Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Nedjelja, 6. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

–Evropskako-

misija ističeuizvještajima

važnostzaštiteSolane, ali to

nijepostavljenokaouslovza

pristupneprocesesaCrnom

Gorom.Kako jezaPobjedu

istaklašeficaradnegrupeza

pregovoreCrneGore iEUza

poglavlje27 -Životnasredina i

klimatskepromjeneIvanaVo-

jinović, proglašenjeSolaneza-

štićenimpodručjemnijenika-

dapostavljenokaouslovza

otvaranjetogpoglavlja.

-Joštokommartaprošlegodine

Savjet ministara EU je, nakon

razmatranja Izvještaja o ispu-

njenju početnog mjerila za po-

glavlje27,obavijestioCrnuGoru

da je svih 28 država članica jed-

noglasno zaključilo da se Crna

Gora smatra spremnomdapoč-

ne pregovore u poglavlju 27, či-

me smo pozvani da dostavimo

pregovaračku poziciju – kazala

jeona.

ZAŠTITAPRIORITET

- Budući da je Vlada svjesna da

se ulcinjska Solana, kao jedna

od 10najvećih i najmlađih sola-

na naMediteranu i stanište od

globalnog značaja za boravak i

gniježđenje vodenih ptica, za-

timnajvažnije zimovalište, gni-

jezdilište i mjesto za migraciju

ptica na istočnoj obali Jadrana,

suočava sa problemima eko-

nomske prirode, pitanje njene

zaštitejepitanjekojemsmodali

poseban prioritet, pristupili

smomumaksimalno ozbiljno i

njim se i dalje posvećeno bavi-

mo – istakla je generalna direk-

torica Direktorata za životnu

sredinu u Ministarstvu održi-

vog razvoj i turizma IvanaVoji-

nović.

S timu vezi, a polazeći od opre-

djeljenjadaseSolanaformalno-

pravnozaštiti,Vladajeufebrua-

ru prošle godine usvojila

Prostorno urbanistički plan

(PUP)zaopštinuUlcinj,kojipo-

drazumijevaproglašenjeSolane

parkomprirode.

–Toznačidaćese,nakonproce-

durekojunalažeZakonozaštiti

prirode, te donošenja odluke o

njenomproglašenjuzaštićenim

područjem i odluke o imenova-

nju upravljača, upravljanje pro-

storomSolane vršiti u skladu sa

Zakonom o zaštiti prirode, što

značiočuvanjeekološkihkarak-

teristika područja i racionalno

korišćenje prostora za održive

aktivnosti (turizam, zaštita pri-

rode, sport, rekreacija, naučno-

istraživačkiraditd.).PUP-omse

ističeprioritet sanacije imoder-

nizacije fabrike za proizvodnju

soli, kao i zaštitaovog jedinstve-

nog prirodnog okruženja, ko-

jomćesedefinisatizabranarad-

nji i aktivnosti kojima se

ugrožavaju obilježja i vrijedno-

sti prostora – kazala je Vojino-

vić.

Onapodsjećada je, usljeduoče-

ne opasnosti od nestajanja bio-

diverziteta na području Solane

zbog prestanka rada pumpi to-

kom2013. godine, država samo

uperioduodmaja2015.dokraja

prošle godine uložila više od

720.000 eura u očuvanje i zašti-

tu ekosistema i obnovu infra-

strukturenaSolani, i tokrozus-

postavljeni model privremenog

upravljanja i zaštite lokaliteta

odstraneJavnogpreduzećaNa-

cionalni parkoviCrneGore.

- Ovaj model privremenog

upravljanja i zaštite obezbije-

dio je de facto fizičku zaštitu

lokaliteta Solane, održavanje

pumpnog sistema, sanacijuna-

sipa, kao imonitoring flore i fa-

une. Postojeći ugovorni aran-

žma n i zme đ u J PNP i

Privrednog suda na snazi je do

23. avgusta ove godine i za taj

periodprojektovanjeiznospo-

trebnih sredstava od 208.900

eura–kazala jeVojinović.

Kako je za Solanu kao vještački

ekosistem od ključnog značaja

održavanjedobrogvodnogreži-

ma i obnova pumpne infra-

strukture,državajeprekoJPNP

u proteklom periodu akcenat

stavila na opravku uništenih

pumpikakobiseispumpalakiš-

nica i upumpala slana voda, a sa

njomi hranazaptice.

- Problem sa pumpnim siste-

momĐerane, koji je u funkciji

dopremanja morske vode, ko-

načno je riješen u septembru

prošle godine, nabavkom nove

pumpe. Sredstva od 200.000

eurazanabavkupumpeobezbi-

jedilo jeMinistarstvo održivog

razvoja i turizma, a poslove na-

bavke i instaliranja realizovala

jestečajnaupravaSolane,uzpo-

moćstručnihlica. Prošlegodine

preduzete su i aktivnosti na sa-

naciji kritičnih djelova nasipa –

podsjetila jeVojinović.

Formalni proces zaštite Solane

nanacionalnomnivoupokrenut

je u maju 2015. podnošenjem

zahtjevaopštineUlcinjAgenciji

za zaštitu životne sredine za

izradustudijezaštite.

- Agencija je (u saradnji sa Cen-

trom za zaštitu i proučavanje

ptica - CZIP) krajem2015. izra-

dilapredlog studije zaštite.Uvi-

dom u taj dokument MORT je

konstatovaodanijeu cjelosti is-

poštovan zakonom propisan

sadržajstudijezaštite,tezaklju-

čio da se isti mora revidovati.

Ukazano je da je studija zaštite

shodnozakonutrebalodauzme

u obzir naročito: koncept zašti-

te, održivi razvoj područja, na-

čin upravljanja područjem, po-

sljedice koje će donošenjem

akta o proglašenju proisteći,

posebno s obziromnavlasnička

prava i zatečene privredne dje-

latnosti, kao i moguće potrebne

finansijske izvore, tj. sredstvaza

sprovođenje odluke o proglaše-

njuzaštićenogprirodnogdobra.

Ministarstvo je o navedenomu

mišljenju koje je uputilo u fe-

bruaru 2016. informisalo opšti-

nuUlcinj –kazala jeVojinović.

MORT je, naosnovu identifiko-

vanihnedostataka studije zašti-

te, inicirao izradu dokumenta

koji će obuhvatiti sve potrebne

elemente za finalizaciju studije

zaštite.

- Nakon konsultacija sa EK, iz

Fondazaevropskuintegracijuu

februaru prošle godine započe-

tajerealizacijaprojekta„Finali-

zacija studije zaštite za ulcinj-

sku solanu“ od strane Agreco

Consortium iz Beča i na njemu

su bila angažovana tri EU ek-

sperta. Formiran jeUpravni od-

bor projekta, kojeg su činili

predstavnici: Ministarstva odr-

živograzvojaiturizma,Privred-

nog suda, Ministarstva ekono-

mije, Ministarstva finansija,

Ministarstvaevropskihposlova,

Agencije za zaštitu prirode i ži-

votne sredine, JPNP, opštine

Ulcinj, NVO „CZIP“ i Eurofon-

da – objašnjava naša sagovorni-

ca.

Krajemnovembra 2017. izrađe-

na je sveobuhvatna Studija za-

štite ulcinjske solane u kojoj su

obrađena svapitanjaodznačaja

zaovaj lokalitet.

STUDIJA

- U Studiji je pripremljena po-

četna analizapotrebnih investi-

cija i tekućih troškova održava-

nja područja za dvije opcije (sa

nekoliko podscenarija), koje

uključuju i činjenicuda se Sola-

na održava i kao zaštićeno pod-

ručje.Studijapredlažetrimode-

la upravljanja, kako bi se

obezbijedila ekološka i eko-

nomska održivost područja –

kazala jeVojinović.

Kao najprikladnije kategorije

zaštićenihpodručja,kakododa-

je, po međunarodnoj (IUCN)

klasifikacijiuStudijisepredlažu

dvije,ito:kategorijaV(parkpri-

rode)akosenastaviproizvodnja

soli uz upravljanje zaštićenim

područjem ili kategorija IV (re-

zervat prirode) ako će se po-

dručjem upravljati samo kao

zaštićenim sa demostracijom

proizvodnje soli zaposjetioce.

Što se tiče daljih aktivnosti po

pitanjuzaštiteSolane,Vojinović

naglašava da ih sprovode bez

obzira na to je li ili ne otvoreno

poglavlje27.

-Imajućiuviduograničenjeste-

čajnogpostupka, asciljemdase

nabaziStudijedođedooptimal-

nog rješenja za Solanu koje će

biti u skladu sa zakonima Crne

Gore, potvrđenimmeđunarod-

nim ugovorima, usvojenim

planskim dokumentima i sl.,

Ministarstvo održivog razvoja i

turizma je tokom protekla tri

mjeseca detaljno razmatralo

opcijepredloženeuStudijiivje-

rujemdasedošlodoizboraopti-

malneopcije.Kaoštojeistaknu-

to i na nedavno održanoj

međunarodnoj konferenciji o

Solani,saistimćemounajskori-

jem roku i upoznati sve zainte-

resovane, te nastaviti komuni-

kaciju sa opštinomUlcinj, kako

bisenastavilodaljesprovođenje

postupka uspostavljanja zaštite

kroz organizovanje javne ra-

sprave za Studiju zaštite i pred-

log odluke o proglašenju zašti-

ćenogprirodnogdobra –kazala

je Vojinović ističući da svakako

treba imati uviduda je Solana u

stečaju,tedaseposlovanjekom-

panije sprovodi pod nadzorom

stečajnogupravnika.

- Od posebne je važnosti ko će

biti upravljač budućeg zaštiće-

noglokalitetajerćeonmoratida

obezbijedi finansijska sredstva

za: dovođenje radne i tehnološ-

ke discipline u sve proizvodne

pogone, prvenstveno kroz re-

mont pumpnih stanica i tran-

sformatora, nesmetano snabdi-

jevanje strujom, obezbjeđenje

stalne kontrole kvaliteta vode

naizlazuizpogona,kaoivodaiz

glavnogsabirnogkanalakojivo-

di otpadne industrijske vode u

kanalPortMilena,zaangažova-

nje službe obezbjeđenja, itd.

Vladi je u interesu da to bude

dokazaniupravljačsolanamana

evropskom ili globalnomnivou

–zaključujeVojinović.

N.KOVAČEVIĆ

RAZGOVOR S POVODOM:

Ivana Vojinović, še ca radne grupe za poglavlje 27

Kako naglašava Vojinović,

približavamo se danu

otvaranja poglavlja 27.

- Podsjećamda je počet-

kom februara ove godine

Vlada usvojila Pregovarač-

ku poziciju za poglavlje 27,

te da je na bazi tog doku-

menta EK pripremila nacrt

zajedničke pregovaračke

pozicije koja se upravo

ovih dana prezentira

državama članicama EU.

Optimisti smo u pogledu

skorog otvaranja poglavlja

27, a dodatni podstrek za

to namdaje i nedavno pri-

sustvoministra održivog

razvoja i turizma Pavla

Radulovića na sastanku

ministara životne sredine

Evropske unije, u okviru

šestomjesečnog predsje-

davanja Republike Bugar-

ske Evropskomunijom

– kazala je Vojinović doda-

jući da je tomprilikom

ministar u kominikaciji

sa ministrima EU dobio

podršku za započete pro-

cese u okviru poglavlja 27.

Bližisedan

otvaranja

27.poglavlja

Kako ističe Vojinović, PUP je predložio za područje Solane

proglašenje parka prirode na ukupnoj površini Solane

(1.419,85 hektara), proglašenje spomenika prirode-rezervata

ptica na istočnomdijelu Solane, nominaciju prostora za upis

na Ramsar listumočvara odmeđunarodnog značaja, kao i

zaštitu kulturnog dobra, tj. upravne zgrade fabrike soli, za

koju je predviđeno pretvaranje u centar za posjetioce.

- Čitav proces vezan za zaštitu i upravljanje ovimpodručjem

i dalje ćemo nastaviti transparentno da vodimo i blagovre-

meno informišemo javnost, EK, kao i Evropski parlament –

naglašava naša sagovornica.

PUP-ompredloženo

dabudeparkprirode

Ivana

Vojinović

Poglednaulcinjskusolanu

Evropa

nasne

uslovljava

Solanom

Upravljanje prostoromSolane vrši

se u skladu sa Zakonomo zaštiti

prirode, što znači očuvanje ekoloških

karakteristika područja i racionalno

korišćenje prostora za održive

aktivnosti. PUP-omse ističe prioritet

sanacije imodernizacije fabrike za

proizvodnju soli – kazala jeVojinović