Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ponedjeljak, 7. maj 2018.

Hronika

iglo osamoptužnica

PODGORICA

–Dvijeosobe

uhapšene suprekjučeuTu-

zima zbog sumnjeda sukri-

jumčarile skank.

Kako se navodi u saopštenju

Uprave policije, uhapšeni su

E. P. (21) iH.K. (22) i kodnjihu

vozilu je pronađeno 54 kilo-

grama skanka.

SumnjasedasuE. P. iH.K. na-

bavljali i prodavali skank u ve-

ćim količinama na području

Podgorice ili šire. Drogu su,

kako se sumnja, nabavljali iz

Albanije.

- Službenici OGB Tuzi su, 5.

maja2018. godineoko19časo-

va, umjestuDinoš, postupaju-

ći na osnovu operativnih po-

dataka, zaustavili ikontrolisali

pmv marke „pasat“ podgorič-

kih registarskih oznaka kojim

je upravljaoE. P. (21) dok se na

suvozačevommjestu nalazio

H. K. (22). Pregledom vozila

policijski službenici su pro-

našli i oduzeli dva većadžaka i

četiripvcpakovanjasasadrža-

jem biljne materije tamnoze-

lene boje za koju se sumnja da

je opojna droga marihuana ti-

pa skank, ukupne težine od

oko 54 kg – saopšteno je iz po-

licije.

O događaju su obaviješteni

službenici Odsjeka za borbu

protiv droge koji su izašli na

lice mjesta i preuzeli opojnu

drogu.

Od osumnjičenih su oduzeta

četirimobilnatelefona i vozilo

radi provjera.

Pronađena droga biće upuće-

na u Forenzički centar radi

vještačenja. O događaju je

obaviješten viši državni tuži-

lac u Podgorici, koji je naložio

da se osumnjičeni privedu uz

krivičnuprijavu zbog postoja-

njaosnovanesumnjedasupo-

činili krivično djelo neovla-

šćena proizvodnja, držanje i

stavljanje u promet opojnih

droga.

A.G.

Pronađeno54kilograma

skankauautomobilu

Uhapšene dvije osobe zbog krijumčarenja droge

U Beogradu ubijen crnogorski državljanin

Namamili Darmanovića i

ubili ga sačetiri projektila

BLIC

Samjestaubistva

Zaplijenjeni skank

ri sa uzlaznom putanjom

emancipacije među polovi-

ma i feminizma, pojavila i

,,mračna strana emancipaci-

je“.

–Sve jeaktivnijaulogaženau

kriminalnim aktivnostima,

što jezapravo ,,mračnastrana

emancipacije“. U praksi ima

slučajeva gdje su žene počin-

ioci najtežih krivičnih djela

kao što je ubistvo, ali mnogo

češće vrše imovinske i

privredne delikte - krađe, ra-

zbojništva, prevare, falsi-

fikate u vezi sa tekućim

računima, čekovima, osigu-

ranjem,zloupotrebeslužben-

og položaja itd. – kazao je naš

sagovornik.

Navodi da iza ovih krivičnih

djela često stoje obrazovane

žene koje zloupotrebljavaju

svoje znanje i vještine.

– Vrlo često žene se bave

i prodavanjem narkotika i

pripadnice su kriminalnih

organizacijakojesebavepro-

stitucijom–dodajeAković.

Smatradažene torade isklju-

čivozbognovcaidaihonvodi

u zločin.

Ipak, iako su rame uz rame sa

muškarcima u krivičnimdje-

lima, na čelu kriminalnih

grupa nema nijedne žene.

–Kriminal tradicionalnonije

ženski posao. Međutim, žene

su kroz istoriju birale muš-

karce mafijaše jer su pred-

stavljali oličenje snage i moći

–navodi Aković.

ISKRIVLJENASLIKA

On smatra da je u medijima

stvorena slika da sumafijaški

bosovi maltene vitezovi bez

strahaimane,spremninasve.

– Mladim i nezrelim djevoj-

kama to izgleda kao oličenje

pravog muškarca, pa često

nehotice postaju dio krimi-

nalne scenografije. Htjele ili

ne, neke su bile uvučene u te

priče i dobijale sumnogo vri-

jednih informacija, dok su

neke od njih htjele da se do-

kažu partnerima. Obično

prenose drogu i vrijedneme-

tale,doksuuposljednjevrije-

me uključene u kriminalne

poslove kao vješti finansijski

stručnjaci - ispričao jenaš sa-

govornik.

Pojašnjava da te žene krimi-

nal posmatraju kao privred-

nu granu i ,,uključile su se u

tržišnuutakmicu“.

– U posljednje vrijeme one

sve više nijesu u ljuba-

vi samafijom, sadapretendu-

judasamebudumafija–upo-

zoravaAković.

A da su zaista spremne da

snose odgovornost za svoje

postupke, najbolje govori po-

datak da u sudnici uglavnom

iznose istinu.KakokažeAko-

vić, to nije čest slučaj samuš-

karcima.

– Iskustva iz sudnice govore

da su žene uglavnom iskreni-

je i sklonije da se brane isti-

nomodmuškaraca.Usudnici

se ponašaju vrlo dostojan-

stveno i stoički podnose ka-

zne zatvora na koje se osu-

de. Međutim, ima i izuzetaka

–kazao je on.

Napominjedasunajperfidni-

ji profil žena one koje se bave

prevarama.

– Sklone su da izmisle razne

priče i optuže mnoge nevine

ljude samo da bi izbjegle

krivičnu odgovornost. Vični-

je sumentalnoj manipulaciji,

što dodatno otežava otkriva-

nje krivičnih djela – kazao je

Aković.

Da su zastupljene u prevara-

ma,svjedočiihapšenjenekoli-

ko žena zbogučešća umalver-

zacijama kriminalne grupe na

čijemčelu je bio SvetozarMa-

rović, a kojima je budvanski

budžetoštećenzavišemiliona

eura.

AnaGAGOVIĆ

BEOGRAD

–Crnogorski dr-

žavljaninGorgijaGorgDar-

manović (58) ubijen je juče

naNovomBeograduublizi-

ni zgradePrvogosnovnog

suda.

Prema sumnjama istražitelja,

ulikvidaciji suučestvovalena-

jmanje dvije osobe, ali srpske

vlasti imnijesuušle u trag.

Za sada znaju da su se na-

padači dovezli skuterom do

Ulice aleksinačkih rudara

br.3-5, gdje jebioDarmanović.

Jedan od napadača ispalio je

četiri projektila unjega, a onda

otišao do pomagača koji ga je

čekaouneposrednojblizini,na

motoru, i zajedno su se odvezli

u pravcu BulevaraMihaila Pu-

pina ka Zemunu. Darmanović

je od posljedica povreda

preminuonekoliko sati kasnije

u zemunskoj bolnici.

Vozač skutera imao je bijelu

kacigu, a napadač kapuljaču.

Ubice su Darmanovića nama-

mile. Dobio je poziv da su mu

stigli prijatelji iz Johanesbur-

gaiotišaojedasevidisanjima.

Istražitelji vjeruju da se radi o

klasičnoj namještaljci. Prema

s aznan j ima Pob j ede i z

crnogorske policije, Dar-

manović jeporijeklomizCrne

Gore.RođenjeuJužnojAfrici,

a živio je u Johanesburgu i

Beogradu. U glavnom gradu

Srbije proveo je posljednjih

petgodina, auJužnuAmeriku

nijemogaodasevrati jermuje

tamo prijetila opasnost zbog

povezanosti sa kriminalnim

poslovima.

Nezvanično nam je saopšteno

da jeDarmanovićbiobezbjed-

nosno interesantna osoba, ali

neza srpskevlasti.Navodno je

imaobliskeodnosesapojedin-

im ljudima iz bezbjednosnih

službi.

Srpska štampa je objavila i da

je Darmanović bio osoba koja

je sve vrijeme davala infor-

macijeizSrbijenovinaruŽaku

Pauvu za knjigu ,,Predsjed-

nikovi čuvari“, koja govori o

visoko korumpiranom preds-

jedniku Južne Afrike Džejko-

buZumi.

Istražitelji vjeruju i da je likvi-

dacijaDarmanovićapovezana

sa likvidacijomMilanaMikija

Đuričića.

Sumnjaju da je njegova likvi-

dacija povezana sa poslovima

organizovanih kriminalnih

grupa iz Južne Afrike, gdje se

bavio nelegalnom trgovinom

dijamantima.

Samodan ranijeMinistarstvo

unutrašnjih poslova Srbije,

putemInterpola, od kolega iz

Južne Afrike dobilo je otiske

prstiju ubijenog u Johanes-

burgu, čijom je analizom u

Srbiji utvrđenodase, kakose i

sumnjalo, radi o Milanu

Đuričiću, koji je osuđen za

ubistvo Željka Ražnatovića

Arkana i dvojicenjegovihpri-

jatelja. Đuričić je ubijen prije

desetak dana u Johanesbur-

gu.

A.G. –M. Ž.

ZgradaSpecijalnog tužilaštva