Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Ponedjeljak, 7. maj 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

–Cijene

smještajaupojedinimhote-

limanahercegnovskoj rivi-

jeri promijenjene suuodno-

sunaprošlugodinu, dok suu

domaćinstvimaostale iste

kao lani. Za ležaj uprivat-

nomsmještaju turisti ćemo-

rati da izdvojeovoga ljetaod

5do20eurauzavisnosti od

mjesta, udaljenosti odmora,

kvaliteta smještaja, parking

mjesta i drugihpogodnosti.

Cijene apartmana kreću se od

20do 80 eura, a ponuda je bo-

gata, za svačiji ukus i finansij-

ske mogućnosti. Ono što je si-

gurno, potražnja će i ove

godine diktirati cjenovnu po-

litikuposebnouneregistrova-

nomprivatnom smještaju. Na

hercegnovskoj rivijeri je oko

10.000 registrovanih ležaja,

od kojih je petina u apartma-

nima. Procjenjuje se da je i to-

liko i neregistrovanih ležaje-

va.

Sezona je ove godine počela

dosta ranije nego prethodnih.

Prvegostehotelijeri suprimili

već krajemmarta, te očekuju

uspješnu poslovnu godinu.

Najveće interesovanje za bo-

ravak je od 15. jula do 15. avgu-

sta, kada su i cijene najveće u

svimvidovima smještaja osim

u Institutu ,,Dr Simo Miloše-

vić“ u Igalu za koje sumjeseci

april,maj, jun kao i septembar

i oktobar periodi kada vlada

najveća potražnja.

Direktormarketinga Instituta

IgaloNikolaMračević kažeda

su cijene usluga neznatno po-

većali zbog uvećanja PDV-a,

odnosno za euro do euro i po

zavisno od usluge koju pruža-

ju.

- Cijene u predsezoni, koja je

za nas u stvari puna sezona su

nešto više nego od 16. juna do

kraja avgusta. U drugoj fazi,

odnosno Mediteranskom

zdravstvenom centru u ovom

periodupolupansion je 44 eu-

ra, punpansion51 euro, doksu

cijene u periodu od sredine

junadokrajaavgusta41,odno-

sno 48 eura. Imamo i program

,,Eks Ju ponuda“ u kojem su

cijene64eurauovomperiodu,

odnosno 62 eura tokom ljeta.

U prvoj fazi tzv. bo dan, koji

uključuje pun pansion, pet te-

rapijailjekarskipreglediznosi

49, 50 eura. U soliteru prve fa-

ze pun pansion sa tri terapije

iznosi 37 eura po osobi - kazao

jeMračević.

Uobjektudruge faze trenutno

je oko 400 pacijenata iz Nor-

veške, Holandije, Njemačke.

Juče je stigla i prva grupa Šve-

đana. U prvoj fazi je 300 paci-

jenata uglavnom korisnika

Fonda zdravstva, a jedan broj

gostiju su crnogorski penzio-

neri.Mračević kaže da 10. ma-

ja, kada otvaraju soliter, stiže i

prvagrupaod80sindikalacau

okviruprograma,,Rekra“kaoi

200 penzionera. Tada će i svi

kapacitetiInstitutaimatimak-

simalnupopunjenost.

Veće grupe gostiju iz zemalja

Zapadne Evrope počele su da

stižu već krajemmarta uhotel

,,Palmon bej“ u Igalu, koji ima

kategoriju četiri zvjezdice i

204 sobe. Na veću tražnju, po

riječima Božidara Draganića,

predsjednika UO kompanije

,,Primorje“ u okviru koje po-

sluje hotel u Igalu, odgovorili

su i većimcijenama.

- To nije neki značajni rast ci-

jena, ali jeste u skladu sa uvo-

đenjemnovihsadržajaipotra-

žnjomza smještajemu našem

objektu jer smoveomakonku-

rentni na turističkom tržištu.

Imamo širi dijapazon cijena u

zavisnosti odvrste sobe, apro-

sječna u periodu sezone, za

noćenje i doručak po osobi

iznosiće oko 75 eura - kazao je

Draganić.

Noćenje sa doručkom u špicu

sezoneuovomhotelukreće se

od 77 eura u standardnoj dvo-

krevetnoj sobi do 440 eura u

tzv. suite apartmanu.

Draganić ističe da cijene u

vanpansionunećemijenjati,te

da su one u skladu sa klijente-

lom koja koristi usluge njiho-

voghotela.

Uhotelu ,,Delfin“uBijeloj, ko-

ji ima 200 soba, od juče bilježe

maksimalnu popunjenost ka-

paciteta. Vlasnik kompanije

,,Carine“ Čedo Popović ističe i

da hotel ,,Park“ sa 253 sobe bi-

lježi odličnu popunjenost, te

da su gosti većinomFrancuzi,

Njemci i Poljaci.

- Mi imamo saradnju sa stra-

nimturoperatorima sa kojima

ranije potpisujemo ugovore.

Došlo je do blage korekcije ci-

jenazaovugodinu,za,,Delfin“

oko pet procenata, a za ,,Park“

nešto više jer je riječ o novom

objektu. Prosječna cijena no-

ćenja u ,,Parku“ je 65 eura, a u

,,Delfinu“ 50 eura.

Polupansion u malim privat-

nimhotelima, anahercegnov-

skoj rivijeri ih ima oko 20-ak,

je uprosjeku 35 eura po osobi.

Hotel ,,Lajthaus“ u Igalu ima

dvijekategorije smještaja - su-

perior sobe i apartmane i stan-

dardne sobe i apartmane, a ci-

jene su različite u zavisnosti

od perioda godine. Ušpicu se-

zone, odnosno julu i avgustu,

cijene su najveće i kreću se od

30eurazapolupansionustan-

dardnim sobama do 180 u su-

perior apartmanima.

Prema sadašnjim najavama

ugostitelja, zakupaca plaža i

prevoznika taksi brodića, cije-

ne hrane, pića i usluga neće

povećavati ove sezone.

Cijenaobilaskanovskihtvrđa-

va, Kanli kule i Forte mare je

dva eura za individualne po-

sjete, a euro za grupne.

Ž.KONTIĆ

ROŽAJE

-Nakon što jedio

rožajski opštinepreksinoć

zahvatilonevrijeme sa ja-

komkišom, došlo jedo

izlivanja rijekeŽupanice,

kao i bujanjapotoka, što je

izazvalopoplavuu selu

Koljeno.

Najvišeštetepretrpjelisužite-

lji u mjestu Baza, gdje je voda

ušlaupodrume i poplavilapo-

rodične objekte, dok je stolar-

ska radionica Hida Bralića

uništena do temelja. Bralić

ističe damu je voda, koja je is-

punila radionicu oko metar i

po visine, uništila sve što je do

sada stvorio.

-Ostao sampraktično bez iče-

ga. Sve mašine su potopljene i

oštećene. Stradao je reproma-

terijal i gotovi proizvodi. Za

meneještetaneprocjenjivajer

sve ono što sam cijelog života

stvarao otišlo je u nepovrat –

kaže Bralić, ističući da su po-

plavu izazvala začepljenja na

rijeci, stvorena od otpadnih

materijala.

- Izuzetno jaka kiša padala je

jučecijelidan, asinoćokopola

deset počelo je nevrijeme, od-

nosno desila se prava provala

oblaka, pa je voda bujala sa

svih strana, stvarajući potoke

koji su se slivali u Županicu.

Usljed velike količine otpada

došlo je do njenog začepljava-

nja i izlivanja. Svi koji žive u

blizini ove rijeke prošli su bo-

lje od nas koji živimo umjestu

Baza gdje je stanovništvu pri-

činjena velikamaterijalna šte-

ta –kažeBralić.

Iako suvatrogasci došli popo-

zivu Bralića i uključili crpnu

pumpu, on nije uspio da spasi

ništa od svoje imovine.

Osim imovine voda je oštetila

lokalni put ka Koljenu i iza-

zvala nekoliko odrona koji

ugrožavaju porodične objek-

te.

F.KALIĆ

Nevrijeme u Rožajama nanijelo štetu

žiteljima Koljena

Vodauništila

stolarsku

radionicuBralića

Saopštenje Auto-moto saveza Crne Gore

povodom radova na putu Cetinje – Budva

CETINJE

– Na magistralnomputu Cetinje – Budva, na dionici

Brajići – Lapčići, će od 7. do 9. maja biti totalne obustave sao-

braćaja u periodu od 10 do 13 i od 15.30 do 18 časova, saop-

šteno je iz Auto-moto saveza Crne Gore.

Takođe, zbog izvođenja završnih radova na regionalnom

putu Cetinje – Njeguši, do 8. maja totalne obustave saobraća-

ja za sve vrste vozila biće od 9 do 12 i od 15 do 17 časova.

J. Đ.

Dvadanapo

pet i posati

bez saobraćaja

Hotelski smještaj u hercegnovskoj opštini neznatno skuplji nego lani

Ponuda za

svačiji džep

Noćenje sa doručkomu špicu sezone u većimhotelima se kreće od 50 do 440

eura u tzv. suite apartmanu. Polupansion umalimprivatnimhotelima, a na

hercegnovskoj rivijeri ih ima oko dvadesetak, je u prosjeku 35 eura po osobi

ČedoPopović

NikolaMračević

Hotel ,,Park“

Poplavljenamagistralana izlazu izRožaja

Ostao sampraktično bez ičega. Svemašine

su potopljene i oštećene. Uništen jematerijal

i gotovi proizvodi – kaže Hido Bralić

PoglednaHercegNovi