Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 5. maj 2018.

Društvo

Ombudsman ukazao na dugogodišnje probleme kotorske Specijalne bolnice za psihijatriju

Izliječeni pacijenti ostajuu

bolnici, jer nemajugdjedaodu

Neki pacijenti spavaju na dušecima na podu, a prema standardima takav

boravak je neprihvatljiv i zahtijeva brzo rješavanje. Nedostaju i kreveti,

dušeci, posteljine. Fali i garderobe, jer neki borave i dalje u pidžamama –

upozorio je Šućko Baković na stanje u kotorskoj psihijatrijskoj bolnici

PODGORICA

– ,,Socijalni

pacijenti“ čije liječenje je za-

vršeno i dalje su jedanodnaj-

većihproblemaSpecijalne

bolnice zapsihijatrijuuKo-

toru, aneki odnjihuovoj

ustanovi žive čak20do30

godina, jernemajugdjeda

odu, pokazao je i najnoviji iz-

vještaj ombudsmana.

Zaštitnik ljudskih prava i slo-

boda podsjetio je juče da na

ovaj problem ukazuje već se-

dam godina, ali da on još nije

riješen.

SPAVAJUNADUŠECIMA

On je juče na konferenciji za

novinare predstavio Izvještaj

nacionalnog mehanizma za

prevenciju torture za prošlu

godinu, kojim je obuhvaćena i

ovabolnica.Uprava ih jeobavi-

jestila da takozvani „socijalni

pacijenti“ ostaju u toj ustanovi

jer im nije obezbijeđen drugi

smještaj.

- U ovoj ustanovi materijalni i

prostorni uslovi su loši i nedo-

voljni. Neki pacijenti spavaju

na dušecima na podu, a prema

standardima takav boravak je

neprihvatljiv i zahtijeva brzo

rješavanje. Nedostaju i kreveti,

dušeci, posteljine. Fali i garde-

robe, jer neki borave i dalje u

pidžamama,asaaspektaEvop-

skog komiteta za prevenciju

torture to je neprihvatljivo, jer

bi trebalodabuduuodjeći koju

nosimo kada smo kod kuće za-

to što to pozitivno utiče na nji-

hovu socijalizaciju – istakao je

on.

Odgovarajući napitanjePobje-

INSTITUCIJENEREAGUJUNAPREPORUKE:

Sakonferencijezanovinare

U izvještaju je, takođe, ista-

knuto da je prošle godine

obavljeno 17 obilazaka orga-

na, organizacija i ustanova u

kojima su smještene osobe

lišene slobode ili one koji-

ma je ograničeno kretanje.

Upitan da li se može dati

generalna ocjena u pogledu

napretka u suzbijanju torture

u odnosu na prethodni peri-

od, ombudsman je kazao da

u 2017. godini u ustanovama

i zatvorima nije bilo zabilje-

ženih slučajeva torture.

- U davanju takve ocjene

Bezslučajevatorture

mora se uvijek biti opre-

zan. Na osnovu onog što

smomi kroz boravak tamo

vidjeli i pritužbi zatvoreni-

ka, nijesmo zaključili da je

bilo - ali ne možemo tvrditi

da je tako. Kao institucija se

svakako zalažemo za nultu

toleranciju torture - rekao

je on.

de da li su nadležni dali obeća-

nje da će ovog puta otkloniti

nepravilnosti na koje godina-

ma ukazuje, Baković je kazao

da su relevantnimustanovama

dostavili izvještaj, te da očeku-

je reakciju.

- Dosta toga se godinama po-

navlja. Evropski komitet za

prevenciju torture je saopštio

slične nalaze. Insistiraćemoda

se poštuju naše preporuke –

kazao je on.

Podsjetio je i da još nije izmje-

šteno Forenzičko odjeljenje iz

ove bolnice koje bi trebalo da

funkcioniše u sklopu Zavoda

za izvršenjekrivičnihsankcija.

Ombudsman nije zadovoljan

ni funkcionisanjemKlinike za

psihijatriju Kliničkog centra

Crne Gore. Kazao je da suma-

terijalni uslovi u toj bolnici i

dalje veoma nezadovoljavaju-

ći.

- Iako su do kraja izvještajne

2017. godine djelimično una-

prijeđeni materijalni uslovi,

što je pohvalno, zapažamo da

je neophodno i dalje preduzi-

mati korakezadostizanjeopti-

malnog terapeutskog okruže-

nja – rekao je on.

Tokomkontrole, kako je nagla-

sio, uvidom u medicinsku do-

kumentaciju pacijenata usta-

novilisudakodgotovopolovine

nedostaje izjava o dobrovolj-

nompristankuzasmještajilije-

čenje.Pronašlisunepravilnosti

uslučajuonihpacijenatakojisu

je potpisali, jer ta izjava nigdje

nije zavedena.

-Ne postoji ni posebna prosto-

rijazarealizacijuprimjeneizo-

lacije i ograničenja kretanja.

Primjena ove mjere vrši se na

neadekvatannačin.Potencijal-

ne žalbe i prigovori namijenje-

ni zaštitniku prava pacijenata

se popunjavaju na formularu

koji senalazi kodglavne sestre,

što djelimično poništava prin-

cip anonimnosti prijave -rekao

je on.

DOBARPRIMJER

Drugačije stanje je zatekao u

Odjeljenju za psihijatriju nik-

šićke bolnice, ocjenjujući da je

situacija u toj ustanovi znatno

bolja u odnosu na podgoričku

kliniku.

- Materijalni uslovi na odjelje-

nju i uslovi rada ljekara i sred-

njeg medicinskog kadra su da-

leko bolji nego što su u

Podgorici – rekao je on.

Imao je, međutim, i prigovor -

registrovali su da se na ovom

odjeljenju mjere fiksacije

obavljaju upotrebom kožnih

kaiševa koji, kako kaže, nijesu

adekvatni za tunamjenu.

- Preporučili smo da se ovi fik-

satori zamijene i da se koriste

platneni, jer tako nemože doći

do eventualnog povređivanja

pacijenata–kazaojeidodaoda

suprimjetili dapacijenti nedo-

voljno borave na svježem vaz-

duhu.

N.

Đ.

PODGORICA

–Predstavnici

izabranihdoktora iministar

zdravljaKenanHrapović sa-

stali su se juče i, kako suPo-

bjedi saopštili, definisali

konkretne aktivnosti kojima

će se, krozpartnerski odnos,

daljenadgrađivati sistem

elektronskog zakazivanja i

realizovati programkonti-

nuiranemedicinske edukaci-

je, u skladu sapotrebama lje-

kara.

Izabrani doktori za odrasle u

četvrtak su ministru uputili

otvoreno pismo i ukazali, po-

red ostalog, na manjakvosti

elektronskog sistema zakazi-

vanja koji ih je, kako su istakli,

pretvorio u administrativne

radnike.

IzMinistarstva zdravlja za Po-

bjedu su kazali da se ministar

sastao sa predstavnicima

Udruženja doktora porodične

medicine, ali nijesu precizirali

na koji način će tačnoda otklo-

ne nepravilnosti na koje su lje-

kari ukazali.

- Prepoznali smo da u komen-

tarima ljekara iz Udruženja

postojeelementi kojimogudo-

prinijeti unapređenju sistema

elektronskog zakazivanja. Mi-

nistarstvo zdravlja je uvijek

spremnozasvakuvrstuinicija-

tive koja može unaprijediti

zdravstveni sistem. Na sastan-

ku su definisane konkretne ak-

tivnosti kojima će se, kroz par-

t n e r s k i o d n o s , d a l j e

nadgrađivati sistem elektron-

skog zakazivanja i realizovati

program kontinuirane medi-

cinske edukacije, u skladu sa

njihovimpotrebama - kazali su

oni.

Kako su dodali, predstavnici

Udruženja iznijeli su nedou-

mice, probleme i sugestije ve-

zano za sistem funkcionisanja

primarnog nivoa zdravstvene

zaštite, te su zajedno ocijenili

daizabraniljekartrebadabude

kamen temeljac zdravstvenog

sistema.

- Istaknuto je da pacijenti pri-

marno treba da budu upućeni

na izabranog ljekara, a da su

ljekari specijalisti sa sekundar-

nog i tercijarnog nivoa njihovi

konsultanti - kazali su iz resora

Hrapovića.

Ni predsjednica Udruženja

doktora opšte/porodične me-

dicine dr Marija Stanišić nije

željela da iznosi detalje sa sa-

stanka. Ona je zaPobjedu rekla

da su dobili obećanje da ćeMi-

nistartsvo zdravlja učiniti sve

da uvaži njihove primjedbe.

-Omodalitetimakakodaispra-

vimo stvari ne bih ovom prili-

kom- rekla je ona.

Istakla je da je elektronski si-

stem zakazivanja pregleda po-

remetio štošta u sistemu pri-

marne zdravstvene zaštite, te

da ostaje puno toga u nared-

nomperioduda sepopravi. Po-

novila jenavode izpisma ljeka-

ra da je novim sistemom

vrijeme koje doktor treba da

posveti pacijentu potpuno iz-

gubljeno u administrativnim

obavezama.

- Redovi čekanja nijesu kraći,

vrijeme čekanja na zakazane

pregledenijekraće imnogo to-

ga može da se unaprijedi – ka-

tegorična je ona.

Poručila je da nema tog zdrav-

stvenog sistema na svijetu koji

može imati zadovoljnog paci-

jenta ako imate nezadovoljnog

doktora.

Izabrani ljekari su prekjuče u

otvorenom dopisu ministru

Hrapoviću negodovali i što ni-

jesu bili uključeni u ovu refor-

mu, jer smatrajuda jenemogu-

će sprovoditi je, a ne pitati

specijaliste opšte i porodične

medicine za mišljenje. Nijesu

zadovoljni ni novim režimom

propisivanja lijekova.

N.Đ.

Predstavnici izabranih ljekara razgovarali saministromzdravlja

Dogovor pao, ali ćuteodetaljima

OBEĆAOKOMPROMIS:

KenanHrapović

CGO-u o spornomugovoru

primjereno

eemisija

slova po ovom Ugovoru pred-

stavljaju poslovnu tajnu, pa se

obavezujudaćepodatkečuvati

i neće ih ni na koji način učiniti

dostupnimatrećimlicima,oba-

vezujući na istu posebno svoje

zaposlene koji će raditi na izvr-

šavanjuovogUgovora“.

On je predložio da se ovaj član

izmijeni, kako sene bi dovodila

upitanje obavezaRTCGda bu-

de odgovorna javnosti, što je

propisano članom 12 Zakona o

Javnomservisu.

- U tom smislu smatramo da bi

trebalo preispitati opravdanost

postojanja člana 6 Ugovora, jer

podaciozaključivanjuirealiza-

ciji ovakve vrste ugovora treba

da budu dostupni na transpa-

rentan i cjelovit način. U nadi

daćeteovesugestijerazmotriti,

pozdravljamo već izraženu

spremnost Vaše medijske kuće

da izmjenom (aneksiranjem)

Ugovorarevidirateodredbeko-

je bi se mogle protumačiti ili

datipovodzaneprimjerenomi-

ješanje u rad RTCG i ugrožava-

nje njene nezavisnosti i samo-

stalnosti. Nakon zaključivanja

novoganeksaUgovora,molimo

Vas da nam isti dostavite na

uvid – poručio je Džafić u do-

kumentu koji je uputio gene-

ralnoj direktorici Javnog ser-

visaAndrijani Kadiji.

ZAKON

U dopisu RTCG-u i CGO-u

Džafić jepodsjetio i da jeZako-

nom o nacionalnom javnom

emiteru Radio i Televizija

CrneGore, Javni servisneza-

visanuuređivanjuprograma

i, u skladu sa tim utvrđuje

programsku šemu, koncep-

cijuproizvodnjeiemitovanja

programa, uređuje i emituje

informacije o aktuelnim do-

gađajima i organizuje obav-

ljanje djelatnosti (član 13).

Direktor Agencije za elek-

tronske medije istakao je

značaj saradnje Javnog ser-

visa sa donatorima, te važ-

nost obuka i razvoja kadrov-

sk i h kapac i t e t a , k roz

projektekojićeimomogući-

ti i finansijsku podršku, ali,

kako je navedeno u mišlje-

nju, na način da „RTCG bu-

de glavni nosilac projekata u

čijimrukama će se neupitno

nalaziti kontrola svih se-

gmenata projekata“.

Na konferenciji za novinare

u četvrtak šef Delegacije

Evropske unije u Podgorici

Aivo Orav i direktor Televi-

zije Crne Gore Vladan Mi-

ćunović, kao i koordinator

projekta CGO-a Damir Ni-

kočević pokušali su da od-

branesporniugovor,prizna-

jući, ipak, da će sporni

dijelovi biti riješeni anek-

som 2 koji je pripremljen.

Niko od njih nije saopštio

kakve izmjene je ovimanke-

sompretrpioizvorniugovor.

K.JANKOVIĆ

AbazDža ć

ZgradaRTCG