Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 5. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

-Zaradevatrogasacaspasilacasunerealnomaleu

poređenjusaopasnostima inaporimakojimasuizloženiusva-

kodnevnomradu–poručio jepredsjednikStrukovnogodbora

vatrogasaca-spasilacaCrneGoreRatkoPejović,

povodom4.ma

-

jaMeđunarodnogdanavatrogasaca-spasilaca.

On je kazao da zarade crnogorskimvatrogascima nerijetko kasne i

ponekolikomjeseci i neujednačene suodgradadograda.

- Porezi i doprinosi, staž u uvećanom trajanju nije imuplaćen i po

nekolikogodina. Uslovi za odlazakupenziju su takvi da ihmali broj

vatrogasaca-spasilacamože ispuniti, pa suprepušteni namilost Za-

vodazazapošljavanjeusvojimpoznimgodinama.Upojedinimsluž-

bama vatrogasci-spasioci nijesu kolektivno osigurani u slučaju po-

vreda, profesionalne bolesti ili smrti na radnommjestu - navodi

Pejovićusaopštenju.

Ističe da je zanimanje vatrogasca-spasioca izuzetno opasan, ali hu-

manposao.

-Obavljajući poslovekoji supropisani zakonomi dati namunadlež-

nost često žrtvujemo zdravlje i sopstvene živote spasavajući živote

drugihiimovinugrađana.Odaklesvibježetamoidemomi-kazaoje

Pejović.

Tvrdi da je dio problema lako i za kratko vrijeme rješiv uz ,,dobru

voljuiobostranorazumijevanje,dokdrugičekajusistemskarješenja

izradomnovih i boljihzakonskihpropisa“.

- Vatrogasci-spasioci ne posjeduju adekvatnu i atestiranu ličnu za-

štitnuopremu,dokjekolektivnaoprema,akojeiposjeduju,staraipo

nekoliko desetina godina. Umnogim službama ne radi dovoljan ili

optimalan broj vatrogasaca-spasilaca s obzirom na veličinu, broj

stanovnika i rizike. Vatrogasci-spasioci su često izloženi mobingu i

prijetnjama od poslodavaca koji ih nerijetko shvataju kao balast i

opterećenje i nepotreban trošak za slabo stojeće budžete lokalnih

uprava -naveo jePejović.

N.K.

PODGORICA

–Kažnjava-

njempočinilacakršenja ljud-

skihpravapotvrđujese legiti-

mitetdržavnevlasti,

povjerenjeusudstvo idruge

organevlasti, bezobzira je li

počinilacdržavni organ, poli-

cija, službabezbjednosti, voj-

ska ili sutofizička lica–poru-

čio jesudijauEvropskom

suduza ljudskapravaNebojša

Vučinić.

On je juče na konferenciji „Ne-

kažnjivost sa aspekta prakse

Evropskog suda za ljudska pra-

va“, koju je organizovala nevla-

dina organizacija Građanska

alijansa u saradnji sa Ambsa-

dom Kravljevine Holandije u

Srbiji i Crnoj Gori, rekao da se

ljudska prava vrlo lako krše, a

kršenja se teškodokazuju.

- Žrtve se još teže obeštećuju, a

najteže je kazniti počinioce kr-

šenja ljudskih prava. I to ne sa-

mo u bivšimkomunističkimdr-

žavama, nego čak i u državama

kojeimajumnogovećutradiciju

upogleduvladavinepravailjud-

skihprava–naglasiojeVučinići

dodao da ovi zaključci sublimi-

raju njegovo desetogodišnje

iskustvo sudije suda u Strazbu-

ru.

Samo zajedničkom akcijom či-

tavog društva i svih organa vla-

sti, smatra on, može se stati na

kraj negativnom fenomenu ne-

kažnjavanja počinilaca kršenja

ljudskih prava, ali da ne treba

bitiidealista,jerseovapojavane

možepotpuno iskorijeniti.

- I u visoko razvijenim zapad-

nimdemokratijama, koje imaju

mnogo veću tradiciju, krše se

ljudska prava, ali je to kod njih

na nivou statističkih grešaka –

naglasio jeVučinić.

Da je vladavina prava ogroman

izazovizanajdemokratskijedr-

žavesvijeta,kakojekazao,poka-

zujeipraksaSudauStrazburu,u

kojem je dosta presuda protiv

državakaoštosuVelikaBritani-

ja,Holandija ili Švajcarska.

- Prirodna osobina svake vlasti

je mogućnost da se povrijede

ljudska prava. Zbog toga je svr-

hadijalogada se širi svijest o to-

me,posebnodaseborimoprotiv

takozvane (sub)kulture neka-

žnjavanja–rekao jeVučinić.

Naglasio je i da su predmeti iz

Crne Gore u sudu u Strazburu

zastupljeni na nivou statističke

greške.

- To ne znači da nema ozbiljnih

problema okoprimjene i pošto-

vanja ljudskih prava. U jednom

momentu smo imali veliki broj

predmeta u odnosu na broj gra-

đana. U tom pogledu smo bili

lošepozicionirani,aliseitasitu-

aciji popravila – naveo je Vuči-

nić.

Državna tužiteljkauVrhovnom

državnom tužilaštvu Đurđina

Nina Ivanović rekla je da je ne-

kažnjivostozbiljanataknaprav-

ni poredakdržave.

- Da bi se stalo tirjanstvu „no-

gomzavrat“nijedovoljnosamo

osuditi izvršioca krivičnog dje-

la. Puna afirmacija društvene

odmazde prema izvršiocu djela

postižesetekizvršenjempravo-

snažnesudskeodluke–naglasi-

la je Ivanović.

J.B.

NEKAŽNJIVOSTGLOBALNI

PROBLEM:

Sakonferencije

Sa konferencije uPodgorici poručenoda semora stati na put nekažnjivosti

Kokrši ljudskaprava

tajmoraodgovarati

Vatrogasci

suočeni sa

brojnim

problemima

Međunarodni dan vatrogasaca

Malezaradeuodnosu

naopasnosti posla