Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Nedjelja, 6. maj 2018.

Turizam

PODGORICA

-Turistički

vodič jeosobakojaprati

grupeturistanaputovanjima

iupoznaje ihsakulturnimi

prirodnimznamenitostima

togpodručja.Posaoturis-

tičkogvodičaodličanje

privremeni i sezonskiposao

zasvekoji imajudovoljno

vremenabilotokomvikenda

ili ljetnihpraznika.Ovaj

posaomožebiti odličanizvor

dodatnezaradezastalno

zaposlene, koji imajuslobod-

nogvremena, zapenzionere

ili čakmožebiti i studentski

posao.Kakodoćido licence–

upravosmopitaliMinistarst-

voodrživograzvoja i turiz-

ma, koje jeod1998. izdalo

1.364 licence, ameđunjima

ima i stranihdržavljanakoji

ispunjavajuuslovekao i

domaći vodiči.

Potreba za turističkim vodiči-

ma u Crnoj Gori je sve veća, a

šef odsjeka za propise u

MORT-uBožoVučekovićkaže

da su ovi poslovi uređena pro-

fesija(Zakonoturizmuuugos-

titeljstvu), a prema Zakonu o

klasifikaciji djelatnosti, djelat-

nostturističkihvodičajeobuh-

vaćena šifrom 79,90 – Ostale

usluge, rezervacije i djelatnosti

povezane sanjima.

- Turistički vodič je fizičko lice

koje po utvrđenom programu

pruža turistima usluge vođen-

ja, pokazivanja i stručnogobja-

šnjavanja: prirodnih ljepota i

rijetkosti, kulturno-istorijskih

spomenika, umjetničkih djela,

etnografskihidrugihznameni-

tosti, istorijskih događaja i leg-

endi o timdogađajima i ličnos-

tima, privrednih i političkih

događaja i dešavanja, kao i po-

jedinihmjesta i područja; koje

je upisano u Centralni registar

privrednih subjekata kao pre-

duzetnik, osimako je zaposlen

u turističkoj agenciji (zapos-

lenje može zasnovati privre-

meno i povremeno u skladu sa

Zakonom o radu) - objašnjava

Vučeković i ističe da poslove

turističkog vodičamože obavl-

jati samo onaj koji ima legiti-

maciju turističkogvodiča.

POSEBNIUSLOVI

-Zaorganizovanegrupeodpet

i više turista/izletnika na poje-

dinim turističkim lokalitetima

važi poseban režim rada, koji

podrazumijeva obavezno

pružanje usluga turističkog

vodiča za njihov obilazak.

Ministarstvoodrživograzvojai

turizma donijelo je Pravilnik o

turističkim lokalitetima na ko-

jima važi poseban režim rada

turističkih vodiča, kojim se

uređujuturističkilokalitetikao

mjesta na kojima djelatnost

turističkih vodiča mogu iskl-

jučivoobavljatiturističkivodiči

sa licencom izdatomod strane

Ministarstva, a to je rješenje o

ispunjavanjuuslova za sticanje

legitimacije kojom potvrđuje

svoje svojstvo i mora je nositi

na vidnom mjestu prilikom

pružanja usluga - kaže Vuče-

kovićnavodećidajezapovredu

ove odredbe propisana kazna

fizičkom licu u iznosu od 200

do2.000eura.

- Za taj i druge prekršaje

učiniocu će se izreći i

zaštitna mjera zabrana obavl-

janja djelatnosti u trajanju do

šest mjeseci ako je u posljedn-

jih 12 mjeseci pravosnažno

kažnjen za isti prekršaj - kaže

Vučeković.

Onobjašnjavada se legitimaci-

ja izdaje fizičkom licu koje je

upisano u CRPS za obavljanje

djelatnosti turističkog vodiča,

osimza zaposlena lica u turis-

tičkimagencijama. Potrebnoje

dadostavepotvrduozaposlen-

ju izdatu od strane turističke

agencije, da imaju aktivno

znanje najmanje jednog stra-

nog jezika, da imaju znanje

crnogorskogjezikaumjerikoja

omogućavaosnovnukomunik-

aciju za strano fizičko lice

(provjeravaju i izdaju

odgovarajući akt

fakulteti za

jezikenaCet-

inju i u Nikšiću) i da ima serti-

fikat o nacionalnoj stručnoj

kvalifikaciji (obuku i pohađan-

jenastavevrše fakulteti za turi-

zamuKotoru,BaruiBudviiJU

Gimnazija -Kotor,Dobrota).

ZAHTJEVITRŽIŠTA

Kako navodi Vučeković, za

naše turističke poslenike,

poseban izazov predstavlja

prilagođavanje ponude i

usluge na kineskom jeziku

jer su turisti sa tog područja

najmnogoljudniji i dosta

trošenaputovanju.

- To podrazumijeva i da

zaposleni u hotelu

poznajukine-

ski jezik na-

jmanje u

nivouznanjapotrebnogzajed-

nostavnu komunikaciju. Crna

Gora kao turistička destinacija

svojuponuduposljednjihgodi-

na intenzivnije prezentuje na

kineskomtržištu, koje je jedno

od najbrže rastućih emitivnih

turističkih tržišta u svjetskim

razmjerama.Kineskituristios-

tvaruju veliku potrošnju na

putovanjima i, uz to, najčešće

obilaze i zemlje koje su u

okruženju u odnosu na desti-

nacijuukojudolaze. Oni suve-

oma specifična i zahtjevna cilj-

nagrupa - ističeVučeković.

Novina po ovom pitanju jesu

aktivnosti pojedinih crnogor-

skih turističkih agencija, koje

su se specijalizovale za kines-

ko tržište, a odnose se na rad-

no angažovanje određenog

broja kineskih turističkih

vodiča u njihovim turističkim

agencijama.

NadaKOVAČEVIĆ

Kada je riječ o turističkim

vodičima koji govore kineski

jezik, a koji su nam sve više

potrebni, Vučeković kaže da

ih nema u Crnoj Gori.

- Poteškoće koje proizilaze

iz te činjenice prevazilaze

se, shodno praksi u dosa-

dašnjemperiodu, korišće-

njemusluga turističkih

vodiča koji govore engleski

jezik, kao najrasprostranje-

niji svjetski jezik kojim se

služe, u najvećembroju,

i kineski turisti. Uz to, za

kineske turiste koji ne razu-

miju engleski jezik obezbje-

đuje se prevod na kineski

posredstvomnjihovih vođa

grupa, animatora ili pratila-

ca - istakao je Vučeković.

Nema

vodičakoji

govore

kineski

Ministarstvo za dvadeset godina izdalo 1.364 licence za rad sa turistima

Legitimacija

se izdaje

zičkom

licu koje

je upisano

u CRPS.

Potrebno je

da dostave

potvrdu o

zaposlenju

koju izdaje

turistička

agencija, da

imaju aktivno

znanje

najmanje

jednog

stranog jezika,

da imaju

odgovarajuće

znanje

crnogorskog

jezika i

serti kat o

nacionalnoj

stručnoj

kvali kaciji

Potreba za

turističkim

vodičima

nikadveća

PoglednaSkadarsko jezero

BokaKotorska

Crno jezero

Njegoševmauzolej naLovćenu