Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 6. maj 2018.

Politika

PODGORICA

Od8. juna

2006. godinekada je tadašnji

ministar vanjskihposlova

IslandaGeirHardeupismu

tadašnjemšefucrnogorske

diplomatijeMiodraguVla-

hovićunaveodamu je čast u

imeVlade Islandada saopšti

danjegova zemljapriznaje

CrnuGorukaonezavisnudr-

žavu, našuzemljupriznale su

182 zemlje.

Islandjebioprvadržavakojaje

to zvanično uradila, samo 18

dana od referenduma kojim je

na istorijskom referendumu

obnovilanezavisnostipetdana

nakon što je naš parlament

usvojio Deklaraciju o nezavi-

snosti.Šefislandskediplomati-

je u pismu u ime svoje Vlade

naveo je: „Island je spreman

uspostaviti formalne diplo-

matske odnose između dviju

zemalja prvomprilikom“.

DIPLOMATSKAMREŽA

Crna Gora je sa Islandom us-

postavila diplomatske odnose

već 26. septembra 2006. godi-

ne i od tada bilateralne odnose

imamo sa 182 zemlje, od 195,

koliko trenutno ima suverenih

država na svijetu.

Crnu Goru kao nezavisnu dr-

žavu nijesu još priznali Baha-

mi, Barbados, Belize, Kraljevi-

n a B u t a n , R e p u b l i k a

Ekvatorijalna Gvineja, Kame-

run, Madagaskar, Republika

MaršalskaOstrva, SaveznaRe-

publika Nigerija, Papua Nova

Gvineja, Somalija, Demokrat-

ska Republika Sveti Toma i

Principi,UjedinjenaRepublika

Tanzanija i KraljevinaTonga.

Mreža diplomatsko-konzular-

nih predstavništava CrneGore

nije velika. Od obnove državne

nezavisnosti naša zemlja u svi-

jetu ima 28 ambasada i tri ge-

neralna konzulata. Tu je još

sedamstalnihmisijaprimeđu-

narodnim organizacijama, iz-

među ostalihmisija pri Evrop-

skoj uniji, sa sjedištem u

Briselu, stalna misija pri Orga-

nizaciji ujedinjenih nacija, sa

sjedištem u Njujorku, stalna

misija pri Organizaciji za

evropsku bezbjednost i sarad-

nju i specijalnim organizacija-

ma UN, sa sjedištemu Beču, te

pri NATO-uuBriselu.

- Trenutno 25 ambasadora

predstavlja našu zemlju u svi-

jetu, a za ambasade Crne Gore

u NR Kini, Rumuniji i Poljskoj

utoku jepostupakpostavljenja

ambasadora - saopšteno je Po-

bjedi iz Ministarstva vanjskih

poslova.

ŠTOPIŠEUZAKONU

Interesovalo nas je da li se cr-

nogorske diplomate „regrutu-

ju“ pretežno prema partijskoj

pripadnosti ili je riječ o diplo-

matama od karijere, stručnimi

osposobljenim za taj odgovo-

ran posao. U resornom mini-

starstvu suodgovorili da suve-

ćina crnogorskih ambasadora

karijerne diplomate, a samo je

petinaonihkojisunatefunkci-

je usmjereni od strane partija

ili na neki drugi način.

- Crna Gora trenutno ima 19

karijernih ambasadora i šest

licakojanijesukarijernediplo-

mate-kazalisuPobjediuMini-

starstvu vanjskih poslova. Me-

đutim,odgovornapitanjekosu

ti ambasadori nijesmodobili.

Članom 63 Zakona o vanjskim

odnosima propisano je da se

šef diplomatsko-konzularnog

predstavništva postavlja, po

pravilu, iz reda diplomata, ali

damože biti i ,,lice koje nije di-

plomata“, s tim da ovi drugi

mogu „činiti najviše 20 posto

šefova diplomatsko-konzular-

nih predstavništava“. Sudeći

prema odgovoru koji smo do-

bili iz resornog ministarstva,

ova zakonska odredba je ispo-

štovana.

Prosječna starost ambasadora

koji našu zemlju predstavljaju

u svijetu je 54 godine.

Premačlanu40Zakonaovanj-

skim poslovima, prijedlog za

postavljenje ambasadora utvr-

đuje Vlada, na prijedlog mini-

stra vanjskih poslova. Zatim

predsjednik države ukazom

postavljaambasadora,podobi-

janjuagremanadržaveprijema

i mišljenja odbora Skupštine

nadležnog za međunarodne

odnose.

Mandat ambasadora obično

traje četiri godine, mada može

biti i produžen.

AMBASADORI

Na sajtuMinistarstva vanjskih

poslova Crne Gore stoji da je

DušanMrdovićambasadorna-

še države u Albaniji, Gordan

StojovićuArgentini,ŽeljkoPe-

rović u Austriji (akreditovan i

za Češku i Slovačku), te da je

Vladimir Radulović ambasa-

dor u Belgiji (akreditovan i za

Holandiju i Luksemburg).

MilanLakićje,kakopišenasaj-

tu, ambasador uBosni iHerce-

govini, Snežana Radović am-

basadorka u Bugarskoj, dok je

Dragica Ponorac šefica diplo-

matskog predstavništva u

Francuskoj (akreditovana za

Monako i Andoru), a Boro Vu-

činić je ambasador u Hrvat-

skoj.

U Italiji je ambasadorka Sanja

Vlahović, naKosovu tu funkci-

juobavljaFerhatDinoša,dokje

Aleksandar Moštrokol amba-

sador u Mađarskoj, a u Make-

doniji PredragMitrović.

UNjemačkoj ambasador Crne

Gore jeRankoVujačić, dok jeu

Ruskoj Federaciji ambasador

RamizBašić.

U SjedinjenimAmeričkimDr-

žavama crnogorski ambasador

jeNebojšaKaluđerović, Vujica

Lazović u Sloveniji, a Aleksan-

dar Eraković u Španiji. USrbiji

ambasador naše države je Bra-

nislav Mićunović, u Švajcar-

skoj je Damir Grbović, dok je

našambasadorpri Svetoj Stoli-

ci i Suverenom viteškommal-

teškom redu Miodrag Vlaho-

vić.

Branko Milić obavlja ambasa-

dorsku funkciju u Turskoj,

Darko Uskoković u Ujedinje-

nimArapskimEmiratima, dok

je u Ukrajini ambasador Lju-

bomir Mišurović, a Borislav

Banović u Ujedinjenom Kra-

ljevstvu Velike Britanije i Sje-

verne Irske. U ambasadama

Crne Gore u Grčkoj, Poljskoj,

Rumuniji i Kini poslove njiho-

vog šefa trenutno obavljju se-

kretari u tim diplomatskim

predstavništvima.

SPORAZUMI

UdržavamaukojimaCrnaGo-

ranemadiplomatskoilikonzu-

larno predstavništvo Vlada je,

radi zaštite interesa CrneGore

i njenih građana i pravnih lica,

zaključila sporazume sa Srbi-

jom, Bosnom i Hercegovinom,

Hrvatskomi Rumunijom.

-TakoBosna iHercegovinapre-

ko svog diplomatskog predstav-

ništva štiti interese Crne Gore u

Jordanu u skladu sa međuna-

rodnimpravom i diplomatskom

praksom. Republika Hrvatska

štiti interesenašedržave, građa-

na i pravnih lica u Australiji, Či-

leu, dok i Generalni konzulat

Hrvatske zastupa interese Crne

Gore u Los Anđelesu. Bugarska

preko svog diplomatskog pred-

stavništva štiti interese Crne

GoreuJermeniji,Azerbejdžanu

i Gruziji, kažu u Ministarstvu

vanjskihposlovaidodajudajesa

Srbijom uspostavljeno uzaja-

mno pružanje usluga u zemlja-

ma u kojima jedna od strana ne-

m a s v o j e d i p l o m a t s k o

-konzularnopredstavništvo.

ZoranDARMANOVIĆ

Od25crnogorskih

ambasadora, 19su

karijernediplomate

Od obnove

državne

nezavisnosti

naša zemlja

u svijetu ima

28 ambasada

i tri generalna

konzulata. Tu

je još sedam

stalnihmisija pri

međunarodnim

organizacijama.

Trenutno 25

ambasadora

predstavlja našu

zemlju u svijetu,

a za ambasade u

NRKini, Rumuniji

i Poljskoj u toku

je postupak

postavljenja

ambasadora

POVODI:

Crna Gora ima uspostavljene diplomatske odnose sa 182 zemlje

Ambasadori - šefovi stalnih

misija Crne Gore pri među-

narodnimorganizacijama

postavljaju se bez agrema-

na.

Zanimljivo je da su šest od

sedam ambasadora - šefo-

va stalnihmisija Crne Gore

pri međunarodnimorgani-

zacijama žene.

Ambasadorka u Stalnoj

misiji Crne Gore pri UN u

Nujorku je Ivana Pajević,

u Misiji pri EU u Briselu je

Bojan Šarkić ambasador i

šef misije, Dragana Radu-

lović, ambasadorka i še ica

Misije pri NATO u Briselu, u

Misiji pri OEBS-u u Beču je

Slavica Milačić, u Misiji pri

Savjetu Evrope u Strazburu

je Božidarka Krunić, a Dragi-

ca Ponorac je ambasadorka

Misije pri UNESKO u Parizu,

dok je Zorica Marić-Đorđe-

vić ambasadorka i stalni

predstavnik Crne Gore pri

Misiji u Svjetskoj trgovin-

skoj organizaciji u Ženevi.

Kosušefovi

misijapri

međunarodnim

organizacijama

SOFIJA

SamitEvropskeunije i Za-

padnogBalkana, koji ćebiti održanu

Sofiji 17.maja, veoma jevažandogađaj

koji ćepokazati daUnija i njeni part-

neri uregionudijele iste ciljeve,

poručila jevisokapredstavnicaEUza

spoljnupolitiku i bezbjednost Federika

Mogerini.

–To će biti prvi i najvažniji politički znak

da EU i njeni zapadnobalkanski partneri

ne dijele samo isti geografski prostor, već

i političkeciljeve i istusudbinu–kazala je

Mogerini.

Ona je to saopštila na konferenciji za

novinare sa zamjenikom bugarskog

premijera Krasimira Karakačanova na-

kon neformalnog sastanka ministara

odbrane članica EU u Sofiji, prenose

agencije.

– To neće biti samit proširenja, ali, ipak,

činjenica da je cio region Evropa i da ima

evropsku perspektivu biće jedan od os-

novnih elemenata samita – rekla je Mo-

gerini.

Prema njenim riječima, nije samo u in-

teresu zemalja Zapadnog Balkana, već i

svih u EU, da se rad sa regionom učini

kredibilnim.

– A kredibilna evropska perspektiva za

cio region je centralni dio našeg interesa

– rekla jeMogerini.

R.P.

Poruka visoke predstavnice EU za spoljnu politiku i bezbjednost

Mogerini:

Samit EU i Zapadnog

Balkanaveomavažan

FederikaMogerini

PODGORICA

Goran

Poleksić kandidat je za

ambasadora Crne Gore

u Rumuniji, na rezident-

noj osnovi sa sjedištemu

Bukureštu.

Kako je objavila agencija Mina,

o tomprijedlogu sjutra će dati

mišljenje članovi Odbora za

međunarodne odnose i isel-

jenike.

– Poleksić je do sredine prošle

godine bio načelnik Odjel-

jenja za vojno-obavještajne

i bezbjednosne poslove u

Ministarstvu odbrane. Prema

Ustavu, predsjednik Crne

Gore imenuje ambasadora na

osnovu prijedloga Vlade i mišl-

jenja nadležnog skupštinskog

odbora - prenosi Mina.

K. J.

Poleksićkandidat

zaambasadorau

Rumuniji

ZgradaMinistarstvavanjskihposlova

Bukurešt