Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

U fokusu

Nedjelja, 6. maj 2018.

Podaci Monstata zamart

EKIP saopštio podatke zamart

Nižecijene industrijskih

proizvoda izuvoza

ManjeADSLpriključaka

PODGORICA

Cijene indu-

strijskihproizvoda izuvoza

uCrnoj Gori umartu suu

odnosuna februar bileu

prosjekuniže0,2odsto, sa-

opšteno je izMonstata.

Kako prenosi Mina-biznis,

statističari sukazali da suuvo-

zne cijene industrijskih proi-

zvodaumartuuodnosuna isti

period prošle godine bile više

0,4odsto.

- Stopa rasta cijena industrij-

skih proizvoda iz uvoza od ja-

nuara do marta u odnosu na

isti period prethodne godine

iznosilaje0,9odsto- navodise

u saopštenju.

Iz Monstata su objasnili da in-

deksi cijena industrijskih proi-

zvoda iz uvoza predstavljaju

važne ekonomske indikatore

koji semogu koristiti kao defla-

tori vremenskihserija, naročito

zapotrebenacionalnihračuna i

kaosredstvozausklađivanjeci-

jena pri sklapanju različitihku-

poprodajnihugovora.

Cijene proizvođača industrij-

skihproizvodaza izvozuCrnoj

Gori u martu su u odnosu na

februarbileuprosjekunižedva

odsto.

- Izvozne cijene industrijskih

proizvoda su umartu u odno-

suna istiperiodprethodnego-

dine bile niže 1,4 odsto - navo-

de statističari.

Stoparastacijenaproizvođača

industrijskih proizvoda za

izvoz od januara do marta u

odnosuna istiperiodprethod-

ne godine iznosila je 1,5 odsto.

Iz Monstata su saopštili da je

cilj sprovođenja istraživanja

izračunavanje ukupnog indek-

sacijenaproizvođačaindustrij-

skihproizvoda, akoristi se i kao

jedan od kratkoročnih indika-

tora umakroekonomskimana-

lizama i prikazima.

K. J.

PODGORICA

Ukupanbroj

ADSLpriključakanakraju

marta iznosio je 55,79hiljada,

228manjenegou februaru,

pokazujupodaci Agencije za

elektronskekomunikacije i

poštanskudjelatnost (EKIP).

Iz EKIP-a su saopštili da je

broj korisnika koji su putem

optičke mreže (FTTx) pristu-

pili internetu u martu iznosio

37,15hiljada.

-Odukupnog brojaADSLpri-

ključaka na kraju marta, 88,5

odsto se odnosi na građane. U

izvještaju je navedeno da je

WiMax priključaka bilo 2,89

hiljada, od čega se na građane

odnosilo 84,82 odsto. Broj

KDSpriključakanakrajumar-

ta iznosio je 41,9 hiljada, aWi-

Fi 5,23 hiljade. Ukupan broj

širokopojasnih priključaka na

krajumarta, nezavisnoodteh-

nologije koja se upotrebljava

za pristup, iznosio je 142,96

hiljada, 0,73 odsto više nego u

februaru - prenosi Mina-bi-

znis.

R. P.

PODGORICA

Sudski sa-

vjetmožebiti blokiran, sa-

mimtimi čitav sudski si-

stem, štomože izazvati

teškeposljedicepodržavu

i društvo i ugroziti poziciju

CrneGorenaputuevrop-

skih integracija, a rješenje

ovogozbiljnogproblema

treće granevlasti uruka-

ma jepolitike i političara.

Sudije ipravnici skorosune-

podijeljenog mišljenja da je

bilo nedopustivo ostaviti

mogućnost političarima da

odlučuju o sudbini sudske

vlasti i doći u situaciju da

sudski sistembudeblokiran.

ŠTETA

– Blokada rada Sudskog sa-

vjeta stopirala bi rad cjelo-

kupnog crnogorskog sud-

stva i od toganikone bi imao

koristi, već samo ozbiljnu

štetu, prvenstveno građani

koji zaštitu svojih prava tra-

žepredsudovima–upozori-

la je za Pobjedu predsjedni-

caUdruženja sudijaHasnija

Simonović.

Prema njenim riječima, ovo

tijelosržjesudstvausvakom

smislu i u njegovoj nadlež-

nosti su sve radnje koje sud-

stvo drže aktivnim, kao što

su izbor i razrješenje sudija,

finansijski menadžment,

funkcionisanje Komisije za

etički kodeks i Disciplinske

komisije, administriranje

Pravosudnim informacio-

nimsistemom(PRIS)...

Moguća rješenja, s obzirom

na to da mandat aktuelnom

Sudskomsavjetu ističe 2. ju-

la, kako je rekla, mogu se re-

alizovati kroz prelazne i za-

vršne odredbe važećeg

Zakona o sudskom savjetu i

sudijama.

– Izmjene zakona trebalo bi

da idu u pravcu da aktuelni

Sudski savjet nastavi sa re-

dovnimradomdoizborano-

vog –predlaže Simonović.

Izbor članova Sudskog sa-

vjeta,međukojimasu i četiri

člana iz reda uglednih prav-

nika koje postavlja Skupšti-

na, definisan je, između

ostalog, amandmanima na

Ustav iz2013. godine.Uizra-

di amandmana pomogla je

tada i Venecijanska komisija,

čiji predstavnici su u četvrtak,

3. maja, stigli u Crnu Goru, ne

bi li uspjeli da sa ovdašnjim

stručnjacima i političarima

preduprijede blokadu Sud-

skog savjeta.

SagovornicaPobjedepodsjeća

da je Udruženje sudija i 2013.

bilo protiv rješenja koje je,

ipak, prihvaćeno.

– Taj stav smo zastupali javno.

Presudio jepolitički interesna

kojinijesmomogli imatiutica-

ja – rekla je Simonović.

Komentarišuči stavove poje-

dinih analitičara da je način

izbora članova Sudskog savje-

ta u Skupštini dvotrećinskom

većinom u prvom, odnosno

tropetinskom većinom u dru-

gom krugu, veoma problema-

tičan, te da omogućava direk-

tno političko uplitanje u rad

sudske grane vlasti, Simono-

vić je kazala da je još 1879. go-

dine knjaz Nikola I Petrović

prepoznao značaj državne re-

forme...

„NAPREDAK“

– Zbog toga je na Glavarskoj

skupštini iznio prijedlog da

vlast hitno treba razdvojiti na

zakonodavnu, upravnu i sud-

sku, kako bi se obezbijedila

nezavisnost i autoritet ta tri

glavna stuba državnog apara-

ta. To je bilo prije skoro vijek i

po u jednom tradicionalnom i

zatvorenom društvu, u kojem

je postojala svijest o važnosti

nezavisnog postupanja svih

grana vlasti. Danas, kada se

smatramo modernom drža-

vom, imamo slučaj vraćanja

više koraka unazad – ka odo-

bravanjupolitičkogpritiskana

sudstvo, potkrijepljenogUsta-

vomi zakonom– ilustrovala je

Simonović.

PrilikomizradeZakonaoSud-

skomsavjetui sudijamaUdru-

ženje sudija Crne Gore imalo

Danas, kada

se smatramo

modernom

državom,

imamo slučaj

vraćanja

više koraka

unazad – ka

odobravanju

političkog

pritiska na

sudstvo,

potkrijepljenog

Ustavom i

zakonom –

ocijenila je

predsjednica

Udruženja

sudija Hasnija

Simonović

Strani i domaći eksperti traže način da se izbjegne blokada

je niz primjedbi, a jedna od

njih,sakojomsuupoznaliiVe-

necijansku komisiju, odnosila

se na sastav Sudskog savjeta,

odnosno na činjenicu da sudi-

je nemaju većinu u njemu, za

razliku od Tužilačkog savjeta.

Primjedbe nijesuprošle...

POSLJEDICE

Dio opozicije koja bojkotuje

rad parlamenta i bez čijih gla-

sova četiri člana Sudskog sa-

vjeta, najvjerovatnije, ne mo-

gu biti izabrani poručili su u

četvrtak, nakon sastanka sa

predstavnicima Venecijanske

komisije, da se neće vratiti u

Skupštinu.

Predsjednik Ustavnog odbora

Skupštine Miodrag Vuković

za Pobjedu ocjenjuje da je si-

tuacija ozbiljna, te da se može

očekivati dodatnousložnjava-

nje.

– Posljedice mogu biti dosta

teške. U pitanju je važna insti-

tucija u sistemu sudske vlasti i

realnamogućnostblokadenje-

nog rada – rekao jeVuković.

Smatradasupredstavnici sud-

ske i izvršne vlasti na vrijeme

reagovali i upozorili što semo-

že dogoditi.

– Vidi se da se promišljeno i

krajnje odgovorno pokušava

sanirati sadašnja situacija i u

svakomslučajupreduprijediti

mnogo toga, a moguće nega-

tivnog ako razlozi koji su i do

Sudstvou ra

Podsjećanje na to

ko je bio za, a ko

protivpozitivnog

ustavnog rješenja, u

ovomtrenutkumože

hraniti samopolitičku

i pravnu sujetu,

može služiti kao alibi

ili zakašnjela satis-

fakcija, prednama

stoji otvorenproblem

kojimoramo rješavati

– kažeMiodrag

Vuković

DraganŠoć

ILUSTRACIJA