Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Utorak, 8. maj 2018.

Hronika

PODGORICA

– Na suđenju

optuženimza računarsku

prevaru–Nebojši Boškovi-

ću i BeograđaninuMilošu

Čujoviću, kojemse sudi u

odsustvu, juče jeuVišemsu-

dupreslušano tridesetak

tajno snimljenihrazgovora.

Optuženi Bošković je nakon

nekolikopreslušanihrazgovo-

ra kazao da nemože da se sjeti

o čemu je tačno pričao, ali zna

dajevećidiokomunikacijebio

poslovne prirode.

On jepojasnioda jeu2013. go-

dini kada su snimljeni razgo-

voriposlovaosamnogoljudiiz

okruženja.

Moglo se čuti kako u jednom

razgovoru Bošković od prija-

telja traži damu nađe advoka-

ta u Osijeku, kako bi uspio da

riješi problemubanci.

- Tamo ima blokiranih 40.000

eura. Ministarstvo finansija

blokiralo je to mom drugu -

saopštavaBoškovićurazgovo-

ruod 3. juna 2013. godine.

Samo dan nakon toga nepo-

znata osoba zove Boškovića i

pita „Đe si“, na šta Bošković

kaže: „Aniđe“.

- Još to nije privedeno kako

treba. Napisaću ti na mejl što

se dešava, nemoj stopirati –

upozoravaBošković.

Juče su prezentovane i tele-

fonskeporukeizmeđuČujovi-

ća i Boškovića.

- U..ao si mi se u život. Sadme

vadi iz g..ana. Na to mu Čujo-

vić odgovora: „Ja ti se u..ao u

život: trebalo je fizički da ga

uzmeš aneda šalje–navodi se

u prepisci Čujovića i Boškovi-

ća.

Optuženi Bošković ipak nije

komentarisaopročitaneporu-

ke, nego je zatražio da sudsko

vijeće prekine ročište jer se

osjeća loše.

Vijeće je prihvatilo njegov za-

htjevinarednoročištezakaza-

lo za 11. jun.

Višisudje4.avgustaprošlego-

dine Čujoviću ukinuo pritvor,

nakon što je njegova porodica

dala jemstvo od 230.000 eura,

što je uplaćeno u sudski depo-

zit.

Sudmu je tadazabranionapu-

štanje Podgorice i određena

mu jemjera nadzora javljanja

„državnomorganu“,štojeovaj

optuženi poštovao nekoliko

mjeseci, tačnije, do sredine

decembra 2017. godine, nakon

čegamu se gubi svaki trag.

ProtivČujovića seuVišemsu-

du vode dva postupka zbog

optužbi da je sa još nekoliko

optuženih sa inostranih ban-

karskih računa prevarom ski-

nuomilionske iznose.

U oba slučaja Čujović je pri-

znao krivicu i detaljno ispri-

čao na koji način je skidao no-

vac i koje programe je koristio

uprevarama.

Premanavodima jedneoptuž-

nice, Čujović je u dogovoru sa

optuženimNebojšomBoško-

vićem iz zatvorske ćelije

,,olakšao“ na desetine bankar-

skihračunastranihdržavljana

uinostranimbankamazauku-

pno 1.446.171,80 eura.

Međutim, tokomsuđenja, Ču-

jović je otkrio da je skinuo

mnogo više miliona nego što

ga optužnica tereti.

Čujoviću se u drugom pred-

metu sudilo i zbog prevare iz

2006. godine kada je, prema

stavu Tužilaštva, u nekoliko

navrata, skinuo velike sume

novca sa tuđih računa u ino-

stranstvu, i na taj načinoštetio

banke za nekolikomiliona eu-

ra.

On je pravosnažno osuđen

presudom Apelacionog suda

za prevare i kriminalno udru-

živanje.

U ovom predmetu Čujović je

za krivično djelo kriminalno

udruživanje i prevara u pod-

goričkomVišem sudu osuđen

na šest i po godina zatvora.

C. H.

SaprivođenjaČujovića

Uskoro suđenje za

ubistvo Đorđa Borete

i Dragana Zečevića

SaprivođenjaMemića

BoškovićokrivljujeČujovića

za sve svojeprobleme

Preslušani razgovori koje su razmjenjivali optuženi za računarsku prevaru

Suđenje optuženomza smrt policajca

Memić iznosi

odbranu6. juna

BIJELOPOLJE

–SuđenjeEnisuMemiću (34) izBrodare-

va zbog sumnjeda je 2015. vozilomusmrtiobjelopoljskog

policajca IrfanaKujovića i nakon togapobjegao, počeće6.

juna. Proces ćevoditi sutkinjaSanjaKonatar.

Memić jepotraživanpomeđunarodnoj potjernici, koju je ras-

pisao NCB Interpol Podgorica po naredbi Višeg suda u Bije-

lomPolju, a izručen je nakon što je u Bosni i Hercegovini od-

služio kaznu zatvora zbog šverca droge.

Optuženi jeautom„golf“22. jula2015. godineusmrtiopolicaj-

caKujovićakojijebionaradnomzadatku,nakončegajepobje-

gao.

Nesreća se dogodila na regionalnomputu Slijepač most – Pa-

vinoPolje–Pljevlja, utrenutkukada jeKujovićnamjeravaoda

zaustavi „golf“, jer je primijetio da se kreće velikombrzinom.

Memić jepobjegao, nakončega je crnogorskapolicija raspisa-

la potjernicu.

Kujovićjetomprilikomzadobiopovredeodkojihjepreminuo.

Memić je bio poznat policiji, a 2012. godine je uhapšen ume-

đunarodnojakciji„Trio“,kadasuuhapšenimeđunarodnišver-

ceri narkotika. U januaru 2014. godine u podgoričkomVišem

suduosuđen je na godinu zatvora zbog šverca droge.

V. Šb.

SaprivođenjabraćePavlović

Samjestaubistva

PODGORICA

– Viši sud potvr-

dio je optužnicu protiv braće

Ilije i Boška Pavlovića, koji se

terete da su učestvovali u likvi-

daciji Đorđa Borete i slučajne

žrtve Dragana Zečevića u loka-

lu „Trofej“ u Budvi – saopšteno

je Pobjedi iz te institucije.

Prema navodima iz optužnog

akta, braća Pavlović počinila

su krivična djela stvaranje

kriminalne organizacije, teško

ubistvo i nedozvoljeno držanje

oružja.

ZLOČIN

Za učešće Pavlovića u ubistvu

Borete i Zečevića istražitelji su

operativno znali još na počet-

ku istrage, ali njihovo hapšenje

nije realizovano ranije jer su

se čekali rezultati vještačenja

i materijalni dokazi koji ih,

prema stavu istražitelja, dovo-

de u vezu sa ovim zločinom.

Pavlovićima su lisice stavljene

u septembru prošle godine, po

nalogu Specijalnog tužilaštva.

Prema nalazima iz istrage,

osnovano se sumnja da je

uloga braće Pavlović bila da

pruže logističku podršku ubi-

cama.

Osim Ilije i Boška Pavlovića, u

egzekuciji Borete učestvovalo

je još pet osoba.

Privođenjembraće Pavlović

istražitelji nijesu zaokružili

slučaj jer je direktni počinilac

dvostrukog ubistva, prema

sumnjama istražitelja, Bud-

vanin Vasilije Rafailović (38)

na slobodi. Za njim, njegovim

sugrađaninomRatkomVušo-

vićem i Bjelopoljcem Ivanom

Cicmilom raspisane su potjer-

nice.

Prvi rezultati istražitelja usli-

jedili su samo nakon 40 sati,

kada je policija uhapsila bosan-

skog državljanina Vladimira

Šmanju (34) i Miljana Bulatovi-

ća (36) iz Niša, koji se sumnjiče

za pomaganje izvršiocima

ubistva.

Istražitelji su utvrdili da su

Bulatović i Šmanja mjeseci-

ma pratili Boretu, po nalogu

naručioca ubistva, čije ime

istražitelji za sada ne pominju

ni nezvanično.

Prema navodima tužilaštva,

Bulatović i Šmanja su omogu-

ćili ubicama da počine likvida-

ciju i pomogli imda pobjegnu.

Vasilije Rafailović i Miljan Bula-

tović označeni su kao organi-

zatori kriminalne grupe koja

je likvidirala Boretu i Zečevića,

dok je vlasnik lokala Ivo Stani-

šić ranjen.

OPTUŽNICA

Prema navodima optužnice,

članovi kriminalne organiza-

cije koji su pomogli u izvrše-

nju zločina bili su Vušović i

Cicmil, koji su u bjekstvu, dok

se Šmanja nalazi u spuškom

istražnom zatvoru.

Rafailović i Vušović su, prema

nalazima iz istrage, bili direk-

tni izvršioci ubistva Borete i

Zečevića.

Rafailović je ispalio više hitaca

iz automatske puške sa moto-

ra kojim je upravljao Vušović.

Okrivljeni Rafailović je, prema

stavu istražitelja, bio na „vrhu

kriminalne organizacije koja

je stvorena radi realizacije

neodređenog broja krivičnih

djela kao što su teška ubi-

stva“.

Osim što je njegov zadatak

bio da vrbuje članove, planira

krivična djela, daje uputstva

i naredbe, Rafailović je uče-

stvovao u izvršenju zločina.

Zadatak Bulatovića, koji je

takođe označen kao ogani-

zator, bio je da planira i izdaje

naredbe članovima organi-

zacije. Njegovo zaduženje,

prema nalazima iz istrage,

bilo je i obezbjeđivanje pro-

stora u kojem je bilo oružje,

motor, municija.

M.Ž.

Potvrđena

optužnica

protivbraće

Pavlović