Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

U fokusu

Nedjelja, 6. maj 2018.

rada Sudskog savjeta, kojemmandat ističe 2. jula

sadadovelidoneželjenesitua-

cije potraju. Posljedice ne bi

bile isključivo u oblasti pravo-

sudnog sistema – naglašava

Vuković.

Potencijalnarješenjadefinisa-

na su Ustavom i zakonima na-

še zemlje, ali napore treba

usmjeriti, kako je rekao, prije

svega na uspostavljanje većeg

stepena razumijevanja poli-

tičkeodgovornostimeđupoli-

tičkimsubjektima.

- Koji su svojim, što je najgore,

neodgovornimodnosom i do-

veli do problematične situaci-

je –kazao jeVuković.

SKUPŠTINA

Da bi četiri člana Sudskog sa-

vjeta bila izabrana, ističe naš

sagovornik, potreban je visok

stepenodgovornosti i vladaju-

će parlamentarne koalicije i

kompletne opozicione parla-

mentarne strukture.

– Potrebno je njihovo puno

prisustvouSkupštiniprilikom

izjašnjavanja o ovom važnom

pitanju, ali i u svim prethod-

nim fazama utvrđivanja kan-

didata za ove visoke funkcije

–dodajeVuković.

S obzirom na to da članovima

Sudskog savjeta mandat ističe

za manje od dva mjeseca (2.

jula), auzimajući uobzir, kako

je rekao, sadašnje pravno i po-

litičkostanje,tedapredstavni-

ci opozicionih partija u Skup-

štini Crne Gore nešto manje

od dvije godine, od završetka

parlamentarnih izbora okto-

bra 2016. godine, bojkotuju

rad Skupštine, izvjesna je blo-

kada procedure izbora novog

Sudskog savjeta.

– Stvar je još komplikovanija

ako se ima u vidu da su se sa

onim dijelom, većinskim,

opozicione strukture koji se

vratio u parlament stvorili

uslovi da se uz odgovoran rad

i odnos obezbijede ili dvije

trećine ili tri petine za ispu-

njenje ustavnog uslova za iz-

bor četiri „parlamentarnačla-

na“ u Sudskom savjetu.

Iskustvo, međutim, vezano za

neizjašnjavanje o nužnim iz-

mjenama i dopunamaZakona

o izboru odbornika i poslani-

ka prije koji mjesec dana, ko-

me supribjegli opozicioni po-

slanici, čini realnom sumnju

da će se isto ponašanje pono-

viti i u pokušaju izbora člano-

va Sudskog savjeta u parla-

mentu– smatraVuković.

RJEŠENJA

U ovom trenutku druge mo-

gućnosti, a da se, kako je ka-

zao, ostane na nivou nesum-

njivog, zakonitog odnosa su

vrlo ograničene. On, kako je

rekao, želi davjerujedaserje-

šenje jošmožepronaći u„am-

bijentu potpunog ustavnog

ponašanja crnogorskog par-

lamenta“.

– Znam da je ovo sve manje

realnoimajućiuvidustav jed-

nog broja parlamentarnih

klubova, SDP-a i Ure prije

svega, poslije razgovora sa

odgovornim ljudima iz Vene-

cijanske komisije, njihovog

krajnje neodgovornog stava

da se neće vraćati u crnogor-

ski parlament – podsjetio je

Vuković.

I on je nezadovoljan što je

amandmanima na Ustav iz

2013.godineprošlo,kakokaže,

„hibridno rješenje“ za izbor

četiri člana Sudskog savjeta iz

reda uglednihpravnika.

–Nažalost,zagovornicitakvog

rješenja bili su i u crnogor-

skom parlamentu uz jaku po-

dršku jednog broja stručnih

konsultanata, pa i predstavni-

ka Venecijanske komisije koji

su participirali u tom obzilj-

nom radu. Međutim, što je tu

je. Podsjećanje na to ko je bio

za, a ko protiv pozitivnog

ustavnog rješenja u ovom

trenutkumože hraniti samo

političku i pravnu sujetu,

može služiti kao alibi ili za-

kašnjela satisfakcija, pred

nama stoji otvoren problem

koji moramo rješavati – na-

glašavaVuković.

REVIZIJA

Zašto su „ljudi znalci, ne-

sumnjivo stručnjaci, a koji

su u ime međunarodnih ek-

spertskih struktura, ustav-

nih i pravnih, tada podržali

to - niđe do tada ni poslije

togapraktikovano- rješenje,

jeste i danas aktuelno, ali u

ovom trenutku, da bi riješili

nadolazeći, a izvjestan pro-

blem,dabispriječilinegativ-

neposljedice lošegustavnog

opredjeljenja, ne može se

računati na eliminisanje tog

ustavno lošeg izbora“.

–Taj problemtreba što prije

na Ustavom predviđen na-

činučiniti pitanjemprvena-

redne ustavne revizije – ka-

zao jeVuković.

Cijela situacija, kako je re-

kao, još je „jedan bolan do-

kaz i definitivno upozorenje

da kao zajednica, društvo i

sistem, u svom demokrat-

skom stasavanju, jačanju,

demokratskoj afirmaciji,

imamo tegove na nogama u

vidunesumnjiveantisistem-

ske, antidemokratske, prije

svega političke, u ovom slu-

čaju unutarinstitucionalne

destrukcije“.

- Žalosno je što je tek sada

dobrano jasno svima, pa i

onima koji su imali razumi-

jevanja za ovakva ustavna

rješenja, ničim opravdana,

da je, sadrugestrane, naovaj

način Ustavom instalirana

mogućnost za političke

ucjene od strane manje ute-

meljene političke strukture,

kadasuparlamentarniipoli-

tički procesi u cjelini u pita-

nju.Kakodrugačijetumačiti

ponašanje kolega iz parla-

mentarne opozicije koji ne-

će da se vrate uparlament ni

kada su ovako važne i kardi-

nalne sistemske stvari u pi-

tanju, ali iz parlamenta nije-

su izašli kada su njihove

lične, individualne i grupno

političke stvari i interesi u

pitanju – zaključio je Vuko-

vić.

Tri predstavnika Venecijan-

ske komisije razgovarali su

sa predsjednicomVrhovnog

suda Vesnom Medenicom,

predsjednikom Sudskog sa-

vjeta Mladenom Vukčevi-

ćem, potpredsjednikom

Vlade i ministrom pravde

Zoranom Pažinom, mini-

strom vanjskih poslova Sr-

đanom Darmanovićem i

predstavnicimaopozicionih

partija. Sudeći prema saop-

štenjima objavljenimnakon

tih sastanaka, zajedničko

rješenje, za sada, nije prona-

đeno.

J. BEHAROVIĆ

jamapolitičara

Državne institucije ne smiju, katego-

ričan je nekadašnji političar i ministar

pravde, sada advokat Dragan Šoć, da

budu blokirane i da zavise od političkog

dogovora.

– Morate da uspostavite sistem koji ima

svoju logiku funkcionisanja i ne smiju da

se unose elementi koji blokiraju funkci-

onisanje izbora Vlade, Skupštine, pa ni

sudova – rekao je Šoć za Pobjedu.

Nezadovoljstvo konkretnim čelnim lju-

dima na visokimpozicijama u državnim

organima može postojati, ali se, upozo-

rava on, ne mogu unositi elementi koji

blokiraju funkcionisanje sistema, niti

funkcionisanje sistema smije da zavisi

od bilo čije političke volje.

– To nećete naći ni u jednoj državi.

Danas Sudski savjet, sjutra vrhovni

državni tužilac. Što će se desiti kad

istekne mandat Ivici Stankoviću? Neko

kaže: „Neću više da biram vrhovnog

državnog tužioca“ i to bude kraj priče –

upitao je Šoć.

To su situacije kada se, kako je rekao, u

sistemunose blokade.

– Takva rješenja su politički štetna i

apsolutno neodgovorna. To je odraz

jedne svijesti gdje se država ne posma-

tra kao sistem institucija, nego kao

sistemgdje se ostvaruju neki mali, poje-

dinačni interesi – ističe Šoć.

Pitanje je, prema njegovim riječima, ko

je prihvatio rješenja koja su data kroz

amandmane na Ustav u 2013. godini,

kojima je, između ostalog, de inisan

izbor četiri člana Sudskog savjeta iz

reda uglednih pravnika i zašto niko nije

„digao glas“ i rekao da rješenja Veneci-

janske komisije nijesu dobra.

– Svi su, naprotiv, vrlo rado prihvatili to

rješenje kao evropsko, a nijedna država

u Evropi nema takvo rješenje, niti bilo

što blisko tome – naglasio je Šoć.

Jedino rješenje u ovoj situaciji je, kako je

rekao, promjena Ustava. Teorijski, kaže,

može se i do dvotrećinske većine (sa

DF-om), ali je pitanje hoće li se postići

politički dogovor da se vrate u Skupšti-

nu i daju glasove za kandidate koji budu

predloženi.

Šoć:

Rješenjapolitičkištetnaiapsolutnosuneodgovorna

Sudija u Evropskom sudu za ljudska prava Nebojša Vučinić, na

konferenciji „Nekažnjivost s aspekta Evropskog suda za ljud-

ska prava“ održanoj u petak u Podgorici, objasnio je da njemu

ističe mandat kada novoizabrana sutkinja Ivana Jelić položi

zakletvu i zaključio da bi na takav načinmogao da funkcioniše

i Sudski savjet.

– Sudija ostaje na dužnosti ne domomenta kada je novi sudija

izabran, nego domomenta kada položi

zakletvu, jer ne može početi da

radi dok to ne učini. Iako ovakvo

rješenje nije propisano našim

Zakonomo sudskom savjetu, ne

vidim razloga da se takvo jedno

evolutivnije tumačenje ne primi,

jer Sudski savjet mora da radi i

sudski sistemmora da funkcioni-

še jer bi se, inače, para-

lisao čitav sistem

vlasti u državi –

upozorio je on.

Blokiranjemrada

Sudskogsavjeta paralisao

bisečitavsistemvlasti

Izmjene zakona

trebalo bi da iduu

pravcuda aktuelni

Sudski savjet nastavi

sa redovnimradom

do izbora novog –

predlažeHasnija

Simonović

Miodrag

Vuković

Hasnija

Simonović

Nebojša

Vučinić