Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Nedjelja, 6. maj 2018.

Svijet

Otkrivena statuaKarla

MarksauNjemačkoj

BEOGRAD

–Ljudi koji su

napraviliprofit90-ihgodina

sadadrževlast inovac i oni bi

dazaboravenategodine,

odnosnoSrbijasenakonviše

oddvijedecenijenijesuočila

saprošlošćui činjenicamakoje

suobjelodanjene ipotvrđene i

predmeđunarodnimi

domaćimsudovima -kažusa-

govorniciPobjedeDušanJan-

jić i SonjaBiserkokomentar-

išući četiridogađajau

protekloj sedmici.

Kao prvo, lider radikala Vojislav

Šešelj svoj cirkus iz parlamenta

seli u Hrtkovce, a osuđen je na

desetgodinauHaguzbogprogo-

naHrvata izHrtkovaca.

Mira Marković daje intervju

,,Večernjim novostima“ – a već

decenijujenedostupnasrpskom

pravosuđu. Dvije knjigeMilora-

da Ulemeka Legije su dijeljene

gledaocima u Jutarnjem pro-

gramu TV Prva – a osuđen je na

četrdeset godina zatvora zbog

ubistva premijera Zorana

Đinđića.

DarkoMladić,sinhaškogosuđe-

nika RatkaMladića, na TV Pink

zasvogocatražipravonaliječen-

je –nikone pominje da jehiljad-

ama ljudi RatkoMladić oduzeo

osnovno ljudsko pravo – pravo

naživot.

OBRAČUNSAČINJENICIMA

Pravo pitanje glasi – da li se

pokušavaprekrojitiistorija.Pob-

jedini sagovornici tvrde da se st-

vari sporomijenjaju.

–Ne radi se o prekrajanju istori-

je,većoobračunusaljudimakoji

susvjedoci90-ihgodina.Oniko-

ji su 90-ih napravili profit i sada

drže vlast i novac, hoće da zabo-

rave devedesete i čitavu svoju

retoriku i mržnju okreću prema

onima koji su svjedoci 90-ih –

rekao je Dušan Janjić, direktor

Forumazaetničkeodnose.

Konstatujući da se ljudi sporo

mijenjaju, ali da se neki ne mi-

jenjaju uopšte kao pomenuti na

početku teksta, Janjić ističe da

,,sadaimamoneštoštoličinafar-

su,afarseobičnoslužedaseljudi

lakše rastanuod ljudi iz90-ih“.

Prema mišljenju predsjednice

Helsinškog komiteta za ljudska

pravaSonjeBiserko,nijesedale-

ko odmaklo sa suočavanjem sa

prošlošću, a jedna od glavnih

preprekajeinterpretacijaratova

na teritoriji bivšeJugoslavije.

– Bez objektivizacije jugoslov-

enskogimeđunarodnogkontek-

sta, kao i uloge srpske elite u ge-

nerisanju rata, teško da će u

bliskojbudućnostidoćidokvali-

tativnih promjena – smatra Bi-

serko i skreće pažnju da je u

tomeuvelikojmjeridoprinijelai

međunarodna zajednica koja je,

kad je riječ o suočavanju, cio

problem svela na krivičnu

odgovornost.

Ona podsjeća da jeMeđunarod-

ni krivični sud za bivšu Jugo-

slavijuimaoprvorazrednuulogu

u objelodanjivanju činjenica, ne

samo u sklopu presuda, već i s

nevjerovatnom bazom prik-

upljenih dokumenata, svje-

dočenja, dokumentarnih filmo-

va i sl.Ali, taj sudnije raspolagao

mehanizmomkojimbiobavezao

zemlje u regionu da se ozbiljno

pozabavenjegovimnasljeđem.

– Takav pristup je omogućio

Beogradu da svoju interpretaci-

ju, prema kojoj ,,Srbija nije

učestvovala u ratu“, nametne

kaozvaničnu. Srpskeelitene sa-

mo da su prihvatile takvu inter-

pretaciju već su, posebno one

akademske, brojnimknjigama i

javnimnastupimadoprinijeleda

takva interpretacija bude široko

prihvaćena–kažeBiserkoitvrdi

dasenamjernostvaraopštakon-

fuzija u pogledu činjenica o ne-

davnoj prošlosti, kao i da je na

djelu revizija istorije čitavogXX

vijeka, što dodatno stvara haos,

posebnouglavamamladih.

Ipak, ključanmomenat za nju je

sagledavanje istorije samo iz

pozicije žrtve što onemogućava

ozbiljandijalogoprošlosti.Osim

toga, potencira se trauma i

njeguje težnja za osvetom, što u

regionu trajno održava tenzije.

Značajnu ulogu u toj manipu-

laciji igrajubrojke, koje se stalno

povećavaju, a fokus je posebno

na Drugom svjetskom ratu i

Jasenovcu, koji je bio i ključna

temaupripremiratauHrvatskoj

1991.godine,asadajeponovoak-

tuelan u opravdavanju 90-ih go-

dina.

PROPAGANDA

Šta o srpskomdruštvu govori to

što od antiheroja hoće da pravi

heroje i gdje jegreška?

– Nema greške. Ti ljudi imaju i

propagandu i budžet i, kako se

kaže, imaju i hljeb i nož, i oni

misle da su prevarili istoriju

činjenicom da trenutno drže

vlast –kažeJanjić.

On tvrdi i da je javnost Srbije

potpuno na drugoj strani i ilus-

truje činjenicom da se narod

okrenuo protiv tadašnjeg preds-

jednika Srbije Tomislava Niko-

lića u ,,momentu kada je na

Kosovoposlat onaj sramni voz“.

– Oni mogu sada naknadnim

odlukama za novac da rehabil-

ituju gotovo sve. Cijela priča o

rehabilitacijama, od četnika do

Nedića, vezana je za imovinu, a

sve ovo je rezultat činjenice da

onidrževlast–utomeihdobrim

dijelompodržava sadašnji trend

u Evropi koji jeste trend neo-

fašizma i populizma - zaključuje

Janjić.

Kodrži vlast, taj uređuje i regio-

nalne odnose, zato se postavlja

pitanje kada nekada istaknuti

članJUL-a, sadaministarvojske

Aleksandar Vulin uređuje

odnose saHrvatskom, kuda nas

to vodi i što je sljedeće

iznenađenje u regionalnim

odnosima što se tičeporukakoje

dolaze izSrbije.

Biserko kaže da je Hrvatska na

tapetu jošoddevedesetih.

– Od tada traje kampanja koja

Hrvatsku identifikuje samo sa

ustaštvom. Od kada sunapredn-

jaci na vlasti odnosi sa Hrvats-

kom su na silaznoj liniji. Vulin i

Dačić izražavaju mišljenja od

kojih se predsjednik nije distan-

cirao.Dakle,radiseousaglašenoj

strategiji kojanamjernoodržava

tenzije u regionu – odgovara Bi-

serko.

Ipak, kaže Biserko, ako smo se

opredijelilizaodlazakuEUiako

iz EUdolaze pohvale za ono što

je do sada urađeno, zašto vlast

stalnopodstičetenzijuujavnosti

da je Rusija naš jedini pravi pri-

jatelj i koliko u tome Srpska pra-

voslavnacrkva imauticaj.

BALANSIRANJE

Biserko smatra da i pored

pomenute podrške iz EU, a

posebno Njemačke, Srbija još

nije ,,prelomila“ oko svoje ev-

ropske budućnosti.

– Sve poruke iz EU i SAD uka-

zujuda sepribližavamomenat

kada će morati presjeći

kosovskičvor.Ilićeseokrenuti

od evropske opcije ili će potpi-

sati obavezujući sporazum o

Kosovu–kažeonaiprimjećuje

da jepredsjednikSrbijeposlije

posjete SAD i turneje poEvro-

pi, bio izrazito neraspoložen

očigledno zbog poruka koje je

dobio. Ona primjećuje i da

,,kompromisno rješenje“

(podjela Kosova i kompen-

zacija uBiH) nije realno i da bi

poremetilo čitav ionako fragil-

ni region. Ali i da posjeta

predsjednika Vučića takođe

trebada seposmatraukontek-

stu njegove trenutno veoma

nezahvalne pozicije.

–Njegova taktika balansiranja

i traženja kompromisnog

rješenja očigledno više ne op-

staje. PosjetaMoskvi (druga u

veoma kratkom vremenskom

rasponu) prvenstveno ima cilj

da provjeri da liMoskva ostaje

na istoj poziciji kada je riječ o

Kosovu. On sigurno računa na

odugovlačenje, u čemu Rusija

imapresudnuulogu. Elitakoje

ga okružuje traže istorijsko

,,ne“, što bi za Srbiju bilo

pogubno. Za samog predsjed-

nika to bi bio kraj povlašćenog

odnosa sa EU, posebno sa

Njemačkom – zaključuje Bi-

Elitamisli

da je

prevarila

istoriju

MOSKVA

-Ruskapolicija je

jučeuhapsilaopozicionog

lideraAleksejaNavaljnog i

višeod350njegovihpristali-

cananeodobrenimdemon-

stracijamaorganizovanim

širomzemljeprotivpreds-

jednikaVladimiraPutina.

Navaljnijeuhapšennaprotestu

u Moskvi, jednom od brojnih

koje je juče organizovao, dva

dana uoči Putinove inaugura-

cije za četvrti mandat, navodi

Frans pres.

Na video-snimku se vidi kako

policija nosi sa trga Navaljnog,

najvećeg Putinovog protivni-

ka, držeći ga za noge i ruke,

prenosi AP.

Prema navodima organizacije

OVD-info,policijajetokomda-

nauhapsilavišeod350demon-

stranata,odčega52naprotestu

uMoskvi i 97 uČeljabinsku, na

Uralu.

NaPuškinovomtrguuMoskvi,

gdje su se okupile hiljade Puti-

novih protivnika, došlo je do

sukobademonstranataipolici-

je, koja je bacila suzavac i

pokušala da uguši protest,

navodi AFP.

Demonstranti su se okupili i u

Sankt Peterburgu, uzvikujući

,,Putine, lopove“ i ,,NapoljePu-

tin“, a policija je bacila suzavac

kako bi rastjerala okupljene.

Demonstracije protiv inaugu-

racije Putina za četvrti preds-

jednički mandat održane su

jučeubrojnimruskimgradovi-

ma pod sloganom ,,On nije naš

car“, a demonstranti su uzvi-

kivali ,,Rusija će biti slobodna“

i ,,Dolje car“.

Ranije juče stotine ljudi ok-

upilesuseunajmanje12ruskih

gradova na Dalekom istoku i

Sibiru.

Inauguracija Putina za novi

šestogodišnji mandat biće

održana uponedjeljak, 7.maja.

Razbijeni

protesti,

uhapšen

Navaljni

Demonstracije u Rusiji

uoči Putinove inauguracije

TRIR

- Statua filozofa i osnivača socijalizmaKarlaMarksa

otkrivena je jučeunjegovomrodnomgraduTriru, uNjemač-

koj, povodomobilježavanja 200godinaodnjegovog rođenja.

Svečanosti otkrivanja statue visoke 4,4 metra, koja je poklon

Kine, prisustvovalo je oko 200 zvanica.

Marks jeutemeljio filozofskuosnovukomunizma, ideologiječiji

jeciljsloboda,zajedničkovlasništvonadsredstvimazaproizvod-

nju i ukidanje klasnog društva.

On je rođen5.maja 1818. uTriru, gdje ježiviodo17. godine.Umro

je uLondonu 1883. godine.

– U Srbiji spomenite dvije stvari – rat i hiperin laciju – i dobi-

ćete mase na ulicama. To što je trenutno opozicija slaba ili

korumpirana ništa ne govori o procesu u kojem je javnost

Srbije izašla iz toga vremena. Ta javnost bi i dalje, akomože,

da izađe i iz posljedica 90-ih godina, ali jednostavno ras-

pored vlasti je takav kakav je i dok god je on takav

mi ćemo imati privid da su oni prevarili istoriju –

kaže Dušan Janjić.

Opozicijaslabaikorumpirana

– Sve u vezi sa Šešeljem i

oko njega potiče iz stava

prema nedavnoj prošlosti.

On kristališe taj stav na

način koji ogoljava srbi-

jansko društvo i njegove

elite jer izostaju ozbiljne

reakcije na njegove primi-

tivne provokacije. Nakon

dolaska iz Haga, on je slav-

ljen kao pobjednik Haškog

tribunala. Ni nakon što

mu je izrečena presuda

nije došlo do promjene.

Policija je zabranila sve

najavljene skupove u

Hrtkovcima i na taj način

izjednačila radikale čiji

je lider ratni zločinac s

onima koji se suprotstav-

ljaju njegovoj namjeri da

se pojavi u Hrtkovcima

na datum kada je održao

svoj famozni govor koji je

podstakao protjerivanje

Hrvata – kaže Biserko.

Šešeljogolio

srbijansko

društvo

Na djelu je revizija

istorije čitavog

dvadesetog vijeka,

što dodatno stvara

haos, posebno u

glavamamladih

– kaže Biserko

POVODI:

U Srbiji sve više dižu glas gubitnici rata devedesetih godina