Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Ponedjeljak, 7. maj 2018.

Odluka Odbora Bošnjačke stranke u Plavu

Potpredsjednik Savjetamladih vladajuće

partije AdnanHadžić odgovorio Šaboviću

Šahmanović

isključen izBS

DPSostaje temelj

države, SDPpred

novimraspadom

PODGORICA

Predsjednik

opštinePlavOrhanŠahma-

nović isključen je iz svih

stranačkihorganaBošnjač-

ke stranke, saopšteno jePo-

bjedi izBS.

Odluka o isključenju Šahma-

novića i njegovih bliskih sa-

radnika donijeta je nakon što

je u opštini Plav izašao sa svo-

jom zasebnom listom, uz

obrazloženje ,,da gaBSvišene

zanima“.

- Opštinski odbor Bošnjačke

stranke u Plavu je na sjednici,

održanoj u subotu, donio od-

lukuda seOrhanŠahmanović,

Ervin Tošić, Dževad Krcić i

Ragip Musić isključe iz član-

stva i izsvihstranačkihorgana

BS-navodi seusaopštenjuBS.

Navodisedajejavnostipozna-

to da su oni već duži vremen-

ski period djelovali neusagla-

šeno sa zvaničnom politikom

koju sprovodi partija.

- Funkcionisali su individual-

noibezkonsultacijasazvanič-

nim organima BS. Opštinski

odbor je zaključio da je dava-

njempodrške i pojavljivanjem

na drugoj odborničkoj listi za

predstojeće lokalne izbore,

koji će seodržati 27.maja, gru-

bo prekršen Statut Bošnjačke

stranke, te da je takvo politič-

ko djelovanje u suprotnosti sa

politikomBS-a–zaključenoje

u saopštenju.

Šahmanović je u posljednje

dvije godine u javnosti zastu-

pao drugačije stavove od Boš-

njačke stranke. Najprije se za-

ložio da ta stranka napravi

postizbornu koaliciju sa opozi-

cijom. To je uključivalo i blisku

saradnju sa Demokratskim

frontom sa čijim funkcioneri-

ma je išao u službenu posjetu

Čečeniji mimo znanja svog

stranačkog vrha. Na predsjed-

ničkim izborima je, iako je BS

podržala kandidaturu Mila

Đukanovića, dao svoju podrš-

kukandidatuHazbiji Kalaču.

PodrškaŠahmanovića ipakni-

je pomogla Kalaču koji je

osvojio2.677glasova ili 0,8od-

stoznatnomanjeodbrojapot-

pisa koje je prikupio za kandi-

daturu.

N. Z.

PODGORICA

DžavidŠa-

bovićkao ,,probni balon“

SDP-a seoglašava svaki put

kad jepartijakojoj pripada

prednovimraspadomi no-

vimsunovratomispodcen-

zusa, kazao jeAdnanHad-

žić, potpredsjednikSavjeta

mladihDemokratskepartije

socijalistaCrneGorenakon

što jeŠabovićocijenioda je

,,sukob izmeđuMilaĐuka-

novića iDuškaMarkovića

šansa zaopoziciju“.

- Dok su Šabović i Krivokapić

rasparčavaliSDP,upornosugo-

vorili o nekakvim ,,podjelama u

DPS“, ne bi li time prikrili sop-

stvene političke neuspjehe. Za

svetovrijemeDPSostajeposto-

jani politički temelj današnje

CrneGore, aSDPsenalazi pred

novim raspadom, sada na liniji

Krivokapić – Vuksanović – ka-

zao jeHadžić.

On smatrada je to temakojom

bi Šabović mogao da se poza-

bavi da bi spasio ono što je

ostalo odSDP-a.

–Mada jenjegovooglašavanje

siguran znak da će javnost

uskoro svjedočiti razlazu u toj

partiji. Zato su prikrivali ime

SDP-a u predsjedničkoj kam-

panji Draginje Vuksanović,

zatogaprikrivajuisadatokom

kampanjezalokalneizborejer

znaju koliki i kakav ,,ugled“

uživaju kod građana – zaklju-

čuje potpredsjednik Savjeta

mladihDPS.

R. P.

Predizborni skup koalicije Demokrate – Ura u Podgorici

Bečić: Pobijediće ljudi koji imajuviziju

PODGORICA

Na izborima

27. maja pobijediće ljudi koji

volePodgoricu, koji imajuvizi-

ju i program za njen razvoj i

koji su spremni da se stave sa-

mo i jedino u službu dobrobiti

njenih građana, poručeno je iz

koalicije „Podgorica za 21. vi-

jek“.

LiderDemokrataAleksaBečić

je, na predizbornom skupu u

podgoričkom naselju Konik,

poručio da od 27. maja ,,nema

više sluga, kurira i poslušnika

centaramoći“.

-Većdolazenovi ljudi, nasmi-

jana lica čija srca kucaju za

Podgoricu i zaCrnuGoru, lju-

di za 21. vijek, moderni oslo-

bodiociPodgoriceiCrneGore

- kazao jeBečić.

On je istakao da su ,,ljudi za 21.

vijek“ okrenuti budućnosti, a

da prošlost ostavljajuprošlosti.

Bečićjekazaodajenjegovage-

neracija rođena u ratu, djetinj-

stvo je, kako jenaveo, provelau

sankcijama, školske dane u

bombardovanju, a studentske

umržnji i podjelama.

R. P.

Predsjednik Atlantskog

saveza Crne Gore Savo

Kentera o predstojećem

2BS forumu u Budvi

Jednaod tema

biće i povratak

SADnaBalkan

PODGORICA

Činjenica je

da Amerika na ovomprostoru

nijebilaprisutnaudužemvre-

menskom periodu, kao i to da

su ne samo SjedinjeneDržave,

nego i Evropa, smatrali da je

Zapadni Balkan završena pri-

ča i da ovdje više nemože doći

do problema, da je to nešto što

je„adakta“.Ipak,svjedocismo

da su i jedni i drugi shvatili da

to nije slučaj, te da je u pitanju

vrlo nestabilno područje na

koje treba obratiti punu pa-

žnju. I u tom kontekstu sagle-

daće se i povratak SAD-a u re-

gion, kazao je predsjednik

Atlantskog saveza Crne Gore

SavoKenterauoči2BSforuma,

koji će biti održan od 21. do 23.

maja uBudvi.

POBJEDA:

Ko će od visokih

zvaničnika i priznatih struč-

njaka iz oblasti bezbjednosti

govoriti naForumu?

KENTERA:

Kao i svake godi-

ne okupiće visoke zvaničnike

iz regiona, Evrope, SAD-a,

NATO-a. Osmi 2BS biće do-

maćin predsjednicima, nekim

od premijera, ministara od-

brane i vanjskih poslova ze-

malja regiona, ali i iz drugih

državaEvrope.

U radu skupa učestvovaće

i participirati i značajan broj

predstavnika akademske za-

jednice, stručnjaka iz oblasti

POBJEDA:

Najavljeni su i specijalni paneli...

KENTERA:

Kao najveću novinu ovogodišnjeg 2BS foru-

ma najavljujempanel sa specijalnimgostima na temu koju

niko na ovimprostorima nije pokrenuo – kako se religija

uklapa, odnosno da li ima veze sa bezbjednosnim i pitanjima

terorizma. To je, mimo imena onih koji će biti specijalni pane-

listi, nešto što u ovom trenutkumogu i želimda podijelim sa

vama. Ostaje da sačekamo početak Foruma, pa će biti i dodat-

nih detalja.

Specijalnigostizatemeo

uticajureligijenaterorizam

međunarodnih odnosa, be-

zbjednosne politike, nevladi-

nog sektora i medija. Takođe,

već sad mogu saopštiti da je

izuzetnointeresovanjezapra-

ćenjeForuma.Doovogtrenut-

ka imamo preko 40 akredito-

vanih medijskih kuća, među

kojimasufrancuskiFigaro,Ti-

me, DojčeVele...

POBJEDA:

S obzirom na to

da je ovo prvi forum koji se

održava nakon što je Crna

Gora postala punopravna

članica NATO-a, da li će nje-

gov koncept biti drugačiji od

prethodnih?

KENTERA:

Naravno. Kao i do

sada, imamo dosta novina na-

stalih iz naše potrebe stalnog

unapređenja Foruma. Svaka-

ko da će, ove godine, u fokusu

biti Zapadni Balkan, koji se,

kao interesna sfera, vraća kao

interesna spoljnopolitička te-

ma mnogih zemalja. Tu prije

svega mislim na interese Za-

pada, sa jedne, i Rusije sa dru-

ge strane. Čiji će interesi pre-

vagnuti ovdje, na koji će se

način odvijati situacija po pi-

tanju ulaska Makedonije u

NATO, zatimBiH, štaćebiti sa

Srbijom, kakva je stabilnost i

budućnost regiona i od čega

ona zavisi, neke su od tema o

kojima će se govoriti na Foru-

mu i panelima.

Ne manje bitna, i u kontekstu

navedenog, biće i aktuelna

globalna tematika vezana za

dezinformisanje, upotrebu i

zloupotrebumedija i društve-

nih mreža. Kad ovo kažem,

mislim na uticaj koji Rusija

ima ne samo na Zapadni Bal-

kan, nego i mnogo šire, u za-

padnim demokratijama. Šire-

njeiplasiranjedezinformacija,

stvaranje izokrenute slike re-

alnosti i istine, planirani su i

interesno važni potezi Rusije.

POBJEDA:

Koje će teme još

biti u fokusu?

KENTERA:

Među interesan-

tnimje i temaospoljnoj politi-

ci predsjednika SAD Donal-

da Trampa. Ili, bolje rečeno, o

nepredvidljivosti njegove

spoljne politike i tome koliko

onautičena određenadešava-

njausvijetu, tepovratakSADi

njenih interesa na Zapadni

Balkan.

Činjenica je da Amerika na

ovomprostoru nije bila prisut-

na u dužem vremenskomperi-

odu, kao i to da su ne samo Sje-

dinjene Države, nego i Evropa,

smatrali da je Zapadni Balkan

završenapričaidaovdjevišene

možedoćidoproblema,dajeto

neštoštoje„adakta“.Ipak,svje-

doci smo da su i jedni i dru-

gi shvatili da tonije slučaj, te da

je u pitanju vrlo nestabilno po-

dručjenakojetrebaobratitipu-

nu pažnju. I u tom kontekstu

sagledaćeseipovratakSAD-au

region.

J. ĐURIŠIĆ

Svakako da će u fokusu biti Zapadni

Balkan, koji se vraća kao interesna

spoljnopolitička temamnogih

zemalja. Tu, prije svega, mislimna

interese Zapada sa jedne i Rusije sa

druge strane

AleksaBečić

OrhanŠahmanović

SavoKentera