Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ponedjeljak, 7. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Stanovi,

zgrade, poslovniprostori,

jahte, livade…založeni za

kredite ipotraživanjau

bankamauCrnojGori vri-

jede2,578milijardi eura, sa-

opšteno jePobjedi izCen-

tralnebankeuzpojašnjenje

dasutopodaci koje imdo-

stavljajubankari.

Ukupni krediti,međukojima

sui oni obezbijeđeninekret-

ninama, nakrajumarta

tekućegodinevrijede2,75

milijardi eura.

NEPOKRETNOSTI

Ne zna se koliko je samo stano-

va založeno za ove kredite, ali

podaci CBCG pokazuju da su

više od polovine stambene

nepokretnosti.

-Centralnabankaneraspolaže

podacima o broju stanova, od-

nosnokućazaloženihzakredi-

te i potraživanja, već samo nji-

h o v om p r o c i j e n j e n om

vrijednošću. Na kraju 2017.

procijenjena vrijednost stam-

benih nepokretnosti koje su

založenezakrediteipotraživa-

nja iznosi 1,419 milijardi eura.

Naosnovupodatakadostavlje-

nihodbanaka,od2,578milijar-

dieuraprocijenjenihnekretni-

na na stambene nepokretnosti

odnosi se 55,06 odsto, a na po-

slovne preostalih 44,94 odsto -

objasnilisuizCentralnebanke.

Napitanjekolikosurealnepro-

cjene nepokretnosti založenih

zakredite,izCBCGsukazalida

kontrole pokazuju da u najve-

ćembrojuslučajeva jesu.

–Bankesupozakonudužneda

prihvataju samo procjene li-

cenciranih procjenjivača, od-

nosno onih koje su odredile

svojim listama eksternih pro-

cjenjivača. U većini banaka su

zaposleni procjenjivači koji

kontrolišu sve dospjele procje-

ne, odnosno realan prikaz vri-

jednosti nepokretnosti koje su

date kao kolaterali. Na osnovu

neposrednih kontrola utvrđe-

no jeda suprocjenevrijednosti

nepokretnosti,unajvećembro-

ju slučajeva, realne – pojašnja-

vaju izCentralnebanke.

Iz ovog regulatora podsjećaju

da „živost“ tržišta nekretnina,

koja je posebno izražena za

pojedine lokalitete, nalaže po-

trebu izrade novih procjena sa

protokomvremena.

– Ukoliko su u pitanju proble-

matični (nekvalitetni) plasma-

ni, banke minimum jednom

godišnje vrše procjenu vrijed-

nosti kolaterala – objašnjavaju

izCBCG.

Propisi koji definišu procjenu

vrijednosti nekretnina su

usklađeni sa međunarodnom

regulativom.

– To znači da sve promjene u

međunarodnoj regulativi im-

plicirajuipromjeneuregulativi

koju propisuje Centralna ban-

kaCrneGore– ističuoni.

REALNO

Mr Sanja Radović, predsjed-

nica Instituta ovlašćenih

procjenjivača i priznati ev-

ropski procjenjivač, zaPobje-

du kaže da smatra da podatak

CBCGo vrijednosti nekretni-

na oslikava realno stanje st-

vari uovomtrenutku.

–Kakomi procjenjivači obič-

nokažemo:2,6milijardipred-

stavlja indikaciju tržišne vri-

jednostizaloženihnekretnina

koje se nalaze u obliku kolat-

eralakodbanakauCrnojGori

na dannjihovog izvještavanja

–pojašnjavaRadović.

Ona podsjeća da je CBCG

prošle godine uvela obavezu

hipotekarnim bankama da

jednomgodišnje vrše reproc-

jenukolaterala.

– Na taj način banke od sada

mogu da imaju realan uvid u

aktuelne tržišne vrijednosti

nekretnina koje služe kao

pokrićezaizdatehipotekarne

kredite. Kvalitet i pouzdanost

ovih (re)procjena je dodatno

povećanakroz intenziviranje

procesa harmoni zac i j e

crnogorske procjenjivačke

prakse sa praksomEUuposl-

jednjih par godina, koja se

vrši kroz kontinuiranuobuku

procjenjivača i svemasovniju

POKRIĆA ZAKREDITE:

U bankama stanovi, zgrade, poslovni p

Založena imov

vrijedna2,6mi

Procijenjena vrijednost stambenih

nekretnina založenih za kredite iznosi

1,419milijardi eura. Na stambene

nepokretnosti odnosi se 55,06 odsto, a na

poslovne 44,94 odsto ukupnih kolaterala

- pokazuju podaci Centralne banke

Na kraju godine

Iznos ukupnih kredita u eurima

2006.

1.08 milijardi

2007.

2,49 milijardi

2008.

2,95 milijardi

2009.

2,64 milijardi

2010.

2,52 milijardi

2011.

2,36 milijardi

2012.

2,34 milijarde

2013.

2,41 milijardi

2014.

2,37 milijardi

2015.

2,38 milijardi

2016.

2,41 milijarde

2017.

2,70 milijardi

2018. u martu

2,75 milijardi eura

PODGORICA

- Pred-

stavniciMinistarstvapo-

ljoprivrede i ruralnog ra-

zvojapočećedanas info

kampanjupocrnogor-

skimopštinama, kakobi

zainteresovanimproi-

zvođačimapojasnili uslo-

ve, kriterijume imoguć-

nosti zapodršku

investicijamakroz

IPARDjavni pozivnami-

jenjenprerađivačkom

sektoru.

Kako jesaopšteno izMinis-

tarstva poljoprivrede i ru-

ralnog razvoja, prve prez-

entacije biće održane u

Danilovgradu i Nikšiću, u

poned j e l j ak 7. ma j a .

Privrednici, kooperative i

zainteresovane strane sa

područja ove dvije opštine

bićeuprilicidasedetaljnije

upoznajusamogućnostima

i načinom ostvarivanja po-

drške kroz objavljeni javni

pozivzadodjelupodrškeza

investicije u preradu i mar-

keting poljoprivrednih i ri-

bljih proizvoda, kroz IP-

ARDprogram.KrozIPARD

poziv, koji seodnosi napre-

radu, a koji je objavljen 13.

aprila, zainteresovani mo-

gu konkurisati sa projekti-

ma čiji prihvatljivi troškovi

i znos e od 40.000 do

1.500.000 eura, dok podrš-

ka iznosi do 50% prihvatl-

jivih troškova.

- Dodatna sredstva po-

drške od 10% mogu se

dodijeliti za dio prihvatl-

jivih/odobrenih troškova

koji se odnosi na upravl-

janje otpadom, nusproiz-

vodima, prečišćavanjem

otpadnih voda i iskorišća-

vanjemotpada. Podrška se

dobijanakonštoserealizu-

je cjelokupna investicija.

Predmet investicije može

biti izgradnja, rekonstruk-

cija ili opremanje objekata

zaprijemi preradu, nabav-

ka opreme, mehanizacije,

uređenje infrastrukture na

proizvodnoj jedinici, in-

vesticije u izgradnju, re-

konstrukciju ili opremanje

postrojenjazaproizvodnju

energije iz obnovljivih iz-

vora, uvođenje sistema

bezbjednosti hrane i upra-

vljanje kvalitetom proiz-

voda - navode iz Minis-

tarstva.

R.P.

Predstavnici Ministarstva danas počinju

info kampanju po crnogorskimopštinama

Prezentacija IPARD-a

Danilovgradu iNikšiću

SanjaRadović

Danilovgrad

I jahtekaohipoteka