Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 5. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Upravni od-

borPrivrednekomorepre-

poručio je trgovačkimlanci-

mada skrate rokove

plaćanja, adobavljačimada

odloževrijeme izmirenja

obavezekakobi seobezbije-

dila finansijska sposobnost

bjelopoljskogMesoprome-

ta, čija je fabrika izgorjelau

ponedjeljak. Bankama i IRF-

u supreporučili da sagledaju

mogućnost stavljanjamora-

torijumanaotplatukredita

Mesoprometu.

- Požar u jednom od najvećih

mesoprerađivača je veliki

udarnesamozaovukompani-

ju, zaposlene i porodicu Fran-

ca, već i za cijelu privredu.

PKCG će pomoći Mesopro-

metu, kao što bi i svimposlov-

nim subjektima ako se nađu u

sličnoj situaciji, da što brže,

efikasnije i lakše prebrodi ovu

situaciju, uznepodijeljenu so-

lidarnost svih njenih članica -

ocijenio je predsjednik PKCG

Vlastimir Golubović, koji je

predvodio delegaciju PKCG,

koja je obišla fabriku Meso-

promet uBijelomPolju.

VlasnikMesoprometa Hilmi-

ja Franca kazao je da se sada

sumiraju posljedice katastro-

falnog požara.

- Počeli smo da uklanjamo

ogromnu količinu raznih pro-

izvoda izpogona.Organizova-

li smo sve snage na tomposlu,

od radnika do menadžmenta.

Zahvaljujemo partnerima,

kompanijama iz Bijelog Polja,

sa sjevera zemlje tako i izunu-

trašnjosti koji su namustupili

pogone, mehanizaciju i nude

novčana sredstva. Svaki vid

podrške, pomoći i podstreka

mnogo znači za nas i za opsta-

naknašekompanijenatržištu.

Probaćemo na sve načine da

ne prekidamo proizvodnju i

još jednomponavljamda rad-

nike nećemo otpuštati, već

moramo biti spremni za turi-

stičku sezonu. Mislim da će-

mo izaći izovekrize–naveo je

Franca.

Upravni odbor PKCG je pre-

poručio Vladi i IRF-u da, po

najpovoljnijim uslovima i sa

grejs periodomu okviru kojeg

senebi plaćalekamate, odobri

novi kredit Mesoprometu.

Vladi supreporučilida izmije-

ni uredbuopodsticanjudirek-

tnih investicija, tako što bi se

utvrdila obavezna subvencija

za zadržavanje radnog mjesta

čije je postojanje ugroženo

usljed više sile ili ljudske rad-

nje koja se nije mogla predvi-

djeti ili spriječiti. Opštini Bije-

lo Polje su predložili da

oslobodi Mesopromet plaća-

nja poreza na imovinu, lokal-

nih taksi i naknada za ovu i

narednu godinu. Odlučeno je

dasepreduzećakojaposlujuu

okviruMesoprometa oslobo-

deplaćanja članskogdoprino-

sa za ovu i narednu godinu.

- PKCG će, u saradnji sa mini-

starstvima poljoprivrede i

ekonomije, kao i sa IRF-om,

učestvovati u sufinansiranju

izrade projektne dokumenta-

cije za nove proizvodne pogo-

ne Mesoprometa – saopšteno

je izPKCG.

S.P.

PODGORICA

-Na samitu

EU–Zapadni BalkanuSofiji

17.majamoglabi dabude ak-

tivirana inicijativa i potpi-

san sporazumoukidanjuro-

minga za sve zemlje

ZapadnogBalkana.

- Nakon što je Bugarska preu-

zelapredsjedavanjeEU, oni su

reaktivirali tu inicijativu i na-

javljujudabi na samituuSofiji

mogaodasepotpišesporazum

oukidanjurominga i zasveze-

mlje Zapadnog Balkana i pri-

stupanje evropskoj direktivi

zaukidanje rominga, štoznači

da bi roming bio potpuno uki-

nut - izjavio je srpski ministar

trgovine, turizma i telekomu-

nikacijaRasimLjajićTanjugu.

Napomenuo je da ne može sa

sigurnošću da potvrdi da li će

se to i dogoditi. Podsjetio je da

je roming ukinut u članicama

EU, a da su zemlje Zapadnog

Balkanasnizilecijenerominga

u svojimmrežama.

S. P.

PODGORICA

-Uvođenjem

inovacijamala i srednjapre-

duzećamogudamijenjaju

proizvode, poslovneproce-

se, organizaciju imarketing,

odnosnodaposlovanjepodi-

žunaviši nivo, ocijenio jedi-

rektor za investicije, razvoj

malih i srednjihpreduzeća i

upravljanjeEUfondovimau

MinistarstvuekonomijeRa-

dosavBabić.

On je uM:tel Digitalnoj fabrici

zainteresovanimpredstavnici-

ma preduzeća predstavio pro-

grame za unapređenje inova-

tivnosti malih i srednjih

preduzeća, kao i za povećanje

regionalne i lokalnekonkuren-

tnosti kroz usaglašavanje sa

zahtjevima međunarodnih

standarda, koje sprovodiMini-

starstvo ekonomije.

Od10.majaćebitiotvorenjavni

pozivzaunapređenje inovativ-

nosti u malim i srednjim pre-

duzećima, a odnosi se na sufi-

nansiranje konsultantskih

usluga u inovacijama u proi-

zvodnji, uslugama i marketin-

gu.Ovogodišnjibudžetprogra-

ma 50.000 eura, a preduzeća

mogu ostvariti finansijsku po-

dršku do polovine opravdanih

troškova, odnosno maksimal-

no 3.500 eura bezPDV.

S.P.

PODGORICA

- Podaci lokalnih turističkihorganizacijapo-

kazujudauCrnoj Gori trenutni boravi 40.000gostiju, što je

duplovišenego lani u istomperiodu - kazala jedirektorica

Nacionalne turističkeorganizacijeŽeljkaRadak-Kukavičić.

Zvanični podaci za prva tri mjeseca za hotele, kako je kazala,

pokazuju rast od30odsto, a uskoro će biti i preliminarni podaci

zaprivatni smještaj. Istakla jeda je zaprva trimjeseca evidenti-

ran rast turističkog prometa od20odsto.

Istakla je da su u toku pripreme za špic sezone, te da tražnja za

našu zemlju raste sa svih tržišta, uključujući Kinu i Japan.

- Iako su to u apsolutnom iznosu male brojke, činjenica su da je

povaćena tražnja. Raduje nas dobra najava za septembar i oktobar

pa čak i prvupolovinunovembra – rekla jeRadak-Kukavičić.

N.K.

UMinistarstvu ekonomije zadovoljni odlukom ICSID-a

CEACplaća sve troškove

PODGORICA

- Odlukom ad hok komiteta pri Arbitražnom

tribunalu Međunarodnog centra za rješavanje investicionih

sporova (ICSID)uParizu, kojomseupotpunosti odbijazahtjev

CEAC-a za poništaj ICSIDarbitražne odluke koja je donijeta u

koristCrneGoreujulu2016.godine,kompanijaCEACjeiscrpi-

la sva pravna sredstva, saopšteno je izMinistarstva ekonomije.

- S obziromna to da su svi zahtjevi CEAC-a odbijeni, CEAC je

obavezandasnosi svetroškovepostupka, uključujućii troškove

Crne Gore. Dosuđivanje troškova zastupanja, koje inače nije

često u postupcima ove vrste, potvrđuje ispravnost postupanja

CrneGore ukonkretnomslučaju–navodi se u sopštenju.

Pobjeda jeu jučerašnjembroju javilada jeCEAC izgubio četvr-

ti arbitražni spor protivCrneGore.

S. P.

PODGORICA

–VladaVeli-

keBritanijenajavila jeda će

primorati svojeprekomor-

ske teritorije - Britanska

Djevičanskaostrva, Kaj-

manskaostrva, da formiraju

registredržavnogvlasništva

i takootkrijuvlasnike ta-

mošnjihkompanija, saop-

štio jeMeđunarodni kon-

zorcijumistraživačkih

novinara, koji su2016. obja-

vili Panamapapire.

Podsjetimo da se u ,,panama

papirima“-dokumentimakoji

su procurili prije više od dvije

godine, pominjalo 12 tadaš-

njih državnika, kao i 128 tada

aktuelnih i bivših političara i

javnih zvaničnika koji su kori-

stili of šor kompanije za skri-

vanjebogatstva, utajuporeza i

prevaru.

Istraživački novinari u juče-

rašnjem saopštenju podsje-

ćaju da je konzervativni po-

slanik Andrev Mitšel rekao

da je razlog zaovakvu reakci-

ju Vlade Britanije objeloda-

njivanje Panama i Paradise

papira. On je ocijenio da sa-

mo kroz otvorenost i nadzor,

možemootkriti prljavnovac i

one koji stoje iza njega.

- Zatvoreni registri to nam ne

dozvoljavaju - dodao je on.

Iz Međunarodnog konzorci-

juma novinara su kazali da je

posao novinara da otkrivaju

sakrivene istine.

M.P.M.

Očekivanja od samita

EU – Zapadni Balkan u

So ji 17. maja

Moguće

ukidanje

rominga

ProgrampodrškeMinistarstva ekonomije

Za inovacije50hiljada

Odluka britanske vlade dvije godine nakon objavljivanja Panama papira

Djevičanska i Kajmanska

ostrvaotkrivajuof šor vlasnike

Delegacija PKCG obišla bjelopoljsku fabriku koja je izgorjela u ponedjeljak

Tražemoratorijumza

kreditMesoprometa

Upravni odbor PKCG je preporučio preduzećima koja

obavljaju istu ili sličnu djelatnost da proizvodne i druge

kapacitete stave na raspolaganjeMesoprometu

Direktorica NTO Željka Radak-Kukavičić

o turističkimnajavama

Gostijuduploviše

negoprošlegodine

USD

1.19690

JPY 130.37000

GBP

0.88235

CHF

1.19500

AUD

1.59150

CAD

1.54100

Kursna lista

opština

tri do

dratu

Uplanu

gradnja

solarne

elektrane

Vlada je usvojila nacrt ten-

derske dokumentacije za

zakup držvnog zemljišta na

Briskoj Gori, Ulcinj, radi iz-

gradnjesolarneelektrane.

Radi seozakupu6,6miliona

kvadrata zemljišta radi iz-

gradnje solarne elektrane

instalisane snage veće od

200megavata.

Iz Vlade su kazali da se ten-

derompredviđamogućnost

zaključivanja ugovora o ga-

rantovanom otkupu elek-

trične energije po tržišnim

uslovima, čime se izbjegava

mogućnost uticaja na rast

cijena električne energije za

potrošačeuCrnojGori.Udo-

kumentu objavljenom na-

kon sjednice se navodi da je

strategijarazvojaenergetike

ipak dopustila ,,mogućnost

da se, ukoliko se pojavi inte-

resovanjeinvestitorazapro-

izvodnju električne energije

izvećihFNpostrojenja,abez

obaveze garantovanog ot-

kupa električne energije po

feed-in tarifama, omogući

izgradnja u skladu sa

raspoloživim prostornim i

elektroenergetskimpredu-

slovima i ograničenjima“.

studije lokacije „Dio sektora

66–postojećahotelskagrupa-

cija i modul I“ – Velika plaža.

Ugovor o izradi studije je za-

ključen između Ministarstva

održivog razvoja i turizma i

firme Arhient, 26. decembra

prošle godine, sa rokom za

izraduplana od šestmjeseci.

- Međutim, kako bi se obezbi-

jedile planske pretpostavke za

realizaciju ugovora o zakupu

HTP Ulcinjska rivijera izme-

đuVlade i konzorcijumaKari-

sma, koji je ukontakt zoni, od-

lučeno je da se ovaj prostor

integralno sagleda kroz jedan

planski dokument i da se pro-

širi obuhvat planskog doku-

menta čija je izrada u toku -

objasnili suizVlade idodalida

to podrazumijeva planiranje

površinazaturizam,sportsko-

rekreativne, uslužne, javne sa-

držaje i urbano zelenilo.

IGRE

Vlada je odlučila da formira

radni timza isplatuneisplaće-

nog dijela prihoda od igara na

sreću iz prošle godine za 49

projekata. Radi se o 251.249

eura, jer je isplaćeno3.274.348

eura.Novacnije isplaćenNVO

koje nijesu mogle da dostave

izvještaje o utrošku sredstava

iz prve i druge rate.

Usvojena je i informacija o

tenderu za iznajmljivanje di-

jela državnih nepokretnosti i

lokacija za postavljanje pri-

vremenihobjekataunacional-

nim parkovima „Durmitor“ i

„Biogradska gora“. Odlučeno

je da se formira tenderska ko-

misija koja će utvrditi cijenu

godišnjeg zakupa i dostaviti je

na saglasnost Vladi.

M.P.M.

DelegacijaPKCGobišla fabrikuMesopromet

Poreski raj