Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 5. maj 2018.

Društvo

POVODI:

Zašto je zapadnobalkanska povratnička ruta sa ISIL-ratišta sve rizičnija i skuplja

Trgovina ljudskompatnjom

Muškarci sa Balkana ni po cijenu dodatnih patnji svojih porodica, ne žele da

se vraćaju u zemlje porijekla, nego isključivo „negdje u Zapadnu Evropu“

PRIŠTINA/KOSOVSKA

MITROVICA/NOVIPA-

ZAR

- Premapodacimapet

neformalnihhumanitarnih

organizacija saKosova i iz

Sandžaka, uzemlje Zapad-

nogBalkana sa ISIL-ratišta

odkraja 2012. dokraja 2016.

godinevratilo seneštoviše

od400 ljudi.

Od kraja 2016. do 10. januara

2018. godine, prema evidenci-

ji iz istih izvora, broj povratni-

ka u zemlje porijekla drastič-

no je opao (vratilo se tek

pedestak osoba, uglavnom

žena i đece) uprkos činjenici

da je ISIL-tvorevina gotovo

uništena. Bivši aktivistanovo-

pazarskogFurkana, aaktuelni

humanitarac Fahredin Ć.

objašnjava:

Novi zadaci

„Poslije sve učestalijih borbe-

nih poraza džihadista, počet-

komprošlegodine,reaktivira-

ne su takozvane logističke

islamističkećeliješiromEvro-

pe, a posebnouAustriji, Šved-

skoj, Švajcarskoj, Holandiji,

Španiji, Njemačkoj i, najma-

sovnije, uTurskoj, ali iuvećini

zapadnobalkanskih zemalja.

Njihovi novi zadaci suorgani-

zacija povratničkih transfera

sa što manje posljedica po

ključne strukture i organiza-

cione jedinice radikalnih isla-

mista, kao i svojevrsna kolek-

tivna duhovna reanimacija

bivših ratnika“.

I dogodilo se, prema riječima

Pobjedinog sagovornika, oče-

kivano: muškarci sa Balkana

ni po cijenu dodatnih patnji

Povratnici želeuZapadnuEvropu

400

ljudi vratilo se u zemlje

Zapadnog Balkana sa

ISIL-ratišta od kraja 2012.

do kraja 2016. godine

podaci supet neformalnih

humanitarnihorganizacija

saKosova i iz Sandžaka

svojih porodica, ne žele da se

vraćajuuzemljeporijekla,ne-

goisključivo„negdjeuZapad-

nuEvropu“. Većina se infiltri-

ra u migrantske kolone, a

samo manje grupacije imaju

novca da plate transfere ruta-

ma kojima gospodare turski,

kosovski, bugarski, grčki i al-

banski trgovci ljudskom pat-

njom.

PovjereNičkemisije

To su, zapravo, povjerenici

bivših džihadističkih ćelija,

obučnih i logističkihcentara,

„transformisanih“ u tzv. po-

vratničke ćelije, čiji su nepri-

kosnoveni lideri Nedžad i

Istref Balkani, Nusret Ima-

mović, Dževad Gološ, Fisnik

Haziraj, ZećijaĆazimi i Idriz

Biljibani, bez obzira uprav-

ljaju li trgovinom sa slobode

ili iz nekog od evropskih ili

regionalnih zatvora. Tako-

zvani povjerenički misionari

rade po jasnim pravilima,

preciznom cjenovniku i fik-

snimcijenama.

Plaća se eurima, dolarima,

zlatom, ali i nekretninama,

ukolikoseprocijenidasuvri-

jedne, a prenos vlasništva je

jednostavan i bezbjedan.

Svaki vid kršenja dogovora

plaća se još skuplje, ponakad

i glavom, a takvih je primjera

bilo u okolini Novog Pazara,

Kačanika i Preševa. Ne ka-

žnjavaju se, veoma surovo,

samo direktni „prekršioci“,

nego i njihove familije…

koNtroverzNi misioNari

S druge strane su, međutim,

neformalne organizacije koje

djeluju na drugačiji način i

uglavnom su posevećene po-

vratničkimmisijamaženaiđe-

ce. Primjera radi, u posljednje

vrijeme,od10.januaradokraja

marta ove godine, prema stati-

stici kontroverzne humanitar-

keElmeĐ, čija neregistrovana

islamska humanitarna organi-

zacijaporedprištinskecentra-

le, navodno ima ogranke uKo-

sovskoj Mitrovici, Novom

Pazaru, Tutinu, Plavu i Ulci-

nju, iz Sirije i Iraka vratilo se 11

državljana Srbije, ali su samo

trojica stigla do zemlje porije-

kla, a ostali su završili u Bosni,

Hrvatskoj i naKosovu.

Na Kosovu, uMakedoniji i Al-

baniji broj povratnika se, od

sredine janura do kraja marta

uvećavao iz dana u dan, pa je,

prema evidenciji naše sago-

vornice, na Kosovo stiglo dva-

desetak novih povratnika; u

Makedoniju i uAlbaniju po 15.

Pretežno se radi o ženama, đe-

ci i veoma mladimmuškarci-

ma.

doNatorski resursi

Elma Đ. najavljuje još jednu,

navodno spasilačko-humani-

tarnumisiju, kojućekoordini-

rati sa predstavnicima sličnih

neformalnih organizacija iz

balkanskihzemalja, ali i izAu-

strije, Švajcarske i Luksem-

burga.Skeniraćese,kakokaže,

novi privremeni migrantski

kampovi u Turskoj i Grčkoj, a

misija će trajati do 9. maja. Po-

sebnu požanju usmjeriće pre-

ma porodicama bivših džiha-

dista, odnosnođeci i ženama.

- Iako raspolažemo ograniče-

nim donatorskim resursima,

vjerujem da smo u stanju da i

ovamisija, po rezultatima, od-

nosnobrojupovratničkihgru-

pa, bude makar na nivou tri

prethodne - naglašava ona.

Ističe da ih ohrabruje činjeni-

ca da su kao, na neki način ne-

zavisnihumanitarnimisionari

prepoznati kao pouzdani par-

tneri i od strane Crvenog po-

lumjeseca, ali i od još nekih

zvaničnihmeđunarodnih or-

ganizacija.

r.tomiĆ

Počeo Nacionalni forumna temu kreiranja aktivnihmjera i povećanja zapošljavanjamladih

Podrška smanjenjunezaposlenosti

PODGORICA

-Otvaranje

novihradnihmjesta i pove-

ćanjebroja zaposlenihprio-

ritet je i strateški cilj i Vlade i

Zavoda za zapošljavanje -

kazao jedirektorZavodaSu-

ljoMustafić.

On je juče otvorio prvi Nacio-

nalniforumnatemuuspostav-

ljanjaotvorenog ikonstruktiv-

nog dijaloga u kreiranju

aktivnihmjera i povećanja za-

pošljavanja mladih. Forum je

organizovala Asocijacija za

demokratski prosperitet - Zid

u sklopu projektaWeB4YES -

Western Balkan Civil Society

Organizations for Youth

Emloyment Support.

- Ne može se očekivati da Za-

vod, kao državna institucija,

sama smanjuje nezaposlenost,

kada to zavisi od ukupnog eko-

nomskog ambijenta, zaintere-

sovanosti zapokretanjebiznisa

NOVIMPROJEKTIMADORADNIHMJESTA:

Sakonferencije

Na evidenciji Zavoda za

zapošljavanje, kako je

kazao Suljo Mustafić, nalazi

se 5.437 nezaposlenih sa

diplomom fakulteta, među

kojima je 235 magistara i 10

doktora nauka.

- Nezaposlenost mladih

smanjuje se u odnosu na

prošlu godinu. Potrebno je

raditi na promjeni njihove

svijesti, a u tome će pomoći

uvođenje dualnog obrazo-

vanja - kazao je Mustafić.

Bezposla

235magistara

i 10doktora

nauka

PODGORICA

- Zavod za

zapošljavanje je i ove godi-

ne izdao informator ,,Kuda

nakon osnovne škole“. Vodič

je štampan u tiražu od 8.000

primjeraka i biće distribuiran

svimosnovnim školama na

području Crne Gore. Oko

7.400 učenika ove godine

završava osnovno obrazo-

vanje.

Informator sadrži savjete koji

mogu biti korisni pri pravil-

nom izboru srednje škole. Dat

je presjek najčešćih grešaka

koje mlade mogu navesti na

pogrešan izbor zanimanja. U

Informatoru se nalazi i kutak

za roditelje sa savjetima za

profesionalno usmjeravanje.

U brošuri su informacije o

svijetu rada i preduzetništvu i

kratak opis zanimanja.

U posebnompoglavlju su

informacije o svim srednjim

školama u Crnoj Gori i u njima

zastupljenimobrazovnim

profilima.

Učenici, roditelji i svi drugi

zainteresovani, moći će dobiti

primjerak informatora u biro-

ima rada i Centrima za infor-

misanje i profesionalno savje-

tovanje (CIPS), a nalazi se i u

elektronskoj verziji na sajtu

Zavoda za zapošljavanje.

Informatorzapolumaturante

i priliva stranih investicija. Od

decembra prošle godine vidljiv

je trendpostepenogpadaneza-

poslenosti - kazao jeMustafić.

Saglasno programu rada za

ovugodinu, kako jedodao, Za-

vod će realizovatimjere aktiv-

ne politike zapošljavanja za

4.000osoba sa evidencije, pri-

oritetno mladih, dugoročno

nezaposlenih, žena i korisnika

materijalnog obezbjeđenja

porodice.

-Utokujestručnoosposoblja-

vanje šeste generacije visko-

koškolaca. Od njih 3.055 u re-

alnomsektoru je60odsto, dok

su ostali u javnoj upravi - pod-

sjetio jeMustafić.

On je ocijenio da je jedan od

načina da se smanji nezapo-

slenostdasemladi tokompro-

cesa obrazovanja, uključe u

proces rada, kroz uvođenje

višečasovapraktičnenastave i

to kako tokom srednjeg, tako i

tokomvisokog obrazovanja.

Programski menadžer Dele-

gacijeEUuCrnojGoriRoman

Botard naglasio je da će oni i

daljepodržavati sveaktivnosti

kojesuusmjerenenazapošlja-

vanjemladihinjihovouključi-

vanje udruštvo.

- I okviru IPA2 već je raspolo-

živo15,2milionaeurakojimće

se podržati aktivne mjere za

učešće mladih na tržištu rada

- kazao jeBotard.

Izvršna direktorica ADP-Zid

Sanda Rakočević rekla je da

aktivne mjere treba da budu

usmjerene kamladim ljudim i

njihovo uključivanje u tržište

rada ka sticanju stalnog zapo-

slenja, ističući da u tom smje-

ru treba jačati privredu.

N.k.

Zgradečetiri

fakulteta

prilagođene

osobama

sa invaliditetom

PODGORICA

–Zaosobe sa

invaliditetomadaptirana su

četiri fakulteta -Građevin-

ski i Pravni uPodgorici, Fi-

lozofski uNikšiću i Fakultet

za turizami hotelijerstvo iz

Kotora, krozprojekat ,,Viso-

koobrazovanje i istraživa-

nje za inovacije i konkuren-

tnost“ –HERIC, a radovi su

koštali 233.000eura.

Ministar prosvjete Damir Še-

hović, nakonobilaskaustano-

va, kazao je jučeda sunaFilo-

zofskom fakultetu radovi

koštali više od 113.000 eura,

na Građevinskom više od

54.000, dok je za Pravni iz-

dvojeno oko 39.000, a za Fa-

kultet za turizam i hotelijer-

stvo skoro 28.000 eura.

- Pristup objektima osoba sa

invaliditetomne smije biti pi-

tanje nečije dobre volje. To

što je riječ o kompleksnim i

finansijski zahtjevnim aktiv-

nostima ni najmanje nas ne

amnestira odobaveza – rekao

je on.

Najavio je da će u toku ljeta

dva resursna centra u Podgo-

rici dodatno prilagoditi oso-

bama sa invaliditetom, a to će

obaviti u okviru projekta

Energetske efikasnosti koji

radimo saKfWbankom.

On je dodao da je oko 107

obrazovno-vaspitnih ustano-

va prilagođeno osobama sa

invaliditetom.

r.d.