Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ponedjeljak, 7. maj 2018.

Ekonomija

primjenu evropskih standar-

da u procjeni vrijednosti

nekretnina EVS (u nedostat-

ku nacionalnih) - objašnjava

predsjednica Instituta.

U EU je, poučeni negativnim

i s ku s t v ima i z pe r i od a

globalne finansijske krize ko-

ja je kulminirala krajem

prošle decenije, donesen set

direktivazaosiguranjedjelot-

vornog i stabilnog finansijsk-

og tržišta – Direktiva o hipo-

tekarnimkreditimaidirektive

o upravnicima alternativnim

finansijskimfondovima ..

Radović, međutim, dodaje da

je, kao i sveostale, i vrijednost

nekretnina vremenski i tržiš-

no zavisna varijabla.

– Vremenski zbog nemi-

novnih depresijacija usljed

starosne i funkcionalne

zastarjelosti, a tržišno zbog

p r omj ena u odno s ima

ponude i tražnje izazvane

raznim ekonomskim i dru-

gim uticajima. Procjena

nekretnina (kolaterala) za

potrebe osiguranja hipo-

tekarnih kredita iskazuje

njenu vrijednost u momentu

uzimanja kredita koji su, po

pravilu, dugoročni i samim

tim podložni uticajima. No,

kako se otplatom smanjuje

obaveza koja je, pored osta-

log, osigurana i kolateralom,

većina banaka doskora nije

imala praksu da tokom tra-

janja kredita zahtijevaju re-

procjenu pratećeg kolaterala

ukoliko je dužnik redovno

izmirivaoobaveze–ističeRa-

dović.

TURBULENCIJE

Ona podsjeća i na posljedice

tržišnih turbulencija koje su se

desile u posljednjih deset-pet-

naest godina.

„Bum nekretnina“ u Crnoj

Gori, koji je pratila velika

aktivnost banaka, kao i

finansijska kriza koja je potom

uslijedila, kaže Radović,

vremenomsudoveledotogada

visinapozamljenihfinansijskih

sredstava bude veća od

vrijednosti nekretnina - kolat-

erala.

– Vrijednost nekretnina u

međuvremenu je značajno

opala.Poredtoga,nepostojanje

potrebne regulative u oblasti

procjenjivanja vrijednosti

nekretninaivalidnebazepoda-

taka o realizovanim transakci-

jama, kao i slabo razvijena

procjenjivačka profesija u

CrnojGori,dodatnosunegativ-

no uticali na ovo stanje stvari –

objašnjavaona.

Mira POPOVIĆ MILOVIĆ

ostori, jahte, livade

na

ijardi

Ekonomski analitičar i bivši

direktor Univerzal kapital

banke Predrag Drecun kaže

da je u bankama založena

velika vrijednost imovine, ali

i dodaje da iskustvo fakto-

ring kompanija pokazuje da

procjene ne znače mnogo.

– Iskustvo faktoring kom-

panija – u koje su izmje-

šteni loši krediti, odnosno

kolaterali založeni za njih,

pokazuje da su određene

nekretnine bile precijenjene.

Ali, nije poenta u brojci jer

ona ne može biti reper za

ozbiljnu analizu. Treba dati,

ako nekomože, koe icijent

održivosti kolaterala. Istina,

to je malo teže jer bi zahtije-

valo da se ide sa konzerva-

tivnimpristupom, odnosno

niskomprocjenom kolatera-

la – kaže Drecun.

On podsjeća da se nekret-

nine vrednuju različito za

različite potrebe.

– Suština je u politici banke

prilikomuzimanja kolatera-

la. Ako je kolateral od proci-

jenjenih 120.000 eura uzet

za kredit od 100.000 eura

onda ga je teško prodati

preko 60.000 eura. Ali ako

je uzet kolateral procijenjen

na 300.000, onda ga je lako

prodati za 100.000 ako kli-

jent prestane da vraća kredit

– objašnjava Drecun.

On smatra da u ovomdijelu

dolazi do veoma izraženog

društvenog kon likta, zato

što oni koji traže kredite ne

žele da daju velike kolate-

rale, a banke hoće što veći

koe icijent – razliku između

odobrenog kredita i založe-

ne nekretnine.

– Taj kon likt nije dobro rije-

šen jer je zarobljena velika

imovina. Banke na taj način

uljenjuju privredu i čuvaju

same sebe. Ovaj kon likt

tržište samo ne može da

riješi. Može jedino uz pomoć

države, odnosno inten-

zivno praćenje

stanja i adap-

taciju propisa

i mjera Centralne banke u

dijelu koji reguliše procjenu

nekretnina i kolaterala kao

rezervacije po osnovu njih,

međunarodnih standarda

kojih se moramo pridrža-

vati… Ali, mi možemo našu

regulativu urediti onako

kako nama odgovara – kaže

ovaj ekonomski analitičar.

Pošto su skoro sve banke

u sistemima velikih stranih

banaka, standardi koje

,,majke“ primjenjuju druga-

čiji su od domaćeg zakono-

davstva.

– U situaciji smo zato da

banke moraju da primjenju-

ju standard zemlje iz koje

dolazi ,,majka“. Sužen je zato

i manevar Centralnoj banci

jer ako u propisima napra-

vite veliku razliku između

domaćeg i međunarodnog

zakonodavstva, onda će

svaki revizorski izvještaj

morati to da identi ikuje. To

bi stvaralo sliku da nešto nije

u redu – objašnjava Drecun.

Zbog svega, dodaje on,

kažemda tržište ne može

samo da riješi kon likt i da

mora pamet da se uključi.

– Propisima treba da se

pospješi što brže oslobađa-

nje nekretnina, odnosno brži

obrt kapitala – kaže Drecun.

Drecun:Bankaričuvajusebe

Banke sudužne da

prihvataju samo

procjene licenciranih

procjenjivača,

odnosno onih koje

suodredile svojim

listama eksternih

procjenjivača

PODGORICA

-Ministarstvoekonomijepotpisalo jeugovo-

reo izvođenjuradovanaprimjenimjera energetske efika-

snosti u tri obrazovneustanoveuvrijednosti od2,8miliona

eura, a izvođenje radovapočeće sredinomovogmjeseca sa

rokomzavršetkaodpetmjeseci, saopšteno je izovog reso-

ra.

Obrazovne ustanove koje su obuhvaćene ovim ugovorom su:

Gimnazija „Slobodan Škerović“, Resursni centar „1. jun“ i Re-

sursni centar za djecu imlade „Podgorica“.

- Izvođenje radova u navedenim obrazovnim ustanovama se

realizujeuokvirudruge faze „Programaenergetskeefikasnosti

u javnim zgradama“, po osnovu ugovora o kreditu i finansij-

skomdoprinosu, koji supotpisani izmeđuMinistarstvafinansi-

ja i KfWbanke, kao i po osnovu posebnog ugovora, potpisanog

izmeđuMinistarstva ekonomije i KfWbanke, u vrijednosti od

22,093miliona eura - kazali su izMinistarstva.

Drugom fazomprograma je obuhvaćena primjenamjera ener-

getske efikasnosti u odabranim obrazovnimustanovama, koje

su u nadležnosti Ministarstva prosvjete, zatim administrativ-

nim objektima koji su u nadležnosti Uprave za imovinu, kao i

odabranimobjektimaunadležnostiMinistarstva rada i socijal-

nog staranja.

Do sada je, kakopodsjećaju, uokvirudruge fazeprograma izvr-

šena primjena mjera energetske efikasnosti u sedam obrazov-

nih ustanova u Podgorici, Danilovgradu, Cetinju i Ulcinju u

vrijednosti od 5,6miliona eura.

Osimtoga, u toku je tender za izbor izvođača radovanaprimje-

ni mjera energetske efikasnosti u Zavodu „Komanski most“ u

Podgorici,OŠ„AleksaBećoĐilas“iSMŠ„VuksanĐukić“uMoj-

kovcu.

- Prva faza „Programa energetske efikasnosti u javnimzgrada-

ma“jerealizovanauperioduodjanuara2012.godinedodecem-

bra 2015. godine i uokvirunje je izvršena primjenamjera ener-

getske efikasnosti u 20 osnovih i srednjih škola i jednom

studentskom domu. Ukupna vrijednost izvedenih radova je

iznosila 13,2miliona eura - zaključujuuMinistarstvu.

R.P.

PODGORICA

-Uokviru

kampanje ,,Budi odgovoran“

prošle sedmice evidentirano

jeosamprimjedbi naosnovu

kojih su izrečenadvijenov-

čanekazne, od300 i 200eu-

ra.

Inspektori su sa 300 eura ka-

znili restoran ,,Romansa“ u

Podgorici zbog neizdavanja

fiskalnih računa, a sa 200 eura

lokal u podgoričkom naselju

Zagorič. Prilikom kontrole

utvrđeno je da objekat radi

bez odobrenja, zbog čega je i

zatvoren.

Nepravilnosti nijesu utvrđene

prilikom kontrole podgorič-

kog ,,Vezuva“, kafane na auto-

buskoj stanici u Kotoru, nik-

šićke radnje ,,Dugme“, kafića

,,Kvatro“ u Beranama i brze

hrane ,,Mark“ uPodgorici.

Od osam prijava, koje su evi-

dentirane odponedjeljka, jed-

nanijedobilaodgovor, aodno-

sila se na stvaranje nelegalne

deponije na Obzovici, pored

Cetinja.

Kampanju ,,Budi odgovoran“

krajemdecembra2013.godine

pokrenuli su Ministarstvo fi-

nansija i Kancelarija Progra-

ma Ujedinjenih nacija za ra-

zvoj (UNDP) u Crnoj Gori s

ciljem da doprinese jačanju

svijesti javnosti i većemuklju-

čivanju građana u borbu pro-

tiv sive ekonomije.

Projekat omogućava građani-

ma da jednostavno i brzo uka-

žu na nepravilnosti, poput ne-

izdavanja fiskalnih računa,

rada na crno ili kršenja potro-

šačkih prava i pomognu nad-

ležnim institucijama da se što

uspješnije izbore sa sivom

ekonomijom.

Građanima su ostavljene na

raspolaganje tri opcije da pri-

jave uočene nepravilnosti, pu-

tem mobilne aplikacije Budi

odgovoran, web sajta www.

budiodgovoran.me

i kol cen-

tara Poreske uprave na broj

19707 ili Uprave za inspekcij-

ske poslove 080555 555.

R.P.

Ministarstvo ekonomije primjenjuje

mjere energetske e kasnosti

Rekonstrukcija tri

obrazovneustanove

uvrijednosti od

2,8milionaeura

Za restoranekazna

300 i 200eurazbog

neizdavanja računa

Kampanja „Budi odgovoran“ nastavljena

u crnogorskimopštinama