

zoološkog vrta i posmatranje majmuna

pavijana bitnije od tema poput srp-

skogjezika,iliproblemasrp-

skog naroda, SPC, itd.

- Neki nemaju stav o os-

novnimidentitetskimpi-

tanjima, što se graniči sa

teškomglupošću, ali za-

to nepogrešivo znaju

da se svrstaju u isti ta-

bor sa DPS-om i SD-

om kada treba atako-

vati na vrijednosti

srpskog naroda, cr-

kvu, jezik i ljude koji se

bore da zaštite duhovnu i

istorijsku vertikalu Crne Go-

re. I, zaista, umiju da budu

glasnikadatrebaštititiintere-

seBošnjakaiAlbanaca-navo-

di on.

R.P.

PODGORICA

-Ministar od-

branePredragBoškovićka-

zao je jučeda jeCrnaGora

ulaskomuNATOpoboljšala

sigurnost i stabilnost i danas

jenezavisna i sigurna zemlja -

osiguranane samocrnogor-

skomvojskomveć i snagom

drugih28zemalja.

Bošković je na desetom „Free

market road show“, održa-

nom na Univerzitetu Donja

Gorica u Podgorici, brojnim

studentima kazao da „nekada

kaovojnikmorali stedavodite

tuđe ratove“, a da je danas za-

vršeno sa tim.

- Danas je završeno sa tombor-

bom i to je najveća vrijednost

koju vi možete da doživite. Na-

ročito ako poredite sa onim što

samja doživiokada sambio va-

ših godina. Vi niste iskusili ono

što mi jesmo. Ne znate kako je

bilou90-imgodinama.Nezna-

te kako je kada neko dođe u vaš

dom, silomvas odvede da vodi-

te tuđe ratove. Vjerujtemi, to je

velika razlika - kazao je mini-

star odbrane.

On je ocijenio da ulazak u NA-

TO nije cilj sam po sebi, nego

mnogo više od toga.

- NATOznači sprovođenje vla-

davine prava, borbu protiv or-

ganizovanogkriminala,pobolj-

šanje ljudskih prava. To su

osnovni principi na koje može

da se osloni svaka osoba u Cr-

noj Gori. Morate imati sigur-

nost i stabilnost kako biste

ostvarili druge planove kao što

susocijalnaiekonomskastabil-

nost i sigurnost - ocijenio je

Bošković i dodao da je obnova

nezavisnosti Crne Gore bila

plod želje da se ne ponavljaju

stare greške.

Vrijednosti NATO-a, kako je

dodao, izražavaju se i na eko-

nomskomplanu.

- Danas sve kompanije u Crnoj

Gori mogu da budu prisutne i

da operišu na tržištu NATO-a.

Siguransamdavećimakompe-

tentnih kompanija koje se mo-

gu na tom tržištu takmičiti sa

firmamadrugih28država-oci-

jenio jeBošković.

Ministar je kazao da je jako bit-

na i evropska perspektiva, a da

NATO daje mogućnost da se

ubrzaproces evropske integra-

cije.

-Moramo raditi brže i bolje. Si-

guran sam da će nam NATO

integracija dati novu energiju i

inicijativu da ubrzamo proces

pristupanja EU. Nemam sum-

njeda jeodluka5. jula, odnosno

25. aprila, bila jedna od najbit-

nijih odluka u istoriji Crne Go-

re, ali to je samo jedan datum-

ocijenio jeBošković.

M.P.M.

Poslanik Demokratskog fronta indirektno proziva kolege iz opozicije

Vučurović: Nekima je

posmatranjemajmuna

bitnijeodsrpskog jezika

Deseti „Freemarket road show“ održan na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici

Bošković: Danas

nemogusilom

davasodveduda

vodite tuđe ratove

JovanVučurović

SapredavanjanaUDG

Sapredstavljanja liste

DPS-auPodgorici