Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 8. maj 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivni sistemda-

nas nastavlja radove za kvalitet-

nije i sigurnije napajanje elek-

tričnom energijom u više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoli-

kosati neće imati struju.

Andrijevica:

od 9 do 14:30 sati

Jošanica iObloBrdo.

Bar:

od8do18satiŠušanj, Zele-

nipojasiŽutokrlicazbogugrad-

njenovihbrojila.

Berane:

od 9 do 14:30 sati Crni

Vrh.

Cetinje:

od8do18satipodručje

Ćeklića, Resne, Bjelica, Cuca,

Čeva iLastveČevske.

Kotor:

od9do15satiLastvaGr-

baljska.

Nikšić:

od9:30do 13 sati Ivanje;

od9do15satiTospude,Trešnje-

vo, Rokoči iRepetitorRokoči;

Pljevlja:

od 8 do 15 sati Pušanj-

ski Do, Čavanj, Pandurica, Kru-

pice, Rzav, Gusino Brdo, Selac,

Premćani,VaškovoinaseljeKo-

mini.

Rožaje:

od 9 do 12 sati Honsiće;

od12do14:30satiKlanac.

Ulcinj:

od 8 do 12 sati selo Gor-

njaKlezna; od8:30do 12:30 sati

selo Donja Klezna; od 11 do 14

sati Kruče, Gač-Sv. Đorđe, So-

lanski put iUlcinjskopolje.

Žabljak:

od9do15satiTmajev-

ci, Meždo, Borje, Tepačko Po-

lje, Šumanovac, Ninkovići, ho-

teli ,,Zlatni bor“, ,,Lovac“,

,,PolarStar“,,,Enigma“i,,Pavlo-

vić“.

C.G.

CEDIS

Radovi u

desetopština

Skupo

dijamantima

18.maja

DANILOVGRAD/NIKŠIĆ

PredstavniciMinistarstvapo-

ljoprivrede i ruralnograzvoja

predstavili suprvi IPARDjavni

pozivzamjeru3. tesadašnjimi

potencijalnimproizvođačima,

sapodručjaBjelopavlićkerav-

nice iKatunskenahije, pojasni-

liuslove, kriterijume imoguć-

nosti zapodrškuinvesticijama

kojesunamijenjeneprerađi-

vačkomsektoru.

Generalni direktor direktorata

za IPARD plaćanje Blagota Ra-

dulović i naglasio da se očekuje

dobarodzivkorisnika.

- Bespovratna podrška je opre-

dijeljena za ulaganja u fizički

kapital za preradu i marketing

poljoprivrednih i ribljih proi-

zvodauopseguod40.000do 1,5

miliona eura bez PDV-a. Za taj

kapitalni projekat obezbijeđeno

je87milionaeurapri čemu je39

milionainkasiranoodevropskih

fondova, 12 iz nacionalnog

budžeta a 36 miliona je učešće

korisnika - rekao jeRadulović.

Premariječimanačelnicetogdi-

rektorataMilene Vukotić sred-

stva mogu dobiti proizvođači

mesa i mlijeka, voća i povrća, te

prerađivačimaslina,vinariipro-

izvođači prerađevina od akva

kulture.

–Dabiseispuniliuslovistandar-

di suveoma strogi i odnose sena

zaštituživotnesredine,bezbjed-

nost hrane, javno zdravlje zatim

zaštitunaraduidrugoaulaganja

semogu opredijeliti i za izgrad-

nju i rekonstrukciju pomoćnih

objekataukojimasevršiprerada

te nabavku specijalnih vozila sa

priključcima, zatim afirmaciju

obnovljivihizvoraenergijeislič-

no - rekla jeVukotić.

Zahtjevi se mogu podnijeti od

16.majado16. juna.

Referent u opštinskoj službi za

poljoprivreduMiladinRogano-

vić je posjetio da je u gradu na

Zeti do sada u okviru MIDAS

programa realizovano 44 pro-

jekta ukupne vrijednosti od oko

milioneuradokjezaIPARDlike

1 IPARD like 2 koji su bili nami-

jenjeni primarnim poljopri-

vrednimproizvođačima i prera-

đivačkom sektoru realizovano

16 projekata ukupne vrijednosti

322.258 eura odnosno 740.158

eura.

B.K.–S.D.

Bespovratna podrška je opredijeljena za ulaganja u zički kapital za preradu i

marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda. Standardi su veoma strogi i odnose se

na zaštitu životne sredine, bezbjednost hrane, javno zdravlje, zaštitu na radu i drugo

UDanilovgradu i Nikšiću predstavljen prvi IPARD javni poziv zamjeru 3.

Podrškaod

40.000do 1,5

milionaeura

NOVAŠANSAZANAPREDAKPROIZVODNJE:

Saprezentacije

BIJELOPOLJE

–Vlada ćeu

obrazovnu infrastrukturuu

BijelomPoljuuložiti najma-

njepetmiliona eura, koliko

ćekoštatiOŠ ,,DušanKorać“

iMuzička škola čija će iz-

gradnjapoćeti ove godine -

najavio jeministarprosvjete

Damir Šehovićprilikompo-

sjeteBijelomPolju.

Tenderzaobjekatosnovneško-

le ,,Dušan Korać“ je raspisan

prije nekoliko mjeseci, nared-

nih dana biće izabran izvođač

radova.

- Ukoliko ne bude žalbi na ten-

derski postupak, možemo oče-

kivati da će ovaj grad za godinu

i po biti bogatiji za modernu

vaspitno-obrazovnu ustanovu

- kazao je Šehović.

PRIORITETI

Onjekazaodajesadirektorima

obrazovnih ustanova u tom

gradu i predsjednikomopštine

Petrom Smolovićem utvrdio

prioritetekakobiseambijentiu

kojima djeca borave učinili što

kvalitetnijim. Najavljena je

adaptacija fiskulturne sale i to-

aleta OŠ „Marko Miljanov“ u

koju će zajednički investirati

ministarstvaprosvjeteisportai

opština,avrijednostprojektaje

oko200.000eura. Takođe, biće

građeno novo područno odje-

ljenja OŠ „Rifat Burdžović Tr-

šo“ – Trubina, u vrijednosti

70.000 eura.

Šehović jekazaoda će se reali-

zacijom tih projekata glavnim

gradskim školama u toj opštini

vratiti ugledkoji impripada.

Tokom posjete Bijelom Polju,

ministar Šehović se susreo sa

direktorima svih obrazovno-

vaspitnih ustanova i sa njima

razgovaraooizazovimasako-

jima se suočavaju.

Dogovoreno je i da se od na-

redne školske godine po jedno

odjeljenjeprvograzredaJUOŠ

„MarkoMiljanov“ i JUOŠ Ne-

dakusi uključe u projekat izvo-

đenja nastave na engleskom je-

ziku.

STUDENTI

Ministar je kazao da je važna

tema razgovora bila i proble-

matika koja se odnosi na viso-

koškolske ustanove i prisustvo

oko 400 studenata u Bijelom

Polju.

- Naše opredjeljenje je da po-

stojeće studijske programe do-

datnoafirmišemo,daotvaramo

nove studijske programe kako

bi Bijelo Polje bilo ne samo ad-

ministrativni i ekonomski cen-

tar,većicentarvisokogobrazo-

vanjanasjeverudržave-istakao

je Šehović.

Prvi čovjek opštine Petar Smo-

lovićkazaojedaćeVladailokal-

naupravanastaviti još intenziv-

nijedaulažuuobrazovanje.

-Sagledali smosveaspekteob-

razovanja u BijelomPolju, na-

pravili dinamički plan rada na

dodatnomrazvojukapaciteta i

sigurno da će Bijelo Polje biti

jedan evropski grad koji će

moći da pruži kvalitet obra-

zovnog sistema kakav nude

evropski gradovi – istakao je

Smolović.

V. Šb.

ODREĐENI PRIORITETI:

Šehović sapredstavnicima lokalneuprave

BIJELO POLJE:

Ministar Šehović najavio ulaganja u obrazovnu infrastrukturu

Novuosnovnuškolu

dobićekrajem2019.

Ministar je kazao da će izgradnja OŠ ,,Dušan Korać“ i Muzičke škole početi

ove godine. Biće adaptirana skulturna sala i toalet OŠ „MarkoMiljanov“, te

izgrađeno novo područno odjeljenje OŠ „Rifat Burdžović Tršo“ u Trubini

Ministar Damir Šehović sa

saradnicima prisustvovao

je priredbi organizovanoj

povodom 70 godina

postojanja vaspitno-

predškolske ustanove

,,Dušo Basekić“ ,a posjetio

je i drugi Sajam inova-

tivnih praksi na temu

,,Primjena geografskih

prirodnih i ambijentalnih

speci ičnosti u radu sa dje-

com, koji je organizovan u

galeriji Centra za kulturu.

Direktorica te predškolske

ustanove kazala je da

nakon ulaganja Vlade,

stranih investitora i

lokalne uprave, oko 900

mališana boravi u dobrim

uslovima. Najavila je

izgradnju i trećeg vrtića

na Zajimovića livadama.

- Danas kada proslavljamo

rođendan organizovali

smo još jednumanifesta-

ciju: Sajam inovativnih

praksi, gdje su radove

izložili 20 vrtića iz Crne

Gore, a posjetili su nas i

kolege iz Rovinja i Prijepo-

lja - kazala je Ćetković.

Sedam

decenija

vrtića

5

miliona eura koštaće

izgradnja osnovne i

muzičke škole

VRIJEDANJUBILEJ:

Svečanost povodomdanavrtića ,,DušoBasekić“

BUDVA

-ČetvrtaMediteranska

konferencija o dragimkamenji-

ma i juvelinarnomnakituodrža-

će se od 18. do 20. maja u hotelu

,,Mediteran“uBečićima.

- Misija konferencije je obuka i

pomoć ljudima u razumijevanju

svojstavadijamanata, dragogka-

menja i nakita, kao i pružanje

neophodnih informacija za po-

kretanje poslovanja ili stvaranje

novih projekata u ovoj oblasti -

istaknuto je na sajtuwaytomon-

te.com

.

Glavna tema konferencije biće

,,Dragokamenje i dijamanti u21.

vijeku“,agovorićedoktorTomas

Hanšvang (Lihtenštajn), doktor

FilipMartnej (Velika Britanija),

Martin P. Stenbač (Njemačka),

Branko Deljanin (Kanada), Me-

nahem Sevdermiš (Izrael), Gaj

Borenstejn(Izrael),GejlBretLa-

vine (SAD), Roman Serov (Fin-

ska i Moskovski državni univer-

zitet), Bear Vilijams (SAD) i

JakovAlmor (Izrael).

- Mediteransku gemološku i ju-

velirskukonferencijućeposjetiti

najbolji predstavnici nezavisnih

međunarodnih laboratorija, ge-

molozi, juveliri, procjenjivači i

stručnjaci dragog kamenja koji

suprošli obuku i opremili senaj-

boljimalatima za testiranje, sor-

tiranje i procjenu nakita - nave-

deno jena sajtu.

M.N.

BUDVA