Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Nedjelja, 6. maj 2018.

Kultura

INTERVJU:

Vidosa

BIJELOPOLJE

DragićRa-

brenovićprvi je crnogorski

autor čija jepriča „Šoljica

čaja saFaustovimpotpi-

som“ objavljenauhrvatskoj

SFeraKonskoj zbirci „Tran-

serali“, koja ćenarednogvi-

kendabiti promovisanana

40. SFeraKonu.

Iako se u okvirunajveće i naj-

starije hrvatske konvencije

već 24 godine objavljuju zbir-

ke priča iz oblasti fantastike,

nijedanpisacprijeRabrenovi-

ća nije uspio da svoje ime do-

piše u spisak autora SFera-

konskihzbirki.

-Kada su objavljena imena

autora, zaista sam bio srećan

što se moja priča našla među

14 najboljih, od ukupno 100

koliko ih jepristiglonaovogo-

dišnji konkurs. Do sada su

objavljivane priče samo hr-

vatskih pisaca, tako da je ovo

za mene velika čast - kazao je

Rabrenović za Radio Bijelo

Polje,

Rabrenovićeva priča „Šoljica

čaja sa Faustovim potpisom“

tiče se iskonske teme–dobra i

zla.

-Sam naslov priče daje asoci-

jaciju na onog Fausta koji je

prodao dušu đavolu. Pokušao

sam da prikažem kako se čo-

vjek –glavni junak ove priče,

zbog tragičinogdogađajasuo-

čava sađavolom, koji jezapra-

vona neki načinunjemu - po-

jasnio jeRabrenović.

On jenaglasioda je zbirka spe-

kulativnih fikcija „Transreali“

dokaz da postoji novi vid pisa-

nja fantastike, odnosno po-

stfantastike.

-Transrealizam je tema koja u

regionunažalostnijedovoljno

zastupljena, zato mi je drago

štosuorganizatoriSFeraKona

prepoznali njenu važnost.

Transrealizam dopušta da se

radnja odvija kao da je realna,

ali ipak fantastika određuje

tok ili zaključak priče – ističe

Rabrenović.

Podsjetimo, Dragić Rabreno-

vić je i prvi autor izCrneGore

čije supričeobjavljeneu festi-

valskim zbirkama u Bosni i

Hercegoni, a zatimu Istri.

R. K.

Priča Dragića Rabrenovića objavljena u hrvatskomzborniku SF proze

Novi vidpisanja fantastike

HERCEGNOVI

Herceg

Novi dobijanovi festival

urbanekulture -MORŽ

(Morski ritamživota) ko-

jegorganizujuHercegNo-

vi Cool (NVOAlternaut) i

kafeProstorijau saradnji

saCrnogorskomkinote-

komi uzpodrškuTuristič-

keorganizacijeHercegNo-

vi. Prvo izdanjeMORŽ-a

bićeodržanood 1. do3. ju-

nanaplatou ispredProsto-

rije, naStepeništu28. okto-

brakoje spajaŠkver sa

gradom.

MORŽće,uokvirumuzičkog

programa, uHercegNovi do-

vesti neka od najzanimljivi-

jih imeđupoklonicima alter-

nativnog zvuka omiljenih

aktuelnih imena muzičkog

stvaralaštva sa postjugoslo-

venskogprostora i predstavi-

ti publici izuzetnu kantau-

torsku scenu koja u regionu

doživljava svoj procvat.

U okviru programa koji je po-

držala Crnogorska kinoteka,

svake večeri festivala publika

će moći da uživa u igranim i

dokumentarnim filmovima

koji za temu ili scenografiju

imajumore.Simpatičnirarite-

ti i neka od najvažnijih ostva-

renjasvjetskekinematografije

biće prikazani pod zvijezda-

ma, na najšarmantnijim her-

cegnovskim stepenicama, a

nagrađivani hercegnovski re-

ditelj Ivan Salatić ustupio je

svoj film ‘Dvorišta’ za prikazi-

vanje na novom novskom fe-

stivalu.

U art programu na platou

ispred Prostorije, u okviru

grupne izložbe koja će pred-

staviti jedan od mogućih pre-

sjeka trenutno rashuktalog i

vrlobogatogregionalnogneba

vizuelne umjetnosti, Novlja-

nima i gostima će svoje radove

prikazati neki od najboljih i

najsvježijihautora saprostora

bivše Jugoslavije.

R.K.

Herceg Novi dobija novi festival urbane kulture

Morski ritamživota

startujeod 1. juna

NJUJORK

UMuzeju

gradaNjujorkaotvore-

na je izložba fotografi-

jakultnoga američkog

redateljaStenlija

Kjubrikakoji jekarije-

ruzapočeo sa 17godina

kao fotograf za časopis

„Look“.

Fotografije koje će biti

izložene od 3. maja do

28. novembra nastale su

prije početka njegove

filmskekarijere. Izložba

je nazvana „Through a

Different Lens: Stanely

KubrickPhotographs“.

Kjubrik je rođen 1928.

godineuBronksu.Tamo

je kao tinejdžer fotogra-

fisao sve oko sebe. U

aprilu 1945., časopis

„Look“ otkupio je jedno

njegovodjelo, nakon če-

ga ga je angažovan kao

njegov službeni foto-

graf.Riječ jeofotografiji

prodavača novina koji

oslonjen na lakat i po-

gleda uperena prema

dolje sjedi u kiosku is-

punjenomnovinama na

čijim je naslovnicama

vijest o smrti Franklina

D. Ruzvelta.

Prodavaču je dao preci-

zna uputstva o tomu ka-

ko pozirati, što je već ta-

da ukazivalo na viziju

koju je zarana nosio u

sebiikojagajeproslavila

kao jednoga od najvećih

reditelja današnjice.

Fotografije izložene na

njujorškojizložbijedno-

stavne su, a istovremeno

predstavljaju remek-

djela, poput para zalju-

bljenihna klupi uparku,

slavnih osoba u njiho-

vim domovima, pasa na

gradskimulicama...

Kubrick (1928-1999) je

biopoznatpoperfekcio-

nizmu, pozorno vođe-

nim kamerama, često je

bio ironičan i poznat po

prikazu pesimističnoga

pogleda na svijet. Među

njegovim najznačajni-

jim filmovima su „Loli-

ta“, „2001.Odisejausve-

miru“, „Isijavanje“,

„Paklenapomorandža“ i

mnogi drugi.

R.K.

Kjubrikove fotogra je na izložbi u Njujorku

Jednostavna

remek-djela

VidosavStevanović, pripo-

vjedač, pjesnik, romansijer i

dramski pisac, autor je tride-

setakobjavljenihknjigapre-

vedenihna skoro sve značaj-

nije jezikeuEvropi i svijetu.

Osim knjiga periodično je pi-

saozaLeMond, Liberasion, El

Pais, Ekspresen i drugeevrop-

ske listove. Kao ogorčeni pro-

tivnik režima i politike Slobo-

dana Miloševića i srpskih

nacionalista, bio je prinuđen

da napusti Srbiju i da, preko

Grčke zatraži politički azil u

Francuskoj. U Srbiji je od tada

meta napada nacionalističke

propagande, djela sumu izba-

čena iz školskih programa,

knjižaraibiblioteka,aliuFran-

cuskoj prevodi njegovihknjiga

izlaze u više izdanja. Dobitnik

je mnogobrojnih regionalnih i

međunarodnihnagrada,među

kojima i francuskog odlikova-

nja Orden viteza reda umjet-

nosti i literature za cjelokupno

književnodjelo (1999.) Uizda-

nju „Službenog glasnika“ iz

Beogradaobjavljenajenjegova

„trilogija“ „Dnevnik samoće“

–SplinParizai„Bojaprolazno-

sti stvari“ koja obuhvata poli-

žanrovskuprozu.

POBJEDA:

„Dnevnici samo-

će“ čitaju se kaomemoarska,

aliikaofikcionalnaproza.Šta

je suštinska zajednička nit

koja povezuje tri toma dnev-

nika?

STEVANOVIĆ:

Tojeegzil.Pr-

vi dnevnik beleži uzroke i po-

četak egzila, drugi sam egzil u

njegovimosnovnimvarijacija-

ma,trećipovratakizegzila,po-

jednostavljeno rečeno. Uz

mnoštvo podtema, ličnosti,

sredina i prilika, uz opise ne-

prestanog pisanja i borbe sa

književnim izrazom koji se

menja. Jer, izmog ugla posma-

trano, egzil bez umetnosti, bez

estetskih i duhovnih rezultata,

samo je izveštaj promene do-

kumenata, gradova, stanova i

bankarskih računa.

Egzil kao večni fenomen, kao

građu umetnosti, kao nasilnu

priliku promene i razvoja, kao

nostalgiju, tugu i radost zbog

POBJEDA:

Kako vidite danas pozi-

cije Srbije i CrneGore, s obziromna

velike razlike posebno u spoljnoj

politici i pristupanjuCrneGore

NATO savezu?

STEVANOVIĆ:

Kao što sam vama

rekao u razgovoru za Televiziju Crne

Gore, pre petnaestak godina, uz malo

preterivanja, ja sambio za nezavi-

snost Crne Gore pre Crnogoraca.

Radi čistih računa, susedskih odnosa

i bratskog razumevanja. Zabune koje

su postojale i koje još postoje, a nisu

samo ostaci starih ideoloških i poli-

tičkih projekata, uglavnom stvaraju

Crnogorci u Srbiji i Srbi u Crnoj Gori,

mislimna one kojima je to zanimanje

pre porekla i opredeljenja. Među osta-

Biosamzanez

CrneGoreprije

PODGORICA

Podgorica filmfe-

stival će, u saradnji saEvropskom

filmskomakademijomi Crnogor-

skomkinotekom, danas organizo-

vati drugi YoungAudienceAwards

DayuPodgorici.

U 45 gradova Evrope istovremeno će

biti prikazana tri filma za djecu uzra-

sta od 12 do 14 godina, nagrađivana na

recentnim evropskim i svjetskim fe-

stivalima.Djeca će se naći u ulozi žiri-

ja, a rezultati če na kraju dana biti

objavljeni uprenosuuživo, uz istovre-

meno uključenje učesnika iz svih gra-

dova koji će podijeliti svoje odluke.

Odabrani filmovi tretiraju različite

socijalno-kulturološke teme koje po-

zivajuna razmišljanje i razgovor.

Međunarodna komisija je za ovogo-

dišnji YAA dan odabrala italijansko

švajcarsku koprodukciju „Girl In Fli-

ght“, rediteljke Sandre Vannucchi,

finsko-švedsku koprodukciju, doku-

mentarni film„HobbyhorseRevoluti-

on“,rediteljkeSelmeVilhuneniigrani

film „Wallay“, koprodukciju Francu-

ske i Burkine Faso, reditelja Berni

Goldblata.

U programu će učestvovati preko 100

osnovaca izPodgorice adva odabrana

članadječijegžirijaćeuprenosuuživo

na kraju dana saopštiti odluke glasa-

nja iz Podgorice. Svečana ceremonija

na kojoj će autori odabranih filmova

primiti nagrade održaće se u Erfurtu

(Njemačka) u 20 sati , a prenos doga-

đaja biće dostupan na web linku,

objavljenomnasajtuEFA-e.YAAćese

održati u podgoričkom Cineplexxu,

koji jeovogodišnji partnerurealizaci-

ji programa. Organizaciju događaja

podržali su: Ministarstvo kulture,

Filmski Centar Crne Gore, Sekretari-

jat za kulturu i sport i EUInfo centar.

R.K.

Drugi „YoungAudienceAward

Day“ danasuPodgorici

Predstava „Igra s lutkama“, u produk-

ciji Lutkarske scene Gradskog pozo-

rišta, biće izvedena danas u 12 sati u

sali Dodest KIC-a „Budo Tomović“.

Tekst i režiju za ovaj komad potpisu-

je Ljubomir Ralčev.

Prvi dio predstave pokazuje kako

se pravi lutkarsko pozorište, dok je

drugi dio prava bajka - „Crvenkapa“.

Komad je namijenjen djeci starijoj od

tri godine.

Igraju: Dijana Dragojević, Vesna

Vujošević-Labović, Željko Raduno-

vić i Sejfo Seferović.

Scenogra iju i lutke (projekat izrade)

uradila je Iva Hadžijeva, muziku je

komponovao Rajko Kadović, a kore-

petitorka je Olja Dakić.

R.K.

„Igra s lutkama“ danas

na repertoaruGradskog

DragićRabrenović

HercegNovi

Stenli Kjubrik

Nije

sav