Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Ponedjeljak, 7. maj 2018.

Politika

PODGORICA

–Poboljšanje

odnosaCrneGore iRusije

nećesedogoditi ,,prekono-

ći“.MalaCrnaGora i velika

Rusijanemajuistu ,,težinu“ i

odnosdvijezemljezavisi od

zvaničneMoskve–saglasni

suanalitičarDušanJanjić i

MomčiloRadulovićizEvrop-

skogpokretauCrnojGori.

Janjić za Pobjedu poručuje da

će se Rusija polako povlačiti iz

neposrednog miješanja u un-

utrašnjestvariCrneGore,aline

treba imati iluziju da će brzo

doći do poboljšanja odnosa

dvijezemlje.

– Taj se odnos suštinski neće

promijeniti dok se ne postigne

širi dogovor između SAD i EU

saRusijomda ovaj dioBalkana

prepusteEUiNATO-u–kazao

jeJanjić.

OTOPLJAVANJE

Nagovještaj da bi odnosi Crne

Gore i Rusijemogli postepeno

da se ,,otopljavaju“ dao je ne-

davno novoizabrani crnogor-

ski predsjednik i lider DPS-a

Milo Đukanović, koji je kazao

da namjerava tokom predsto-

jećeg mandata da brine o po-

boljšanju odnosa svoje zemlje

saRusijom.

– Crnogorsko-ruski odnosi

definisani su vjekovnom

tradicijom prijateljstva. Tako

da zajedno treba da se trudimo

da se tako i nastavi, a ja ću kao

predsjednikpokušatidadopri-

nesem tome – rekao j e

ĐukanovićzaRIANovosti.

On je kazao da su posljednjih

godina nepotrebno

pogoršani odnosi

dvije države i

damu ježaozbog toga.

– Samo zato što je Crna Gora

nakon obnove nezavisnosti,

čemu je i rukovodstvo Rusije

dalo veliki doprinos, vođena

svojim interesima napravila

strateški izbor za članstvo u

NATO i EU. To suodprvog da-

na znali i u Moskvi – rekao je

Đukanović.

Crnogorski šef diplomatije

Srđan Darmanović je, takođe,

nedavno poručio da treba po-

boljšati odnose Podgorice i

Moskve.Onjekazaodasuzato

potrebni napori obje strane i

iskazaonadudaće,,vremenom

doći do uzajamnih napora“ u

tompravcu.Uprilogtomedabi

odnosi dvije države mogli biti

popravljeni, ide i čestitka

predsjednika Rusije Vladimira

Putina Đukanoviću nakon što

je izabranza šefadržave.

– Smatram da bi razvoj rus-

ko-crnogorskihodnosauduhu

tradicionalnogprijateljstvabio

u skladu sa interesima naroda

obje zemlje – naveo je Putin u

čestitki.

Janjić, međutim, smatra da

,,neće tako brzo“ doći do nor-

malizacije političkih odnosa

zvaničneMoskve i Podgorice.

– Sve zavisi od Moskve jer

odnos je takavdaCrnaGora

i Rusija nemaju istu ,,težinu“.

Sve dok Rusija bude igrala na

podizanju tenzija na Zapad-

nomBalkanu, a za to imala do-

brog saveznika u Srbiji, Crna

Gora će biti kolaterala – rekao

jeJanjić.

Prema njegovim riječima,

CrnaGora nije ,,ni sankcijama,

nisvojimponašanjemposebno

pogodilaintereseRusije“,alije,

kako je kazao Janjić, pokazala

da ,,jedna mala država može

donositi samostalno odluke, i

to one koje su za Moskvu na-

jneprihvatljivije, kao što je

ulazakuNATO“.

– Crna Gora kao članica NA-

TO-a nije tako lako meta. Po

meni, Rusija će se polako

povlačiti iz neposrednog mi-

ješanja u unutrašnje stvari

Crne Gore, pokušavati da

izgradi, ali ne do kraja odnose

sazvaničnomPodgoricomiko-

ristiti tu smanjenu tenziju za

eventualno dalju eskalaciju

nestabilnosti, odKosova preko

Sandžaka ko j i s e

djelimičnotičesane-

koliko opština i Crne

Gore,premaRepublici

Srpskoj – dodao je Jan-

jić.

Verbalni sukobi

političara Beo-

grada i Zagreba, kazao je Jan-

jić, dokaz su da je naša tenzija

regionalna, da se želi Zagreb

staviti podmonitoring Brisela,

odnosno da mu se smanji sa-

mostalni prostor da ne bi

mogaodamijenjapolitikukoju

trenutno Dragan Čavić ima

premaBiH.

– To je ključna tenzija koja će

biti buduća važna tačka za

Rusiju –BiH i podrškaRepub-

lici Srpskoj –dodao jeJanjić.

Momčilo Radulović kaže za

Pobjedu da je ,,u odnosumale

Crne Gore i velike Rusije ipak

na Rusiji da napravi prve

značajne korake na normal-

izaciji odnosadvijezemlje“.

– Crna Gora nije ni u jednom

trenutku dala povod, niti je

imalabilokakvuaktivnostkoja

je išlaka rušenju tihodnosa. Sa

svim spoljnopolitičkim pri-

oritetima Crne Gore Rusija je

bila odavno upoznata – kazao

je Radulović, ističući da je

,,teško očekivati da Rusija

promijeni svoje dosadašnje

stavove i ponašanje“.

MANJE TENZIJA

Prema njegovim riječima, po-

boljšanje odnosa Crne Gore i

Rusije doprinijelo bi sman-

jivanju tenzija.

–ČestitkaPutinaĐukanovićui

dobar prijem te čestitke bili su

nagovještaj nekih

novihinicijativakapoboljšanju

tih odnosa. Međutim, ne treba

gubiti izvidada suodnosi dvije

zemljebiliveomazategnutiida

stepenuticajaRusijenesamou

CrnojGori,većičitavomregio-

nu, raste intenzivno već godi-

nama. Taj uticaj ima prilično

negativnukonotacijunastabil-

nost unutrašnjih

političkih prilika

kako u regionu,

tako i u Crnoj

Gori – kazao je

Radulović.

On je istakao da bi, ukoliko

Rusija narednih mjeseci, pa i

god i na , bude naprav i l a

određene korake koji bi vodili

ka stabilizaciji političkih pri-

lika uCrnoj Gori, tomoglo biti

shvaćenokaoputkapoboljšan-

ju odnosa na bilateralnompla-

nu.

– Ukoliko, međutim, Rusija

bude nastavila da intenzivno

podržava one političke snage

koje utiču na destabilizaciju

Crne Gore, teško možemo

očekivati da će do takvog po-

boljšanja doći u narednom

periodu–dodao jeRadulović.

I. KOPRIVICA

PODGORICA

-Deklaracija

Građanskogsavezazapromje-

neotvorena jezasvedobrona-

mjernepolitičkesubjekteko-

jima jecrnogorskadržavnost

neupitna i koji suprotivDe-

mokratskepartijesocijalista,

poručila jeposlanicaSocijal-

demokratskepartijeDraginja

Vuksanović.

Građanski savez za promjene,

koji čine SDP i Demos, prezen-

tovao je u petak Deklaraciju o

promjenama koja, kako je saop-

šteno, predstavlja osnovni pro-

gramski dokument na kojemće

se bazirati kampanja tog saveza

na izborimauPodgorici.

Vuksanović je agencijiMina ka-

zala da je ključna poruka

Deklaracije koju su ponudili

ujedinjavanje svih građanskih,

progresivnih snaga u cilju ost-

varivanja promjena u Crnoj

Gori.

-Većinagrađanadanas,uključu-

jući i one koji glasaju za vlada-

juću partiju, veoma dobro ra-

zumije i prihvata činjenicu da

mora doći dopolitičkihpromje-

na. Jednostavno, konzervirano

stanjekojeDPSdržinepromjen-

ljivimviše nije održivo - smatra

Vuksanović.

Prema njenim riječima, već du-

govremenarazvojCrneGorene

karakterišu dinamične prom-

jene, već ih vladajuća oligarhija

simulirauciljusamoodržanjana

vlasti.

- Ovu sliku, koja je jasna svim

građanskiorijentisanimljudima

u Crnoj Gori, Deklaracija jed-

nostavnoprepoznaje i jasno sta-

je na stranu građana, a protiv

otuđene partijske elite - istakla

jeVuksanović.

R.P.

PODGORICA

-Ministarstvo

unutrašnjihposlova(MUP)

uspostavilo je, uočipredsto-

jećihlokalnihizbora, kol cen-

tarsa jedinstvenimbrojem

19820, koji jebesplatanido-

stupanzasvekorisnikemo-

bilne i fiksnetelefonijeuCr-

nojGori.

- Pozivanjem tog broja i saop-

štavanjem ličnih podataka

(ime i prezime, datumrođenja

i ime roditelja) ili jedinstvenog

matičnogbroja, građaninćeod

operatera dobiti informaciju o

tome da li je upisan u birački

spisak i na kojem biračkom

mjestu glasa - saopšteno je iz

MUP-a.

-Kol centarMUP-aradićesva-

kog dana, počev od sjutra, u

terminuodsedamdo19sati,au

nedjelju20.i27.majaodsedam

do 20 sati - kaže se u saopšten-

ju.

IzMUP-asukazalidaćefilijale

za građanska stanja i lične is-

prave na dan održavanja izbo-

ra, odnosno 20. i 27. maj, raditi

odsedamdo20sati.

R.P.

Poboljšanjeodnosa

zavisi isključivo

odMoskve

Vuksanović: Deklaracijaotvorena

zadobronamjernepartije

Članica Predsjedništva SDP-a o dokumentu te stranke

Uspostavljen kol centar uoči lokalnih izbora

Za informacijeobiračkom

spiskupozovite 19820

Dok Rusija bude ,,radila“ na podizanju tenzija na ZapadnomBalkanu, a za to imala dobrog

saveznika u Srbiji, Crna Gora će biti kolaterala – rekao je Janjić. Radulović smatra da Podgorica nije

ni u jednom trenutku dala povod, niti je imala bilo kakvu aktivnost koja je išla ka rušenju tih odnosa

Poslanik Demokratskog fronta i član Predsjedništva Nove

Jovan Vučurović nije optimista da će Podgorica i Moskva

izgraditi skoro bolje odnose.

– Odnosi dvije zemlje suštinski su loši i ovo što vidimo

posljednjih dana, u režiji Đukanovića i Darmanovića, samo je

politička predstava, i to više za unutrašnje potrebe – kazao je

Vučurović za Pobjedu.

On je istakao da je Đukanović ,,nekorektnimponašanjem

zatvorio vrata dobrih odnosa i saradnje sa Rusijom“, te da on

nije taj koji te odnose može popraviti.

– Crnogorski režimu kontinuitetu učestvuje u neprijateljskim

potezima prema Rusiji, što je, prije svega, izdaja tradicionalne

Crne Gore jer Rusija je naš najpouzdaniji istorijski saveznik.

Sa druge strane, vlast pokušava da nas uvuče u partnerstva

sa onima koji nikada nijesu bili naši prijatelji. To su potezi koji

suštinski pokazuju da se ovaj režimodrekao svega onoga što

je bila vrijednost naših predaka – dodao je Vučurović.

DF:Političkapredstava

Analitičari ne očekuju da će do normalizacije

na relaciji Crna Gora - Rusija doći „preko noći“

DušanJanjić

MomčiloRadulović

DraginjaVuksanović

Kremlj