Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 6. maj 2018.

Politika

Predsjednički

izbori subili

referendum

oNATO-u

PODGORICA

Imao samprilike vidjeti

u analizama, pa i čuti na bri inzima od

dobrih poznavatelja prilika kako su u

Crnoj Gori nevladine organizacije često

zamjenske tzv. ,,proxy“ političke orga-

nizacije, usko vezane za određene stra-

načke opcije – kaže u intervjuu Pobjedi

evropski poslanik i šef Delegacije EP za

BiH i Kosovo Tonino Picula. Ističe da ga

ne čudi to što su te nevladine organiza-

cije pisale Evropskoj komisiji da stopira

pregovore sa CrnomGorom i da to samo

šteti organizacijama civilnog društva u

izvornom smislu, bez čije nepristrasne

aktivnosti u cijelomnizu sektora nema

ni validnogmehanizma razvoja građan-

skog društva.

POBJEDA:

Kako komentarišete izvje-

štaj Evropske komisije? Evidentan je

pomaku zakonskomokviru, ali je pri-

mjena zakona pogotovoudijeluvla-

davine prava i borbi protiv korupcije

problem? Je li semoglo više?

PICULA:

Možda najbolji odgovor na

vaše pitanje predstavlja učestalost

upotrebe izraza ,,skromna spremnost“,

,,u početnoj fazi“ ili ,,niska razina“ u

dokumentu Europske komisije kada se

opisuje stanje u pravosuđu, javnoj admi-

nistraciji, borbi protiv korupcije i orga-

niziranog kriminala i medijskih sloboda.

Ovogodišnji izvještaj Komisije bilježi

nešto skromniji napredak nego u ranijim

izvještajima, što je vjerojatno posljedica

političkih turbulencija i snažne polariza-

cije u društvu od parlamentarnih izbora

2016. godine. Bez obzira za to, Crna Gora

je nedvojbeno od svih šest zapadno-

balkanskih država najdalje odmakla u

pregovorima o članstvu u EU. U posljed-

njoj godini ovogmandata europskih

institucija vlasti u Podgorici trebale bi u

što većoj mjeri primijeniti preporuke iz

izvještaja i konsolidirati vodeću poziciju

kada se bude raspravljalo o ritmu i pravi-

lima buduće politike proširenja EU.

POBJEDA:

Završeni supredsjednički

izbori i pobijedio je lider DPS-aMilo

Đukanović. Zapadnimediji suovu

pobjeduokarakterisali kao čvrsto

opredjeljenjeCrneGore da nastavi

svoj evroatlantski put stabilnosti. Vaš

komentar?

PICULA:

Pomnogimocjenama i ovi

predsjednički izbori, kao i svi izbori

nakon 2006. godine, nisu toliko sučelja-

vali ideološke suparnike koliko pristalice

suverenističke politike s onima koji bi

Crnu Goru izveli iz euroatlantske matrice

i usmjerili je prema Beogradu i Moskvi.

DPS i Milo Đukanović očito predstavljaju

prozapadna stremljenja većine građana

Crne Gore s konstantnompodrš-

kom. To, naravno, nikako ne znači

da opozicija u cjelini i bez ostatka

dijeli protuzapadno raspoloženje jer

i dio oponenata vladajućoj koaliciji želi

europsku Crnu Goru, ali odbija suradnju

sa DPS-om zbog niza drugih razloga.

Međutim, predsjednički izbori se mogu

razumjeti i kao svojevrsni referendumo

crnogorskom članstvu u NATO-u, budu-

ći da je riječ o nedavnomdogađaju koji

je izazvao burne reakcije na domaćoj

političkoj sceni kao i pritiske izvana.

POBJEDA:

Novoizabrani predsjednik

je nedavnou intervjuu zaRiaNovosti

kazaoda će se lično zalagati za bolje

odnose saRusijom. Kakogledate na

ovu izjavu?

PICULA:

Pravi test kvalitete budućih

odnosa Podgorice i Moskve bit će, s

jedne strane, spremnost Rusije da pri-

hvati novu geopolitičku realnost član-

stva Crne Gore u NATO-u, dok bi također

stranka na vlasti u Podgorici morala naći

načina da relaksira ovako oštru političku

polarizaciju u zemlji. Timprije što će

svaki ozbiljniji napredak u završnoj fazi

pregovora o članstvu u EU biti vezan za

odgovoran i kontinuiran rad parlamenta.

Naravno da bi i opozicija morala prihva-

titi izborne rezultate i svoju ulogu korek-

tora vlasti u institucijama, a ne izvan njih.

Ako novoizabrani predsjednik uspije

premostiti jaz Moskve prema Podgorici,

možda to doprinese i boljimodno-

sima unutar zemlje.

POBJEDA:

Dionevladinog

sektora je pisao Evropskoj

komsiji, uoči presjedničkih

izbora, da stopira prego-

vore saCrnomGorom,

odnosnoda uvede

,,klauzulubalansa jer

nema napretka“.

Kakogledate na

ovaj postupak,

koji nije zabilje-

ženni u jednoj

zemlji tokom

pristupnogpro-

cesa, da civilni

sektor, koji bi treba-

loda se zalaže da štoprije

uđemouEU, radi upravo

suprotno?

PICULA:

Taj postupak ne

čudi jer sam imao prilike

vidjeti u analizama, pa i čuti

na bri inzima od dobrih

poznavatelja prilika kako

su u Crnoj Gori nevladine

organizacije često zamjen-

ske tzv. ,,proxy“ političke

organizacije, usko vezane za određene

stranačke opcije. To samo šteti udru-

gama civilnog društva u izvornom

smislu, bez čije nepristrasne aktivnosti

u cijelomnizu sektora nema ni validnog

mehanizma razvoja građanskog druš-

tva. Izvještaj Komisije potvrđuje posto-

janje zakonskog okvira za komunika-

ciju tijela vlasti i nevladinog sektora, ali

ocjenjuje da on ne smije biti samo for-

malan bez dovoljno

poticaja i iskrene

uključenosti

obje strane.

Marija

JOVIĆEVIĆ

Ako

novoizabrani

predsjednik uspije

premostiti jazMoskve

prema Podgorici, možda

to doprinese i boljim

odnosima unutar

zemlje - kaže

Picula

INTERVJU:

Evropski poslanik Tonino Picula

PODGORICA

IvanVukov-

ić zahvalio jenaukazanom

povjerenjuda, kaonosilac

liste „ZadobrograđanaPod-

gorice–pobjedničkakoali-

cijaMiloĐukanović“, pred-

vodi timkoji će 27.maja

pobijediti na lokalnimiz-

borimauglavnomgradu, sa-

opšteno je izDPS-a.

Na sastanku aktivista Opš-

tinskog odbora na kojem je

govorioipredsjednikDPSMi-

lo Đukanović, Vuković je na-

glasio da će sa zadovoljstvom

dati puni doprinos realizaciji

politike koja vodi napretku

Crne Gore i koja Podgoricu

pretvara u evropski grad.

– Ponosan sam na grad u ko-

jem živim i znam puno ljudi

koji dolaze sa strane i žele da

ostanu tu da žive, a on jeste

takav upravo zahvaljujući lju-

dimakoji suuproteklomperi-

oduvodili Glavni grad–kazao

jeVuković.

On je, takođe, naglasio da su

upravo partijski aktivisti na-

jveća snaga i ključ svake pob-

jede DPS, te da su upravo oni

najveća prednost partije u

o d n o s u n a p o l i t i č k u

konkurenciju.

– Demokratska partija soci-

jalista je politički temelj mod-

erne Crne Gore, a ljudi poput

vas su temelj DPS. Da nije bilo

ljudi poput vas, bez obzira na

superiornost političke ideje,

CrnaGoradanasgotovosigur-

no ne bi bila ni nezavisna ni

slobodna država, a to je jedina

Crna Gora u kojoj bih ja

pristao da živim kao mlad

čovjek koji vjeruje u sebe.

Zahvaljujući ljudima poput

vas ja sam danas tu i biću tu s

namjeromdapokušamdavra-

tim jedan dio tog duga, i da

našupolitikudovedemodojoš

jedne velike izborne pobjede i

da na taj način učinimo da

Podgorica bude još uspješnija

i naprednija i daCrnaGoraos-

tanepolitičkistabilnaunared-

nomperiodu – poručio je Vu-

kovićpodgoričkimaktivistima

DPS-a.

R.P.

Nosilac liste DPS-a za Podgoricu govorio na

sastanku aktivista Opštinskog odbora

Vuković: Ponosan

samnagradu

kojemživim

PODGORICA

AkoCrna

Gora ispuni obaveze i bude

spremna za članstvou

Evropskoj uniji i prije 2025.

sredstva zanašuzemlju, kao

budućučlanicu, bićeobezbi-

jeđena, saopštila jebivšami-

nistarkaevropskih integra-

cijaGordanaĐurović.

Evropska komisija upetak je

izradila budžetski okvir za

period 2021-2027, u kojemse

ne predviđa odvajanje sred-

stava za dalje proširenje, iako

taj vremenski period obuhva-

taidatumkadabitrebaloCrna

Gora i SrbijadauđuuUniju.U

budžetskom okviru pretpri-

stupnadavanjasupovećanasa

12na 14 i pomilijardi eura.

– On je ostavio vrata otvorena

za zemlje kandidate za član-

stvo da kroz instrument pret-

pristupne podrške nastavljaju

da usvajaju evropske standar-

de i da se prilagođavaju ono-

me što su kasnije obaveze po

članstvu - kazala ja zaTVCG

Đurović.

Pretpristupni instrument,

rekla je Đurović, ima jasno

postavljene ciljeve.

– Oni su sektorske priori-

tete definisali, ima tako-

zvanu evropsku dodatu

vrijednost za ispunjavanje po-

litičkih i ekonomskih reformi,

zemlja se prilagođava član-

stvu, a istovremenoveć i danas

učestvuje u onome što se zove

sigurnost,stabilnostibezbjed-

nostEvropskeunije–kazala je

Đurović.

Očekuje da će sredstva za

CrnuGorukaobudućučlanicu

biti obezbijeđena.

– Ako Crna Gora ispuni svoje

obaveze i bude spremna za

članstvo, ranije završi prego-

vore, potpiše ugovor, uđe u

proces ratifikacije, koji je po-

čeo prije završetka ove proce-

dure, svakakodaćebiti isti slu-

čaj, odnosno sredstva za Crnu

Goru kao buduću članicu bi

bila obezbijeđena - zaključila

jeĐurović.

K.J.

Bivšaministarka evropskih integracija

Gordana Đurović o budžetu EU do 2027.

Bićenovcaako

ispunimoobaveze

GordanaĐurović

IvanVuković

ToninoPicula