Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 5. maj 2018.

Društvo

Pažin sa predstavnicima Venecijanske komisije

BlokadaSudskog savjeta

ugrozilabi i reformeu

oblasti vladavineprava

PODGORICA

–Blokada iz-

bora članovaSudskog savje-

tauSkupštini imalabi broj-

nenegativne efektena

ključne reformeuoblasti

vladavineprava, kao temelja

ukupnogdruštvenog i eko-

nomskog razvojaCrneGore

–upozorio je jučepotpred-

sjednikVlade iministar

pravdeZoranPažin.

Onsesastaosapredstavnicima

Venecijanske komisije, koji su

u posjeti našoj državi na Paži-

nov poziv, kako bi zajednički

razmotrilinačinezaprevazila-

ženje problema moguće blo-

kade u radu Sudskog savjeta,

usljednajavaopozicijedaneće

učestovati u radu Skupštine

prilikom izbora članova ovog

tijela iz reda uglednih pravni-

ka.

U Sudskom savjetu su četiri

člana iz reda uglednih pravni-

ka, a njih bira Skupština dvo-

trećinskom,odnosnotropetin-

skom već i nom. Manda t

aktuelnomSavjetu ističe 2. ju-

la, a dio opozicije bojkotuje

parlament i nakon sastanka sa

predstavnicima Venecijanske

komisije poručili su da se neće

vratiti uSkupštinu i omogućiti

izbor novih članova Savjeta.

Pažin, ipak, vjeruje i očekuje

da će, uz podršku Venecijan-

ske komisije, ovo pitanje biti

riješeno i prevaziđeno u skla-

du sa najboljom uporednom

praksom.

- Pažin je izrazio zahvalnost

predstavnicima Venecijanske

komisije na dugogodišnjoj sa-

radnji i kontinuiranom dopri-

nosu izgradnji crnogorskog

zakonodavnogokviraponajvi-

šim evropskim standardima –

navedeno je u saopštenju Mi-

nistartsva pravde.

Šef delegacije Venecijanske

komi s i j e F i l i p Dmi t rov

zahvalio je, kako je napisano u

s a op š t e n j u , Pa ž i nu n a

dugogodišnjoj produktivnoj

saradnji koju naša država

ostvaruje sa ovimekspertskim

tijelomSavjetaEvrope.

- Izrazio je i nadu da će svi

društveni akteri u Crnoj Gori

prepoznatiznačajnesmetanog

funkcionisanja sudske vlasti i

da će, u skladu sa tim, pokazati

potrebnu odgovornost i kon-

struktivnost prilikom imeno-

vanja članova Sudskog savjeta,

kao tijela koje obezbjeđuje ne-

zavisnost i samostalnost sudo-

va i sudija – istakli su iz Mini-

starstva pravde.

DelegacijaVenecijanskekomi-

sije u četvrtak se sastala sa

predsjednicomVrhovnogsuda

Vesnom Medenicom, pred-

sjednikom Sudskog savjeta

Mladenom Vukčevićem,pred-

sjednikom Skupštine Ivanom

Brajovićem, ministrom vanj-

skih poslova SrđanomDarma-

novićem, kao i sa predstavnici-

ma dijela opozicije.

J.B.

Donacija Centru za patologiju

Dobilimikroskop

vrijedan5.000eura

PODGORICA

–Centar za

patologijuKliničkog centra

dobio je jučemikroskopvri-

jedan5.000eura, koji jedo-

niralaKomercijalnabanka

ADBudva.

Patolog prof. dr Filip Vukmi-

rovićkazaojedajeovajpoklon

značajanzaOdjeljenjepatolo-

gije jer je to njihovo osnovno

sredstvo za rad, s obzirom na

to da najveći dio radnog vre-

mena provedu posmatrajući i

analizirajući preparate na mi-

kroskopu.

-Mikroskop je izuzetno kvali-

tetan i imaoptikukoja jeapso-

lutno prilagođena uslovima i

potrebama rada za ljekara

specijalistu patologije. Pored

onog koji imamo u Centru,

ovaj mikroskop će značajno

doprinijeti i preciznijem i br-

žemradunaOdjeljenju.Kvali-

tetan mikroskop omogućava

kvalitet pregleda koji obavlja

patolog - kazao je on.

Vukmirović je precizirao da

broj analiza koje rade patolozi

u Centru za patologiju raste,

pa je tokom protekle godine

taj broj dostigao rekordnih

20.000biopsija, odnosnouzo-

raka tkiva koji su analizirani i

višeod8.000citoloških,odno-

snoPAPAanaliza.

Predstavnik Komercijalne

bankeMirkoMarojević naveo

je da im je zadovoljstvo što su

povodom svog jubilja – 25 go-

dina uspešnog poslovanja u

CrnojGoridoniraliaparatnaj-

većoj zdravstvenoj ustanovi u

našoj zemlji.

- Kroz dobre rezultate i jača-

njeukupnihposlovnihperfor-

mansi banke, drago nam je što

smo ostvarili pretpostavke da

značajan segment i značajan

fokus u našem poslovanju u

ovoj godini svakako bude i pi-

tanje društvene odgovornosti

koje je obavezujuće – rekao je

Marojević.

On je rekao da jačaju i oblast

obrazovanja, a da će i u zdrav-

stvonastaviti daulažu, kakobi

zaštita pacijenata bila što kva-

litetnija.

K.J.

Sa svečanosti uKliničkomcentru

Agencija za elektronskemedije juče uputilamišljenje Javnomservisu i

Džafić: Omogućenon

miješanjeuuređivan

Bilo bi poželjno da se jasnije navede

da li će i u kojemobimu (broj sati

mjesečno) za potrebe projekta biti

angažovana nova lica ili zaposleni

u RTCG, da li se troškovi zarada koji

su već navedeni u ugovoru odnose

na naknade novih lica ili se radi o

zaradama zaposlenih u RTCG koji

će biti angažovani na projektu

PODGORICA

–Agencija

za elektronskemedijekon-

statovala jeda članovi 3 i 4

Ugovora izmeđuRadioTe-

levizijeCrneGore i Centra

za građanskoobrazovanje

omogućavajuovoj nevladi-

noj organizaciji neprimje-

renomiješanjeuuređivač-

keodlukeJavnog servisa,

odnosnoemisija „Replika“,

„Okvir“ i „TVmagazin“.

- Uvidom u predmetni Ugo-

vor o poslovnoj saradnji (za-

veden u RTCG pod brojem

01-237 od 16. 01. 2018) i

Aneks broj 1 Ugovora (zave-

den u RTCG pod brojem 01-

1326od16. 03. 2018),Agenci-

ja je konstatovala da članovi

3 i 4 regulišu prava i obaveze

RTCG i CGO na način koji

ostavljaprostorzaneprimje-

reno miješanje NVO CGO u

uređivačke odluke RTCG u

vezi sa emisijama koje će biti

realizovane u sklopu projek-

ta - piše u mišljenju i prepo-

rukama direktora Agencije

za elektronskemedijeAbaza

Džafića na sporni ugovor

CGO-a i Javnog servisa.

UREĐIVAČKAPOLITIKA

Ugovor je prošle sedmice

objelodanila Pobjeda ukazu-

jući upravonaneprihvatljive

članove kojima je CGO-u

omogućenodirektnomiješa-

njeuuređivačkupolitikuove

medijske kuće koju finansi-

raju građani Crne Gore. Do-

kument je dio projekta koji

najvećim dijelom finansira

Delegacija Evropske unije u

Podgorici, a čija je vrijednost

124.309,49 eura.

- Ne dovodeći u pitanje zna-

čaj unapređenja rada RTCG

sa aspekta objektivnog i ino-

vativnog novinarstva, Agen-

cija za elektronske medije

smatra da se prilikom uspo-

stavljanja i realizacije bilo

kojeg vida saradnje ne smije

Generalna direktorica

Javnog servisa Andrijana

Kadija za Pobjedu je juče

rekla da će usvojiti preporu-

ke Agencije za elektronske

medije.

- Ne mislimda je Ugovor sa

CGO ugrozio nezavisnost

RTCG, a o tome najbolje

svjedoče emisije i prilozi

koji su rezultat te saradnje.

Ipak, sve ono što u ugo-

vorumože „dvojako“ da

se tumači, aneksom ćemo

preciznije de inisati. Prihva-

tićemo sugestije Agencije

za elektronske medije i sma-

tramo ih dobronamjernim,

Kadija:

Prihvatićemo

preporuke

AEM-a

Programski direktor NVO Građanska

alijansa Boris Raonić ocijenio je juče da

je neprihvatljivo da se bilo komiješa u

rad bilo koje nezavisne institucije.

- Neprihvatljivo je, prije svega iz ugla

principa, da bilo ko i na bilo koji način

utiče na bilo koju nezavisnu instituciju,

pa tako i Javni servis. Neprihvatljivo

je i po pitanju samog Zakona o nacio-

nalnom javnom emiteru koji je veoma

precizan kada je u pitanju nezavisnost

Javnog servisa, a pogotovo iz struč-

nog ugla, da neko ko obavlja najbitnije

funkcije u nekom javnom servisu, a to

su recimo urednici da treba da ima bilo

kakvogmentora – izjavio je Raonić TV

Pink M.

Ono što ga posebno brine, kaže Rao-

nić, je nesnalaženje menadžmenta

RTCG u ovom slučaju. Naglasio je da to

što je direktor TVCG Vladan Mićunović

saopštio da je već potpisan aneks spor-

nog ugovora sa CGO, je svojevrsno

priznanje da je ugovor, prema kojem je

CGO dobila ekskluzivno pravo da ure-

đuje pojedine emisije u prajm tajmu i

Raonić:Neprihvatljivo ,,mentorstvo“

dovesti u pitanje nezavisnost

uređivačke politike RTCG i

omogućiti direktno ili indirek-

tno neprimjereno miješanje u

proces donošenja odluka od

značaja za programski rad Jav-

nog servisa – upozorio je Dža-

fić u svommišljenju.

On je dao i preporuke kako

principima funkcionisanja jav-

nog servisa prilagoditi sporni

ugovor.

- Ne dovodeći u pitanje značaj

bliske saradnje i koordinacije

aktivnostipartnerauciljuispu-

njavanja brojnih tehničkih za-

htjeva vezanih za projekte koje

finasira EU, kao što su vizuelna

identifikacija, obezbjeđenje

usklađenosti svih segmenata i

faza projekata sa preuzetim

obavezamaizugovoraograntu,

Agencija smatra da bi ugovor

trebalo revidirati tako da ned-

vosmisleno bude jasno da na-

čin i uslovi obezbjeđivanja

sredstava i realizacije ovog

ugovora, to jeste cijelogprojek-

tanesmijuuticatinauredničku

nezavisnost i samostalnost

RTCG. Trebalo bi revidirati

odredbe koje sada ukazuju da

CGO ima „kontrolu konačnih

prilogaprijenjihovogemitova-

nja“ (član 3 tačka 7) i „kontrolu

konačnih priloga prije njiho-

vog emitovanjana osnovučijeg

pisanog odobrenja kao nosioca

projektaistimogubitiemitova-

ni“ (član 4, tačka 6) ili slično -

navedeno je u dokumentu

Agencije.

PREPORUKE

Džafić predlaže da bude jasnije

prikazana vrsta troškova, a u

skladusabudžetomcijelogpro-

jekta, kao i koje aktivnosti će

biti finansirane kroz projekat.

-Naprimjer, bilobi poželjnoda

se jasnije navede da li će i u ko-

jemobimu (broj satimjesečno)

za potrebe projekta biti anga-

žovana nova lica ili zaposleni u

RTCG, da li se troškovi zarada

koji su već navedeni u ugovoru

odnose na naknade novih lica

ili se radi o zaradama zaposle-

nihuRTCGkoji ćebiti angažo-

vaninaprojektu.Usvakomslu-

čaju, treba obezbijediti jasnije i

transparentnije formulacije

ugovorakakobiseotklonilepo-

stojeće nepreciznosti - naved-

no je upreporukama.

Piše da bi bilo poželjno da se

planirana sredstva za produk-

ciju pojedinih priloga prikažu

na način da bude jasno na koje

troškovese toodnosi (zarade ili

naknade,režijskitroškoviiput-

ni troškovi).

Džafićjeupozorioinaneodrži-

vost Člana 6 Ugovora, kojim je

precizirano da su „ugovorene

strane saglasne da podaci, in-

formacije i dokumentacija do

kojih bi došli pri izvršenju po-

zapravo, neke od preporuka

smo kroz aneks već i uvažili, pa

smatramda oko toga neće biti

problema - rekla je Kadija.

Direktor Televizije

Vladan Mićunović

rekao je Pobjedi

da nije vidio

mišljenje

Agencije i da

će, čim se upo-

zna sa sadržajem

dokumenta, saop-

štiti svoj stav.

AndrijanaKadija

BorisRaonić

utiče na rad RTCG-a, zaista sporan.

Raonić smatra i da bi i novinari i

urednici trebalo u humanitarne

svrhe da uplate novac koji su dobili

od ovog projekta.

- Sličan primjer nećemo naći u bilo

kojem javnom servisu odnosno

bilo koje institucije koja se inansira

iz budžeta, niti u regionu, a narav-

no da ne govorimo EU - kazao je

Raonić.

Njemu je sporno i

što ugovor nije pre-

dočen crnogorskoj

javnosti.