Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ponedjeljak, 7. maj 2018.

Hronika/Društvo

Lazar Aković navodi da su žene u posljednje vri-

jeme sve više zastupljene kao zlostavljačice.

– Sve više žena emotivno, ali i izički, zlostavlja

svoje muževe koji zbog osjećaja stida oklijevaju

da prijave maltretiranje. Istraživa-

nja pokazuju da su žene u 90 odsto

slučajeva žrtve nasilja. Ipak, porodič-

no nasilje nadmuškarcima nije mit i

postoji i u Crnoj Gori. Ova sve češća

pojava u društvu, postoji i u drugim

zemljama, ali zbog osude okoline

sramota ih je da prijave da su žrtve

nasilja, zbog čega još nemamo

pravu sliku stanja – rekao je

Aković.

Kako kaže, danas je

stereotip da su samo

muškarci ti koji izič-

ki i psihički maltre-

tiraju ženski pol.

– I dok su žene

najčešće žrtve,

ima i muškara-

ca koji su zlo-

stavljani kako

izički, tako

i verbalno i

emocionalno. Sve je više žena koje prvenstveno

emotivno zlostavljajumuškarce. Ovakvo pona-

šanje žena opisuje se time da ona sve više voli

da šefuje i koristi ravnopravnost među polovi-

ma, loše je volje, imala je teško djetinjstvo... –

ispričao je Aković.

Kaže da većina muškaraca prihvata ova-

kvo ponašanje podmaskomda žena

samo izražava svoja osjećanja.

– Oklijevaju da prijave nasilje jer se

osjećaju neprijatno ili se plaše da im

drugi neće povjerovati, ili još gore

ukoliko se umiješa i policija, muška-

rac žrtva često postaje počinilac

nasilja. Stid i bojazan da će biti

obilježeni sprečava žrtve

porodičnog nasilja da to

i prijave, umjesto njih

to često čine sestre ili

majke. Sjećam se pri-

mjera iz prakse gdje

je žena tukla muža

uglavnomu toku

vožnje, dok je on

upravljao automo-

bilom – ispričao je

Aković.

Stereotipjedasamomuškarcizlostavljaju

PODGORICA

-Ona jemla-

da, atraktivna, opsjednuta

skupimautomobilima i la-

godnim životom, što je sas-

vimdovoljnoza ,,ulaznicu“u

društvoopasnihmomaka,

koji će joj pružiti naizgled

lakuzaradu. Zauzvrat, njen

zadatak je ,,samo“da seprib-

ližimeti, osluškuje štoona

priča i ostalimčlanovima

grupeprenosi poruke. To je

bio ,,posao“Podgoričanke,

kojoj sunedavno stavljene

lisice zbog sumnjeda je član

kriminalne grupekoja je,

izmeđuostalog, organizova-

la i brutalnoubistvoMiloša

Šakovića, upodne, naočigled

njegove supruge i brojnih

gostiju lokalau samomcent-

ruglavnoggrada. Uokviru

istrageoovomzločinu

uhapšena je još jednadjevoj-

ka, koja se sumnjiči da je iz-

najmila stanukojemsu se

sastajali članovi kriminalne

grupe.

ZADACI

Tačan broj članova kriminal-

nihgrupakojedjelujuuCrnoj

Gori istražitelji ne znaju, ali

su sigurni dameđunjima ima

i žena.

Dobro obaviješteni izvori iz

bezbjednosnih službi tvrde

da njihove uloge nijesunima-

lo naivne, niti zanemarljive.

One su spremne da ,,oslušku-

ju“ za svoje gazde, da se prib-

liže žrtvi, da kriju oružje,

prodajudrogu...

To potvrđuju i podaci iz

Specijalnog tužilaštva, gdje je

uprotekle tri godine formira-

no osam predmeta protiv 19

žena.

–Utoku2015, 2016. i 2017. go-

dine u osam predmeta protiv

19 žena donijeta je naredba o

sprovođenju istrage i u osam

predmeta podignute su op-

tužnice protiv 11 žena - saop-

šteno nam je iz Specijalnog

tužilaštva.

Kako su naveli, sve optužnice

su potvrđene rješenjima Vi-

šeg suda uPodgorici.

–Radi seokrivičnimdjelima i

to: krivičnom djelu stvaranje

kriminalne organizacije iz čl.

401a Krivičnog zakonika Cr-

neGore,krivičnomdjeluneo-

vlašćena proizvodnja, drža-

nje i stavljanje u promet

opojnih droga iz čl. 300 Kri-

vičnog zakonika Crne Gore,

krivičnom djelu zloupotreba

službenog položaja iz čl. 416

Krivičnog zakonikaCrneGo-

re, krivičnom djelu zloupo-

treba položaja u privrednom

poslovanju iz čl. 272 Krivič-

nog zakonika Crne Gore, kri-

vičnom djelu utaja poreza i

doprinosaizčl.264Krivičnog

zakonika Crne Gore, krivič-

nom djelu pranje novca iz čl.

268Krivičnog zakonika Crne

Gore i krivičnom djelu zlou-

potreba ovlašćenja u privredi

iz čl. 276 Krivičnog zakonika

Crne Gore – naveli su iz Spe-

cijalnog tužilaštva.

MRAČNASTRANA

Da su žene zastupljene u kri-

minalnim radnjama organi-

zovanogkaraktera, potvrđuje

i advokat Lazar Aković. On

navodi da se u posljednjih 15-

20 godina u Crnoj Go -

U protekle tri godine Specijalno tužilaštvo po

Uloge žena u kriminalu nijesu

nimalo naivne, niti zanemarljive.

One su spremne da ,,osluškuju“

za svoje gazde, da se približe

žrtvi, da kriju oružje, prodaju

drogu... Advokat Aković navodi

da ima slučajeva gdje su žene

počinioci najtežih krivičnih

djela kao što je ubistvo, ali da

mnogo češće vrše imovinske i

privredne delikte

ŽENE UKRIMINALU

Od ljubavi

prema

novcudo

ljubavi sa

mafijom

PODGORICA

-Crveni krst

CrneGore8.majaobilježiće

Svjetski dan teorganizacije.

Togadanapočinje iNedjelja

Crvenogkrsta, koja trajedo

15.maja, a tokomkoje ćeop-

štinskeorganizacijeCrve-

nogkrsta širomCrneGore

organizovati brojnedogađa-

je, saopštili su izorganizaci-

je.

Svjetski dan Crvenog krsta/

Crvenog polumjeseca se odr-

žava na dan rođenja osni-

vača Međunarod-

n o g p o k r e t a

Crvenogkrstai

Crvenog po-

lumj eseca

Anrija Di-

nana.

U okv i r u

N e d j e l j e

Crvenog kr-

sta će, kako

navode izorga-

nizacije, širom

Crne Gore biti reali-

zovaneraznolikeaktivnosti,

kakobisegrađanimapribližila

naša humanitarna misija i oni

bili pozvani da se uključe u

njeno ispunjavanje.

- U toku je održavanje akcije

Solidarnost na djelu - priku-

pljanje pomoći u hrani i higi-

jenskimartiklima za socijalno

ugrožene porodice u prodaj-

nim objektima Voli, Laković,

Idea i Domaća trgovina. Do-

djela priznanja Ministarstva

zdravlja najboljima u oblasti

dobrovoljnog davalaštva krvi

u prethodnoj godini, povo-

domDana dobrovoljnih dava-

laca krvi (11. maja), će biti odr-

žana 10. maja, a akcija davanja

krvi 11.maja, kazali sui zCrve-

nog krsta.

Tokom Nedjelje Crvenog kr-

sta širomCrneGore će biti or-

ganizovana predavanja i radi-

onice o Crvenom krstu,

principima, istorijatu, volon-

terizmu, akcije dobrovoljnog

davanja krvi; takmičenja u

pružanju prve pomoći; posje-

te i druženja sa korisnicima

naših programa - starijima,

Romima, azilantima, be-

skućnicima. Tradi-

cionalno, sve

bebe rođene u

Nedjelji Cr-

venogkrsta,

od 8. do 15.

maja, dobi-

će bebi-pa-

ketiće.

- Na ova j

dan proslav-

ljamo snagu

naše globalne

mrežeidoprinosna-

šihzaposlenihioko14mili-

ona volontera širom svijeta

kroz temu „Svuda za svakoga“

i pod-temu ,,Podijeli osmijeh“

- kazali suorganizatori.

Crveni krst Crne Gore će na

Svjetski dan Crvenog krsta, 8.

maj, organizovati Dan otvore-

nihvrata.

- Svi oni koji žele saznati višeo

našoj organizaciji, misiji, pro-

gramima i principima, mogu

nas posjetiti od 19 sati i kroz

druženje sa našim volonteri-

ma informisati se o tome ko-

me i kako pomažemo i kako i

oni mogu dati svoj doprinos -

zaključujuu saopštenju.

R.P.

I Crna Gora sjutra obilježava dan Crvenog krsta

Brojni događaji i

pokloni zabebe

BUDVA

-TrojicaNikšićanauhapšena suzbog sumnjeda su

naparkingunadomakStaroggradabrutalnopretukli i

opljačkali dvojicuhrvatskih studenata.

Uhapšeni suNikšićaniZ.A. (22),Đ. S. (21) iĐ.R. (20), kojiuBud-

vi rade kao sezonski radnici.

Hrvatski studenti su došli u Budvu na Turizmijadu, a sukob sa

Nikšićanima počeo je preksinoć u jednoj diskoteci iz koje su iz-

bačeni, a nastavljen je na parkingu.

Kakosukazali izpolicije, jednomhrvatskomstudentujepolom-

ljen nos, dok je drugi prošao bez težih povreda. Nakon što su ih

pretukli, Nikšićani su imnaredili da izvade sve izdžepova, uzeli

su imnovac i ručni sat, a potompobjegli.

Studenti susveprijavilipoliciji,koja ihje identifikovala iuhapsi-

la.

Osumnjičenima se na teret stavljaju krivična djela nanošenje

teških tjelesnih povreda, učestvovanje u tuči, nasilničko

ponašanje i teška krađa na drzak način. Oni će biti privedeni

tužiocuuKotoruna saslušanje.

A.G.

Pretukli ih

paopljačkali?

Trojica Nikšićana osumnjičena za

napad na dvojicu studenata iz Hrvatske

Budva

Lazar

Aković

ILUSTRACIJA