Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Kultura

Ponedjeljak, 7. maj 2018.

BUDVA:

Filmska radionica

uOmladinskomklubu

BUDVA

Filmska radionica

za mlade do 30 godina, pod

nazivom „Osnovni elementi

ilma“, biće održana danas

od 18 do 20 časova, u Omla-

dinskom klubu. O tome koji

to elementi čine ilm i kako

izgleda proces snimanja il-

mova govoriće reditelj Dušan

Kasalica, saradnik u nastavi na

Fakultetu dramskih umjetnosti

na Cetinju. Kratkometražni il-

movi Kasalice, „Biserna obala“

i „Soa“, između ostalih, osvojili

su nagrade prestižnog Sarajev-

Rezultati Kotor APSS-a biće predstavljeni u Bazelu i Njujorku

PODGORICA

Nakonbroj-

nihradionica, ciklusapreda-

vanja i panel diskusijana te-

murevitalizacije zapuštenih

objekatauCrnoj Gori (kon-

ceptRE-USE), rezultati pe-

togodišnjeg istraživanjaKo-

torAPSS-abićepublikovani

uknjizi „RE-USE-ISM“ koja

ćebiti promovisanauBazelu

iNjujorku - najavila je zaPo-

bjeduprogramskadirekto-

ricaKotorAPSS-a, arhitek-

ticaDijanaVučinićkoja je

jedanod idejnih tvoraca

knjige.

Djelo će biti prvi put predstav-

ljeno 11. novembra u okviru

programa izložbe ,,Transform”

uŠvajcarskommuzejuarhitek-

ture SAM u Bazelu. U okviru

izložbebićeprikazan i projekat

rekonstrukcijeDoma revoluci-

je u Nikšiću kojem je posveće-

no jedno odpoglavlja uknjizi.

PONOVNAUPOTREBA

Dijana Vučinić istakla je da je

svepočelouokviruljetnješko-

learhitektureKotorAPSSgdje

je fokus rada bio na razmatra-

nju mogućnosti revitalizacije

zapuštenih objekata jugoslo-

venske moderne, industrij-

skih zona i gradskih prostora,

polazeći od potreba savreme-

noggradaisapredubjeđenjem

da adaptacija i razvoj ne smiju

podrazumijevati teret ambi-

jentalnim, istorijskim i druš-

tvenimvrijednostima.

- Početak je bio Stari austrijski

zatvor u Staromgradu. Nakon

radionice, KotorAPSS je dao

prijedlog održive namjene u

skladu sa istorijskim i arhitek-

tonskim vrijednostima i po-

krenuo inicijativu za rekon-

strukciju kod Ministarstva

kulture i Vlade Crne Gore na-

kon čega je urađen glavni pro-

jekat na osnovu idejnog rješe-

nja koje je nastalo kao rezultat

KotorAPSSradionice.Rezula-

ti istraživanja 2013. i 2014. go-

dine bili su Studija rekon-

strukcije hotela ,,Fjord” i

Crnogorski paviljon na 14. Ve-

necijanskom bijenalu arhite-

kure, gdje su predstavljena

četiri zapuštena objekta jugo-

slovenske moderne i potenci-

jalnog graditeljskog nasljeđa

20. vijeka. Autori postavkebili

su KotorAPSS rezidenti - ka-

zala jeVučinić.

KOLEKCIJA IDEJA

Dijana Vučinić podsjeća da

osimrada na APSS-u i projek-

ta Crnogorskog paviljona na

Venecijanskom bijenalu arhi-

tekture 2014. godine - ,,Trea-

sures in disguise”, a u okviru

kojeg su prikazani objekti sa

potencijalomzaRE-USEkon-

cept, knjiga prikazuje i proje-

kat rekonstrukcije Doma re-

volucije uNikšiću.

- Jedan od indirektnih rezul-

tata rada KotorAPSS-a je i re-

konstrukcija Doma revolucije

uNikšićukoja je u toku, a pro-

jekat je prezentovan i na Či-

kaškom bijenalu arhitekture

na poziv kustosa Johnston

MarkLee ibićeprezentovanu

SAMmuzejuuBazelu. Knjiga

će zaokružiti jedno poglavlje

kojim se bavimo već godina-

ma, a to je ponovna upotreba

zapuštenihprostorakrozpro-

jekte i inicijative koje smo kao

dio ove teme pokrenuli i u Cr-

noj Gori. Odatle naziv ,,RE-

USE-ISM”. Svi ovi projekti

obuhvaćeni su knjigom sa još

nekoliko vrlo specifičnih pri-

mjera iz svijeta - istakla je Vu-

činić.

Dijana Vučinić napominje da

seautori knjige teškomoguna-

vesti precizno jer je to kolekci-

jatekstova,ilustracija,projeka-

ta, fotografija, ideja i misli.

Ideju o knjizi pokrenuli su Di-

janaVučinić,SimonHartmann

i Boštjan Vuga, a osimnjih tek-

stove u knjizi potpisuju: Luise

Rellensman, Milica Topalović,

Ana Dobrašinović, Miloš Ko-

sec,AndreasRuby,MarojeMr-

duljaš. Urednici knjige suMa-

roje Mrduljaš i Mira Stanić,

dizajn potpisuje Ian Anderson

i britanski studio ,,The Desi-

gners Republic”, a izdavač je

Ruby Press izBerlina. Fotogra-

fije u knjizi potpisuju Luka

Bošković i JulienLanoo.

Prezentacija knjige „RE-USE-

ISM“ već je zakazana za no-

vembar u čuvenom Muzeju

moderneumjetnostiMOMAu

Njujorku. Knjiga će biti pro-

movisana u okviru izložbe

,,Toward a Concrete Utopia:

Architecture in Yugoslavia,

1948-1980” (Kabetonskoj uto-

piji: Arhitektura u Jugoslaviji,

1948-1980) koja će biti otvore-

Zaokruženo je

velikopoglavlje

skog ilmskog festivala.

Organizatorradionice, nevladi-

no udruženje „Agora“ posebno

poziva srednjoškolce koji se

interesuju za ilm i imaju želju

da nastave školovanje na FDU,

da prisustvuju ovoj radionici,

koju je podržala Opština Budva

kao jednu od aktivnosti u okvi-

ru projekta „Novi talas kreativ-

ne energije“.

R. K.

Projekat Centra za savremenu umjetnost Priština predstavljen na Cetinju

Školausmjerenana

izazovenovogdoba

CETINJE

DirektorCentra

za savremenuumjetnost Sta-

cionAlbertHeta i crnogor-

ski pisac i publicistaAndrej

Nikolaidis bili sugosti pro-

grama ,,Preokupacije” koji je

u subotuodržan na terasi

Ugla zaumjetnost i čitanjeu

Nacionalnoj biblioteci ,,Đur-

đeCrnojević“.

Albert Heta predstavio je pro-

jekat „Summer School as a

School” / Ljetnja škola kao

škola“,interdisciplinarniobra-

zovni program koji godinama

realizuje Centarzasavremenu

umjetnost iz Prištine sa part-

nerima. Obrazlagao je ciljeve

projekta, ovogodišnji kuriku-

lum imogućnostimazaučešće

i saradnju. U okviru prezent-

acije, razgovarao je sa Niko-

laidisom koji je jedan od pre-

davača na ovogodišnjem

izdanju „Ljetnje škole kao

škole“.

-Centar za Savremenu umjet-

nost Priština i partnerske in-

stitucije kreirali su „Summer

School as a School“ kao jedin-

stvenu međunarodnu eduka-

tivnu platformu čiji program

nudi interdisciplinarni kuri-

kulum, angažujući stručnjake

iz različitih oblasti u cilju

razmjene i transfera znanja i

ekspertize sa međunarodnim

studentima i širom javnošću –

podsjetio jeHeta.

Letnja škola kao škola, ko-

ju Station organizuje sa part-

nerskim institucijama, kreira-

na je kao jedinstvena kola-

borativna međunarodna edu-

kativna platforma.

-Inspirisana slučajemKosova,

na kojem je obrazovni sistem

strukturisan još sredinom 70-

ih godina, Letnja škola kao

škola je osmišljena tako da ob-

jedini i raširi znanje iz različi-

tihperspektiva, ausmjerena je

na aktuelne izazove današn-

jice. Time implementira nove

modele i mogućnosti u umet-

ničkoj edukaciji i saradnji

umetnika. Program za 2018.

godinu obuhvata jedanaest

kurseva, kombinujući časove

teorije i praktičnog rada, javna

predavanja i prezentacije,

izložbe, performanse i filmski

program–kazao jeHeta.

Predstavljanjem projekta

„Ljetnja škola kao škola“ nas-

tavljen je ciklus programa

„Preokupacije“.

J.Đ.

„Čudnijeod raja“

uZetskomdomu

CETINJE

UKraljevskom

pozorištuZetski dom, veče-

ras u20 sati gostuje gostuje

GledališčeGlej izLjubljane

sapredstavom„Stranger

thanparadise“ (Čudnijeod

raja).

To je dokumentarni perfor-

mans Marka Požlepa, premi-

jerno izveden 27.septembra

2017. Uloge: Mark Požlep i

Igor Feketija. Prije nekoliko

godina, Požlep, koji je prije

svega vizuelni umjetnik kre-

nuo je ka naizgled čudnoj tur-

neji: muzičkoj turneji po do-

movima za stare širom bivše

Jugoslavije. Prvo je predsta-

vio u galerijskom okruženju i

za nju dobio nagradu OHO

2016. godine. Sada ćemomoći

da vidimo pozorišno izvođe-

nje .

-„Stranger than paradise“ je

dokumentarni nastup, nešto

između koncerta, putopisa i

okupljanja prijatelja. Predsta-

va dotiče teme o starenju, za-

jedničkim i individualnim

sudbinama, obnovi razorenih

odnosa i razbijenih zajednica.

Govori o generaciji koja je sve

svoje živote provela u zajed-

ničkoj zemlji, i onoj koja je jed-

vadasesjećaodsvojemladosti.

Govoriočovekuinjegovojveli-

kojželjizapromjenama,njego-

vomneverovatnomkapacitetu

da gradi i uništi. O Marku I o

nama svima – navodi se u naja-

vi Zetskog doma.

R.K.

MarkPožlep i Igor Feketija

U najavi izložbe „Ka beton-

skoj utopiji: Arhitektura

u Jugoslaviji, 1948 1980“

koja će biti otvorena 15.

jula u Muzeju MOMA

navodi se da je riječ o

prvompredstavljanju

izuzetnih djela vodećih

arhitekata socijalističke

Jugoslavije američkoj i

međunarodnoj javnosti.

Izložba će istaći značajan, ali

još uvek nedovoljno istražen

opus jugoslovenske moderni-

stičke arhitekture, čije napred-

no razmišljanje ima uticaj i

danas.

Pozicionirana između kapi-

talističkog Zapada i socija-

lističkog Istoka, Jugoslavija

je izbjegla hladnoratovsku

podjelu izborom ,,trećeg

puta”, kao jedna od vodećih

zemalja Pokreta nesvrstanih,

koji je osnovan 1961. godine.

Istovremeno, kako se navodi

u najavi izložbe, jugosloven-

ska vlada je započela ubrzanu

modernizaciju i izgradnju,

u cilju privrednog razvoja,

unapređenja svakodnevnog

života građana i a irmisanja

raznovrsnosti kultura u

regionu. Država je proširila

te napore i izvan granica,

unapređujući urbanizam i

izgradnju širom zemalja u

razvoju, posebno nesvrstanih

zemalja u Africi i na Bliskom

Istoku. Jugoslovenske arhi-

tekte odgovorile su na kon-

tradiktorne zahtjeve i uticaje

razvojemposlijeratne arhitek-

ture koja je podjednako bila

na liniji, ali se i razlikovala od

pristupa koje je bilomoguće

vidjeti u ostatku Evrope i šire.

Jugoslovenska arhitektura

koja je obuhvatala i nebodere

Nasljeđejugoslovenskearhitekt

DIJANAVUČINIĆ:

Fokus rada bio na razmatranju

mogućnosti revitalizacije zapuštenih objekata

jugoslovenskemoderne, industrijskih zona i gradskih

prostora, polazeći od potreba savremenog grada

AlbertHeta

DijanaVučinić