Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 8. maj 2018.

CrnomGorom

BERANE

-UčenicaGimna-

zije ,,PantoMališić“Milica

Maslovarićosvojila jeprvo

mjestona literarnomkon-

kursu ,,Velikadjela stvaraju

veliki ljudi“, nakojemsu

učestvovali srednjoškolci iz

svih škola izBerana i Andri-

jevice. IrvinDizdarević iz

Medicinske škole „DrBran-

koZogović“ osvojio jedrugo

mjesto, dok je trećemjesto

pripaloNađiMarijanović,

učenici Srednjemješovite

škole izAndrijevice.

Na književnoj večeri, koja je

održanauPolimskommuzeju,

najboljima su pored knjiga i

diploma, uručene i novčane

nagrade.

AdelisaLjucaizSrednjestruč-

ne škole, Jelena Šekularac,

Mihajlo Jokić i Milena Radi-

čević, učenici SSŠ „Vukadin

Vukadinović“, AndrijanaMa-

slar izGimnazije „PantoMali-

šić“,kaoiMilicaBojovićiAna-

stasija Stanić, učenice Srednje

mješoviteškoleizAndrijevice,

takođe sunagrađeni.

Stručni žiri, u sastavu Sonja

Savić, Velimir Ralević i Da-

mjan Ćulafić, odlučio je da od

pristiglih radova budu nagra-

đeni odabrani, a deset najbo-

ljih je pročitano na književnoj

večeri.

Odluku žirija obrazložio je

DamjanĆulafić,kojisenauče-

šću zahvalio učenicima i nji-

hovimmentorima ističući da

suoni, sa takvimpristupomli-

teraturi i životu, nova nada

društvu.

Prva tri nagrađena rada biće

objavljena u časopisu „Toko-

vi“, čiji je izdavač Centar za

kulturu.

Umuzičkom dijelu programa

nastupila jeNatalijaDjačenko,

profesorica klavira, kao i Ivona

PajkovićiElenaStijović,učeni-

ce Škole za osnovno muzičko

obrazovanje izBerana.

V.J.

NOVENADEDRUŠTVA:

Nagrađeni učenici

Nevrijeme u Rožajama

ROŽAJE

- U jakomnevremenu praćenomgrmljavinom koje je

tokom vikenda zahvatilo područje rožajske opštine, domaćinu

Mehu Honsiću iz sela Honsiće od udara groma stradale su dvije

krave. Honsić je kazao da je nevrijeme zateklo njegovo stado od

desetak grla krupne stoke na pašnjacima katuna Vlahovi, kada je

je došlo do udara groma.

- Šteta je velika, radi se o rasnimgrlima simentalske rase. Jedna

od stradalih krava bila je steona, ali je sreća što nije stradalo više

grla. Šteta je oko 3.000 eura – kazao je Honsić.

On je o stradanju svojih grla obavijestio veterinarsku ustanovu u

opštini.

F.K.

Honsićimagrom

ubiodvijekrave

BERANE:

Poznati pobjednici literarnog konkursa ,,Velika djela stvaraju veliki ljudi“

Najbolji radnapisala

MilicaMaslovarić

HERCEGNOVI

–Ugradnjom

56 šipova i potpornomkon-

strukcijom, kao i izgradnjom

potpornog zidaudužini od

70metara završena je sana-

cijaklizištana lokaciji objek-

taJavnepredškolskeusta-

naove „Naša radost“na

Savini.

InženjerGojkoŠljivančanin iz

firme „Intermost“ koja je bila

glavniizvođač,kažedajepreo-

stalo još nekoliko dana da se

poravna i uredi teren.

-Radovi suobuhvatali oko500

kvadratnih metara površine.

Postavljeno je 56 šipova na 21

metru dubine. Preko njih je

postavljena nadglavna greda

sa potpornom konstrukcijom,

kao i potporni zid u dužini 70

metara - kazao je Šljivančanin.

Vrtić je zatvorenkrajemaprila

2016. godine po odluci Mini-

starstva prosvjete zbog ispiti-

vanja stabilnosti konstrukcije

zgrade i terena koji je iniciran

nakonpada nadstrešnice.

Kako su ranije saopštili izMi-

nistarstva prosvete, u toku je

izrada glavnog projekta za re-

konstrukciju zgrade. Početak

radova planiran je na jesen.

-Procijenjenavrijednostrado-

vasaopremanjemiuređenjem

terena iznosiće oko 2, 1 milion

eura. Tačan iznos znaće se na-

kon što se odabere izvođač ra-

dova.Radovićebitifinansirani

iz sredstava KfW kredita i iz

kapitalnog budžeta Crne Gore

- naveli su izMinistarstva.

Otkako je zgrada vrtića zatvo-

rena, djeca uzrasta do tri godi-

nesupremještenauzadužbin-

ski objekat Nikole Ukropine u

Igalu, a djeca od tri do šest go-

dina su u adaptiranim prosto-

rijamaSrednjemješoviteškole

„IvanGoranKovačić“.

Ž.K.

HERCEGNOVI:

Završena sanacija klizišta na Savini

Rekonstrukcija

vrtićana jesen

BUDVA

– Maestral Resort & Casino domaćin je 12. evropskog

prvenstvo krupijea. Organizatori trodnevnog takmičenja (7. do 9.

maja) Evropska Kazino asocijacija kažu da su okupili elitu krupi-

jea iz 20 država.

Per Jaldung, predsjednik Asocijacije boravio je prošle godine u

,,Maestralu“.

- Sa izuzetnim zadovoljstvom vraćamo se u hotel ,,Maestral“ na

Evropsko prvenstvo krupijea. Ovo je prilika da podsjetimo da je

u našoj industriji širomEvrope zaposleno desetine hiljada ljudi

koji svakodnevno pružaju izvrsnu uslugu i nezaboravno iskustvo

klijenatima – kazao je Jaldung.

Izvršni direktor ,,Maestral Resort & Casino“ Kristos Tsemperas

ponosan je što su odabrani za domaćina prvenstva.

- Ponosni smo što smo domaćini prvenstva i što smo ugostili

Evropsku elitu krupijea. Ovo je proslava umijeća i vještina krupi-

jea. Siguran samda ćemomeđu učesnicima steći ambasadore

Crne Gore koji će prenijeti svoje doživljaje tokomboravka u Mae-

stral Resort & Hotel širomEvrope – kazao je Tsemperas.

M. N.

Hotel ,,Maestral“

ROŽAJE

–Saobraćajnaregi-

onalnomputuRožaje–Kula -

Pećuprekidujeodnedjelje

ujutrozbogvelikogodronau

mjestuSavinevode, koji je

blokiraoobjesaobraćajnetra-

ke.

Dionicanakojojsesesručilone-

koliko stotina tona kamenih

gromada, nalazi se između gra-

ničnih prelaza Crne Gore i Ko-

sova, ali je za održavanje dijela

puta na kojem se desio odron,

zaduženakosovskaputnasekci-

ja-rečenojenaGraničnompre-

lazuKula.

Oni procjenjuju da će za rasči-

šćavanje odrona i obezbjeđiva-

nje kosine sa koje se sručilo ka-

menje, trebati najmanje dva

dana, odnosno da će najmanje

toliko trajati prekid saobraćaja

izmedjuRožaja i Peći.

- Svi koji putuju prema Kosovu

mogu voziti magistralnim pu-

temRožaje -KosovskaMitrovi-

ca–preporučili su izGraničnog

prelaza.

F.KALIĆ

UNADLEŽNOSTI KOSOVSKIHPUTARA:

Odronnaputu

I daljezatvorenput

Rožaje - Kula - Peć

Hotel ,,Maestral“ domaćin

evropskogprvenstvakrupijea

Nije uklonjen odron umjestu Savine vode

BUDVA

Radovi suobuhvatali

oko 500kvadratnih

metara površine.

Postavljeno je 56

šipova na 21. metru

dubine a prekonjih

nadglavna greda

sa potpornomkon-

strukcijom, kao i

potporni zidudužini

70metara - kazao je

Gojko Šljivančanin

2,1

milion eura je proci-

jenjena vrijednost

radova rekonstrukcije

vrtića sa opremanjem

i uređenjemterena

Vrtić „Naša radost“ je zatvoren krajemaprila 2016. godine po odluci

Ministarstva prosvjete zbog ispitivanja stabilnosti konstrukcije

zgrade i terena koji je iniciran nakon pada nadstrešnice